Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ORENCIA 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

ORENCIA 87,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

abatacept

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva ORENCIA er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker ORENCIA
 3. Hvordan du bruker ORENCIA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer ORENCIA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva ORENCIA er og hva det brukes mot
ORENCIA inneholder virkestoffet abatacept, som er et protein laget i cellekulturer. ORENCIA reduserer angrepet på normalt vev av immunsystemet. Dette gjøres ved å påvirke immuncellene (såkalte T-lymfocytter) som bidrar til utviklingen av leddgikt. ORENCIA endrer aktiviteten til T-celler involvert i betennelsesresponsen til immunsystemet.
ORENCIA brukes til behandling av leddgikt (revmatoid artritt) og psoriasisleddgikt (psoriasisartritt) hos voksne, samt barneleddgikt (polyartikulær juvenil idiopatisk artritt) hos barn over 2 år.
Leddgikt
Leddgikt er en langvarig, progressiv sykdom som virker på hele kroppen og som kan ha alvorlige konsekvenser dersom den ikke blir behandlet, f.eks. ødelagte ledd, økende funksjonshemming og redusert evne til å utføre daglige aktiviteter. Hos mennesker med leddgikt angriper kroppens eget immunforsvar normalt kroppsvev, noe som medfører smerter og hevelser i leddene. Dette kan forårsake leddskader. Leddgikt påvirker hver enkelt ulikt. Hos de fleste personer utvikles leddsymptomene gradvis over flere år. Hos enkelte kan imidlertid leddgikten utvikles raskt, mens andre personer igjen kan ha leddgikt i en begrenset periode for så å gå over i en periode med bedring. Leddgikt er vanligvis en kronisk (langvarig), progressiv sykdom. Det betyr at leddgikten kan fortsette å skade leddene dine, selv om du er under behandling, og uavhengig av om du fortsatt har symptomer eller ikke. Ved å finne den riktige behandlingen for deg kan du ha mulighet til å bremse denne sykdomsutviklingen. Dette kan bidra til å redusere langtidsskader på ledd, samt smerter og kronisk utmattelse, og forbedre din generelle livskvalitet.
ORENCIA brukes til å behandle moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt når du ikke responderer godt nok på behandling med andre sykdomsmodifiserende legemidler eller med en annen gruppe legemidler som kalles TNF-hemmere (hemmere av tumornekrosefaktor). Det brukes sammen med et legemiddel som kalles metotreksat.
ORENCIA kan også brukes sammen med metotreksat til å behandle svært aktiv og progressiv revmatoid artritt når du ikke har vært behandlet med metotreksat tidligere.
ORENCIA brukes til å:
 • bremse skadene på leddene dine
 • bedre din fysiske funksjon
Psoriasisleddgikt
Psoriasisleddgikt er en betennelsessykdom i leddene som vanligvis er ledsaget av psoriasis, en betennelsessykdom i huden. Hvis du har aktiv psoriasisleddgikt, vil du få andre legemidler først. Hvis du ikke responderer godt nok på disse legemidlene, kan du få ORENCIA for å:
 • Redusere tegn og symptomer på sykdommen din.
 • Bremse skadene på beina og leddene dine.
 • Forbedre din fysiske funksjon og evne til å utføre normale daglige aktiviteter.
ORENCIA brukes til å behandle psoriasisleddgikt alene eller i kombinasjon med metotreksat.
Barneleddgikt (polyartikulær juvenil idiopatisk artitt)
Barneleddgikt er en langvarig betennelsestilstand som påvirker ett eller flere ledd hos barn og ungdom.
ORENCIA injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte brukes hos barn og ungdom i alderen 2 til 17 år når tidligere sykdomsmodifiserende legemidler ikke har virket godt nok eller ikke er egnet for dem. ORENCIA brukes vanligvis sammen med metotreksat, men ORENCIA kan også brukes alene dersom behandling med metotreksat ikke er egnet.
ORENCIA brukes til å:
 • bremse skadene på leddene
 • bedre fysisk funksjon
 • bedre andre tegn og symptomer på barneleddgikt
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker ORENCIA
Bruk ikke ORENCIA
 • dersom du er allergisk overfor abatacept eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en kraftig eller ukontrollert infeksjon, må du ikke starte behandling med ORENCIA. Dersom du har en infeksjon, er det en risiko for at du får alvorlige bivirkninger av ORENCIA.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier:
 • dersom du får allergiske reaksjoner, f.eks. tetthet i brystet, pipende pust, kraftig svimmelhet eller ørhet, hevelser eller utslett, må du informere legen din umiddelbart.
 • dersom du har en eller annen infeksjon, inkl. langvarig eller lokal infeksjon, dersom du får infeksjoner ofte eller dersom du har symptomer på infeksjon (f.eks. feber, sykdomsfølelse, tannproblemer) er det viktig at du informerer legen din. ORENCIA kan redusere kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, og behandlingen kan gjøre deg mer utsatt for å få infeksjoner eller forverre eksisterende infeksjoner.
 • dersom du har hatt tuberkulose (TB) eller har symptomer på tuberkulose (vedvarende hoste, vekttap, sløvhet, svak feber), må du informere legen din. Før du bruker ORENCIA vil legen undersøke om du har tuberkulose eller utføre en hudtest.
 • dersom du har hatt virushepatitt, må du informere legen din. Før du bruker ORENCIA vil legen undersøke om du har hepatitt (leverbetennelse).
 • dersom du har kreft, vil legen din avgjøre om du likevel kan få ORENCIA.
 • dersom du har fått en vaksine nylig eller planlegger å få en, må du informere legen din. Noen vaksiner må ikke gis mens du får ORENCIA. Rådfør deg med legen din før du får noen form for vaksine. Enkelte vaksiner kan forårsake infeksjoner fra vaksinen. Dersom du fikk ORENCIA mens du var gravid, kan barnet ha høyere risiko for å få en slik infeksjon i opp til 14 uker etter den siste dosen du fikk under graviditeten. Det er viktig at du forteller barnets leger og annet helsepersonell om din bruk av ORENCIA under graviditeten, slik at de kan avgjøre når barnet ditt kan få eventuelle vaksiner.
Legen din kan også ønske å undersøke blodverdiene dine.
Barn og ungdom
ORENCIA injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte er ikke blitt undersøkt hos barn og ungdom under 2 år. ORENCIA injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte anbefales derfor ikke til bruk hos denne pasientgruppen.
Andre legemidler og ORENCIA
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
ORENCIA bør ikke brukes sammen med andre biologiske legemidler mot leddgikt inkludert TNF-hemmere som adalimumab, etanercept og infliksimab. Det foreligger ikke nok informasjon for å kunne anbefale at det gis sammen med anakinra og rituksimab.
ORENCIA kan brukes sammen med andre legemidler som vanligvis brukes til behandling av leddgikt, som steroider og smertestillende legemidler, f.eks. ibuprofen eller diklofenak.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar andre legemidler mens du bruker ORENCIA.
Graviditet og amming
Effektene av ORENCIA ved bruk under graviditet er ikke kjent. Bruk derfor ikke ORENCIA dersom du er gravid hvis ikke legen din anbefaler deg å gjøre akkurat det.
 • dersom du er kvinne og kan bli gravid, må du bruke sikker prevensjon (et prevensjonsmiddel) mens du bruker ORENCIA og i inntil 14 uker etter at du har fått siste dose. Legen din vil gi deg råd om egnede metoder.
 • informer legen din dersom du blir gravid mens du bruker ORENCIA.
 • Dersom du fikk ORENCIA under graviditeten kan barnet ditt ha høyere risiko for å få en infeksjon. Det er viktig at du forteller barnets leger og annet helsepersonell om din bruk av ORENCIA under graviditeten, før barnet får eventuelle vaksiner (for mer informasjon, se avsnitt om vaksinering).
Det er ukjent om ORENCIA går over i morsmelk hos mennesker. Du må ikke amme mens du behandles med ORENCIA og i inntil 14 uker etter siste dose.
Kjøring og bruk av maskiner
Bruk av ORENCIA er ikke forventet å påvirke evnen til å kjøre bil, sykle eller bruke maskiner. Dersom du imidlertid føler deg trett eller uvel etter at du har fått ORENCIA, må du ikke kjøre, sykle eller betjene maskiner.
ORENCIA inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dose, dvs. nærmest uten natrium.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker ORENCIA
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
ORENCIA injeksjonsvæske injiseres under huden (subkutant).
Anbefalt dose til voksne
Den anbefalte dosen av ORENCIA til voksne med leddgikt eller psoriasisleddgikt er 125 mg gitt hver uke uavhengig av vekt.
Legen din kan starte din ORENCIA-behandling med eller uten én enkeltdose av pulver for konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, (gis til deg i en blodåre (vene) vanligvis i armen din, i løpet en periode på 30 minutter). Dersom du får én enkelt intravenøs dose for å starte behandlingen, bør den første subkutane injeksjonen av ORENCIA gis innen én dag etter den intravenøse infusjonen, etterfulgt av de ukentlige 125 mg subkutane injeksjonene.
ORENCIA kan brukes av personer over 65 år, uten noen endring av dosen.
Bruk hos barn og ungdom
Hos pasienter i alderen 2 til 17 år med barneleddgikt er anbefalt ukentlig dose av ORENCIA injeksjonsvæske i ferdigfylt penn basert på kroppsvekt:

Ukentlig dose av ORENCIA

Pasientens kroppsvekt

Dose

10 kg til under 25 kg

50 mg

25 kg til under 50 kg

87,5 mg

50 kg eller mer

125 mg

Dersom du allerede bruker intravenøs ORENCIA-behandling og ønsker å bytte til subkutan ORENCIA-behandling, skal du motta en subkutan injeksjon istedenfor din neste intravenøse infusjon, etterfulgt av ukentlige subkutane injeksjoner av ORENCIA.
Legen din vil informere deg om behandlingsvarighet og hvilke andre legemidler, inkludert sykdomsmodifiserende legemidler, du kan fortsette å bruke mens du får ORENCIA.
Ved oppstart kan legen din eller sykepleieren injisere ORENCIA. Du og legen din kan imidlertid bestemme at du kan injisere ORENCIA selv. I dette tilfellet vil du få opplæring i hvordan du selv skal injisere ORENCIA.
Rådfør deg med legen din dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal gi injeksjonen selv. Du vil finne detaljerte instruksjoner for klargjøring og administrering av ORENCIA i heftet “Instruksjoner for bruk" som ligger separat i esken. Du vil finne detaljerte instruksjoner for klargjøring og administrering av ORENCIA til slutt i dette pakningsvedlegget (se "Instruksjoner for å forberede og sette en subkutan injeksjon av ORENCIA").
Dersom du tar for mye av ORENCIA
Dersom dette skjer må du umiddelbart kontakte legen din, som vil overvåke deg for tegn og symptomer på bivirkninger og behandle disse symptomene dersom det er nødvendig.
Dersom du har glemt å ta ORENCIA
Hold orden på din neste dose. Det er svært viktig å bruke ORENCIA nøyaktig som beskrevet av legen din. Dersom du glemmer dosen din innen 3 dager etter at du egentlig skulle tatt den, skal du ta dosen din så snart du husker det og deretter følge din normale doseringsplan på din valgte dag. Dersom du har glemt dosen din for mer enn 3 dager siden, skal du spørre legen din om når du skal ta din neste dose.
Dersom du avbryter behandling med ORENCIA
Beslutningen om å avbryte behandlingen med ORENCIA må diskuteres med legen din.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste bivirkningene av ORENCIA er øvre luftveisinfeksjoner (inkludert infeksjoner i nese og hals), hodepine og kvalme, som beskrevet under. ORENCIA kan forårsake alvorlige bivirkninger som krever behandling.
Mulige alvorlige bivirkninger er alvorlige infeksjoner, ondartede svulster (kreft) og allergiske reaksjoner, som beskrevet under.
Informer legen din umiddelbart dersom du oppdager noen av følgende symptomer:
 • alvorlig utslett, elveblest eller andre tegn på allergiske reaksjoner
 • opphovnet ansikt, hender eller føtter
 • problemer med å puste eller svelge
 • feber, vedvarende hoste, vekttap, sløvhet
Informer legen din snarest mulig dersom du oppdager noen av følgende symptomer:
 • generell uvelhet, tannproblemer, svie ved vannlating, smertefullt hudutslett, smertefulle blemmer i huden, hoste
Symptomene beskrevet over kan være tegn på bivirkninger listet opp under, som alle har vært observert med ORENCIA i kliniske studier hos voksne:
Oversikt over bivirkninger:
Svært vanlige (rammer flere enn 1 av 10 brukere):
 • øvre luftveisinfeksjoner (inkludert infeksjoner i nese, hals og bihuler).
Vanlige (rammer inntil 1 av 10 brukere):
 • infeksjoner i lunger, urinveisinfeksjoner, smertefulle blemmer i huden (herpes), influensa
 • hodepine, svimmelhet
 • høyt blodtrykk
 • hoste
 • magesmerter, diaré, kvalme, urolig mage, munnsår, oppkast
 • utslett
 • kronisk utmattelse, svakhet, reaksjoner på injeksjonsstedet
 • unormale leverfunksjonsprøver.
Mindre vanlige (rammer inntil 1 av 100 brukere):
 • tanninfeksjon, soppinfeksjon i neglene, infeksjon i musklene, infeksjon i blodomløpet, ansamling av puss under huden, infeksjon i nyrer, øreinfeksjon
 • lavt antall hvite blodceller
 • hudkreft, hudvorter
 • lavt blodplatenivå
 • allergiske reaksjoner
 • depresjon, angst, søvnforstyrrelser
 • migrene
 • nummenhet
 • tørre øyne, nedsatt syn
 • øyebetennelse
 • hjertebank, rask puls, sakte puls
 • lavt blodtrykk, hetetokter, betennelse i blodårer, rødme
 • pustevansker, pipende pust, kortpustethet, akutt forverring av kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • tett hals
 • snue
 • økt tendens til blåmerker, tørr hud, psoriasis, rødhet i huden, overdreven svetting, kviser (akne)
 • hårtap, kløe, elveblest
 • leddsmerter
 • smerter i ekstremitetene (armer og bein)
 • uteblitt menstruasjon, kraftig menstruasjon
 • influensalignende sykdom, vektøkning
Sjeldne (rammer inntil 1 av 1000 brukere):
 • tuberkulose
 • betennelse i livmor, eggledere og/eller eggstokker
 • infeksjoner i mage/tarm
 • kreft i hvite blodceller, lungekreft
Barn og ungdom med barneleddgikt
Bivirkningene som er vist hos barn og ungdom med barneleddgikt er de samme som er vist hos voksne som beskrevet ovenfor, med følgende unntak:
Vanlige (rammer inntil 1 av 10 brukere):
 • øvre luftveisinfeksjoner (inkludert infeksjoner i nese, bihuler og hals)
 • feber
Mindre vanlige (rammer inntil 1 av 100 brukere):
 • blod i urinen
 • øreinfeksjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer ORENCIA
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2ºC til 8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Ikke bruk dette legemidlet dersom væsken er uklar eller misfarget, eller inneholder store partikler. Væsken skal være klar til svak gul.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av ORENCIA
ORENCIA 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
 • Virkestoff er abatacept.
 • Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 50 mg abatacept i 0,4 ml.
ORENCIA 87,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
 • Virkestoff er abatacept.
 • Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 87,5 mg abatacept i 0,7 ml.
ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
 • Virkestoff er abatacept.
 • Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 125 mg abatacept i én ml.
 • Andre innholdsstoffer er sukrose, poloksamer 188, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfat, vannfritt og vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2 “ORENCIA inneholder natrium”).
Hvordan ORENCIA ser ut og innholdet i pakningen
ORENCIA injeksjonsvæske er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
ORENCIA er tilgjengelig i følgende pakninger:
ORENCIA 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte med hvitt stempel
 • pakning med 4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskytter
ORENCIA 87,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte med blått stempel
 • pakning med 4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskytter
ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte med oransje stempel
 • pakninger med 1 eller 4 ferdigfylte sprøyter og multipakning som inneholder 12 ferdigfylte sprøyter (3 pakninger med 4 sprøyter).
 • pakninger med 1, 3 eller 4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskytter og multipakning som inneholder 12 ferdigfylte sprøyter med nålebeskytter (3 pakninger med 4 sprøyter).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGPlaza 254Blanchardstown Corporate Park 2Dublin 15, D15 T867Irland
Tilvirker
Bristol‑Myers Squibb S.R.L.Contrada Fontana del CerasoI‑03012 Anagni‑FrosinoneItalia
Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath BiologicsCruiserath Road, MulhuddartDublin 15Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04/2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Viktige instruksjoner for bruk. Les nøye.
HVORDAN BRUKE
ORENCIA 50 mg
ORENCIA 87,5 mg
ORENCIA 125 mg
injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter
Abatacept
Subkutan bruk
Mangler tekstalternativ for bilde
Les disse instruksjonene før du bruker ORENCIA ferdigfylt sprøyte.
Før du bruker den ferdigfylte sprøyten for første gang, sørg for at lege, sykepleier eller apotek viser deg riktig måte å bruke den på.
Oppbevares i kjøleskap inntil den skal brukes. SKAL IKKE FRYSES.
Dersom du har spørsmål om dette legemidlet, vennligst les pakningsvedlegget.
FØR DU STARTER:
Bli kjent med din ferdigfylte sprøyte.
Det er 3 typer ferdigfylte sprøyter:
Mangler tekstalternativ for bilde
Typen ferdigfylt sprøyte som du mottar avhenger av hvilken dose legen har forskrevet til deg. 125 mg/ml ferdigfylt sprøyte er vist nedenfor.
Før bruk:
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter bruk:
Mangler tekstalternativ for bilde
Den ferdigfylte sprøyten har en forlenget krage som gjør det enklere å holde og injisere, samt en nålebeskytter som automatisk dekker til nålen etter fullført injeksjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE fjern beskyttelseshetten før du er klar til å injisere.
IKKE TREKK stemplet bakover.
IKKE SETT TILBAKE beskyttelseshetten da dette kan skade, bøye eller brekke nålen.
Hold alltid sprøyten i sprøytekroppen.
Fortsett til trinn 1
Trinn 1: Klargjøring av en ORENCIA-injeksjon
Samle utstyret for din injeksjon på en ren, plan overflate.
Kun den ferdigfylte sprøyten er inkludert i pakningen:
 • Spritserviett
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Plaster
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bomullsdott eller gasbind
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ferdigfylt sprøyte med UltraSafe passiv nålebeskytter.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Beholder for skarpe gjenstander
La sprøyten varme seg opp
Ta én ferdigfylt sprøyte ut fra kjøleskapet og vent i 30 minutter for at den skal oppnå romtemperatur.
 • Ikke forkort oppvarmingsprosessen på noen måte, som for eksempel ved å bruke mikrobølgeovn eller ved å plassere sprøyten i varmt vann.
 • IKKE fjern beskyttelseshetten fra den ferdigfylte sprøyten mens den ligger for å oppnå romtemperatur.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Vask hendene grundig med såpe og vann for å gjøre deg klar for injeksjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fortsett til trinn 2
Trinn 2: Kontroller den ferdigfylte sprøyten:
Hold den ferdigfylte sprøyten i sprøytekroppen med den tildekkede nålen pekende nedover som vist.
 • Sjekk utløpsdatoen som er trykket på etiketten. Ikke bruk dersom utløpsdatoen har passert.
 • Kontroller den ferdigfylte sprøyten for skader. IKKE bruk dersom den er sprukket eller ødelagt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kontroller væsken
Kontroller væsken i den ferdigfylte sprøyten gjennom sprøytevinduet. Den skal være klar og fargeløs til svakt gul.
Du kan se en liten luftboble. Ikke prøv å fjerne den.
Ikke injiser dersom væsken er uklar, misfarget eller inneholder partikler.
Mangler tekstalternativ for bilde
* Merk: figuren viser den ferdigfylte sprøyten på 50 mg.
Fortsett til trinn 3
Trinn 3: Kontroller dosen på den ferdigfylte sprøyten.
Holdt sprøyten ved øyenivå. Se nøye etter for å sikre at mengden væske i den ferdigfylte sprøyten er ved eller litt over målelinjen for din forskrevne dose:
Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten dersom den ikke har riktig mengde væske. Kontakt lege, sykepleier eller apotek for videre informasjon.
Fortsett til trinn 4
Trinn 4: Velg og klargjør injeksjonsstedet
Velg et injeksjonssted i enten magen, forsiden av lårene eller ytre overarm (kun dersom omsorgspersonen administrerer).
Bytt injeksjonssted
 • Du kan bruke samme kroppsområde ukentlig, men bruk forskjellige injeksjonsteder innen dette området.
 • IKKE injiser i et område hvor huden er skjør, skadet, rød, avskallende eller hard. IKKE injiser i et område hvor det er arr eller strekkmerker.
 • Skriv ned dato, tidspunkt og område hvor du injiserte.
Injeksjonssteder
Selvinjeksjon og omsorgsperson:
Mangler tekstalternativ for bilde
KUN omsorgsperson:
Mangler tekstalternativ for bilde
Rens injeksjonsstedet forsiktig
 • Vask injeksjonsstedet forsiktig med en spritserviett og la huden tørke.
 • Ikke berør injeksjonsstedet igjen før du setter injeksjonen.
 • Ikke vift eller blås på det rene området.
Fjern beskyttelseshetten ved å holde den ferdigfylte sprøyten i sprøytekroppen med én hånd og dra hetten rett av med den andre hånden.
Ikke sett beskyttelseshetten tilbake på nålen etter at den har vært fjernet. Du kan kaste hetten i husholdningsavfallet etter injeksjonen.
 • Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt ned etter at beskyttelseshetten er fjernet.
 • Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis nålen er skadet eller bøyd.
Merk: Det er normalt å se en dråpe som faller fra nålen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE SETT TILBAKE beskyttelseshetten på den ferdigfylte sprøyten da dette kan skade nålen.
Fortsett til trinn 5
Trinn 5: Injiser din dose av ORENCIA
Hold sprøytekroppen til den ferdigfylte sprøyten med én hånd mellom tommel og pekefinger. Bruk den andre hånden til å klemme den rensede huden sammen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Før inn nålen
Før nålen varsomt inn i den sammenklemte huden i 45º vinkel.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fullfør ALLE trinnene for å få en full dose av legemidlet
Mangler tekstalternativ for bilde
Injiser: trykk stempelet ned med tommelen så langt det går.
Mangler tekstalternativ for bilde
Utløs nålebeskytteren: ta sakte bort tommelen fra stempelet for å aktivere nålebeskytteren.
Mangler tekstalternativ for bilde
Bekreft: etter en fullført injeksjon vil nålebeskytteren dekke til nålen og du kan høre et klikk.
Fjern den ferdigfylte sprøyten fra injeksjonsstedet og slipp taket i den sammenklemte huden.
Fortsett til trinn 6
Trinn 6: Etter injeksjonen
Pleie av injeksjonssted:
 • Det kan oppstå en liten blødning på injeksjonsstedet. Du kan presse en bomullsdott eller gasbind mot injeksjonsstedet.
 • IKKE gni på injeksjonsstedet.
 • Dersom nødvendig, kan du dekke over injeksjonsstedet med et plaster.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kast brukte ferdigfylte sprøyter i en beholder for skarpe gjenstander umiddelbart etter bruk. Spør på apoteket dersom du har noen spørsmål.
Se pakningsvedlegget for tilleggsinformasjon om destruksjon.
Hvis injeksjonen din gis av en omsorgsperson, må denne personen også håndtere sprøyten forsiktig for å forhindre at man ved uhell stikker seg på nålen og mulig spredning av en infeksjon.
Oppbevar legemidlet og beholderen for skarpe gjenstander utilgjengelig for barn.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

Orencia ferdigfylt sprøyte