Immunsuppressivt middel, selektiv modulator av T-celle-kostimulering.

L04A A24 (Abatacept)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 125 mg: Hver ferdigfylte sprøyte (1 ml) inneh.: Abatacept 125 mg, sukrose, poloksamer 188, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfat, vannfritt, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 250 mg: Hvert hetteglass inneh.: Abatacept 250 mg, maltose, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumklorid.


Indikasjoner

Revmatoid artritt (RA): Indisert i kombinasjon med metotreksat (MTX) for behandling av moderat til alvorlig aktiv RA hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på tidligere behandling med ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD), inkl. MTX eller hemmer av tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa). Indisert i kombinasjon med MTX for behandling av svært aktiv og progressiv sykdom hos voksne med RA som ikke er behandlet med MTX tidligere. Generelt: Reduksjon i progresjonen av leddskader og forbedring av fysisk funksjon er vist ved kombinasjonsbehandling med MTX. Psoriasisartritt (PsA): Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) for behandling av aktiv PsA hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på tidligere behandling med DMARD, inkl. MTX, hvor ytterligere systemisk behandling av psoriatiske hudlesjoner ikke er nødvendig. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA): I kombinasjon med metotreksat (MTX) for behandling av moderat til alvorlig aktiv pJIA, hos barn og ungdom ≥2 år-<6 år (kun injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte) og barn og ungdom ≥6 år (injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte eller pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass), som har hatt utilstrekkelig respons på tidligere DMARD-behandling. Abatacept kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX ikke er egnet.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen bør initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av revmatoid artritt eller juvenil idiopatisk artritt. Dersom responsen uteblir etter 6 måneders behandling, bør fortsettelsen av behandlingen revurderes.
Revmatoid artritt hos voksne: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon iht. dosen spesifisert i tabellen. Etter 1. infusjon bør abatacept gis etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. Dosering1:

Kroppsvekt

Dose

Antall hetteglass2

<60 kg

500 mg

2

≥60 kg, ≤100 kg

750 mg

3

>100 kg

1000 mg

4

1Tilnærmet 10 mg/kg. 2Hvert hetteglass inneholder 250 mg. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: S.c. behandling kan initieres med eller uten en i.v. bolusdose (se ovenfor). S.c. behandling bør administreres ukentlig med en dose på 125 mg ved s.c. injeksjon uavhengig av vekt. Dersom en enkelt i.v. infusjon gis for å initiere behandlingen (i.v. bolusdose før s.c. administrering), bør første s.c. dose (på 125 mg abatacept) administreres innen 1 dag etter den i.v. infusjonen, etterfulgt av ukentlige 125 mg s.c. injeksjoner. Pasienter som går over fra behandling med i.v. abatacept til s.c. administrering, bør gis 1. subkutane dose i stedet for den neste planlagte intravenøse dose.
Psoriasisartritt hos voksne: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon iht. dosen spesifisert i tabellen ovenfor. Etter 1. infusjon bør abatacept gis etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Bør administreres ukentlig med en dose på 125 mg ved s.c. injeksjon, uten behov for en i.v. bolusdose. Pasienter som bytter fra behandling med i.v. abatacept til s.c. administrering, bør gis 1. subkutane dose i stedet for den neste planlagte intravenøse dose.
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos barn og ungdom: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass: Anbefalt dose til pasienter 6-17 år og som veier <75 kg, er 10 mg/kg beregnet på grunnlag av pasientens kroppsvekt ved hver administrering. Barn ≥75 kg bør følge anbefalt doseregime til voksne, men dosen bør ikke overskride maks. dosering på 1000 mg. Bør gis som en 30 minutters i.v. infusjon. Etter 1. administrering bør abatacept gis etter 2 og 4 uker, deretter hver 4. uke. Sikkerhet og effekt av i.v. abatacept er ikke undersøkt hos barn <6 år, og bruk anbefales derfor ikke. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Anbefalt ukentlig s.c. dose til pasienter 2-17 år bør initieres uten en i.v. bolusdose, og gis iht. vektbasert dosering som spesifisert i følgende tabell:

Kroppsvekt

Ukentlig s.c. dose (ferdigfylt sprøyte)

10-<25 kg

50 mg

25-<50 kg

87,5 mg

≥50 kg

125 mg

Pasienter som bytter fra behandling med i.v. abatacept til s.c. administrering, bør gis 1. subkutane dose i stedet for den neste planlagte intravenøse dosen.
Glemt dose: Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Revmatoid artritt og psoriasisartritt hos voksne: Dersom en pasient glemmer en injeksjon, og er innenfor 3 dager etter den planlagte datoen, bør han/hun instrueres til å ta den glemte dosen umiddelbart, og deretter følge sin normale ukentlige plan. Dersom det er >3 dager siden dosen skulle ha vært tatt, bør pasienten instrueres i når neste dose skal tas ut ifra en medisinsk vurdering (pasientens tilstand, status på sykdomsaktivitet osv.).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Ikke undersøkt. Doseanbefalinger foreligger ikke. Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Bruk er ikke relevant. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass: Hvert hetteglass rekonstitueres aseptisk med 10 ml vann til injeksjonsvæske vha. vedlagt silikonfri engangssprøyte og kanyle 18-21 gauge, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Skal ikke ristes. Fortynnes umiddelbart etter rekonstituering til 100 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter.
Administrering: Injeksjonsvæske: Ferdigfylt sprøyte til s.c. bruk. Tiltenkt å brukes under veiledning av helsepersonell. Etter korrekt opplæring i s.c. injeksjonsteknikk kan pasienten selv injisere abatacept dersom en lege eller helsepersonell avgjør at det er hensiktsmessig. Det totale innholdet (1 ml) av den ferdigfylte sprøyten skal kun administreres som 1 s.c. injeksjon. Injeksjonsstedet skal varieres og injeksjoner skal aldri gis i områder hvor huden er skjør, skadet, rød eller hard. Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Hetteglass som skal rekonstitueres og fortynnes før i.v. bruk. Oppløsningen skal gis i løpet av 30 minutter, og må gis via et infusjonssett og et sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-1,2 µm). Skal ikke infunderes samtidig i samme i.v. slange som andre legemidler. Skal ikke brukes sammen med silikonholdige sprøyter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige og ukontrollerte infeksjoner, f.eks. sepsis og opportunistiske infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Begge formuleringer: Allergiske reaksjoner: Anafylaksi eller anafylaktoide reaksjoner kan oppstå etter 1. infusjon, og kan være livstruende. Etter markedsføring er et tilfelle av fatal anafylaksi etter 1. infusjon rapportert. Ved alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjoni.v. eller s.c. behandling seponeres umiddelbart, og hensiktsmessig behandling initieres. Bruk av abatacept bør avsluttes permanent. Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis og pneumoni, er rapportert. Noen infeksjoner har vært fatale. Mange av de alvorlige infeksjonene har oppstått hos pasienter på samtidig immunsuppressiv behandling, noe som i tillegg til deres underliggende sykdom kan predisponere dem ytterligere for infeksjoner. Behandling bør ikke initieres hos pasienter med aktive infeksjoner før infeksjonene er under kontroll. Forsiktighet bør utvises ved gjentatte infeksjoner eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjoner. Pasienter som utvikler en ny infeksjon mens de får abatacept bør monitoreres nøye. Abatacept bør seponeres ved utvikling av alvorlig infeksjon. Sikkerheten ved latent tuberkulose er ukjent. Tuberkulose har vært rapportert hos pasienter som har mottatt abatacept, og pasienten bør undersøkes for latent tuberkulose før behandling initieres. Det bør også tas hensyn til gjeldende medisinske retningslinjer. Antirevmatisk behandling er assosiert med reaktivering av hepatitt B. Testing for viral hepatitt bør gjennomføres iht. publiserte retningslinjer før behandlingen initieres. Behandling med immunsuppressive legemidler kan være forbundet med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Hvis det oppstår nevrologiske symptomer som tyder på PML under behandling med abatacept, skal behandlingen avbrytes og hensiktsmessige diagnostiske tiltak igangsettes. Maligniteter: Den potensielle rollen til abatacept ved utvikling av maligniteter, inkl. lymfomer, hos mennesker er ukjent. Hudkreft av ikke-melanomtype er rapportert hos pasienter som har fått abatacept. Hudundersøkelse med jevne mellomrom er anbefalt for alle pasienter, særlig ved risikofaktorer for hudkreft. Vaksinasjoner: Levende vaksiner bør ikke gis sammen med abatacept eller innen 3 måneder etter seponering. Legemidler som kan påvirke immunsystemet, inkl. abatacept, kan svekke effekten av enkelte immuniseringer. Det anbefales at pasienter med juvenil idiopatisk artritt får oppfrisket sine vaksiner iht. gjeldende anbefalinger før behandling med abatacept startes. Autoimmune prosesser: Abatacept kan øke risikoen for autoimmune prosesser hos voksne og barn, f.eks. forverring av multippel sklerose. Eldre: Forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre pga. generelt høyere forekomst av infeksjoner og maligniteter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som svimmelhet og redusert skarpsyn bør pasienten unngå å kjøre bil og bruke maskiner. Pulver til infusjonsvæske i hetteglass: Blodglukosetesting: Blodglukosemålere som benytter teststrimler med glukosedehydrogenasepyrrolokinolinkinon (GDH-PKK) kan reagere med maltose i preparatet, og gi falske forhøyede blodglukosemålinger på infusjonsdagene. Dersom blodglukosemonitorering er nødvendig, anbefales metoder som ikke reagerer med maltose, f.eks. testmetoder med glukosedehydrogenasenikotinadenindinukleotid (GDH-NAD), glukoseoksidase eller glukoseheksokinase. Hjelpestoffer: Inneholder 34,5 mg natrium pr. maks. dose på 4 hetteglass (tilsv. 1,7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av 2 g natrium for en voksen. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ferdigfylte sprøyte og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Begrenset erfaring med samtidig bruk av TNF-hemmere. Kombinasjonen kan gi økning i generelle og alvorlige infeksjoner, og anbefales ikke. Ved bytte fra behandling med TNF-hemmer til abatacept bør pasienten monitoreres mtp. infeksjoner. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av andre DMARD, kortikosteroider, salisylater, NSAID eller analgetika. Samtidig bruk av biologiske immunsuppressive eller immunmodulerende legemidler, kan potensere effektene av abatacept på immunsystemet. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med abatacept eller innen 3 måneder etter seponering. Legemidler som påvirker immunsystemet, inkl. abatacept, kan svekke effekten av enkelte immuniseringer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand gjør behandling med abatacept nødvendig. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandling og opptil 14 uker etter siste dose. Abatacept kan passere over placenta. Barn eksponert for abatacept in utero kan derfor ha økt risiko for infeksjon. Sikkerhet ved bruk av levende vaksiner til spedbarn eksponert for abatacept in utero er ukjent, og er ikke anbefalt i løpet av de 14 ukene etter morens siste eksponering for abatacept under graviditeten.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. En risiko for nyfødte/diende spedbarn kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling med abatacept og i opptil 14 uker etter siste dose.
Fertilitet: Studier ikke utført. Abatacept har ingen skadelige effekter på fertiliteten hos hann- eller hunnrotter.

 

Bivirkninger

Bivirkninger hos barn og ungdom tilsvarer bivirkninger som er sett hos voksne i type og frekvens med unntak av bivirkninger angitt med fotnote i tabellen.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast, sår i munnen
Mindre vanlige Gastritt
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, feber1, reaksjon på injeksjonsstedet2, systemiske reaksjoner etter injeksjon (f.eks. pruritus, tilsnøring i halsen, dyspné)2
Mindre vanlige Influensalignende sykdom, økt vekt
Hjerte
Mindre vanlige Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud
Vanlige Utslett (inkl. dermatitt)
Mindre vanlige Akne, alopesi, erytem, hyperhidrose, kløe, psoriasis, tørr hud, urticaria, økt tendens til blåmerker
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanlige Øvre luftveisinfeksjon (inkl. trakeitt, nasofaryngitt og sinusitt)
Vanlige Herpesinfeksjon (inkl. herpes simplex, oral herpes og herpes zoster), influensa, nedre luftveisinfeksjon (inkl. bronkitt), pneumoni, urinveisinfeksjon
Mindre vanlige Hudabscess, muskel-skjelettinfeksjon, onykomykose, otitis media og ekstern otitt1, otitt, pyelonefritt, rhinitt, sepsis, tanninfeksjon
Sjeldne Bakteriemi, bekkeninfeksjon, gastrointestinal infeksjon, tuberkulose
Kar
Vanlige Hypertensjon, økt blodtrykk
Mindre vanlige Flushing, hetetokter, hypotensjon, redusert blodtrykk, vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Amenoré, menoragi
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjonstest (inkl. transaminasestigning)
Luftveier
Vanlige Hoste
Mindre vanlige Bronkospasme, dyspné, hvesing, kolseksaserbasjon, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Migrene, parestesi
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri1
Psykiske
Mindre vanlige Angst, depresjon, søvnforstyrrelser (inkl. insomni)
Svulster/cyster
Mindre vanlige Basalcellekarsinom, hudpapillom
Sjeldne Lymfom, malign lungesvulst, plateepitelkarsinom
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Øye
Mindre vanlige Konjunktivitt, redusert synsskarphet, tørre øyne

Bivirkninger hos barn og ungdom tilsvarer bivirkninger som er sett hos voksne i type og frekvens med unntak av bivirkninger angitt med fotnote i tabellen.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon (inkl. trakeitt, nasofaryngitt og sinusitt)
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast, sår i munnen
Generelle Asteni, fatigue, feber1, reaksjon på injeksjonsstedet2, systemiske reaksjoner etter injeksjon (f.eks. pruritus, tilsnøring i halsen, dyspné)2
Hud Utslett (inkl. dermatitt)
Infeksiøse Herpesinfeksjon (inkl. herpes simplex, oral herpes og herpes zoster), influensa, nedre luftveisinfeksjon (inkl. bronkitt), pneumoni, urinveisinfeksjon
Kar Hypertensjon, økt blodtrykk
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest (inkl. transaminasestigning)
Luftveier Hoste
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Gastritt
Generelle Influensalignende sykdom, økt vekt
Hjerte Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud Akne, alopesi, erytem, hyperhidrose, kløe, psoriasis, tørr hud, urticaria, økt tendens til blåmerker
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Hudabscess, muskel-skjelettinfeksjon, onykomykose, otitis media og ekstern otitt1, otitt, pyelonefritt, rhinitt, sepsis, tanninfeksjon
Kar Flushing, hetetokter, hypotensjon, redusert blodtrykk, vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, menoragi
Luftveier Bronkospasme, dyspné, hvesing, kolseksaserbasjon, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Migrene, parestesi
Nyre/urinveier Hematuri1
Psykiske Angst, depresjon, søvnforstyrrelser (inkl. insomni)
Svulster/cyster Basalcellekarsinom, hudpapillom
Øre Vertigo
Øye Konjunktivitt, redusert synsskarphet, tørre øyne
Sjeldne
Infeksiøse Bakteriemi, bekkeninfeksjon, gastrointestinal infeksjon, tuberkulose
Svulster/cyster Lymfom, malign lungesvulst, plateepitelkarsinom

1Sett hos barn og ungdom.

2Gjelder for s.c. injeksjon.

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Doser opptil 50 mg/kg er gitt uten tilsynelatende toksisk effekt.
Behandling: Overvåkning for tegn på bivirkninger og instituering av hensiktsmessig symptomatisk behandling anbefales.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Abatacept er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 (CTLA-4), bundet til en modifisert Fc-del av humant immunglobulin G1 (IgG1). Modulerer selektivt et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28. Ved doser på 10 mg/kg:
Absorpsjon: 10 mg/kg infusjonsvæske: Voksne: Cmax ved steady state er ca. 290 µg/ml og Cmin ca. 25 µg/ml. Barn: Systemisk eksponering lavere enn hos voksne; observerte gjennomsnittlig Cmax var 204 µg/ml og Cmin 10,6 µg/ml for barn <40 kg, og Cmax var 229 µg/ml og Cmin 13,1 µg/ml for barn ≥40 kg. Injeksjonsvæske: Gjennomsnittet (område) for Cmin og Cmax ved steady state sett etter 85 dagers behandling var 32,5 µg/ml (6,6-113,8 µg/ml) og 48,1 µg/ml (9,8-132,4 µg/ml).
Fordeling: 10 mg/kg infusjonsvæske: Gjennomsnittlig Vd: Voksne: 0,07 liter/kg. Barn (40 kg): 0,12 liter/kg. Injeksjonsvæske: Vd 0,11 liter/kg.
Halveringstid: 10 mg/kg infusjonsvæske: Voksne: 13,1 dager (8-25 dager). Systemisk clearance: 0,22 ml/time/kg. Barn (40 kg): 11,4 dager. Systemisk clearance: 0,4 ml/time/kg. Injeksjonsvæske: Terminal t1/2 14,3 dager. Systemisk clearance 0,28 ml/time/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske i hetteglass: Oppbevares ved 2-8°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering/tilberedning: Rekonstituert oppløsning er kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2-8°C. Tilberedt oppløsning bør fortynnes umiddelbart. Tilberedt oppløsning som fortynnes umiddelbart er kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2-8°C. Bruksferdig oppløsning bør brukes umiddelbart.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Orencia, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
125 mg 4 stk. (ferdigfylt sprøyte m/ automatisk nålebeskytter)
052846
H-resept
-
12283,40 C

Orencia, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 1 stk. (hettegl.)
086434
-
-
4624,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2020