Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Oramorph 2 mg/ml, mikstur, oppløsning

morfinsulfatpentahydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oramorph er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oramorph
 3. Hvordan du bruker Oramorph
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oramorph
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Oramorph er og hva det brukes mot
Oramorph inneholder morfin som er et narkotisk stoff som virker ved å lindre sterke smerter. Oramorph brukes ved sterke smerter.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Oramorph
Bruk ikke Oramorph
 • dersom du er allergisk overfor morfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved pustevansker
 • ved akutte og alvorlige luftveiskramper
 • ved forhøyet trykk i hjernen
 • ved tarmslyng
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek:
 • ved langvarig bruk, da Oramorph er vanedannende og kan føre til tilvenning og avhengighet
 • ved brå avslutning av behandlingen, som kan føre til abstinenssymptomer
 • ved krampetilstander
 • ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • ved nedsatt lungekapasitet (f.eks. astma)
 • ved hodeskader
 • ved forstoppelse, inflammatoriske tarmsykdommer
 • ved galle- og magelidelser, lidelser i urinveier og kjønnsorganer
 • ved svikt i skjoldbruskkjertelen
 • ved samtidig bruk av visse legemidler mot depresjon, psykoser, søvnproblemer, angst og uro, samt visse bedøvelsesmidler, alkohol
 • ved behandling av eldre pasienter
 • ved økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen din vil vurdere om du trenger en
 • doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel (se avsnitt 2)
 • ved svakhet, tretthet, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd
 • ved tap av seksualdrift, impotens, opphør av menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av kjønnshormoner
 • hvis du har vært avhengig av narkotika eller alkohol. Gi også beskjed dersom du føler at du blir avhengig av Oramorph mens du bruker det. Du kan ha begynt å tenke mye på når du kan ta den neste dosen, selv om du ikke trenger den for smerten
 • ved abstinenssymptomer eller avhengighet. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3. Hvis dette skjer, kan legen din endre type medisin eller tiden mellom doser.
Andre legemidler og Oramorph
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dette er spesielt viktig hvis du tar noen av legemidlene nevnt nedenfor:
 • Rifampicin for å behandle f.eks. tuberkulose.
 • Samtidig bruk av Oramorph og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom legen sier du skal ta Oramorph sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
 • Hvis du nylig har vært behandlet med såkalte MAO-hemmere mot depresjon eller bruker sovemedisin, bør du ikke bruke Oramorph samtidig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Hvis Oramorph brukes over lengre tid under graviditeten, er det en risiko for at det nyfødte barnet har abstinenssymptomer som bør behandles av en lege. Oramorph skal derfor bare brukes av gravide dersom legen har bestemt det.
Amming
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Oramorph under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør du tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Oramorph 2 mg/ml, mikstur, oppløsning inneholder:
 • Sukrose og maissirup. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Kan være skadelig for tennene.
 • Metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216). Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
 • Dette legemiddelet inneholder 10 vol % etanol (alkohol), dvs. opp til 400 mg per 5 ml, tilsvarende 10 ml øl, 4 ml vin per 5 ml. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Oramorph
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Bruk og dosering bestemmes av lege.
Tilpasses den enkelte pasient.
Med mindre legen din har bestemt noe annet, er det anbefalte doseringsområdet for barn og voksne basert på at en enkeltdose på mellom 0,2 og 0,3 mg morfinsulfat/kg.
 • Voksne og ungdom over 16 år: vanlig enkeltdose er 10-30 mg morfinsulfat.
 • Ungdom fra 12 til 16 år: maksimal enkeltdose er 20 mg morfinsulfat.
 • Barn fra 6 til 12 år: maksimal enkeltdose er 10 mg morfinsulfat.
 • Barn fra 2 til 6 år: maksimal enkeltdose er 5 mg morfinsulfat.
Vanlig doseringsfrekvens er 4-6 ganger pr. døgn.
Dråpene kan blandes i drikke.
Miksturen i endosebeholder kan blandes i drikke umiddelbart før administrering.
Miksturen er klar til bruk og kan inntas ufortynnet.
Hvordan du måler ut dosen fra flasken på 100 ml:
 1. Hold flasken loddrett, åpne den og sett sprøyten som følger med i esken bestemt inn i plastadapteren.
 2. Snu flasken med sprøyten opp-ned og trekk stempelet sakte nedover til det volumet du trenger for dosen din.
 3. Snu hele flasken med sprøyten tilbake riktig vei og fjern sprøyten fra flasken.
 4. Hvis for mye væske har blitt trukket opp i sprøyten, bør dette tømmes tilbake i flasken når den står riktig vei, for å forhindre søl.
Dersom du tar for mye av Oramorph
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en overdose kan være små pupiller, pustevansker og blodtrykksfall, sjokk og koma.
Pasienter som har tatt en overdose kan få lungebetennelse fra å inhalere oppkast eller fremmedstoff, symptomer kan inkludere andpustethet, hoste og feber.
Pasienter som har tatt en over dose kan også ha pustevansker som fører til bevisstløshet eller til og med dødsfall.
Dersom du har glemt å ta Oramorph
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Oramorph
Ikke avbryt behandling med Oramorph med mindre det er avtalt med legen din. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Oramorph, må du spørre legen din hvordan du sakte kan reduserer dosen slik at du unngår abstinenssymptomer.
Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelving, diare, magesmerte, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av utilfredshet, angst og irritabilitet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Særlig viktige bivirkninger:
 • Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet.
Hvis du opplever en alvorlig allergisk reaksjon, må du kontakte en lege umiddelbart.
Andre bivirkninger:
Vanlige: Forstoppelse, kvalme, oppkast, døsighet, svimmelhet, vannlatingsproblemer, små pupiller.
Mindre vanlige: Kramper i galleveiene, kløe, omtåkethet, nedstemthet, pustevansker, oppstemthet, kramper i urinveiene, luftveiskramper.
Sjeldne: Blodtrykksfall når man reiser seg (svimmelhet).
Ukjent frekvens: Økt smertefølsomhet, svetting, munntørrhet, abstinenssymptomer eller avhengighet (se avsnitt 3 for symptomer:
Dersom du avbryter behandling med Oramorph).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Oramorph
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oramorph
 • Virkestoff er morfinsulfat.
Mikstur, oppløsning 2 mg/ml:
1 ml inneholder morfinsulfatpentahydrat 2 mg (tilsvarende 1,5 mg morfin).
Andre innholdsstoffer er sukrose 300 mg/ml, maissirup 100 mg/ml, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), etanol (96 %) 0,105 mg, renset vann.
Etanolinnholdet i denne miksturen er ca. 10 % v/v.
Hvordan Oramorph ser ut og innholdet i pakningen
Oramorph er en klar, nesten fargeløs til svakt gul væske fri for partikler.
Oramorph leveres som:
 • mikstur 2 mg/ml i 100 ml glassflaske med oralsprøyte.
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Strada Statale 67 Fraz. Granatieri
50018 Scandicci (Firenze)
Italia
Oramorph er et registrert varemerke som tilhører L.Molteni & C.dei f.IIi Alitti SpA - Societa di Esercizio.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.