Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Omeprazol Pensa 10 mg harde enterokapsler

Omeprazol Pensa 20 mg harde enterokapsler

omeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Omeprazol Pensa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Omeprazol Pensa
 3. Hvordan du bruker Omeprazol Pensa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Omeprazol Pensa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Omeprazol Pensa er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Omeprazol Pensa inneholder virkestoffet omeprazol.
Omeprazol tilhører en gruppe legemidler som kalles protonpumpehemmere. Protonpumpehemmere som omeprazol virker ved å redusere mengden syre som magen din lager.
Omeprazol Pensa brukes til å behandle følgende tilstander:
Hos voksne:
 • Gastroøsofageal reflukssykdom' (GERD). Dette er når magesyre kommer opp i spiserøret (røret som forbinder svelget ditt med magen) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i øvre del av tarmen (tolvfingertarmsår) eller magen (magesår).
 • Sår som er infisert med en bakterie som kalles ’Helicobacter pylori. Lider du av dette, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen slik at såret kan leges.
 • Sår forårsaket av legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) Omeprazol Pensa kan også brukes for å hindre at det dannes sår hvis du bruker NSAIDs.
 • For mye magesyre forårsaket av svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom).
Hos barn:
Barn over 1 år og som veier 10 kg eller mer
 • 'Gastroøsofageal reflukssykdom' (GERD). Dette er når magesyre kommer opp i spiserøret (røret som forbinder svelget ditt med magen) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann. Hos barn kan symptomer på tilstanden omfatte at mageinnhold kommer opp i munnen (sure oppstøt/oppgulp), med oppkast og dårlig vektøkning.
Barn og ungdom over 4 år
 • Sår som er infisert med (smittet med) en bakterie som heter ’Helicobacter pylori. Hvis barnet ditt lider av dette, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen slik at såret kan leges.
 
2. Hva du må vite før du bruker Omeprazol Pensa
Bruk ikke Omeprazol Pensa.
 • dersom du er allergisk overfor omeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er allergisk mot medisiner som inneholder andre protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • hvis du bruker medisiner som inneholder nelfinavir (brukes til behandling av HIV-infeksjon).
Snakk med legen din eller farmasøyt/apotek hvis du er usikker før du tar Omeprazol Pensa.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Omeprazol Pensa,
 • dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
Omeprazol Pensa kan skjule symptomene på andre sykdommer. Så hvis noe av følgende skjer deg før du begynner å ta Omeprazol Pensa eller mens du tar det, må du kontakte legen din omgående:
 • Du går kraftig ned i vekt uten grunn og har problemer med å svelge.
 • Du får magesmerter eller fordøyelsesproblemer.
 • Du begynner å kaste opp mat eller blod.
 • Du får svart avføring (blodflekker i avføringen).
 • Du får kraftig eller vedvarende diaré, fordi omeprazol er blitt forbundet med en svak økning i infeksiøs (smittsom) diaré.
 • Du får alvorlige leverproblemer.
 • Dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Omeprazol Pensa som reduserer magesyre.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Omeprazol Pensa. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Bruk av en protonpumpehemmer som Omeprazol Pensa, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i risikoen for brudd i hofte, håndledd/ankel eller ryggrad. Informer lege dersom du har benskjørhet eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for benskjørhet).
Hvis du tar Omeprazol Pensa over lang tid (mer enn 1 år), vil legen din trolig kalle deg inn til regelmessige kontroller. Du bør melde fra om nye og uvanlige symptomer og forhold når du oppsøker legen din.
Andre legemidler og Omeprazol Pensa
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Omeprazol Pensa kan påvirke hvordan enkelte medisiner virker, og enkelte medisiner kan ha innvirkning på Omeprazol Pensa.
Ikke ta Omeprazol Pensa hvis du tar medisiner som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon).
Si ifra til legen din eller farmasøyt/apotek dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av sopp)
 • Digoksin (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • Diazepam (brukes til å behandle angst (beroligende), som muskelavslappende eller ved epilepsi).
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Hvis du tar fenytoin, må legen overvåke deg når du begynner å ta eller slutter å ta Omeprazol Pensa.
 • Blodfortynnende medisiner som warfarin eller andre vitamin K-blokkere. Legen din må eventuelt overvåke deg når du begynner å ta eller slutter å ta Omeprazol Pensa.
 • Rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose)
 • Atazanavir (brukes til å behandle HIV infeksjon)
 • Takrolimus (ved organtransplantasjon)
 • Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum) (brukes til behandling av lett depresjon)
 • Cilostazol (brukes til behandling av claudicatio intermittens, også kalt ”røykeben”; en tilstand med tilbakevendende smerter i bena forårsaket av for dårlig blodsirkulasjon).
 • Sakinavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon)
 • Klopidogrel (brukes til å forebygge dannelse av blodpropp)
 • Erlotinib (brukes til å behandle kreft).
 • Metotreksat (kjemoterapeutisk middel som brukes i høye doser til å behandle kreft) - dersom du bruker høydose metotreksat kan det være at legen midlertidig avbryter behandlingen med Omeprazol Pensa.
Hvis legen din har forskrevet antibiotikaene amoksicillin og klaritromycin samt Omeprazol Pensa for å behandle sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon, er det meget viktig at du forteller legen din om eventuelle andre medisiner du tar.
Inntak av Omeprazol Pensa sammen med mat og drikke
Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil avgjøre om du kan ta Omeprazol Pensa eller ikke i løpet av denne tiden.
Legen din vil avgjøre om du kan ta Omeprazol Pensa eller ikke dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at Omeprazol Pensa vil påvirke din evne til å kjøre motorkjøretøy eller bruke verktøy eller maskiner. Bivirkninger som svimmelhet og synsforstyrrelser kan forekomme (se avsnitt 4). Hvis dette skjer, skal du ikke kjøre motorkjøretøy eller betjene maskiner.
Omeprazol Pensa inneholder sukrose
Dette legemidlet inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Omeprazol Pensa
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil opplyse om hvor mange kapsler du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette avhenger av tilstanden din og hvor gammel du er.
Den anbefalte dosen er gjengitt nedenfor.
Voksne:
Behandling av symptomer på GERD som halsbrann og sure oppstøt:
 • Dersom legen din har konstatert lettere skade på spiserøret ditt, er anbefalte dose 20 mg én gang daglig i 4‑8 uker. Legen kan avgjøre at du skal ta en dose på 40 mg i ytterligere 8 uker hvis spiserøret ditt ennå ikke er leget.
 • Anbefalte dose så snart spiserøret er leget, er 10 mg én gang daglig.
 • Hvis spiserøret ditt ikke er skadd, er vanlig dose 10 mg én gang daglig.
Behandling av sår i øvre del av tarmen (tolvfingertarmsår):
 • Den anbefalte dosen er 20 mg omeprazol en gang daglig i 2 uker. Legen kan avgjøre at du skal ta samme dose i ytterligere 2 uker hvis såret ditt ennå ikke er tilhelet.
 • Hvis såret ikke leges helt, kan dosen økes til 40 mg én gang daglig i 4 uker.
Behandling av sår i magen (magesår):
 • Den anbefalte dosen er 20 mg omeprazol en gang daglig i 4 uker. Legen kan avgjøre at du skal ta samme dose i ytterligere 4 uker hvis såret ditt ennå ikke er leget.
 • Hvis såret ikke leges helt, kan dosen økes til 40 mg én gang daglig i 8 uker.
For å hindre at tolvfingertarmsår og magesår kommer tilbake:
 • Den anbefalte dosen er 10 mg eller 20 mg omeprazol én gang daglig. Legen din kan øke dosen til 40 mg én gang daglig.
Behandling av tolvfingertarmsår og magesår forårsaket av NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske midler):
 • Den anbefalte dosen er 20 mg omeprazol en gang daglig i 4‑8 uker.
For å hindre tolvfingertarmsår og magesår dersom du bruker NSAIDs:
 • Den anbefalte dosen er 20 mg omeprazol en gang daglig.
For å behandle sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon og hindre dem i å komme tilbake:
 • Anbefalte dose er 20 mg Omeprazol Pensa to ganger daglig i én uke.
 • Legen vil også si at du skal ta to av følgende antibiotika: amoksicillin, klaritromycin og metronidazol.
For å behandle for mye magesyre forårsaket av svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom):
 • Den anbefalte dosen er 60 mg omeprazol daglig.
 • Legen din vil justere dosen etter dine behov og vil også avgjøre hvor lenge du skal ta medisinen.
Bruk av Omeprazol Pensa hos barn
Behandling av symptomer på GERD som halsbrann og sure oppstøt:
 • Barn over 1 år og med en kroppsvekt over 10 kg kan ta Omeprazol Pensa. Dosen for barn er basert på barnets vekt, og legen vil avgjøre korrekt dose.
For å behandle sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon og hindre dem i å komme tilbake:
 • Barn over 4 år kan ta Omeprazol Pensa. Dosen for barn er basert på barnets vekt, og legen vil avgjøre korrekt dose.
 • Legen vil også forskrive to antibiotika som heter amoksicillin og klaritromycin til barnet ditt.
Hvordan man tar denne medisinen
 • Det anbefales at man tar kapslene om morgenen.
 • Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
 • Svelg kapslene hele med et halvt glass vann. Ikke tygg eller knus kapslene. Dette er fordi kapslene inneholder drasjerte små kuler som hindrer at medisinen brytes ned av magesyren. Det er viktig at småkulene ikke skades.
Hva hvis du eller barnet ditt har problemer med å svelge kapslene
 • Hvis du eller barnet ditt har problemer med å svelge kapslene:
  • Åpne kapslene og bland innholdet med en spiseskje vann (uten kullsyre), syrlig fruktjuice (f.eks. eple, appelsin eller ananas) eller eplemos (i et rent glass).
  • Rør alltid om i blandingen rett før den drikkes (blandingen vil være uklar). Drikk deretter blandingen med det samme eller innen 30 minutter.
  • For å være sikker på at all medisinen er drukket, renser/skyller man glasset svært godt med et halvt glass vann og drikker det. Ikke bruk melk eller kullsyreholdig vann. De harde bitene inneholder medisinen - de må ikke tygges eller knuses.
Dersom du tar for mye av Omeprazol Pensa.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Omeprazol Pensa.
Hvis du glemmer å ta en dose, må du ta den så snart du kommer på det. Hvis det derimot snart er tid for din neste dose, hopper du over dosen du glemte. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever en av følgende sjeldne, men alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta Omeprazol Pensa og kontakte lege omgående:
 • Plutselig hvesende pust, hevelse i lepper, tunge og svelg eller kropp, utslett, besvimelse eller problemer med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Hudrødme med blemmer eller hudavskalling. Det kan også forekomme alvorlige blemmer og blødninger i lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer. Dette kan være ’Stevens-Johnsons syndrom’ eller ’toksisk epidermal nekrolyse’.
 • Gul hud, mørk urin og tretthet, som kan være symptomer på leverproblemer.
Bivirkninger kan forekomme med visse hyppigheter, som er definert som følger:

Svært vanlige:

forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige:

forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere

Mindre vanlige:

forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere

Sjeldne:

forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere

Svært sjeldne:

forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent:

kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data

Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige bivirkninger
 • Hodepine.
 • Effekter på mage eller tarm: diaré, smerter i magen, forstoppelse, luft i magen (flatulens).
 • Kvalme eller oppkast.
 • Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige bivirkninger
 • Hevelser i føtter og ankler.
 • Søvnforstyrrelser (insomni).
 • Svimmelhet, prikking/stikking i kroppen, søvnighet.
 • Svimmelhet (vertigo).
 • Endringer i blodprøver som viser hvordan leveren fungerer.
 • Hudutslett, vablete utslett (elveblest) og kløende hud.
 • Generelt ubehag og manglende energi.
 • Brudd i hofte, håndledd/ankel eller ryggrad (dersom omeprazol brukes i høye doser og over lang tid).
Sjeldne bivirkninger
 • Blodproblemer som redusert antall hvite blodceller eller blodplater. Dette kan forårsake kraftløshet, bloduttredelser/blåmerker eller øke sannsynligheten for infeksjoner.
 • Allergiske reaksjoner, iblant svært alvorlige, inkludert hevelse i lepper, tunge og svelg, feber, hvesende pust.
 • Lave saltnivåer i blodet. Dette kan forårsake kraftløshet, kvalme (oppkast) og kramper.
 • Uro, forvirring eller nedstemthet.
 • Smaksforandringer.
 • Synsproblemer som uklart syn.
 • Plutselig hvesende pust eller åndenød (bronkospasme).
 • Munntørrhet.
 • Betennelse i munnhulen.
 • En soppinfeksjon som kalles "trøske", som kan påvirke tarmen.
 • Leverproblemer, inklusive gulsott som kan forårsake gul hud, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopeci).
 • Hudutslett ved opphold i stråling fra solen.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Alvorlige nyreproblemer (interstitiell nefritt).
 • Økt svetting.
Svært sjeldne bivirkninger
 • Endringer i blodverdier, inkludert agranulocytose (mangel på en type hvite blodceller).
 • Aggresjon.
 • Hallusinasjoner (det at man ser, føler eller hører ting som ikke er der).
 • Alvorlige leverproblemer som fører til leversvikt og betennelse i hjernen.
 • Plutselig innsettende kraftig utslett eller blemmedannelse eller hudavskalling . Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvakhet.
 • Brystforstørrelse hos menn.
Omeprazol Pensa kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene og forårsake immunsvikt. Hvis du har en infeksjon med symptomer som feber med kraftig nedsatt allmenntilstand eller feber med symptomer på en lokal infeksjon som smerter i nakken, halsen eller munnen, eller problemer med å late vannet (urinere), må du kontakte legen din snarest slik at mangel på hvite blodceller (agranulocytose) kan utelukkes ved hjelp av en blodprøve. Det er viktig at du opplyser om hvilke medisiner du tar i denne sammenhengen.
Ikke kjent
 • Betennelse i tarmen (som fører til diare).
 • Dersom du bruker Omeprazol Pensa i mer enn tre måneder kan magnesiumnivået i blodet ditt falle. Lave magnesiumnivåer kan vises som tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt puls. Informer lege omgående dersom du får noen av disse symptomene. Lavt magnesiumnivå kan også medføre en reduksjon i kalium- eller kalsiumnivået i blodet. Legen kan velge å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået.
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Ikke bli urolig av denne listen over mulige bivirkninger. Det er ikke sikkert noen av dem rammer deg.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Omeprazol Pensa
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blister: Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Plastboks: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Omeprazol Pensa
 • Virkestoff er omeprazol. Hver kapsel inneholder 10 mg eller 20 mg omeprazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Granulat: sukrose, maisstivelse, hypromellose, dinatriumfosfatdihydrat, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, talkum, trietylsitrat, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, titandioksid (E171).
  Kapsler: gelatin, titandioksid (E171).
  Trykkfarge: skjellakk, sort jernoksid (E172).
Hvordan Omeprazol Pensa ser ut og innholdet i pakningen.
Beskrivelse:
Omeprazol Pensa 10 mg: Ugjennomsiktig hvit kapsel merket med ”OM 10”. Inneholder hvit til lys beige runde granulat.
Kapselstørrelse 4 (lengde 14,5 mm)
Omeprazol Pensa 20 mg: Ugjennomsiktig hvit kapsel merket med ”OM 20”. Inneholder hvit til lys beige runde granulat.
Kapselstørrelse 3 (lengde 15,8 mm)
Pakningsstørrelser:
Omeprazol Pensa 10 mg:
Blister: 7, 14, 28,56 enterokapsler
Plastboks med skrulokk med tørkemiddel: 16, 32, 100 (2×50), 100 (1×100) enterokapsler
Omeprazol Pensa 20 mg:
Blister: 7, 14, 28, 56 enterokapsler
Plastboks med skrulokk med tørkemiddel: 16, 32, 56,100 (2×50), 100 (1×100), 104 (2×52), 104 (1×104), 105, 250, 500 enterokapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pensa Pharma AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, Sverige
Tilvirker.
Esteve Pharmaceuticals, S.A, Sant Martí 75-97, Polígono Industrial, 08107- Martorelles (Barcelona), Spania.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Land:

Navn:

SE, DK, NO, IS:

Omeprazol Pensa

IE:

Omeprazole Pensa

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tolvfingertarmsår (duodenalsår, ulcus duodeni): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.