Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Octagam 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

immunglobulin, normalt (humant) (IVIg)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Octagam er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Octagam
 3. Hvordan du bruker Octagam
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Octagam
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Octagam er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Octagam er
Octagam er en oppløsning med humant normalt immunglobulin (IgG) (dvs. en oppløsning med humane antistoffer) som gis intravenøst (som drypp i en blodåre). Immunglobuliner er normale bestanddeler av menneskekroppen og hjelper immunforsvaret i kroppen din. Octagam inneholder alle IgG-typene som finnes i befolkningen. Passende doser av dette legemidlet kan gjenopprette unormalt lavt IgG-nivå til normalt nivå.
Octagam inneholder mange varianter av antistoffer mot ulike smittestoffer.
Hva Octagam brukes mot
Octagam brukes som substitusjonsbehandling hos barn og ungdom (0–18 år) og hos voksne i ulike pasientgrupper:
 • pasienter med medfødt mangel på antistoffer (syndromer med primær immunsvikt, som f.eks. medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert immunsvikt)
 • pasienter med mangel på antistoffer (sekundær immunsvikt) som har oppstått på grunn av spesifikke sykdommer og/eller behandlinger og som opplever alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner
Octagam kan også brukes til behandling av følgende autoimmune sykdommer (immunmodulering):
 • hos pasienter med immun trombocytopeni (ITP), en tilstand der blodplatene skades og således reduseres i antall. Disse pasientene har økt risiko for blødning eller behov for korrigering av antall blodplater før en operasjon.
 • hos pasienter med Kawasakis sykdom, en tilstand som fører til betennelse i ulike organer.
 • hos pasienter med Guillain-Barré syndrom, en tilstand som fører til betennelse i visse deler av nervesystemet.
 • hos pasienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP), en sykdom som fører til kronisk betennelse i visse deler av nervesystemet, som forårsaker muskelsvakhet og/eller nummenhet, hovedsakelig i bein og armer.
 • hos pasienter med multifokal motorisk nevropati (MMN), en tilstand som kjennetegnes av langsomt utviklende asymmetrisk svekkelse i armer og ben uten følelsestap.
 
2. Hva du må vite før du bruker Octagam
Bruk ikke Octagam
 • dersom du er allergisk overfor humant normalt immunglobulin eller noen av de andre innholdsstoffene i Octagam (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har mangel på immunglobulin A (IgA-mangel) og du har utviklet antistoffer mot immunglobuliner av typen IgA.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Octagam.

Det er sterkt anbefalt at navnet og batchnummeret på legemidlet registreres hver gang du får en dose med Octagam, for å ha en oversikt over hvilke batcher som er brukt.

Visse bivirkninger kan forekomme oftere:
 • ved høy infusjonshastighet
 • når du får Octagam for første gang, eller i sjeldne tilfeller, når det er lenge siden forrige infusjon
 • når du har en ubehandlet infeksjon eller en underliggende, kronisk betennelse
Dersom det oppstår en bivirkning, må enten tilførselshastigheten settes ned eller infusjonen bli stoppet. Hva slags behandling som trengs mot bivirkningen avhenger av type bivirkning og hvor alvorlig den er.
Tilstander og sykdommer som øker risikoen for å få bivirkninger
 • Tromboemboliske hendelser som hjerteinfarkt, slag og blodpropp i vener (dyptliggende) f.eks. i leggene eller i en blodåre i lungene, kan oppstå i svært sjeldne tilfeller etter bruk av Octagam. Slike hendelser forekommer oftere, selv om det er svært sjeldent, hos pasienter med risikofaktorer som fedme, høy alder, høyt blodtrykk, diabetes, tidligere forekomst av slike hendelser, langvarige perioder der pasienter må holde seg i ro (immobilisering) og ved bruk av visse hormoner (f.eks. p-piller). Et balansert væskeinntak må sikres, og Octagam skal gis så langsomt som mulig.
 • Dersom du tidligere har hatt nyreproblemer eller du har visse risikofaktorer som diabetes, overvekt eller er over 65 år, skal Octagam gis så langsomt som mulig fordi det har vært rapportert tilfeller av akutt nyresvikt hos pasienter med slike risikofaktorer, selv om dette er svært sjeldent. Informer legen din dersom noen av disse risikofaktorene gjelder for deg ved behandlingstidspunktet, men også om de gjaldt tidligere.
 • Pasienter med blodtypene A, B eller AB samt pasienter med visse betennelsestilstander har større risiko for at røde blodceller ødelegges ved bruk av immunglobuliner (dette kalles hemolyse).
Når kan det være nødvendig å redusere hastigheten på infusjonen eller stoppe den?
 • Kraftig hodepine og nakkestivhet kan i sjeldne tilfeller oppstå flere timer til 2 dager etter behandling med Octagam.
 • Allergiske reaksjoner er sjeldne, men kan føre til anafylaktisk sjokk, selv hos pasienter som har tålt tidligere behandlinger.
 • I svært sjeldne tilfeller kan transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI) oppstå etter behandling med immunoglobuliner, inkludert Octagam. Dette vil føre til en opphopning av væske i luftrommene i lungene, som ikke er relatert til hjertet. Du vil gjenkjenne TRALI ved at du får kraftige pustevansker, normal hjertefunksjon og økt kroppstemperatur (feber). Symptomene inntreffer vanligvis i løpet av 1–6 timer etter behandling.
Informer legen eller helsepersonell umiddelbart dersom du opplever en slik reaksjon under eller etter en infusjon med Octagam. Han eller hun vil avgjøre om infusjonshastigheten skal reduseres, om infusjonen skal stoppes helt eller om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak.
 • Noen ganger kan immunoglobuliner som Octagam utløse en reduksjon i antall hvite blodceller. Denne tilstanden går som regel over av seg selv i løpet av 1–2 uker.
Virussikkerhet
Når legemidler fremstilles av humant blod eller plasma, blir det gjort bestemte tiltak for å hindre at infeksjoner overføres til pasienter. Disse omfatter:
 • nøye utvelgelse av blod- og plasmagivere for å være sikker på at mulige bærere av infeksjoner blir utelukket.
 • testing av hver blodtapping og sammenslått plasma fra flere blodgivere, for tegn på virus eller infeksjon.
 • produsentens tiltak under bearbeidingen av blod eller plasma som kan gjøre virus inaktive eller fjerne dem.
Til tross for disse tiltakene, kan ikke overføring av infeksjon utelukkes helt når det gis legemidler som er fremstilt av humant blod eller plasma. Dette gjelder også for alle ukjente virus og andre typer infeksjoner som måtte oppstå.
Tiltakene som gjøres regnes som effektive mot humant immunsviktvirus (hiv), hepatitt B-virus og hepatitt C-virus (såkalte kappekledde virus).
Tiltakene som gjøres kan ha begrenset virkning mot hepatitt A-virus og parvovirus B19 (såkalte ikke- kappekledde virus).
Immunglobuliner har ikke vært forbundet med infeksjoner med hepatitt A-virus eller parvovirus B19. Grunnen til dette er kanskje at antistoffene mot disse infeksjonene som finnes i preparatet, gir beskyttelse.
Barn og ungdom
Det finnes ingen spesifikke eller ytterligere advarsler eller forholdsregler som gjelder for barn og ungdom.
Andre legemidler og Octagam
Infusjonsslangen kan skylles med enten natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml før og etter administrering av Octagam.
Samtidig bruk av loop-diuretika skal unngås.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, eller hvis du har fått en vaksine i løpet av de tre siste månedene.
Octagam kan svekke virkningen av levende svekkede virusvaksiner mot for eksempel meslinger, røde hunder, kusma og vannkopper.

Etter at du har fått behandling med dette legemidlet bør det gå tre måneder før du vaksineres med levende svekkede virusvaksiner. Det kan hende du må vente i opptil ett år etter behandling før du kan få vaksine mot meslinger.

Påvirkning på blodprøver
Denne behandlingen kan påvirke resultater av blodprøver. Hvis du tar blodprøver etter en behandling med Octagam, må du informere personen som tar blodprøven, eller legen, om at du har fått behandling med humant normalt immunoglobulin.
Testing av blodsukker
Noen typer testsystemer for måling av blodsukker (såkalte glukometere), kan feilaktig måle maltosen i Octagam som glukose. Dette kan føre til at det feilaktig måles forhøyede glukoseverdier under en infusjon og i en periode på ca. 15 timer etter avsluttet infusjon, og at det derfor feilaktig gis insulin.
Dette kan føre til livstruende hypoglykemi (dvs. for lavt nivå av blodsukker).
Det kan også hende at virkelig hypoglykemi ikke blir behandlet hvis hypoglykemien skjules av feilaktige forhøyede blodsukkermålinger.
Når det gis Octagam eller andre preparater som inneholder maltose, må derfor måling av blodsukker gjøres med en metode som er spesifikk for glukose. Systemer som er basert på glukosedehydrogenase-pyrrolokinolinkinon (GDH-PQQ) eller glukose-dye-oksidoreduktase bør ikke brukes.
Les bruksanvisningen for blodsukker-målesystemet nøye (også bruksanvisningen for teststrips) for å finne ut om systemet egner seg når legemidler som inneholder maltose gis intravenøst. Hvis du er usikker, kontakt legen for å finne ut om testsystemet du bruker til måling av blodsukker kan brukes sammen med preparater til intravenøs bruk som inneholder maltose.
Inntak av Octagam sammen med mat, drikke og alkohol
Ingen virkninger er sett. Når Octagam brukes, må det sørges for tilstrekkelig væskeinntak før infusjon.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerheten ved bruk av dette legemidlet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt i kontrollerte kliniske studier, og det bør derfor gis med forsiktighet til gravide og ammende kvinner.
Immunglobulinprodukter har vist seg å gå over i morkaken, særlig i tredje trimester. Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på at det ikke forventes noen skadelige effekter på forløpet av graviditeten, på fosteret eller på det nyfødte barnet.
Immunglobuliner skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det er ikke forventet negative effekter på nyfødte/spedbarn som ammes.
Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på at det ikke vil forekomme noen skadelige virkninger på fertiliteten.
Kjøring og bruk av maskiner
Octagam har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever bivirkninger under behandling bør imidlertid vente til disse forsvinner før kjøring eller bruk av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Octagam inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 69 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver 100 ml. Dette tilsvarer 3,45 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Dette må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Octagam
Legen vil bestemme om du trenger Octagam og hvilken dose du skal ha. Octagam gis som en intravenøs infusjon (drypp i en blodåre) av helsepersonell. Dosen og hvor ofte du skal ha legemidlet avhenger av sykdommen din og vil bli tilpasset hver enkelt pasient.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du får for mye av Octagam
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk av Octagam hos barn og ungdom
Bruk av Octagam (intravenøst) hos barn og ungdom (0–18 år) er ikke forskjellig fra bruk hos voksne.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk lege så snart som mulig hvis du lider av noen av følgende alvorlige bivirkninger (alle er svært sjeldne og forekommer ved opptil 1 av 10 000 infusjoner).
I noen tilfeller må kanskje legen avbryte behandlingen og redusere dosen eller stanse behandlingen:
 • Hevelse i ansiktet, tungen og luftrøret som kan gi store pustevansker
 • En plutselig allergisk reaksjon med kortpustethet, utslett, hvesing og blodtrykksfall
 • Slag som kan forårsake svakhet og/eller følelsesløshet på den ene siden av kroppen
 • Hjerteinfarkt som forårsaker brystsmerter
 • Blodpropp som forårsaker smerter og hevelse i lemmer
 • Blodpropp i lungene som forårsaker brystsmerter og åndenød
 • Anemi som forårsaker kortpustethet eller blek hud
 • Alvorlig nyreforstyrrelse som kan føre til at du ikke får urinert
 • En lungesykdom som kalles transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI) som forårsaker pustevansker, blåaktig hud, feber, nedsatt blodtrykk
Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor, kontakt lege så snart som mulig. Følgende andre svært sjeldne bivirkninger er også rapportert:
 • Mangel på hvite blodceller
 • For mye væske i kroppen
 • For lite natrium i blodet
 • Føle seg opphisset, engstelig, forvirret eller nervøs
 • Migrene
 • Taleforstyrrelse
 • Tap av bevissthet
 • Svimmelhet
 • Prikkende følelse i huden
 • Nedsatt berørings- eller følelsessans
 • Lysfølsomhet
 • Ufrivillige muskelsammentrekninger
 • Nedsatt syn
 • Hjertekramper (angina pectoris)
 • Hjertebank (palpitasjoner)
 • Endringer i hjerterytmen
 • Forbigående blåfarging av lepper eller andre deler av huden
 • Sirkulatorisk kollaps eller sjokk
 • Endringer i blodtrykket
 • Betennelse i blodåre (vene)
 • Blek hud
 • Hoste
 • Pusteproblemer
 • Lungeødem (ansamling av væske i lungene)
 • Bronkospasme (pustevansker eller hvesing)
 • Respirasjonssvikt
 • Mangel på oksygen i blodet
 • Oppkast, diaré, magesmerter
 • Elveblest, hudkløe
 • Rødhet i huden
 • Hudutslett
 • Flassing av huden
 • Betennelse i huden
 • Hårtap
 • Smerter i ledd eller muskler
 • Muskelsvakhet eller -stivhet
 • Sterke, smertefulle muskelsammentrekninger
 • Smerter i nakke, bein eller armer
 • Nyresmerter
 • Hevelser i huden (ødem)
 • Rødme, økt svetting
 • Ubehag i brystet
 • Influensalignende symptomer
 • Følelse av å være kald eller varm, eller generell følelse av uvelhet og slapphet
 • Døsighet
 • Svie
 • Unormale resultater i blodprøver som måler leverfunksjon
 • Feil resultater ved blodsukkermålinger
Vanlige bivirkninger (forekommer ved opptil 1 av 10 infusjoner):
 • Overfølsomhet (allergisk reaksjon)
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Feber
 • Tretthetsfølelse
 • Hudreaksjoner på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer ved opptil 1 av 100 infusjoner):
 • Eksem
 • Ryggsmerter
 • Brystsmerter
 • Kuldegysninger
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Octagam
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Octagam etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.
Legemidlet kan tas ut av kjøleskapet i én enkelt periode på inntil 9 måneder (uten å overskride utløpsdatoen) og oppbevares ved en temperatur på under 25ºC. Etter denne perioden skal legemidlet ikke kjøles ned igjen, men kastes. Datoen når legemidlet tas ut av kjøleskapet skal noteres på ytteresken.
Bruk ikke Octagam hvis du oppdager at oppløsningen er grumsete, inneholder partikler eller er sterkt farget.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Octagam
 • Virkestoff er immunglobulin (humant antistoff), normalt (humant) (IVIg), 100 mg/ ml, (minst 95 % immunglobulin G).
 • Andre innholdsstoffer er maltose og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Octagam ser ut og innholdet i pakningen
Octagam 100 mg/ml er en infusjonsvæske som leveres i hetteglass (2 g/20 ml) eller flasker (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml, 30 g/300 ml).
Pakningsstørrelser:

2 g i

20 ml

5 g i

50 ml

6 g i

60 ml

10 g i

100 ml

20 g i

200 ml

3 x 10 g i

3 x 100 ml

3 x 20 g i

3 x 200 ml

30 g i

300 ml

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Oppløsningen er klar eller lett gjennomskinnelig, fargeløs eller svakt gul.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Octapharma AS Industrivegen 23
2069 Jessheim Norge
Tilvirkere
Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m.b.H. Oberlaaer Strasse 235
A-1100 Wien Østerrike
(For batchnumre (Lot) som begynner med ”K”) Octapharma S.A.S.
70-72, rue du Maréchal Foch
B.P. 33
F-67381 Lingolsheim Frankrike
(For batchnumre (Lot) som begynner med ”L”)
OCTAPHARMA AB
S-11275 Stockholm Sverige
(For batchnumre (Lot) som begynner med ”M”)
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Litauen, Luxembourg, Latvia, Kypros, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike

Octagam

Italia

Gamten

Spania

Octagamocta

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.11.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
 • Legemidlet skal ha romtemperatur eller kroppstemperatur før bruk.
 • Oppløsningen skal være klar til svakt opaliserende og fargeløs til svakt gul.
 • Bruk ikke oppløsninger som er grumsete eller inneholder partikler.
 • Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 • Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler.
 • For å infundere legemiddel som eventuelt er igjen i infusjonsslangen ved avsluttet infusjon, kan slangen skylles med enten natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agammaglobulinemi: Mangel på gammaglobulin; en gruppe blodproteiner der noen typer (immunglobuliner) er en del av kroppens immunforsvar.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

itp (immunologisk trombocytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura, primær immun trombocytopeni, immun trombocytopenisk purpura): Tilstand med lavt antall blodplater. Gir små hudblødninger og blåmerker.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

røde hunder (rubella): Røde hunder

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.