Octagam

Octapharma


Normalt, humant immunglobulin.

J06B A02 (Immunglobulin)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml og 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Protein 50 mg, resp. 100 mg, der humant immunglobulin G ≥95% (fordeling på IgG-subklasser er tilnærmet den i nativt humant plasma), IgA ≤0,2 mg, resp. 0,4 mg, maltose, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

50 mg/ml og 100 mg/ml: Substitusjonsbehandling hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: Primær immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. Sekundær immunsvikt (SID) hos pasienter som lider av alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF)1 eller et IgG‑nivå i serum på <4 g/liter. Immunmodulering hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: Primær immun trombocytopeni (ITP), hos patienter med høy blødningsrisiko eller før kirurgi, for å korrigere platetallet, Guillain-Barrés syndrom, Kawasakis sykdom (i forbindelse med acetylsalisylsyre), kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP), multifokal motorisk nevropati (MMN). 100 mg/ml: Immunmodulering hos voksne med: Aktiv dermatomyositt behandlet med immunsupressiver, inkl. kortikosteroider, eller med intoleranse eller kontraindikasjoner for slike legemidler. 1PSAF = manglende evne til å oppnå minst en fordobling i IgG‑antistofftiter etter antigenvaksiner med pneumokokkpolysakkarid og polypeptid.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Plasmaderiverte legemidler


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Substitusjonsbehandling skal initieres og overvåkes under tilsyn av lege med erfaring i behandling av immunsvikt. Dose og doseringsregime avhenger av indikasjonen. Individuell tilpasning av dosen kan være nødvendig, basert på klinisk respons. Dosering basert på kroppsvekt må kanskje justeres hos undervektige og overvektige. Hos overvektige bør dosen baseres på fysiologisk standard kroppsvekt.
Substitusjonsbehandling ved primær immunsviktsyndromer
Regimet bør gi et minimumsnivå av IgG (målt før neste infusjon) på ≥6 g/liter eller innen normalt referanseområde for populasjonens alder. Likevekt (steady state IgG-verdier) oppnås 3-6 måneder etter behandlingsstart. Anbefalt startdose 0,4-0,8 g/kg gitt 1 gang, deretter ≥0,2 g/kg hver 3.-4. uke. For å oppnå et minimumsnivå (før neste infusjon) på 6 g/liter kreves 0,2-0,8 g/kg/måned. Doseringsintervall etter at steady state er nådd er 3-4 uker. Minimumsnivå må måles og vurderes i forbindelse med forekomst av infeksjon. Doseøkning kan være nødvendig for å øke minimumsnivåene og for å redusere hyppigheten av bakterieinfeksjoner. Sekundær immunsvikt (som definert i Indikasjoner): Anbefalt dose 0,2-0,4 g/kg hver 3.-4. uke. IgG-minimumsnivå bør måles og vurderes i forbindelse med forekomst av infeksjon. Dosen bør justeres ved behov for å oppnå optimal beskyttelse mot infeksjon, og økning kan være nødvendig ved vedvarende infeksjon. Dosereduksjon kan vurderes når pasienten forblir infeksjonsfri.
Primær immun trombocytopeni
2 alternative behandlingsplaner (behandlingen kan gjentas ved ev. tilbakefall): Enten: 0,8-1 g/kg på dag 1, kan ved behov gjentas 1 gang innen 3 dager. Eller: 0,4 g/kg/dag i 2-5 dager.
Guillain-Barrés syndrom
0,4 g/kg/dag i 5 dager, dosen kan gjentas ved tilbakefall.
Kawasakis sykdom
2 g/kg som enkeltdose. Acetylsalisylsyre bør gis samtidig.
Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)
Startdose: 2 g/kg fordelt over 2-5 påfølgende dager. Vedlikeholdsdose: 1 g/kg fordelt over 1-2 påfølgende dager hver 3. uke. Behandlingseffekten bør evalueres etter hver syklus. Ved manglende effekt etter 6 måneder bør behandlingen seponeres. Ved effekt bør langvarig behandling vurderes av lege, basert på respons/vedlikeholdsrespons. Dosering/intervaller må kanskje tilpasses individuelt iht. sykdomsforløpet.
Multifokal motornevropati (MMN)
Startdose: 2 g/kg fordelt over 2-5 påfølgende dager. Vedlikeholdsdose: 1 g/kg hver 2.-4. uke eller 2 g/kg hver 4.-8. uke. Behandlingseffekten bør evalueres etter hver syklus. Ved manglende effekt etter 6 måneder bør behandlingen seponeres. Ved effekt bør langvarig behandling vurderes av lege, basert på respons/vedlikeholdsrespons. Dosering/intervaller må kanskje tilpasses individuelt iht. sykdomsforløpet.
Dermatomyositt
2 g/kg fordelt på like doser gitt over 2-5 påfølgende dager hver 4. uke. Behandlingseffekten bør evalueres etter hver syklus. Ved manglende effekt etter 6 måneder bør behandlingen seponeres. Ved effekt bør langvarig behandling vurderes av lege, basert på respons/vedlikeholdsrespons. Dosering/intervaller tilpasses individuelt iht. sykdomsforløpet.
Doseringstabell

Indikasjon

 

Dosering

 

Injeksjonshyppighet

Substitusjonsbehandling:

 

 

Primært immunsviktsyndrom

 

Startdose: 0,4-0,8 g/kg,

 

 

Vedlikeholdsdose: 0,2-0,8 g/kg

 

hver 3.-4. uke.

Sekundær immunsvikt

 

0,2-0,4 g/kg

 

hver 3.-4. uke.

Immunmodulering:

 

 

Primær immun trombocytopeni

 

0,8-1 g/kg

 

på dag 1, kan gjentas 1 gang innen 3 dager

 

eller 0,4 g/kg/dag

 

i 2-5 dager.

Guillain-Barrés syndrom

 

0,4 g/kg/dag

 

i 5 dager.

Kawasakis sykdom

 

2 g/kg

 

som 1 dose sammen med acetylsalisylsyre.

Kronisk inflammatorisk demyeliserende polyradikulonevropati (CIDP)

 

Startdose: 2 g/kg

 

fordelt over 2-5 dager.

 

Vedlikeholdsdose: 1 g/kg

 

hver 3. uke fordelt over 1-2 dager.

Multifokal motornevropati (MMN)

 

Startdose: 2 g/kg

 

fordelt over 2-5 påfølgende dager.

 

Vedlikeholdsdose: 1 g/kg

 

hver 2.-4. uke

 

eller 2 g/kg

 

hver 4.-8. uke fordelt over 2-5 dager.

Dermatomyositt

 

2 g/kg

 

hver 4. uke, fordelt på like doser gitt over 2-5 påfølgende dager

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig med mindre klinisk indisert.
  • Barn: Samme dosering som hos voksne.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig med mindre klinisk indisert.
Tilberedning/Håndtering Skal ha rom- eller kroppstemperatur før bruk. Slangen kan skylles med enten natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml før og etter administrering. Skal ikke blandes med andre legemidler. Oppløsningen skal være klar til svakt opaliserende og fargeløs eller lysegul. Oppløsning som er grumsete eller inneholder partikler skal ikke brukes. Ubrukt innhold kastes.
Administrering I.v. bruk. Infusjonsvæske 50 mg/ml: Starthastighet 1 ml/kg/time i 30 minutter. Ved god toleranse kan hastigheten økes gradvis til maks. 5 ml/kg/time. Infusjonsvæske 100 mg/ml: Starthastighet 0,01 ml/kg/minutt i 30 minutter. Ved god toleranse kan hastigheten økes gradvis til maks. 0,12 ml/kg/minutt. Pga. økt risiko for tromboemboliske hendelser ved dermatomyositt, bør slike pasienter overvåkes nøye og infusjonshastigheten ikke overskride 0,04 ml/kg/minutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter med selektiv IgA-mangel som utvikler antistoffer mot IgA, da administrering kan gi anafylaksi.

Forsiktighetsregler

Ved bivirkninger må hastigheten reduseres eller infusjonen stoppes. Komplikasjoner kan ofte unngås ved å utelukke overfølsomhet for preparatet ved langsom infusjon i starten (50 mg/ml: 1 ml/kg/time, 100 mg/ml: 0,01-0,02 ml/kg/minutt), og ved nøye overvåkning for mulige symptomer gjennom hele infusjonsperioden. Spesielt ved 1. gangs bruk, og ved bytte fra annet immunglobulinpreparat til i.v. bruk (IVIg), eller ved lang tid siden forrige infusjon, bør det overvåkes for bivirkninger gjennom hele 1. infusjon og i 1 time etter at 1. infusjon er avsluttet. Alle andre bør observeres i minst 20 minutter etter administrering. Administrering av IVIg krever tilstrekkelig hydrering før infusjonen starter, overvåkning av urinmengde og serumkreatinin, og at samtidig behandling med loop-diuretika unngås. Ved bivirkninger må infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stoppes. Påkrevd behandling avhenger av type bivirkning og alvorlighetsgrad. Infusjonsreaksjon: Visse bivirkninger (f.eks. hodepine, rødme, frysninger, myalgi, hvesing, takykardi, smerter i nedre del av ryggen, kvalme og hypotensjon) kan ha sammenheng med infusjonshastighet. Anbefalt hastighet må følges nøye. Pasienten skal overvåkes nøye og observeres for mulige symptomer under hele infusjonsperioden. Bivirkninger kan oppstå hyppigere når preparatet gis for 1. gang eller, i sjeldne tilfeller, ved bytte av immunglobulinpreparat eller ved lang tid siden forrige infusjon, samt ved ubehandlet infeksjon eller underliggende kronisk inflammasjon. Overfølsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner er sjeldne. Anafylaksi kan oppstå hos pasienter med ikke-detekterbar IgA som har anti-IgA-antistoffer, eller som har tolerert tidligere behandling med humant normalt immunglobulin. Ved sjokk skal standard medisinsk behandling igangsettes. Tromboembolisme: Administrering er forbundet med tromboemboliske hendelser, slik som hjerteinfarkt, skader på hjernekar (inkl. slag), lungeembolisme og dyp venetrombose, som antas å ha sammenheng med relativ økning i blodviskositet ved høye doser hos risikopasienter. Forsiktighet bør utvises hos overvektige og ved risiko for trombotiske hendelser (høy alder, hypertensjon, diabetes mellitus, dermatomyositt, tidligere karsykdom eller trombotiske episoder, ervervet eller nedarvet trombosetendens, immobilisering i lengre perioder, alvorlig hypovolemi, sykdom som øker blodviskositeten). Ved risiko for tromboemboliske bivirkninger skal lavest mulig infusjonshastighet og dose brukes. Akutt nyresvikt: Er sett. De fleste tilfeller forbundet med risikofaktorer som allerede nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypovolemi, overvekt, samtidig behandling med nefrotoksiske legemidler eller alder >65 år. Nyreparametre bør vurderes før infusjon av IVIg, spesielt ved potensiell økt risiko for akutt nyresvikt, og deretter med passende intervaller. Ved risiko for akutt nyresvikt bør det brukes så lav infusjonshastighet og dose som praktisk mulig. Ved nedsatt nyrefunksjon bør seponering vurderes. Hos pasienter i risikogruppen bør preparater uten sukrose, glukose og maltose vurderes. Aseptisk meningittsyndrom (AMS): Kan oppstå. Starter vanligvis i løpet av noen timer til 2 dager etter behandling. Prøver av CSF er ofte positive med pleocytose på opptil flere tusen celler/mm3, primært granulocytter, og forhøyede proteinnivåer på opptil flere hundre mg/dl. AMS kan oppstå oftere sammen med høydose-IVIg-behandling (2 g/kg). Ved slike symptomer bør det utføres en grundig nevrologisk undersøkelse, inkl. CSF‑prøver, for å utelukke andre årsaker til meningitt. Seponering av IVIg-behandling har gitt remisjon av AMS i løpet av noen dager uten følgesykdommer. Hemolytisk anemi: Preparatet kan inneholde blodtypeantistoffer som kan virke hemolyserende og indusere coating av røde blodceller, noe som gir positiv direkte antiglobulinreaksjon (Coombs test) og, i sjeldne tilfeller, hemolyse. Hemolytisk anemi kan utvikles etter behandling pga. økt sekvestrering av røde blodceller. Mottakere av IVIg skal overvåkes for kliniske tegn på hemolyse. Nøytropeni/leukocytopeni: Forbigående reduksjon i nøytrofiltall og/eller episoder av nøytropeni, noen alvorlige, er rapportert etter IVIg-behandling. Dette forekommer vanligvis innen timer/dager etter administrering og forsvinner spontant innen 7-14 dager. Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI): Er sett. Kjennetegnes ved alvorlig hypoksi, dyspné, takypné, cyanose, feber og hypotensjon. Symptomer utvikles vanligvis under eller innen 6 timer etter en transfusjon, ofte innen 1-2 timer. Pasienter som får IVIg må derfor overvåkes, og infusjonen må umiddelbart stoppes ved pulmonale bivirkninger. TRALI er potensielt livstruende og krever umiddelbar intensivbehandling. Forstyrrelser ved serologisk testing: Forbigående økning i ulike passivt overførte antistoffer i pasientens blod kan opptre. Passiv overføring av antistoffer til erytrocyttantigener, f.eks. A, B, D, kan påvirke visse serologiske tester for antistoffer i røde blodceller, f.eks. direkte antiglobulintest (DAT, direkte Coombs test). Overførbare stoffer: Infeksjoner pga. overføring av smittestoffer kan ikke utelukkes fullstendig, men risikoen er redusert ved utvelgelse av blodgivere, testing av hver tapping og plasmapool for spesifikke infeksjonsmarkører. Metoder for inaktivering/fjerning av ev. virus under produksjonsprosessen er effektive mht. inaktivering av hiv, HBV og HCV, men kan ha begrenset effekt mot HAV og parvovirus B19. Klinisk erfaring bekrefter at hepatitt A og parvovirus B19 ikke overføres med immunglobuliner, og antistoffinnholdet antas å utgjøre et viktig bidrag til virussikkerheten. (Feilaktig) forhøyet senkningsreaksjon: Kan oppstå (ikke-inflammatorisk økning) ved behandling med IVIg. Sirkulatorisk (volum-) overbelastning: Kan forekomme når volumet av infundert IVIg og andre sammenfallende infusjoner gir akutt hypervolemi og akutt lungeødem. Natrium: Inneholder hhv. 0,35 mg (for 50 mg/ml) og 0,69 mg (for 100 mg/ml) natrium pr. ml (tilsv. hhv. 1,75% og 3,45% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak på 2 g for en voksen). Blodglukosetesting/Maltose: Inneholder maltose. Noen testmetoder for blodglukose kan gi falske resultater ved at maltose mistolkes som glukose. Dette kan gi falske forhøyede glukoseverdier under og i ca. 15 timer etter avsluttet infusjon, og kan resultere i feilaktig administrering av insulin eller at reell hypoglykemi forblir ubehandlet. Måling av blodglukose skal derfor gjøres med metoder spesifikke for glukose, se SPC. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning. Ved bivirkninger bør pasienten vente med å kjøre/bruke maskiner til disse forsvinner.

Interaksjoner

Levende, svekkede virusvaksiner: Administrering av immunglobulin kan for en periode på minst 6 uker og opptil 3 måneder redusere effekten av levende svekkede virusvaksiner mot bl.a. meslinger, røde hunder, kusma og vannkopper. Det bør gå 3 måneder før vaksinering med levende svekket virusvaksine. Effekten av vaksine mot meslinger kan være svekket i opptil 1 år, og antistoffstatus bør derfor sjekkes etter slik vaksinering. Loop-diuretika: Samtidig bruk skal unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerhet ikke fastslått. Bør gis med forsiktighet til gravide og ammende.
GraviditetGår over i placenta, særlig i 3. trimester. Klinisk erfaring indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller den nyfødte.
AmmingImmunglobuliner utskilles i morsmelk. Negative effekter forventes ikke på nyfødte/spedbarn som ammes.
FertilitetIngen skadelige effekter sett.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan føre til væskeoverbelastning og hyperviskositet, spesielt hos risikopasienter, inkl. eldre og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeNormaliserer lave IgG-nivåer. Ikke fullstendig klarlagt ved andre indikasjoner enn substitusjonsbehandling.
AbsorpsjonLikevekt mellom intra- og ekstravaskulære rom etter ca. 3-5 dager. Barn 10,5-16,8 år: Cmax ved steady state 11,1±1,9 g/liter, gjennomsnittlig bunnivå 6,2±1,8 g/liter.
FordelingBarn 10,5-16,8 år: Vd total IgG 3,7±1,4 liter, total kroppsclearance 0,07±0,02 liter/dag.
Halveringstid26-41 dager, målt ved immunsvikt. Kan variere fra pasient til pasient, særlig ved primær immunsvikt. Barn 10,5-16,8 år: Terminal t1/2 for total IgG 36±11 dager, ca. 34 dager.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. 50 mg/ml: Oppbevares ved høyst 25°C. 100 mg/ml: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan tas ut av kjøleskapet i 1 enkelt periode på <9 måneder (uten å overskride utløpsdatoen) og oppbevares ved <25°C. Etter uttak fra kjøleskap skal legemidlet ikke kjøles ned igjen, og det skal kastes dersom det ikke brukes i løpet av denne perioden. Dato for uttak fra kjøleskap skal noteres på ytteresken.

 

Pakninger, priser og refusjon

Octagam, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/ml 50 ml (glassflaske)
013969
H-resept 2 487,80 C
100 ml (glassflaske)
013959
H-resept 4 939,30 C
200 ml (glassflaske)
013931
H-resept 9 842,40 C
100 mg/ml 20 ml (hetteglass)
157995
H-resept 2 088,80 C
50 ml (glassflaske)
158007
H-resept 5 167,60 C
100 ml (glassflaske)
158018
H-resept 10 298,90 C
200 ml (glassflaske)
158040
H-resept 20 561,50 C
300 ml (glassflaske)
037992
H-resept 30 824,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Octagam INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Octagam INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

50 mg/ml: 31.08.2020

100 mg/ml: 07.11.2021


Sist endret: 15.06.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)