Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon

nystatin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nystimex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nystimex
 3. Hvordan du bruker Nystimex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nystimex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nystimex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nystimex tilhører en gruppe med legemidler mot sopp. Det inneholder virkestoffet nystatin. Det har en lokal effekt på slimhinner og tas ikke opp i kroppen.
Nystimex brukes til behandling av soppinfeksjoner i munnen og i tarmene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nystimex
Bruk ikke Nystimex
 • dersom du er allergisk overfor nystatin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker nystatin.
Andre legemidler og Nystimex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitetGraviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal bare bruke dette legemidlet hvis legen din mener at nytten for deg oppveier den potensielle risikoen for fosteret.
Amming
Det er ikke kjent hvorvidt nystatin utskilles i morsmelk. Rådfør deg med lege før du begynner å amme mens du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet er ikke kjent å påvirke kjøring eller betjening av maskiner.
Nystimex inneholder metylparahydroksybenzoat og natrium
Metylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).
Dette legemidlet inneholder 1,2 mg natrium pr. ml mikstur, suspensjon, og det er mindre enn 23 mg pr. dose, dvs. at det er tilnærmet "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Nystimex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen/tannlegen som tilpasser den til deg.
Flasken skal rystes godt før bruk.
Soppinfeksjon i munnhulen: Den anbefalte dosen for voksne er 1 ml 4 ganger daglig. Miksturen skal helst tas etter måltider, og hold den i munnen så lenge som mulig før du svelger den.
Bruk av Nystimex hos barn og spedbarn
Den anbefalte dosen for barn og spedbarn er 1 ml 4 ganger daglig. Miksturen skal helst tas etter måltider, og hold den i munnen så lenge som mulig før den svelges. Hos spedbarn kan miksturen gis dråpevis eller fortynnes med litt vann og pensles i munnen.
Soppinfeksjon i tarmen: Den anbefalte dosen for voksne er 5 ml 3 ganger daglig. Svelg miksturen med én gang. For å hindre at infeksjonen kommer tilbake skal du fortsette behandlingen i 2 til 3 dager etter at alle tegn på infeksjon er forsvunnet.
Bruk av Nystimex hos barn og spedbarn
Den anbefalte dosen for barn og spedbarn er 1 ml 4 ganger daglig. Svelg miksturen med én gang. For å hindre at infeksjonen kommer tilbake skal du fortsette behandlingen i 2 til 3 dager etter at alle tegn på infeksjon er forsvunnet.
Dersom du tar for mye av Nystimex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye eller et barn utilsiktet har legemidlet skal du kontakte legen din eller akuttmottaket på nærmeste sykehus for vurdering av risiko og råd om videre tiltak.
Dersom du har glemt å ta Nystimex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Nystimex og kontakt legen din umiddelbart hvis du utvikler noen av de følgende symptomene:
 • Alvorlige forandringer av hud og slimhinner (såkalt Stevens- Johnson syndrom).
Dette er en sjelden bivirkning og kan oppleves av opptil 1 av 1000 personer.
 • Overfølsomhetsreaksjoner og lokale hevelser i huden (angioødem), en reaksjon som gjør at ansiktet og halsen kan hovne opp i betydelig grad.
  Overfølsomhetsreaksjoner på dette legemidlet er en svært sjelden bivirkning (kan oppleves av opptil 1 av 10 000 personer) eller ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Mindre vanlige bivirkninger (kan oppleves av opptil 1 av 100 personer):
 • Allergiske hudreaksjoner
 • Høye doser kan forårsake mageplager som f.eks. kvalme, oppkast og diaré.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir verre eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nystimex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uåpnede flasker oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Åpnet flaske skal oppbevares ved høyst 25ºC i opptil 1 måned.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nystimex
 • Virkestoff er nystatin. 1 ml mikstur, suspensjon inneholder 100 000 internasjonale enheter (IE) nystatin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Xylitol
  Karmellosenatrium
  Metylparahydroksybenzoat (E218)
  Peppermynteolje
  Renset vann
 • Miksturen er tilsatt søtningsstoffet xylitol.
Hvordan Nystimex ser ut og innholdet i pakningen
Nystimex mikstur, suspensjon, er gulfarget med peppermyntesmak og leveres i ravgule glassflasker på 100 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
RPH Pharmaceuticals AB
Lagervägen 7
136 50 Jordbro
Sverige
Tilvirker
Recipharm Parets SLU
C/ Ramón y Cajal 2
ES-08150 Parets del Vallès
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale
representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Medlite AS
Hvittingfossveien 135
3089 Holmestrand
Tel. 33 09 62 12
www.medlite.no
Dette legemidlet er godkjent i medlemslandene i EØS under følgende navn:
Danmark Nystimex 100 000 IE/ml oral suspension
Finland Nystimex 100 000 IU/ml oraali suspensio
Island Nystimex 100 000 a.e./ml mixtúra, dreifa
Norge Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon
Sverige Nystimex 100 000 IU/ml oral suspension
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 2015-02-20

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.