Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med appelsinsmak

Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med jordbærsmak

ibuprofen

Til bruk hos barn som veier fra 10 kg (1 år) til 40 kg (12 år)
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom barnet ditt ikke føler seg bedre eller hvis barnet ditt føler seg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nurofen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nurofen
 3. Hvordan du bruker Nurofen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nurofen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nurofen er og hva det brukes mot
Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Disse legemidlene virker ved å endre hvordan kroppen reagerer på smerte og høy kroppstemperatur. Nurofen brukes til barn i alderen 1-12 år til korttidsbehandling av:
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa.
Ved høy feber må lege kontaktes.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nurofen
Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som:
 • er allergiske overfor ibuprofen eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • tidligere har opplevd kortpustethet, astma, rennende nese, hevelse i ansikt og/eller hender eller elveblest etter å ha brukt acetylsalisylsyre eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs).
 • tidligere har hatt blødninger eller hull i magesekken/tarmen etter bruk av NSAIDs.
 • har eller har hatt tilbakevendende sår i magesekken/tolvfingertarmen (magesår) eller blødninger (to eller flere episoder med påvist sår eller blødning).
 • har alvorlig lever- eller nyresvikt.
 • har alvorlig hjertesvikt.
 • har hjerneblødning (cerebrovaskulær blødning) eller annen aktiv blødning.
 • har blodlevringsforstyrrelser, siden ibuprofen kan øke blødningstiden.
 • har uavklarte forstyrrelser i dannelsen av blodceller.
 • har altfor lite væske i kroppen (er dehydrert) (på grunn av oppkast, diaré eller manglende væskeinntak).
Dette legemidlet må ikke brukes hvis du er gravid i graviditetens 3 siste måneder.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av dette legemidlet dersom barnet:
 • har visse arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (f.eks. såkalt akutt intermittent porfyri).
 • har blodlevringsforstyrrelser.
 • har visse hudsykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE) eller blandet bindevevssykdom).
 • har eller har hatt tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) siden disse tilstandene kan forverres (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger).
 • tidligere har hatt eller har høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt.
 • har nedsatt nyrefunksjon.
 • har en leversykdom. Ved langvarig bruk av Nurofen er det nødvendig med regelmessig kontroll av leververdier, nyrefunksjon og blodcelletall.
 • forsiktighet bør utvises dersom andre legemidler som kan øke risikoen for sår eller blødning brukes, slik som kortikosteroider som tas gjennom munnen (slik som prednisolon), blodfortynnende legemidler (slik som warfarin), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon) eller legemidler som motvirker blodlevring (slik som acetylsalisylsyre).
 • bruker andre NSAIDs (inkludert COX-2-hemmere slik som celekoksib eller etorikoksib), da samtidig bruk av disse legemidlene bør unngås (se ”Andre legemidler og Nurofen”).
 • Ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid, kan bivirkningene minimeres.
 • Generelt kan vanemessig bruk av flere typer smertestillende legemidler føre til vedvarende alvorlige nyreproblemer. Denne risikoen kan være økt ved fysisk anstrengelse forbundet med salttap og for lite væske i kroppen. Dette bør derfor unngås.
 • Langvarig bruk av enhver form for smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen. Dersom en slik situasjon oppstår eller mistenkes, bør du kontakte lege og avbryte behandlingen. Diagnosen legemiddelutløst hodepine bør mistenkes ved hyppig eller daglig hodepine på tross av (eller på grunn av) regelmessig bruk av legemidler mot hodepine.
 • har eller har hatt astma eller allergiske sykdommer, siden kortpustethet kan forekomme.
 • har høysnue, nesepolypper eller kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS), da det er økt risiko for allergiske reaksjoner. Allergiske reaksjoner kan omfatte astmaanfall, hevelser i ansikt og svelg (Quinckes ødem) eller elveblest.
 • Alvorlige hudreaksjoner (slik som Stevens-Johnsons-syndrom) er rapportert i svært sjeldne tilfeller ved bruk av NSAIDs. Bruk av Nurofen bør avsluttes umiddelbart ved første tegn på hudutslett, skade i slimhinner eller andre tegn på allergiske reaksjoner.
 • Ved vannkopper bør bruk av Nurofen unngås.
 • nylig har gjennomgått omfattende kirurgiske inngrep, siden medisinsk oppfølging er påkrevd.
 • har for lite væske i kroppen, da det er økt risiko for nyreproblemer hos slike barn.
 • NSAIDs kan skjule symptomer på infeksjon og feber.
 • Blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen, som kan være livstruende, er rapportert ved bruk av alle NSAIDs, på ethvert tidspunkt under behandlingen. Dette kan forekomme med eller uten varselsymptomer og uavhengig av om slike alvorlige lidelser i magesekken/tarmen har forekommet tidligere. Dersom blødning eller sår i magesekken/tarmen oppstår, må behandlingen avsluttes umiddelbart. Risikoen for blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen er større ved økende NSAID-dose, hos pasienter som tidligere har hatt sår, spesielt dersom det har vært komplikasjoner med blødninger eller hulldannelse (se avsnitt 2 ”Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som”) og hos eldre. Disse pasientene bør starte behandlingen med laveste tilgjengelige dose. Kombinasjonsbehandling med beskyttende legemidler (f.eks. misoprostol eller protonpumpehemmere) bør vurderes for disse pasientene, også for dem som trenger samtidig behandling med lave doser acetylsalisylsyre, eller andre legemidler som kan øke risikoen for skader i magesekken/tarmen.
Betennelsesdempende/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt ved bruk av høye doser. Ikke bruk høyere doser eller ta legemidlet over lengre tid enn det som er anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du bruker Nurofen dersom du:
 • har hjerteproblemer, inkludert hjertesvikt, angina (brystsmerter) eller dersom du har hatt hjerteinfarkt, bypassoperasjon, dårlig blodsirkulasjon i beina eller føttene på grunn av trange eller blokkerte blodårer (perifer arteriesykdom), eller noen form for slag (inkludert drypp/lite hjerneslag eller såkalt transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
 • har høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), høyt kolesterol, har hatt hjertesykdom eller slag i familien, eller hvis du røyker.
Rådfør deg med lege før bruk av Nurofen dersom noen av de overfor nevnte tilstandene gjelder barnet ditt.
Eldre:
Eldre har økt risiko for bivirkninger ved bruk av NSAIDs, spesielt bivirkninger som omfatter magen og tarmen. Se avsnitt 4 ”Bivirkninger” for ytterligere informasjon.
Pasienter som tidligere har hatt problemer med magesekken/tarmen, spesielt eldre, bør rapportere unormale symptomer i magen (særlig blødninger i magesekken/tarmen), spesielt i begynnelsen av behandlingen.
Andre legemidler og Nurofen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom barnet ditt bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler.
Nurofen kan påvirke eller bli påvirket av enkelte andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/som hindrer levring av blodet/blodproppforebyggende, slik som acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere slik som kaptopril, betablokkere slik som legemidler som inneholder atenolol, angiotensin II- reseptorantagonister slik som losartan).
Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandling med Nurofen. Du bør derfor alltid rådføre deg med lege eller apotek før Nurofen brukes sammen med andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler, dette gjelder spesielt:

Andre NSAIDs, inkludert COX-2-hemmere

Kan øke risikoen for bivirkninger

Digoksin (hjertemedisin)

Effekten av digoksin kan forsterkes

Glukokortikoider (legemidler som inneholder
kortison eller kortisonlignende stoffer)

Kan øke risikoen for sår eller blødning i
magesekken/tarmen

Blodfortynnende legemidler

Kan øke risikoen for blødning

Acetylsalisylsyre (lav dose)

Kan redusere den blodfortynnende effekten

Blodfortynnende legemidler (slik som warfarin)

Ibuprofen kan forsterke effekten av disse
legemidlene

Fenytoin (mot epilepsi)

Effekten av fenytoin kan forsterkes

Legemidler mot depresjon (selektive
serotoninreopptakshemmere)

Kan øke risikoen for blødning i
magesekken/tarmen

Litium (legemiddel mot depresjon)

Effekten av litium kan forsterkes

Probenecid og sulfinpyrazon (legemidler mot
urinsyregikt)

Utskillelsen av ibuprofen fra kroppen kan
forsinkes

Legemidler mot høyt blodtrykk og vanndrivende legemidler

Ibuprofen kan redusere effekten av disse legemidlene og risikoen for bivirkninger på
nyrene økes

Kaliumsparende diuretika, slik som amilorid,
kaliumkanrenoat, spironolakton, triamteren

Kan føre til økt mengde kalium i blodet
(hyperkalemi)

Metotreksat (legemiddel mot kreft eller leddgikt)

Effekten av metotreksat kan forsterkes

Takrolimus og ciklosporin (legemidler som
undertrykker immunforsvaret)

Nyreskade kan forekomme

Zidovudin (legemiddel til behandling av HIV/AIDS)

Økt risiko for blødning i leddene eller blødning
som kan gi hevelse hos HIV-positive pasienter med blødersykdom

Sulfonylurea (legemiddel mot diabetes)

Blodsukkernivået kan påvirkes

Antibiotika av kinolontypen

Kan øke risikoen for kramper

Vorikonazol og flukonazol (CYP2C9-hemmere) som brukes ved soppinfeksjoner

Effekten av ibuprofen kan øke. Lavere ibuprofendose bør vurderes, spesielt når høye doser med ibuprofen gis samtidig med enten
vorikonazol eller flukonazol.

Baklofen

Forgiftning med baklofen kan utvikles etter
igangsetting av behandling med ibuprofen.

Ritonavir

Ritonavir kan øke mengden av NSAIDs i blodet

Aminoglykosider

NSAIDs kan redusere utskillelsen av
aminoglykosider fra kroppen

Inntak av Nurofen sammen med alkohol
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Nurofen. Noen bivirkninger, slik som bivirkninger som omfatter mage-tarmkanalen eller sentralnervesystemet kan være mer sannsynlig dersom du drikker alkohol når du bruker Nurofen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er i graviditetens 3 siste måneder. Unngå bruk av dette legemidlet i graviditetens 6 første måneder, med mindre legen råder deg til noe annet.
Amming
Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter går over i morsmelk. Nurofen kan brukes under amming dersom anbefalte doser brukes over kortest mulig tid.
Fertilitet
Nurofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner. Denne effekten går tilbake når bruken av legemidlet opphører.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved kortvarig bruk har dette legemidlet ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nurofen inneholder maltitol og hvetestivelse
 • Nurofen inneholder flytende maltitol. Dersom legen din har fortalt at det er noen sukkertyper du/barnet ditt ikke tåler bør du rådføre deg med lege før bruk av dette legemidlet.
 • Dette legemidlet inneholder 28,09 mg natrium per 15 ml suspensjon (=1,87 mg natrium per 1 ml suspensjon). Dette bør det tas hensyn til dersom du er på en kontrollert natriumdiett. Nurofen med appelsinsmak inneholder i tillegg hvetestivelse. Dette legemidlet kan brukes av personer med cøliaki (hveteintoleranse).
 • Pasienter med hveteallergi (forskjellig fra cøliaki) bør ikke bruke dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker NurofenBruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.Vanlig dose ved smerter og feber:

Barnets vekt (alder)

Hvor mye?

Antall ganger i døgnet*

10-15 kg (1-3 år)

2,5 ml (tilsvarer 100 mg
ibuprofen)

3 ganger

16-19 kg (4-5 år)

3,75 ml (tilsvarer 150 mg
ibuprofen)

3 ganger

20-29 kg (6-9 år)

5 ml (tilsvarer 200 mg
ibuprofen)

3 ganger

30-40 kg (10-12 år)

7,5 ml (tilsvarer 300 mg ibuprofen)
(bruk sprøyten: 5 ml + 2,5 ml)

3 ganger

* Dosene bør gis ca. hver 6.-8. time.
Anbefales ikke til barn som er under 1 år eller veier mindre enn 10 kg.
For pasienter med følsom mage anbefales det at Nurofen tas sammen med et måltid.
Advarsel: Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Dosering ved hjelp av sprøyte:
Miksturen skal svelges.
 1. Rist flasken godt.
 2. Fjern korken fra flasken ved å trykke den ned og skru den mot klokken.
 3. Trykk sprøyten godt ned i proppen (hullet) i flaskehalsen.
 4. For å fylle målesprøyten, snu flasken opp ned. Mens sprøyten holdes i samme stilling, dra stemplet forsiktig ned og trekk miksturen ut til riktig markering på sprøyten.
 5. Snu flasken riktig vei og fjern sprøyten fra proppen ved å vri sprøyten forsiktig.
 6. Plasser tuppen av sprøyten i barnets munn. Press stemplet sakte ned slik at miksturen renner forsiktig ut. Skru korken på flasken etter bruk. Vask sprøyten i varmt vann og la den tørke. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Varighet av behandlingenDette legemidlet er kun beregnet til korttidsbruk. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Nurofen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan forekomme: kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), blødninger i magesekken/tarmen, hodepine, ringing i ørene, forvirring, ufrivillige øyebevegelser og mer sjeldent diaré. I tillegg, ved høye doser, følelse av at omgivelsene går rundt (vertigo), tåkesyn, lavt blodtrykk, opphisselse, desorientering, koma, økt mengde kalium i blodet (hyperkalemi), økt blødningstid (protrombintid/INR), akutt nyresvikt, leverskade, pusteproblemer, blåfarging av lepper, hud og slimhinner på grunn av oksygenmangel i blodet (cyanose) og forverring av astma hos astmatikere.
Døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer har blitt rapportert.
Dersom du eller barnet ditt har glemt å ta Nurofen
Du må ikke ta eller gi en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du glemmer å ta eller gi en dose, ta eller gi denne så snart du husker det og gi deretter neste dose i henhold til doseringsintervallene som beskrevet over.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan begrenses ved å bruke lavest mulig dose som er nødvendig for å lindre symptomene, i kortest mulig tid. Barnet ditt kan få en av de kjente bivirkningene av NSAIDs. Dersom dette skjer, eller dersom du er bekymret, slutt å gi barnet ditt dette legemidlet og rådfør deg med lege så snart som mulig. Eldre mennesker som bruker dette legemidlet har økt risiko for problemer relatert til bivirkninger.
SLUTT Å BRUKE dette legemidlet og oppsøk lege umiddelbart dersom barnet ditt får:
 • tegn på blødning i tarmen slik som: kraftige magesmerter, sort, tjæreaktig avføring, oppkast av blod eller mørke partikler som ligner på kaffegrut.
 • tegn på sjelden, men alvorlig allergisk reaksjon, slik som forverring av astma, uforklarlig hvesing eller kortpustethet, hevelse i ansikt, tunge eller svelg, pusteproblemer, rask hjerterytme, blodtrykksfall som fører til sjokk. Dette kan oppstå selv ved første gangs bruk av legemidlet. Dersom noen av disse symptomene oppstår, kontakt lege umiddelbart.
 • alvorlige hudreaksjoner, slik som utslett over hele kroppen, hudavskalling, blemmedannelse.
Kontakt lege dersom barnet ditt får følgende bivirkninger eller de forverres, eller du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Ubehag i magesekken og tarmen slik som halsbrann, magesmerter og kvalme, fordøyelsesproblemer, diaré, oppkast, luftavgang og forstoppelse og mindre blodtap i magesekken og/eller tarmen som kan gi blodmangel (anemi) i spesielle tilfeller
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • sår i magesekken/tarmen, hulldannelse eller blødning, betennelse i munnslimhinnen med sårdannelse, forverring av eksisterende tarmsykdom (kolitt eller Crohns sykdom), betennelse i tarmen.
 • forstyrrelser i sentralnervesystemet slik som hodepine, svimmelhet, søvnløshet, opphisselse, irritabilitet eller tretthet.
 • synsforstyrrelser.
 • ulike hudutslett.
 • overfølsomhetsreaksjoner med elveblest og kløe
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • ringelyd i ørene (tinnitus).
 • økt mengde urinstoff (urea) i blodet, smerter på siden av kroppen og/eller i magen, blod i urin og feber kan være tegn på nyreskade (papillær nekrose).
 • økt mengde urinsyre i blodet.
 • redusert mengde hemoglobin i blodet
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • betennelse i spiserøret (øsofagitt), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), innsnevringer i tarmen (intestinale, diafragmalignende strikturer).
 • hjertesvikt, hjerteinfarkt og hevelse i ansikt eller hender (ødem).
 • mindre urinmengde enn normalt og hevelser (spesielt hos pasienter med høyt blodtrykk eller nedsatt nyrefunksjon), hevelser (ødem) og uklar urin (nefrotisk syndrom), betennelsessykdom i nyrene (interstitiell nefritt) som kan føre til akutt nyresvikt. Dersom noen av de nevnte symptomene oppstår eller dersom du generelt føler deg dårlig, skal du stoppe å bruke Nurofen og umiddelbart kontakte lege, siden dette kan være første tegn på nyreskade eller nyresvikt.
 • psykotiske reaksjoner, depresjon.
 • høyt blodtrykk, betennelse i blodårer (vaskulitt).
 • hjertebank (palpitasjoner).
 • nedsatt leverfunksjon, leverskade (første tegn kan være misfarging av huden) spesielt ved langtidsbehandling, leversvikt, akutt leverbetennelse (hepatitt).
 • forstyrrelser i dannelsen av blodceller - første tegn er feber, sår hals, overfladiske munnsår, influensalignende symptomer, kraftig utmattelse, nese- og hudblødning og uforklarlige blåmerker. I slike tilfeller må du avbryte behandlingen umiddelbart og kontakte lege. Selvmedisinering med smertestillende eller febernedsettende legemidler må unngås.
 • alvorlige hudinfeksjoner og bløtvevskomplikasjoner ved vannkopper (varicella).
 • forverring av betennelse på grunn av infeksjon (f.eks. nekrotiserende fasciitt) som er forbundet med bruk av visse smertestillende legemidler (NSAIDs) har forekommet. Kontakt lege umiddelbart dersom tegn på infeksjon oppstår eller forverres. Det må da undersøkes om du har behov for behandling mot infeksjon (antiinfektiva/antibiotika).
 • symptomer på hjernehinnebetennelse som stiv nakke, hodepine, kvalme, oppkast, feber eller tåketilstand (forvirring og desorientering) er sett ved bruk av ibuprofen. Pasienter med autoimmune sykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE), blandet bindevevssykdom) kan ha økt sannsynlighet for dette. Dersom dette oppstår, kontakt lege umiddelbart.
 • alvorlige former for hudreaksjoner, slik som hudutslett med rødhet og blemmedannelse (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse/Lyells syndrom), hårtap (alopesi)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Luftveisproblemer som omfatter astma, innsnevring av luftrørsgreiner (bronkospasme) eller kortpustethet (dyspné)
 • En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: hudutslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili)
Legemidler som dette kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nurofen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Holdbarhet etter åpning av flasken: 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med appelsinsmak:
 • Virkestoff er ibuprofen. 1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, appelsinsmak (inneholder hvetestivelse) og renset vann.
Sammensetning av Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med jordbærsmak:
 • Virkestoff er ibuprofen. 1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, jordbærsmak (inneholder propylenglykol) og renset vann.
Hvordan Nurofen ser ut og innholdet i pakningen
Nurofen er en off-white viskøs mikstur, suspensjon med jordbær-/appelsinsmak. Hver flaske inneholder enten 30 ml, 50 ml, 100 ml eller 150 ml.
Pakningen inneholder en sprøyte (5 ml sprøyte, merket med 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml og 5,0 ml). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A
DK-2860 Søborg Danmark
Tilvirker:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane
Hull
East Yorkshire HU8 7DS
Storbritannia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Bonaventura Sales A/S Vollsveien 13 H
1366 Lysaker Norge
Tel: +47 671 159 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

cyp2c9-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C9. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C9, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C9: Amiodaron, capecitabin, flukonazol, fluorouracil, fluvoksamin, gemcitabin, mikonazol, noskapin, sitaksentan, sulfametoksazol, tegafur, vorikonazol.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

quinckes ødem (angioødem, angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.