Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

NovoRapid PumpCart 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

insulin aspart

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva NovoRapid PumpCart er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker NovoRapid PumpCart
 3. Hvordan du bruker NovoRapid PumpCart
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer NovoRapid PumpCart
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva NovoRapid PumpCart er og hva det brukes mot
NovoRapid er et moderne insulin (insulinanalog) med en hurtigvirkende effekt. Moderne insulinpreparater er forbedrete versjoner av humant insulin.
NovoRapid brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos voksne, ungdom og barn fra 1 år og oppover med diabetes mellitus (diabetes). Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået. Behandling med NovoRapid hjelper med å forhindre komplikasjoner fra din diabetes.
NovoRapid PumpCart er til bruk i en pumpe og dekker hele ditt daglige insulinbehov: både ditt behov for insulin i løpet av dagen (basalinsulin) og ditt behov for måltidsinsulin (bolusinsulin). Før du bruker NovoRapid PumpCart i pumpen skal du ha fått en omfattende instruksjon av din lege eller sykepleier.
Basalinsulin-behov (behov for insulin i løpet av dagen): Når du bruker NovoRapid PumpCart i en pumpe avgis insulinet konstant slik at den dekker ditt behov for basalinsulin. Dersom du endrer innstillingen av basalinsulinet, vil endringen begynne å påvirke deg innen 10-20 minutter. Hvis du stopper pumpen, vil insulinets effekt vare i 3 til 5 timer. Før du stiller inn eller endrer dosen med basalinsulin, les omhyggelig pumpens bruksanvisning.
Bolusinsulin-behov (måltidsinsulinbehov): NovoRapid vil begynne å senke blodsukkeret ditt innen 10-20 minutter etter at du har startet en bolusinjeksjon (se avsnitt 3, Hvordan du bruker NovoRapid PumpCart, for mer informasjon om hvordan du justerer din bolusdose). Maksimal effekt inntreffer mellom 1 og 3 timer etter bolusinjeksjonen og effekten varer i 3 til 5 timer.
 
2. Hva du må vite før du bruker NovoRapid PumpCart
Bruk ikke NovoRapid PumpCart
 • Dersom du er allergisk overfor insulin aspart eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6, Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon).
 • Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker) (se a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger under avsnitt 4).
 • Dersom sylinderampullen eller injeksjonssystemet som inneholder sylinderampullen utsettes for støt, skades eller klemmes.
 • Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset (se avsnitt 5, Hvordan du oppbevarer NovoRapid PumpCart).
 • Dersom insulinet ikke fremstår som klart og fargeløst.
Bruk ikke NovoRapid PumpCart hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek.
Før du bruker NovoRapid PumpCart
 • Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.
 • Du må alltid kontrollere sylinderampullen samt gummistemplet i bunnen av sylinderampullen. Ikke bruk den hvis det er synlig skade på den eller det er sett lekkasje eller hvis gummistemplet er trukket over det hvite etikettbåndet i bunnen av sylinderampullen. Dette kan være et resultat av insulinlekkasje. Hvis du tror sylinderampullen er skadet, returneres preparatet til apoteket.
 • Infusjonssett (kateter og nål) og NovoRapid PumpCart må ikke deles med andre.
 • NovoRapid PumpCart er kun tilpasset injeksjon under huden (subkutant) ved bruk av en pumpe. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Advarsler og forsiktighetsregler
Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:
 • Dersom du har nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrene, hypofysen eller skjoldbruskkjertelen.
 • Dersom du mosjonerer mer enn vanlig eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.
 • Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.
 • Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom ulike land kan påvirke insulinbehovet og tidspunktene for dine injeksjoner.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 1 år, da det ikke er utført kliniske studier hos barn under 1 år.
Andre legemidler og NovoRapid PumpCart
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.
Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:
 • Andre medisiner til behandling av diabetes
 • Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)
 • Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)
 • Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser eller høyt blodtrykk)
 • Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)
 • Anabole steroider (slik som testosteron)
 • Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).
Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:
 • Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)
 • Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)
 • Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)
 • Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)
 • Sympatomimetika (som adrenalin eller salbutamol, terbutalin som brukes til behandling av astma)
 • Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)
 • Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).
Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.
Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.
Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)
Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag og som ble behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker noen av legemidlene som er nevnt her.
Inntak av alkohol sammen med NovoRapid
 • Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan stige eller synke. Nøye blodsukkerkontroll anbefales.
Graviditet og amming
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. NovoRapid kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.
 • Det er ingen restriksjoner for behandling med NovoRapid under amming.
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:
 • Dersom du ofte får føling.
 • Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.
Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for fare.
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i NovoRapid
NovoRapid inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at NovoRapid praktisk talt er ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker NovoRapid PumpCartDose og når skal du ta insulin
Bruk alltid insulinet og innstill basal- og bolusdoser (måltidsdoser) nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker. Ditt bolusinsulin (måltidsinsulin) må justeres basert på din blodsukkermåling og matinntak. Spis et måltid eller mellommåltid innen 10 minutter etter bolusdosen for å unngå lavt blodsukker. Ved behov kan du ta bolusdosen rett etter at du er ferdig med å spise.
Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller -merke kan medføre at legen vil justere dosen.
Bruk av NovoRapid hos barn og ungdom
NovoRapid kan brukes til ungdom og barn fra 1 år og oppover.
Bruk av NovoRapid hos spesielle pasientgrupper
Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.
Hvordan og hvor skal det injiseres
NovoRapid PumpCart er kun tilpasset injisering under huden (subkutant) ved bruk av en pumpe. Du må aldri injisere direkte i en blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Før NovoRapid PumpCart brukes i en pumpe skal du ha en omfattende opplæring i bruk av pumpen, og du skal ha informasjon om hva som skal gjøres i tilfelle sykdom, hva som skal gjøres ved for høyt eller for lavt blodsukker eller hva som skal gjøres ved feil med pumpen. Følg legens instruksjoner og råd vedrørende bruk av NovoRapid PumpCart i pumpen.
Vanligvis injiserer du insulinet foran ved midjen (magen). Alternativt, hvis legen har anbefalt det, kan du bruke låret eller overarmen. Når du bytter infusjonssettet (kateter og nål), pass på at du bytter sted for innsetting av nålen (injeksjonssted). Dette kan redusere risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger). Bytte av infusjonssettet må utføres i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen vedlagt infusjonssettet.
Når du bruker en insulinpumpe
For å få størst utbytte av insulininjeksjonen, og for å være sikker på at pumpen fungerer ordentlig, er det best at du måler blodsukkernivået regelmessig. Hvis du får problemer kontakt legen din.
 • NovoRapid PumpCart skal kun brukes sammen med en pumpe som er utformet til bruk sammen med denne sylinderampullen, som Accu-Chek Insight og YpsoPump insulinpumper.
 • NovoRapid PumpCart er en ferdigfylt sylinderampulle klar til bruk direkte i pumpen. Følg bruksanvisningen til pumpen.
 • For å sikre korrekt dosering, skal NovoRapid PumpCart aldri brukes i en insulinpenn.
 • Når NovoRapid brukes i en pumpe, skal den aldri blandes med noe annet legemiddel inkludert andre insulinpreparater.
 • Sylinderampullen må ikke etterfylles. Når den er tom, skal den kastes.
 • Ha alltid med deg en ekstra NovoRapid PumpCart.
Les nøye bruksanvisningen til NovoRapid PumpCart som inngår i dette pakningsvedlegget.
Hva skal gjøres hvis det oppstår feil med pumpen
Sørg for at du har en alternativ metode tilgjengelig for å kunne injisere insulinet under huden (for eksempel en injeksjonspenn) i tilfelle pumpen skulle slutte å virke.
Dersom du tar for mye insulin
Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger under avsnitt 4.
Dersom du har glemt å ta insulin
Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se c) Følger ved diabetes under avsnitt 4.
Dersom du avbryter behandling med insulin
Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se c) Følger ved diabetes under avsnitt 4.
Spør lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger
Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi) er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av 10 brukere.
Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:
 • Injiserer for mye insulin.
 • Spiser for lite eller hopper over et måltid.
 • Mosjonerer mer enn vanlig.
 • Drikker alkohol (se Inntak av alkohol sammen med NovoRapid under avsnitt 2).
Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme, usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet, nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.
Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.
Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:
 • Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice) og juster insulintilførselen eller stopp pumpen. Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid med høyt sukkerinnhold.
 • Når symptomer på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået er stabilisert, fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.
 • Dersom du får et så lavt blodsukker at du besvimer, dersom du har hatt behov for en injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du snakke med legen. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.
Fortell relevante personer at du har diabetes og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke på grunn av risiko for kvelning.
Alvorlige allergiske reaksjoner overfor NovoRapid eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men kan potensielt være livstruende. Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.
Søk råd hos helsepersonell omgående:
 • Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.
 • Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.
Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.
b) Liste over andre bivirkningerMindre vanlige bivirkninger
Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.
Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon, blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen, snakk med lege omgående. Se også Alvorlige allergiske reaksjoner ovenfor.
Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er vanligvis av forbigående karakter.
Forandringer på injeksjonsstedet (lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon reduserer risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer på et slikt sted.
Hovne ledd: Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelse rundt ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.
Diabetisk retinopati (en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør legen om dette.
Sjeldne bivirkninger
Kan berøre færre enn 1 av 1000 personer.
Smertefull neuropati (smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis forbigående.
c) Følger ved diabetesHøyt blodsukker (hyperglykemi)
Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:
 • Ikke har injisert nok insulin.
 • Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.
 • Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.
 • Får en infeksjon og/eller feber.
 • Spiser mer enn vanlig.
 • Mosjonerer mindre enn vanlig.
Varselsymptomer på høyt blodsukker:
Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt, uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og fruktluktende (acetonluktende) ånde.
Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:
 • Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor: kontroller blodsukkernivået, hvis mulig kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.
 • Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles, kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer NovoRapid PumpCart
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sylinderampullens etikett og eske etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar alltid sylinderampullen i ytteremballasjen, når den ikke er i bruk for å beskytte mot lys.
NovoRapid PumpCart skal ved oppbevaring og bruk beskyttes mot sterk varme og lys.
Før anbrudd: NovoRapid PumpCart som ikke er tatt i bruk skal oppbevares i kjøleskap ved 2-8ºC, borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses.
Under bruk eller medbrakt som reserve: NovoRapid PumpCart som er tatt i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap. NovoRapid PumpCart som er medbrakt som reserve kan oppbevares i opptil 2 uker ved høyst 30ºC. Deretter kan den brukes i opptil 7 dager ved høyst 37ºC i en pumpe som er utformet til bruk sammen med denne sylinderampullen, som Accu-Chek Insight og YpsoPump insulinpumper. Oppbevar NovoRapid PumpCart i blisterpakningen til den skal brukes, for å beskytte den mot skade. Beskytt alltid sylinderampullen mot lys under bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av NovoRapid PumpCart
 • Virkestoff er insulin aspart. Hver ml inneholder 100 enheter insulin aspart. Hver sylinderampulle inneholder 160 enheter insulin aspart i 1,6 ml oppløsning til injeksjon.
 • Andre innholdstoffer er glyserol, fenol, metakresol, sinkklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan NovoRapid PumpCart ser ut og innholdet i pakningen
NovoRapid PumpCart finnes som injeksjonsvæske, oppløsning.
Pakningsstørrelse på 5 sylinderampuller og en flerpakning inneholdende 25 (5 pakker à 5) sylinderampuller à 1,6 ml. Ikke alle pakningstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Oppløsningen er klar og fargeløs.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark
Vennligst fortsett til informasjonen i «Bruksanvisning for NovoRapid PumpCart ferdigfylt sylinderampulle».
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04/2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Bruksanvisning for NovoRapid PumpCart ferdigfylt sylinderampulle.
NovoRapid PumpCart skal kun brukes sammen med et pumpesystem for insulininfusjon utformet til bruk sammen med denne sylinderampullen, som Accu-Chek Insight og YpsoPump insulinpumper. Den må ikke brukes sammen med annet utstyr som ikke er utformet til bruk sammen med NovoRapid PumpCart, da dette kan føre til feil insulindose og påfølgende hyper- eller hypoglykemi.
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar i bruk NovoRapid PumpCart.
Les også nøye gjennom bruksanvisningen til pumpen som følger med insulinpumpen din.
 • NovoRapid PumpCart er klar til bruk direkte i pumpen.
 • NovoRapid PumpCart inneholder 1,6 ml insulin aspart oppløsning, tilsvarende 160 enheter.
 • Dette legemidlet skal aldri blandes med noen andre preparater.
 • Du må ikke etterfylle NovoRapid PumpCart. Når den er tom, skal den kastes.
 • Sørg for at du alltid har tilgjengelig en ekstra NovoRapid PumpCart.
 • For å sikre korrekt dosering skal NovoRapid PumpCart ikke brukes i en insulinpenn.
 • NovoRapid PumpCart skal beskyttes mot sterk varme og lys under oppbevaring og bruk.
 • NovoRapid PumpCart skal oppbevares utilgjengelig for andre, spesielt barn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
1. Før innsetting av en NovoRapid PumpCart sylinderampulle i din pumpe
 • La NovoRapid PumpCart få romtemperatur.
 • Ta NovoRapid PumpCart ut av blisterpakningen.
 • Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er NovoRapid PumpCart.
 • Kontroller utløpsdatoen, som er angitt på etiketten og kartongen.
 • Kontroller alltid at NovoRapid PumpCart ser ut som den skal (bilde A). Ikke bruk den hvis det er synlig skade eller det er sett lekkasje på den, eller hvis stempelet har flyttet seg slik at bunnen av stempelet er synlig over det hvite etikettbåndet. Dette kan være et resultat av insulinlekkasje. I bilde A er bunnen av stempelet gjemt bak det hvite etikettbåndet slik det skal være. Hvis du tror NovoRapid PumpCart er skadet, returneres preparatet til apoteket.
 • Kontroller at insulinet i NovoRapid PumpCart er klart og fargeløst. Hvis insulinet ser uklart ut, skal NovoRapid PumpCart ikke brukes. Sylinderampullen kan inneholde en liten mengde med luft i form av små bobler.
2. Innsetting av en ny NovoRapid PumpCart sylinderampulle i din pumpe
 • For å sette inn en ny NovoRapid PumpCart sylinderampulle i pumpen din, følg instruksjonene i bruksanvisningen som kommer sammen med pumpen.
 • Sett en NovoRapid PumpCart inn i sylinderampullerommet i pumpen. Stempelet settes inn først.
 • Koble infusjonssettet med NovoRapid PumpCart ved å feste adapteren på pumpen.
 • Følg instruksjonene i pumpens bruksanvisning for videre bruk av pumpen.
3. Fjerning av en tom NovoRapid PumpCart sylinderampulle fra pumpen din
 • Følg instruksjonene i pumpens bruksanvisning for å fjerne en tom NovoRapid PumpCart sylinderampulle fra pumpen din.
 • Fjern adapteren til infusjonssettet fra den tomme NovoRapid PumpCart sylinderampullen.
 • Kast den tomme NovoRapid PumpCart sylinderampullen og det brukte infusjonssettet som instruert av legen eller sykepleieren.
 • For klargjøring og innsetting av en ny NovoRapid PumpCart sylinderampulle i din pumpe, følg trinnene som beskrevet under avsnitt 1 og 2.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

maoh (mao-hemmere): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.