Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Norvir 100 mg filmdrasjerte tabletter

ritonavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg eller barnet ditt.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Norvir er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Norvir
 3. Hvordan du bruker Norvir
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Norvir
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Norvir er og hva det brukes mot
Norvir inneholder det aktive virkestoffet ritonavir. Norvir er en proteasehemmer, og brukes for å kontrollere hiv-infeksjon. Norvir brukes i kombinasjon med andre legemidler mot hiv (antiretrovirale midler) for å kontrollere din hiv-infeksjon. Legen din vil diskutere med deg hvilken kombinasjon av legemidler som passer best for deg.
Norvir brukes av barn fra 2 år og oppover, ungdom og voksne som er smittet av hiv, viruset som forårsaker AIDS.
 
2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Norvir
Bruk ikke Norvir
 • hvis du er allergisk overfor ritonavir eller noen av de andre innholdsstoffene i Norvir (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en alvorlig leversykdom.
 • hvis du for tiden tar et av følgende legemidler:
  • astemizol eller terfenadin (vanlige midler mot allergi, kan være tilgjengelig reseptfritt),
  • amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, kinidin (mot hjerterytmeforstyrrelser),
  • dihydroergotamin, ergotamin (mot migrene),
  • ergonovin, metylergonovin (gis ved usedvanlig store blødninger som kan skje etter fødsel eller abort),
  • klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam eller oralt (tatt via munnen) midazolam (hjelper deg til å få sove og/eller mot angst),
  • klozapin, pimozid (mot schizofreni),
  • kvetiapin (brukt i behandling av schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depressiv lidelse),
  • lurasidon (brukt i behandling av depresjon),
  • ranolazin (brukt i behandling av kroniske brystsmerter [angina]),
  • petidin, piroksikam, propoksyfen (smertestillende),
  • cisaprid (mot visse mageproblemer),
  • rifabutin (forebygging/behandling av visse infeksjoner)*,
  • vorikonazol (mot soppinfeksjoner)*,
  • simvastatin, lovastatin (brukt til å senke kolesterol i blodet),
  • neratinib (brukt i behandling av brystkreft),
  • lomitapid (brukt til å senke kolesterol i blodet),
  • alfuzosin (mot forstørret prostata),
  • fusidinsyre (mot bakterielle infeksjoner),
  • sildenafil hvis du lider av en lungesykdom kalt lungearteriehypertensjon som kan gjøre pusting vanskelig. Pasienter uten denne sykdommen kan bruke sildenafil mot impotens (erektil dysfunksjon) under legens tilsyn (se avsnittet Andre legemidler og Norvir),
  • avanafil eller vardenafil (mot erektil dysfunksjon),
  • kolkisin (mot gikt) dersom du har nyre- og/eller leverproblemer (se avsnittet Andre legemidler og Norvir),
  • produkter med innhold av johannesurt (Hypericum perforatum), da dette vil kunne hindre Norvir i å virke riktig. Johannesurt er ofte i naturlegemidler som du selv kan kjøpe.
* Legen din vil bestemme om du kan ta rifabutin og/eller vorikonazol med en hjelpedose (lavere dose) av Norvir, men en fulldose av Norvir må ikke brukes sammen med disse to legemidlene.
Hvis du for tiden tar et eller flere av ovennevnte legemidler, så be legen din om å få bytte til annet/andre legemidler mens du tar Norvir.
Les også listen med andre legemidler under «Andre legemidler og Norvir» for bruk sammen med visse andre legemidler som krever spesiell forsiktighet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Norvir.
Viktig informasjon
 • Hvis Norvir skal tas i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler er det viktig at du også leser pakningsvedlegget som leveres sammen med disse legemidlene nøye. Disse pakningsvedleggene kan inneholde informasjon om situasjoner hvor Norvir bør unngås. Hvis du har ytterligere spørsmål om Norvir (ritonavir) eller om andre legemidler forskrevet til deg, kontakt lege eller apotek.
 • Norvir er ingen kur mot hiv-infeksjon eller AIDS.
 • Pasienter som tar Norvir kan fortsette å utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med hiv eller AIDS. Det er derfor viktig at du forblir under tilsyn av legen din mens du tar Norvir.
 • Du kan fremdeles overføre hiv-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Fortell legen din hvis du har/har hatt:
En tidligere leversykdom.
 • Hepatitt B eller C og behandles med kombinasjoner av antiretrovirale midler, da du har en økt risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger pga. effekten på leveren. Regelmessige blodprøver kan trenges for å sjekke om din lever virker riktig.
 • Hemofili. Det har vært rapportert noen tilfeller om økt blødning hos pasienter med hemofili som tar proteasehemmere. Årsaken til dette er ukjent. Det kan hende du trenger tilleggsmedisin for å hjelpe blodet ditt til å levres (faktor VIII) for å kontrollere blødning.
 • Erektil dysfunksjon, da legemidler som brukes til å behandle erektil dysfunksjon kan gi lavt blodtrykk og langvarig ereksjon.
 • Diabetes, da det har vært registrert forverring eller utvikling av diabetes (diabetes mellitus) hos noen pasienter som tar proteasehemmere.
 • Nyresykdom, da det kan være nødvendig at legen sjekker dosen av andre legemidler du bruker (som proteasehemmere).
Fortell legen din hvis du opplever:
 • Vedvarende diaré eller oppkast da dette kan redusere effekten av legemidlene du tar.
 • Kvalme, oppkast eller magesmerter, da disse kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen. Noen pasienter som tar Norvir kan få alvorlige problemer med bukspyttkjertelen. Informer legen din så fort som mulig hvis dette gjelder deg.
 • Symptomer på infeksjon – fortell det til legen din umiddelbart. Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (AIDS) kan tegn og symptomer fra tidligere infeksjoner forekomme, selv om de ikke visste at de hadde dem, like etter at behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner. I tillegg til de opportunistiske infeksjonene, kan autoimmune sykdommer (en tilstand som oppstår når immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også oppstå etter at du starter å ta medisiner for behandling av din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Hvis du opplever symptomer på infeksjon eller andre symptomer som muskelsvakhet, svakhet begynnende i hender og føtter og som beveger seg opp mot midten av kroppen, hjertebank, skjelvinger eller hyperaktivitet, vennligst kontakt legen din snarest for å få nødvendig behandling.
 • Leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og vansker med å gå, fortell det til legen din. Disse kan være symptomer på et problem som kan ødelegge skjelettet (osteonekrose). Noen pasienter som tar flere antiretrovirale legemidler kan utvikle denne sykdommen.
 • Muskelsmerter, ømhet eller svakhet, særlig i kombinasjon med antiretroviralbehandling inklusive proteasehemmere og nukleosidanaloger. Ved sjeldne tilfeller har disse muskelsykdommene vært alvorlige. (Se avsnitt 4. Mulige bivirkninger)
 • Svimmelhet, ørhet, besvimelse eller unormal hjerterytme. Noen pasienter som bruker Norvir kan få elektrokardiogram (EKG)-forandringer. Informer legen hvis du har en hjertefeil eller ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • Dersom du har ytterligere helsespørsmål diskuter disse med legen din.
Barn og ungdom
Norvir er ikke anbefalt til barn under 2 år.
Andre legemidler og Norvir
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Noen legemidler skal ikke tas sammen med Norvir i det hele tatt. Disse er angitt tidligere i avsnitt 2 «Bruk ikke Norvir». Noen legemidler kan ikke tas sammen med Norvir av årsaker som er beskrevet under.
Følgende advarsler gjelder når Norvir brukes i full dose. Disse advarslene kan også gjelde når Norvir brukes i lavere dose (hjelpedose) sammen med andre legemidler.
Fortell legen din dersom du tar noen av legemidlene som er listet under, da ekstra forsiktighet bør vises.
 • Sildenafil eller tadalafil mot impotens (erektil dysfunksjon). Det kan være nødvendig å redusere dosen og/eller doseringshyppigheten til disse legemidlene for å unngå lavt blodtrykk og langvarig ereksjon. Du må ikke ta Norvir sammen med sildenafil hvis du lider av lungearteriehypertensjon (se også avsnitt 2. Hva du må ta hensyn til før du eller barnet ditt bruker Norvir). Si ifra til legen din om du bruker tadalafil for pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i blodårene i lungene).
 • Kolkisin (mot gikt), da Norvir kan øke blodnivåene til dette legemidlet. Du må ikke ta Norvir sammen med kolkisin dersom du har nyre- og/eller leverproblemer (se også «Bruk ikke Norvir» over).
 • Digoksin (hjertemedisin). Legen din kan komme til å justere dosen av digoksin og bør følge deg nøye opp hvis du tar digoksin og Norvir for å unngå hjerteproblemer.
 • Hormonelle prevensjonsmidler som inneholder etinyløstradiol, da Norvir kan redusere effekten av disse midlene. Det anbefales at isteden brukes kondom eller andre ikke-hormonelle metoder som prevensjonsmiddel. Du kan også oppleve uregelmessig underlivsblødning hvis du tar denne typen av hormonelle prevensjonsmidler sammen med Norvir.
 • Atorvastatin eller rosuvastatin (mot forhøyet kolesterol), da Norvir kan øke blodnivåene til disse legemidlene. Snakk med legen din før du tar kolesterolsenkende midler sammen med Norvir (se også «Bruk ikke Norvir» over).
 • Steroider (f.eks. deksmetason, flutikasonpropionat, prednisolon, triamcinolon), da Norvir kan øke blodnivåene til disse legemidlene som kan føre til Cushings syndrom (utvikling av rundt ansikt) og redusere produksjonen av hormonet kortisol. Legen din vil kanskje redusere steroiddosen eller kontrollere dine bivirkninger nærmere.
 • Trazodon (mot depresjon), da bivirkninger som kvalme, svimmelhet, lavt blodtrykk og besvimelse kan forekomme i kombinasjon med Norvir.
 • Rifampicin og sakinavir (henholdsvis mot tubekulose og hiv), da alvorlige leverskader kan forekomme når de tas sammen med Norvir.
 • Bosentan, riociguat (til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon / høyt blodtrykk i blodårene i lungene) da Norvir kan øke nivået av dette legemidlet i blodet.
Noen legemidler kan ikke tas sammen med Norvir da effekt av disse kan øke eller avta når de tas sammen med Norvir. I noen tilfeller må legen utføre visse tester, endre dosen eller undersøke deg regelmessig. Fortell legen din dersom du bruker noen reseptbelagte eller reseptfrie legemidler, dette gjelder også produkter som inneholder droger/naturmedisin. Det er i tillegg veldig viktig at følgende blir nevnt:
 • amfetamin og amfetaminderivater,
 • antibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin),
 • midler mot kreft (f.eks. abemaciklib, afatinib, ceritinib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, venetoklaks, vinkristin, vinblastin),
 • antikoagulantia (blodfortynnende midler; f.eks. rivaroksaban, vorapaksar, warfarin),
 • antidepressive midler (f.eks. amitriptylin, desipramin, fluoksetin, imipramin, nefazodon, nortriptylin, paroksetin, sertralin, trazodon),
 • midler mot sopp (f.eks. ketokonazol, itrakonazol),
 • antihistaminer (f.eks. loratadin, feksofenadin),
 • antiretrovirale midler inklusive hiv-proteasehemmere (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir, tipranavir) ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere (NNRTI) (delavirdin, efavirenz, nevirapin) og andre (didanosin, maraviroc, raltegravir, zidovudin),
 • legemidler mot tuberkulose (bedakvilin og delamanid),
 • antivirale midler til behandling av kronisk hepatitt C virus (HCV) infeksjon hos voksne (f.eks. glekaprevir/pibrentasvir og simeprevir),
 • angstdempende midler, buspiron,
 • midler mot astma, teofyllin, salmeterol,
 • atovakvon, et legemiddel mot visse typer influensa og malaria,
 • buprenorfin, et legemiddel brukt til behandling av kroniske smerter,
 • bupropion, et legemiddel brukt til å hjelpe deg ved røykeavvenning,
 • midler mot epilepsi (f.eks. karbamazepin, divalproex, lamotrigin, fenytoin),
 • hjertemedisiner (f.eks. disopyramid, meksiletin og kalsiumkanalantagonister som amlodipin, diltiazem og nifedipin),
 • immundempende midler (f.eks. cyklosporin, tacrolimus, everolimus),
 • levotyroksin (brukt ved behandling av problemer med skjoldbruskkjertelen),
 • morfin og morfinlignende legemidler brukt til behandling av sterke smerter (f.eks. metadon, fentanyl),
 • sovemedisiner (f.eks. alprazolam, zolpidem) og også midazolam gitt som injeksjon,
 • beroligende midler (f.eks. haloperidol, risperidon, tioridazin),
 • kolkisin, en behandling av urinsyregikt.
Det er noen legemidler som ikke kan tas sammen med Norvir. Disse er angitt tidligere i avsnitt 2 under «Bruk ikke Norvir».
Inntak av Norvir sammen med mat og drikke
Norvir tabletter skal inntas sammen med mat.
Graviditet og amming
Hvis du har mistanke om at du er gravid eller du planlegger å bli gravid, er det veldig viktig at du diskuterer det med legen din.
Det finnes veldig mye informasjon om bruk av ritonavir (virkestoffet i Norvir) under graviditet. Generelt fikk gravide kvinner ritonavir som hjelpemedisin sammen med andre proteasehemmere tre måneder etter første trimester. Norvir økte ikke sjansen for misdannelser sammenlignet med befolkningen generelt.
Norvir kan gå over i morsmelk. For å unngå overføring av infeksjonen, skal mødre med hiv ikke amme sine barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Norvir kan forårsake svimmelhet. Hvis du er påvirket skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Norvir
Bruk alltid dette legemidlet slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker. Legemidlet tas én eller to ganger daglig med mat.

Det er viktig at Norvir tabletter svelges hele og ikke tygges, deles eller knuses.

Anbefalte doser av Norvir:
 • hvis Norvir brukes for å forsterke effekten av visse andre midler mot hiv er den vanlige dosen for voksne 1 til 2 tabletter en eller to ganger daglig. For ytterligere informasjon om dosering, se pakningsvedlegget for de legemidlene mot hiv som Norvir tas sammen med, dette gjelder også dosering for barn.
 • hvis legen din har foreskrevet full dose kan startdose for voksne være 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter 12 timer senere. Dosen økes så gradvis i løpet av 14 dager, inntil du skal ta full dose som er 6 tabletter 2 ganger daglig (totalt 1200 mg daglig). Barn (2-12 år) starter med lavere doser enn nevnt over, og dosen økes opp til maksimaldose i forhold til deres størrelse.
Legen din vil veilede deg om hvilken dosering som er den riktige for deg.
Norvir skal tas hver dag for å holde din hiv-infeksjon under kontroll, selv om du skulle føle deg mye bedre. Hvis en bivirkning hindrer deg i å ta Norvir som anbefalt, så gi straks beskjed til legen. I perioder med diaré vil legen din avgjøre om ekstra kontroller er nødvendig.
Sørg alltid for å ha tilstrekkelig Norvir på lager, så du ikke risikerer å gå tom. Når du er på reise eller er innlagt på sykehus, må du sørge for å ha tilstrekkelig Norvir, inntil du kan få en ny forsyning.
Dersom du tar for mye Norvir
Nummenhet, prikking eller en følelse av «prikking og stikking» kan oppstå dersom du tar for mye Norvir. Hvis du oppdager at du har tatt mer Norvir enn du skulle, så kontakt straks legen din. Hvis du ikke kan komme i kontakt med legen, så kontakt legevakten.
Dersom du har glemt å ta Norvir
Hvis du har glemt å ta en dose, så ta den så snart du oppdager det. Hvis det snart er tid for neste dose så ta bare den. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Norvir
Selv om du føler deg bedre skal du ikke slutte med Norvir uten å ha snakket med legen. Å ta Norvir slik legen har foreskrevet bør gi deg den beste sjansen for å utsette resistens mot legemidlene.
 
4. Mulige bivirkninger
Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av hiv legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan Norvir forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Når Norvir brukes sammen med andre antiretrovirale midler, vil bivirkningene av Norvir også være avhengig av disse legemidlene. Derfor er det veldig viktig at du leser bivirkningsavsnittet i pakningsvedlegget til disse legemidlene nøye.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • smerter i øvre eller nedre del av magen
 • oppkast
 • diaré (kan være alvorlig)
 • kvalme
 • rødming, varmefølelse
 • hodepine
 • svimmelhet
 • smerter i svelget
 • hoste
 • urolig mage eller fordøyelsesproblemer
 • følelse av prikking eller nummenhet i hendene, føttene eller rundt leppene og munnen
 • føle seg svak eller trøtt
 • dårlig smak i munnen
 • skade på nervene som kan forårsake svakhet og smerter
 • kløe
 • utslett
 • leddsmerter og ryggsmerter
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • allergiske reaksjoner inkludert hudutslett (kanskje rød, oppsvulmet, kløende), alvorlig hevelse i huden eller andre vev
 • søvnløshet (insomni)
 • uro
 • forhøyet kolesterol
 • forhøyede triglyserider
 • urinsyregikt
 • mageblødning
 • betennelse i leveren og gulfarging av huden eller det hvite i øynene
 • økt vannlating
 • redusert nyrefunksjon
 • krampeanfall
 • lavt nivå av blodplater
 • tørste (uttørring)
 • unormalt kraftig menstruasjon
 • luft i magen (flatulens)
 • appetittløshet
 • munnsår
 • muskelverk (smerter), ømhet eller svakhet
 • feber
 • vektreduksjon
 • resultater fra laboratorieundersøkelser: endringer i resultater fra blodprøver (som blodsammensetning og antall blodlegemer)
 • forvirring
 • konsentrasjonsproblemer
 • besvimelse
 • uklart syn
 • hevelse i hender og føtter
 • høyt blodtrykk
 • lavt blodtrykk og følelse av å besvime når man reiser seg
 • kalde hender og føtter
 • akne
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • hjerteinfarkt
 • diabetes
 • nyresvikt
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • alvorlig og livstruende hudreaksjoner inklusive blemmer (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylakse)
 • høye blodsukkerverdier
Snakk med legen din hvis du føler kvalm, kaster opp eller har magesmerter, da dette kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen. Snakk også med legen din hvis du opplever leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og vansker med å gå. Dette kan være symptomer på osteonekrose. Se også avsnitt 2 Hva du må ta hensyn til før du eller barnet ditt bruker Norvir.
Hos mennesker med hemofili A og B er det meldt tilfeller av økt blødningstendens under behandling med proteasehemmere. Skulle dette skje deg, må du øyeblikkelig kontakte lege.
Unormale leverfunksjonsprøver, hepatitt (betennelse i lever) og i sjeldne tilfeller gulsott har blitt rapportert hos pasienter som tar Norvir. Noen av disse hadde andre sykdommer eller tok andre medisiner. Personer som allerede har en leversykdom eller hepatitt kan oppleve en forverring av tilstanden.
Det er rapportert smerter eller ømhet i musklene, samt muskelsvakhet, især ved samtidig bruk av kolesterolsenkende medikamenter og antiretroviral kombinasjonsbehandling med proteasehemmere og nukleosidanaloger. Muskellidelsene har i sjeldne tilfeller vært alvorlige (rabdomyolyse). Ved tilfeller av uforklarlig eller vedvarende smerter eller ømhet i musklene, muskelsvekkelse eller kramper, slutt med legemidlet og kontakt lege så snart som mulig eller kontakt legevakten.
Informer legen din så snart som mulig hvis du opplever symptomer på en allergisk reaksjon slik som utslett, elveblest eller pusteproblemer etter å ha brukt Norvir.
Kontakt lege, apotek, legevakten eller sykehus dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Norvir
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Norvir kapsler etter utløpsdatoen på etiketten etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur. Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Norvir
 • Virkestoff er ritonavir. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg ritonavir.
 • Andre innholdsstoffer i tabletten er kopovidon, sorbitanlaurat, vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, kolloidal vannfri silika og natriumstearylfumarat.
 • Tablettdrasjeringen består av hypromellose, titandioksid, makrogoler, hydroksypropylcellulose, talkum, kolloidal vannfri silika og polysorbat 80.
Hvordan Norvir ser ut og innholdet i pakningen
Norvir filmdrasjerte tabletter er hvite og preget med [Abbott logo] og koden «NK».
Tre pakningsstørrelser med Norvir tabletter er tilgjengelige:
 • 1 beholder med 30 tabletter
 • 1 beholder med 60 tabletter
 • Multipakninger som inneholder 3 beholdere à 30 filmdrasjerte tabletter (90 tabletter).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Norvir leveres også som pulver til mikstur, suspensjon, med 100 mg ritonavir.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Tyskland
Tilvirker
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hcv-infeksjon (hepatitt c, hepatitt c-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hemofili a (faktor viii-mangel): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

proteasehemmer: Legemiddel som brukes i behandling av hiv-infeksjon. Proteasehemmere virker ved å bremse ned virusets evne til å reprodusere seg selv og dermed reduseres spredning av virus i kroppen. Immunforsvaret innhenter seg og sykdomsutviklingen hemmes.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.