Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Neo-Mercazole 5 mg tabletter drasjerte

karbimazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Neo-Mercazole er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Neo-Mercazole
 3. Hvordan du bruker Neo-Mercazole
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Neo-Mercazole
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Neo-Mercazole er og hva det brukes mot
Neo-Mercazole inneholder karbimazol som virkestoff. Dette er et tyreostatikum som hemmer dannelsen av hormoner i skjoldkjertelen og brukes ved for mye skjoldkjertelhormon av forskjellige årsaker (tyreotoksikose), samt ved tyreotoksikose før fjerning av skjoldkjertelen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Neo-Mercazole
Bruk ikke Neo-Mercazole
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor karbimazol eller et av de andre innholdsstoffene i Neo-Mercazole.
 • dersom du har en stor hevelse foran på halsen som presser mot luftrøret (stor struma)
 • dersom du har en alvorlig blodsykdom
 • dersom du har en alvorlig leversykdom
 • dersom du tidligere har hatt betennelse i bukspyttkjertelen etter å ha tatt karbimazol eller tiamazol.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Neo-Mercazole dersom du
 • har eller har hatt lett eller moderat leversykdom
 • har beinmargsdepresjon
 • har lavt antall hvite blodlegemer
 • har en hevelse på halsen som kalles «intratorakal struma»
 • får radioaktivt jod (for problemer med skjoldkjertelen)
 • er i fruktbar alder
 • er laktoseintolerant eller lider av en annen form for laktosemangel
 • er allergisk mot tiamazol, metimazol eller propyltiouracil (eller andre legemidler for skjoldkjertelen)
 • er gravid, tror du kan bli gravid eller planlegger å bli gravid
 • ammer
 • ikke kan følge bruksanvisningene eller ikke kan undergå regelmessig kontroll
Informer legen din umiddelbart hvis du får feber eller magesmerter, som kan være tegn på betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt). Det kan være nødvendig å avbryte behandlingen med Neo-Mercazole
Hvis du får symptomer som sår hals, munnsår eller feber, kan dette være tegn til benmargsdepresjon (nedgang i antall hvite blodlegemer). Du bør i så fall avbryte behandlingen, og oppsøke lege omgående. Legen vil da undersøke blodet ditt for å kontrollere antall blodlegemer. Dette er spesielt viktig hvis du har tegn til infeksjon. Benmargsdepresjonen vil gå tilbake hvis behandlingen blir avsluttet på et tidlig tidspunkt.
Barn
Dette legemidlet må ikke gis til barn under 2 års alder fordi det kan være utrygt eller ikke ha noen effekt.
Andre legemidler og Neo-Mercazole
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og følgende:
 • Legemidler som kalles antikoagulantia, som brukes til å fortynne blodet, f.eks. warfarin.
 • Teofyllin som brukes til å behandle astma og pustevansker. Dersom du bruker legemidler som inneholder jod, kan dette hemme virkningen av Neo-Mercazole.
 • Dersom du bruker steroidlegemidler som prednisolon
 • Dersom du bruker antibiotika som erythromicin
 • Dersom du bruker legemidler mot hjertesvikt som digitalisglykosider
 • Dersom du bruker legemidler mot høyt blodtrykk som kalles betablokkere
Inntak av Neo-Mercazole sammen med mat og drikke
Neo-Mercazole kan tas uavhengig av måltid.
Graviditet
Neo-Mercazole kan skade et foster.
Hvis du kan bli gravid, bruk sikker prevensjon fra tidspunktet du starter behandling og under behandling. Informer din lege omgående hvis du er gravid, tror du kan være gravid, eller du planlegger å bli gravid.
Det kan være nødvendig å fortsette behandling med Neo-Mercazole under graviditeten hvis de mulige fordelene er større enn risikoen for deg og ditt ufødte barn.
For å redusere faren for påvirkning av barnet ditt:
 • Bør legen din foreskrive lavest mulig dose.
 • Kan legen din bestemme at behandlingen din skal avbrytes tre til fire uker før terminen din.
Amming
Legemidlet utskilles i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med legen din dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Neo-Mercazole inneholder laktos og sakkarose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Neo-Mercazole
Bruk alltid Neo-Mercazole slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Voksne
Vanlig dose til å begynne med er 20-60 mg fordelt på 2-3 ganger daglig. Dette tilsvarer 4 til 12 tabletter per dag, Vedlikeholdsdosen er 5-15 mg daglig (1-3 tabletter) som enkeltdose. Behandlingsvarigheten er vanligvis 6-18 måneder.
Barn og ungdom (3 til 17 år)
Anbefalt startdose er 15 mg (tre tabletter) per dag
Barn som er 2 år eller yngre
Bruk av karbimazol hos barn under 2 år er ikke å anbefale. Sikkerheten og effektiviteten av karbimazol hos barn under 2 år er ennå ikke kjent.
Dersom du tar for mye av Neo-Mercazole
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Neo-Mercazole
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Neo-Mercazole forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme under behandlingen:
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
Nedsatt antall hvite blodlegemer
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
Sjeldne tilfeller av tap av smak, angioødem med symptomer som hevelse i tunge, lepper, ansikt eller svelg, allergiske reaksjoner som kan ha symptomer som hevelse i ansikt, hudutslett, kortpustethet, feber, muskelsmerter, redusert urinmengde og kvalme, mangel på blodlegemer/benmargssvikt, blåmerker eller blødninger, og nedsatt mengde blodplater i blodet har forekommet. Leverforstyrrelser, oftest gulsott, er rapportert. Håravfall kan forekomme i sjeldne tilfeller.
Ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
Hudutslett og kløe, feber, kvalme, hodepine, mage-/tarmbesvær, påvirkning av skjoldkjertelen og leddsmerter, spesielt i tommelfingrene, nervelidelse, leverbetennelse, sår hals, munnsår, høy kroppstemperatur eller feber, uttalt tretthet, kløe, økt blåmerke- eller blødningstendens, betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt), du føler deg generelt uvel eller tror du kan ha en infeksjon
Slutt å ta Neo-Mercazole til du har rådført deg med legen din. Det bør tas noen prøver på benmargshemming før du starter behandlingen igjen. Benmargshemming gir redusert antall blodceller og reduserer evnen til å bekjempe infeksjon. Hvis den ikke behandles så snart den påvises, kan tilstanden bli livstruende.
Kontakt legen din omgående hvis du får muskelverk eller -smerter eller oppdager gulning av huden din eller der hvite i øynene dine, da legemiddelinntaket bør stoppes under legetilsyn og leverfunksjonsprøver utføres.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Neo-Mercazole
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Neo-Mercazole etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Neo-Mercazole
 • Virkestoff er karbimazol 5 mg
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat (melkesukker), maisstivelse, gelatin, magnesiumstearat, sakkarose, akasiagummi, talkum og fargestoffet rødt jernoksid (E 172)
Hvordan Neo-Mercazole ser ut og innholdet i pakningen
Neo-Mercazole er rosafargede tabletter merket med tallet 5 på forsiden.
Plastboks med 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland
Tlf.: +44 1268 82 3049
Tilvirker
CENEXI SAS
52 rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay-sous-Bois
Frankrike
Neo-Mercazole er et registrert varemerke som tilhører Amdipharm Mercury International Limited
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 21.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

struma (forstørret skjoldkjertel): Forstørret skjoldkjertel.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.