Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Nebcina 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

tobramycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nebcina er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Nebcina
 3. Hvordan du bruker Nebcina
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nebcina
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nebcina er og hva det brukes mot
Nebcina inneholder virkestoffet tobramycin i form av tobramycinsulfat. Tobramycin er et antibiotikum i gruppen aminoglykosider som virker på en rekke bakterier. Brukes ved alvorlige infeksjoner der andre legemidler ikke hjelper.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Nebcina
Bruk ikke Nebcina:
 • dersom du er overfølsom (allergisk) overfor tobramycin eller andre aminoglykosider eller noen av hjelpestoffene i Nebcina
Vis forsiktighet ved bruk av Nebcina dersom:
 • du har dårlige nyrer
 • du har en muskelsykdom
Spør legen din dersom du er usikker på om du kan bruke Nebcina
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Nebcina skal ikke brukes under graviditet.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Nebcina bør ikke brukes ved amming, fordi det ikke er klarlagt om barnet påvirkes.
Bruk av andre legemidler sammen med Nebcina
Effekten av Nebcina kan påvirkes av andre legemidler, for eksempel furosemid (Diural, Furix, Lasix), ciklosporin (Sandimmun), cefalosporiner (for eksempel Keflex), muskelrelakserende midler, legemidler som kan skade nyrene, p-piller (i sjeldne tilfeller).
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Nebcina antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Nebcina
Bruk og dosering bestemmes av lege i sykehus.
Vanlig døgndose voksne og barn: 3 mg/kg fordelt på 3 like store doser.
I noen tilfeller (for eksempel ved nedsatt nyrefunksjon) vil legen gi en annen dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Nebcina ha bivirkninger.
Smerter og lokal reaksjon på injeksjonsstedet er vanlig (>1/100).
Hørselen og balanseapparatet, samt nyrene kan skades, spesielt ved høye doser og lengre behandlingstid enn anbefalt. Forandringer i blodet, feber, utslett, brekninger, diare, forvirring og hodepine kan oppstå.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nebcina
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved romtemperatur.
Bruk ikke Nebcina etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nebcina
 • Virkestoff er tobramycinsulfat tilsvarende tobramycin 40 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er natriummetabisulfitt, natriumedetat, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Nebcina ser ut og innholdet i pakningen
Nebcina 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs løsning pakket i hetteglass.
10×2 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Eurocept International BV
Trapgans 5
1244 RL Ankeveen
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.03.2019
 
Følgende informasjon er beregnet på helsepersonell:
Uforlikelighet: Ved intravenøs infusjon må tobramycin ikke blandes med andre legemidler.
Tilberedning: Ved intravenøs infusjon tilsettes dosen 100 ml eller 250 ml natriumklorid infusjonsvæske, oppløsning 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske, oppløsning 50 mg/ml. Andre legemidler skal ikke tilsettes. Til barn skal mengden oppløsningsmiddel være proporsjonalt mindre enn til voksne.
For mer informasjon, se godkjent preparatomtale.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.