Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

natriumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 3. Hvordan du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning er og hva det brukes mot
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning er en klar oppløsning av salt i vann til intravenøs infusjon (sakte injeksjon), også kalt «drypp», inn i en blodåre. Det brukes når kroppen har mistet store mengder vann (dehydrering) eller hvis den mangler natrium. Det kan også brukes til oppløsning eller fortynning av legemidler før legemidlene gis som en intravenøs infusjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
Bruk ikke Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 • Dersom du er allergisk overfor natriumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Eller dersom du har en eller flere av følgende tilstander:
 • Store mengder natrium i blodet (hypernatremi)
 • Store mengder klorid i blodet (hyperkloremi)
 • For mye vann i kroppen (hyperhydrering)
 • Alvorlig nedsatt hjertefunksjon
 • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
Legen vil kontrollere dette.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml
infusjonsvæske, oppløsning.
Helsepersonellet vil overvåke deg i starten av behandlingen.
Natriumklorid skal gis med spesiell forsiktighet dersom du har:
 • Nedsatt hjertefunksjon
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Opphopning av væske i kroppen eller lungene (perifert ødem eller lungeødem)
 • Nedsatt nyrefunksjon (legen vil overvåke elektrolytter i blodvæsken under og etter infusjonen)
 • For lite kalium i blodet (hypokalemi)
 • For mye syre i kroppen (metabolsk acidose)
 • Høyt blodtrykk og protein i urinen hvis du er gravid (preeklampsi/svangerskapsforgiftning)
 • For stor produksjon av aldosteron i binyrene (hyperaldosteronisme)
 • Behandling med kortikosteroider
 • Andre tilstander eller behandlinger som kan knyttes til redusert utskillelse av natrium
Hvis du er dehydrert (hyperton dehydrering) vil helsepersonell sørge for at infusjonen ikke gis for raskt. Rask infusjon av store mengder kan også føre til for mye syre i kroppen, med store mengder klorid (hyperkloremisk acidose).
Barn
Hos nyfødte spedbarn kan nyrene være lite utviklet (umodne), noe som kan gi for store mengder natrium i blodet. Helsepersonellet vil derfor kontrollere mengden natrium i blodet før behandlingen startes.
Andre legemidler og Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Hvis du samtidig bruker kortikosteroider kan kroppen i større grad la være å skille ut natrium og klorid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Natriumklorid kan brukes hos gravide og ammende så lenge anbefalingene i dette pakningsvedlegget følges.
Helsepersonellet vil bruke Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning.
med forsiktighet hvis du har høyt blodtrykk og proteiner i urinen under graviditet (preeklampsi/svangerskapsforgiftning).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning påvirker ikke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Du vil få det som et drypp inn i en blodåre (intravenøs infusjon). Legen vil bestemme riktig dose for deg og når og hvordan den skal gis. Legen vil ta hensyn til alderen din, kroppsvekten din, din fysiske tilstand og hva slags annen behandling du får.
Dersom du tar for mye av Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning gis av helsepersonell, og det
er derfor ikke sannsynlig at du får en for stor dose. Hvis du utilsiktet får en for stor dose, vil
behandlingen stoppes og du vil få behandling som avhenger av hva slags symptomer du har.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige bivirkninger:
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Ødelagte nerveceller (osmotisk demyeliniseringssyndrom)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • For mye væske i kroppen (hypervolemi), store mengder natrium i blodet (hypernatremi) ved nedsatt hjerte- og nyrefunksjon, for mye syre i kroppen med store mengder klorid (hyperkloremisk acidose) kan oppstå ved rask infusjon av store mengder.
 • Feber, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal smerte eller reaksjon, irritasjon av blodåren, betennelse i blodåren der oppløsningen gis (venetrombose eller flebitt), utilsiktet tilførsel av oppløsningen utenfor blodåren (ekstravasasjon).
Helsepersonell kan overvåke deg mens du får behandling. Hvis noen av bivirkningene blir alvorlige vil lege eller sykepleier hjelpe deg. Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bekymrer deg for bivirkningene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
Freeflex 50 ml: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Øvrige forpakninger: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legen og sykehusapoteket er ansvarlige for riktig oppbevaring, bruk og destruksjon av dette legemidlet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige partikler eller at beholderen er skadet.
Ved tilsetting av legemidler skal det benyttes aseptiske teknikker og oppløsningen skal blandes godt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 • Virkestoffet er natriumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre (justering av pH), natriumhydroksid (justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning ser ut og innholdet i pakningen:
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning er en klar oppløsning, fargeløs, uten synlige partikler og steril. Det fås i følgende beholdere og pakningsstørrelser:
Polypropylen basert inf.pose (Excel)
Pakningsstørrelser:
30 × 50 ml
30 × 100 ml
20 × 250 ml
12 × 500 ml
9 × 1000 ml
Polypropylen basert inf.pose (Freeflex) med tilsetningsport for nål, alternativt nålefri port
Pakningsstørrelser:
40 × 50 ml
60 × 50 ml
65 × 50 ml
70 × 50 ml
40 × 100 ml
50 × 100 ml
55 × 100 ml
60 × 100 ml
20 × 250 ml
30 × 250 ml
35 × 250 ml
40 × 250 ml
15 × 500 ml
20 × 500 ml
10 × 1000 ml
Polyetylen basert infusjonsflaske (Kabipac)
Pakningsstørrelser:
10 × 100 ml
40 × 100 ml
10 × 250 ml
20 × 250 ml
30 × 250 ml
10 × 500 ml
20 × 500 ml
30 × 500 ml
10 × 1000 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
NO-1753 Halden
Norge
Telefon: +47 69 21 11 00
Faks: +47 69 21 11 01
E-post: halden@fresenius-kabi.com
Tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS (infusjonsposer)
Postboks 430
NO-1753 Halden
Norge
eller
Fresenius Kabi France (infusjonsposer)
6, rue du Rempart, BP 611
27400 Louviers Cedex
Frankrike
eller
Fresenius Kabi Deutschland GmbH (infusjonsposer og infusjonsflasker)
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Tyskland
eller
Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. (infusjonsflasker)
99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.01.2017

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonellEgenskaper ved formuleringen
Elektrolyttinnhold i 1000 ml infusjonsvæske:

Na+

3,5 g

154 mmol

Cl-

5,5 g

154 mmol

Osmolalitet: ca 290 mosm/kg H2O
pH: ca. 6
Løsningen er isoton.
Dosering
Behovet for væske avhenger av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.
Administrasjonsmåte
Intravenøs bruk. Infusjonshastigheten bør ikke være høyere enn 500 ml/time. Infusjonshastigheten kan økes ved kritiske tilstander, som septisk sjokk og pasienter med hypovolemi forårsaket av blodtap eller dehydrering.
Preparatet er til engangsbruk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.