Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Naproxen Orion 250 mg tabletter

Naproxen Orion 500 mg tabletter

naproksen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Naproxen Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Naproxen Orion
 3. Hvordan du bruker Naproxen Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Naproxen Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Naproxen Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn den angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Naproxen Orion inneholder et legemiddel kalt naproksen. Dette er et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel kalt NSAID.
Naproxen Orion kan redusere smerte, hevelse, rødhet og varme (betennelse) og brukes til å behandle voksne:
 • med problemer med muskler, ledd og sener, som strekk, urinsyregikt, Bekhterevs sykdom (smerter og stivhet i nakke og rygg) eller leddgikt (artritt).
 • kvinner som har menstruasjonssmerter.
Det kan også brukes hos barn over 5 år som har leddgikt (revmatoid artritt).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Naproxen Orion
Bruk ikke Naproxen Orion:
 • dersom du er allergisk overfor naproksen, naproksennatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor aspirin, andre NSAIDs eller andre smertestillende legemidler (slik som ibuprofen eller diklofenak).
 • dersom du har eller tidligere har hatt problemer med mage eller tarm f.eks. sår eller blødning.
 • dersom du tidligere har hatt blødninger eller hull (perforasjon) i magen mens du har brukt NSAIDs.
 • ved alvorlig leversvikt
 • ved alvorlige nyreproblemer
 • dersom hjertet ikke har tilstrekkelig kraft til å pumpe blod (alvorlig hjertesvikt)
 • dersom du er gravid i tredje trimester (siste tre måneder).
Bruk ikke Naproxen Orion dersom noe av det ovenfor gjelder deg. Dersom du er usikker, ta kontakt med lege eller apotek før du tar Naproxen Orion.
Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom du har hjerteproblemer, tidligere har hatt slag, eller tror du har risiko for slike tilstander (f.eks. dersom du har forhøyet blodtrykk, sukkersyke (diabetes) eller høyt kolesterolnivå eller er røyker), bør du diskutere behandlingen med lege eller apotek.
Kontakt lege eller apotek før du bruker Naproxen Orion dersom noe av følgende gjelder deg:
 • Dersom du er eldre
 • Problemer med nyrer eller lever
 • Problemer med å få blodet til å levre seg (koagulere)
 • Betennelsestilstander i tarmen (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, tilstander som gir magesmerte, diare, oppkast og vekttap)
 • Astma eller allergi (slik som pollenallergi), eller du tidligere har hatt hevelse i ansikt, lepper, øyne eller tunge
 • Klumper i nesen (polypper) eller du nyser mye, eller har rennende, blokkert eller kløende nese (rhinitt)
Hos pasienter med redusert hjertefunksjon kan bruken av dette legemidlet føre til opphopning av væske (hovne ankler, hovne fingre, lett ødem i ytre deler av kroppen).
Du bør ikke bruke dette legemidlet når du har vannkopper (varicella).
Langtidsbruk av smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen. Rådfør deg med lege dersom du tror dette gjelder deg.
Barn
Naproxen Orion anbefales ikke til barn under 5 år.
Andre legemidler og Naproxen Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler. Spesielt må du informere legen eller apoteket dersom du bruker:
 • andre smertestillende, slik som aspirin, ibuprofen, diklofenak og paracetamol.
 • legemidler som kan hindre blodpropp, slik som warfarin, tiklopidin, heparin og klopidogrel.
 • et hydantion (mot epilepsi), slik som fenytoin.
 • sulfonamidlegemidler slik som hydroklortiazid, acetazolamid, indapamid, inkludert sulfonamidantibiotika (mot infeksjoner).
 • sylfonylurea (mot diabetes), slik som glimepirid eller glipizid.
 • en «ACE-hemmer» eller andre legemidler mot høyt blodtrykk, slik som cilazapril, enalapril eller propranolol.
 • en angiotensin-II-reseptor antagonist, slik som kandesartan, eprosartan eller losartan.
 • et diuretikum (vanndrivende tablett) (mot høyt blodtrykk), slik som furosemid.
 • et «hjerteglykosid» (mot hjerteproblemer), slik som digoksin.
 • et steroid (mot hevelse og betennelse), slik som hydrokortison, prednisolon og deksametason.
 • et «kinolinantibiotika» (mot infeksjoner), slik som ciprofloksasin eller moksifloksasin.
 • visse legemidler mot mentale problemer, slik som litium eller «SSRIer», slik som fluoksetin eller citalopram.
 • probenecid (mot urinsyregikt).
 • metotreksat (brukes til å behandle hudproblemer, leddgikt (artritt) eller kreft).
 • ciklosporin eller takrolimus (mot hudproblemer eller etter organtransplantasjon).
 • zidovudin (brukes til å behandle AIDS eller HIV-infeksjon).
 • mifepriston (brukes i slutten av graviditeten eller for å sette i gang fødsel dersom fosteret er dødt).
 • Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Naproxen Orion, dersom noe av det ovenfor gjelder deg, eller dersom du er usikker.
Graviditet, amming og fertilitet
Dette legemidlet anbefales ikke under graviditet. Bruk ikke dette legemidlet de tre siste månedene av graviditeten.
Naproksen utskilles i morsmelk. Det skal derfor ikke brukes så lenge du ammer.
Dette legemidlet kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid, eller du har problemer med å bli gravid.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Naproksen kan gi bivirkninger som søvnighet eller svimmelhet. Dersom du merker dette må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Naproxen Orion inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Naproxen Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Legemidler slik som Naproxen Orion kan forbindes med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag. Risikoen for at dette oppstår er større ved høye doser og ved langtidsbruk.
Bruk ikke høyere dose enn anbefalt dose. Ta ikke tablettene lenger enn anbefalt. Kontakt lege dersom du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
VoksneProblemer med muskler, ledd og sener og menstruasjonssmerter
 • Anbefalt startdose er 500 mg, etterfulgt av 250 mg hver 6. til 8. time ved behov.
Leddgikt (artritt) og Bekhterevs sykdom
 • Den anbefalte dosen er mellom 500 mg og 1000 mg.
 • Hele dosen kan enten tas på en gang, eller den kan deles i to og tas to ganger daglig.
Urinsyregikt
Startdosen er 750 mg, etterfulgt av 500 mg 8 timer senere, deretter 250 mg hver 8. time til anfallet er over.
Eldre personer og personer med lever- og nyreproblemer
Legen vil bestemme dosen. Den er vanligvis lavere enn den hos andre voksne.
Barn over 5 år (over 25 kg), revmatoid artritt
Den anbefalte dosen er 10 mg/kg kroppsvekt daglig.
Dosen kan deles i to og gis med 12 timers mellomrom.
Hvordan tabletten tas:
Tas via munnen. Svelg tablettene hele med et glass vann, før eller etter mat. Tabletten kan deles i to like deler.
Sørg for at du har tilstrekkelig å drikke (ha nok væske i kroppen) når du bruker Naproxen Orion. Dette er spesielt viktig for personer som har problemer med nyrene.
Mens du bruker Naproxen Orion vil legen ønske å sjekke deg, for å se at du har fått riktig dose og om du har noen bivirkninger. Dette er spesielt viktig dersom du er eldre.
Dersom du tar for mye av Naproxen Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg pakningen.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Naproxen Orion
Hopp over den glemte dosen dersom du har glemt å ta en dose. Ta den neste dosen til vanlig tid.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger å være oppmerksom på:
Slutt å bruke Naproxen Orion og gi beskjed til legen med en gang dersom du får noen av følgende bivirkninger. Du kan ha behov for øyeblikkelig hjelp.
Alvorlige mage/tarmproblemer med følgende symptomer:
Mindre vanlige: (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer)
 • Blødninger fra magen som du kan se som blodig oppkast, eller biter i oppkast som ser ut som kaffegrut.
 • Blødninger fra endetarmen, som du kan se som svart, klebrig avføring eller blodig diaré.
Sjeldne: (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Sår eller hull i magesekken eller tarmen. Symptomer er urolig mage, magesmerter, feber, sykdomsfølelse.
 • Problemer med bukspyttkjertelen. Symptomer er alvorlig magesmerter som sprer seg til ryggen.
Ikke kjent: forekommer hos et ukjent antall personer
 • Forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, opptrer som smerte, diare, oppkast og vekttap.
Allergiske reaksjoner med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Pusteproblemer, tetthet i brystet.
Ikke kjent: forekommer hos et ukjent antall personer
 • Plutselig hevelse av svelget, ansiktet, hender og føtter.
 • Hudutslett, sår eller kløe.
Leverproblemer med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Gulfarging av huden eller det hvite i øynene dine (gulsott)
 • Tretthet, appetittløshet, sykdomsfølelse og blek farge på avføring (hepatitt) og problemer (inkludert hepatitt) som vises på blodprøver.
Alvorlig hudutslett med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Alvorlig utslett som utvikles raskt, med sår eller flassing på huden, muligens sår i munn, svelg eller øyne. Feber, hodepine, hoste og kroppssmerter kan oppstå samtidig.
 • Sår i huden når det utsettes for sollys (porphyria cutanea tarda) som i hovedsak oppstår på armer, ansikt og hender.
Hjerteattakk med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Brystsmerter som kan spre seg til nakken og skuldrene og ned i venstre arm.
Slag med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Muskelsvakhet og nummenhet. Dette kan oppstå kun på en side av kroppen.
 • Plutselig endring i lukt, smak, hørsel eller syn, forvirring.
Meningitt med følgende symptomer:
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Feber, sykdomsfølelse, stiv nakke, hodepine, følsomhet overfor sterkt lys og forvirring (mest sannsynlig hos personer med immunsykdommer slik som lupus (systemisk lupus erytematosus).
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer)
 • Forlenget blødningstid
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet i løpet av dagen, ørhet
 • Ringing i ørene
 • Halsbrann, forstoppelse, magesmerte, kvalme
 • Opphopning av væske (ødem)
 • Kortpustethet
Mindre vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer)
 • Uklart syn
 • Svimmelhet
 • Problemer med hørsel
 • Hjerteklapp (palpitasjoner)
 • Oppkast
 • Betennelse i munnslimhinnen
 • Fordøyelsesproblemer
 • Tørste
 • Problemer med fordøyelse pga. syre
 • Diaré
 • Blåmerker
 • Blødninger i huden (purpura)
 • Svette
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Problemer med blodet, slik som blodmangel (anemi) eller endringer i antall hvite blodceller
 • Alvorlig overfølsomhet overfor enkelte stoffer (anafylaktisk reaksjon)
 • Appetittløshet
 • Problemer med å sovne
 • Humørsvingninger
 • Søvnproblemer eller endring i drømmemønsteret
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Mild depresjon
 • Infeksjonssykdom med betennelse i hjernehinnene og/eller i hinnen rundt ryggmargen (aseptisk meningitt)
 • Gjentatte forbigående anfall av kløe og væskeansamling (ødem) i huden og/eller i slimhinner (angionevrotisk ødem)
 • Kramper/epileptiske anfall
 • Problemer med øynene
 • Høyt blodtrykk og utilstrekkelig pumpekraft i hjertet (hjertesvikt)
 • Unormalt antall blodceller, betennelse i blodårene (vaskulitt)
 • Væskeansamling i lungene
 • Pusteproblemer på grunn av kramper i musklene i luftveiene og hevelse av slimhinnene i luftveiene som ofte følges av hoste og slimdannelse (astma)
 • Lungebetennelse
 • Betennelse i spiserøret
 • Blodig oppkast
 • Betennelse i bukspyttkjertelen
 • Munntørrhet
 • Irritasjon i svelget
 • Økte leverenzymnivåer
 • Redusert leverfunksjon
 • Hårtap
 • Mer følsomhet i huden overfor sol
 • Alvorlige reaksjoner i hud eller slimhinner med flassing og sår (f.eks. Stevens- Johnsons syndrom), erytema multiforme, forverring av hudsykdommer (f.eks. lichen planus, erytema nodosum)
 • Muskelsvakhet
 • Redusert nyrefunksjon
 • Økt urinmengde (pollakisuri)
 • Blod i urinen
 • Økt serumkreatinin
 • Økt nivå av kalium i blodet
 • Utmattelse (fatigue)
 • Nedsatt kroppstemperatur
 • Feber
Ikke kjent: forekommer hos et ukjent antall personer
 • Allergiske reaksjoner
 • Betennelse i magen
 • Innsnevring i mage/tarm
 • Systemisk lupus erytematosus (SLE). Symptomer er feber, utslett, nyreproblemer og leddsmerter.
 • Problemer med å bli gravid
 • Generell uvelhetsfølelse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Naproxen Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten, esken og boksen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Naproxen Orion
 • Virkestoff i dette legemidlet er naproksen.
  Hver tablett inneholder 250 mg naproksen.
  Hver tablett inneholder 500 mg naproksen.
 • Andre innholdsstoffer i dette legemidlet er: laktosemonohydrat, maisstivelse, natriumstivelsesglykolat, povidon (E1201), jernoksid, gult (E172), magnesiumstearat (E 470b).
Hvordan Naproxen Orion ser ut og innholdet i pakningen
Tablett
Naproxen Orion 250 mg tabletter:
Gulfargede, marmorerte, bikonvekse, runde med skråkant, (diameter 10,5 mm), udrasjerte tabletter preget med ‘T’ & ‘18’ på hver side av delestreken på den ene siden og glatt på den andre siden.
Tabletten kan deles i like doser.
Naproxen Orion 500 mg tabletter:
Gulfargede, marmorerte, bikonvekse, kapselformede, udrasjerte tabletter preget med ‘T’ & ‘20’ på hver side av delestreken på den ene siden og glatt på andre siden. Størrelse 18,5 mm × 8 mm.
Tabletten kan deles i like doser.
Naproxen Orion tabletter er tilgjengelige i blisterpakninger av klar PVC/PE/PVcC-aluminiumsfolie og hvite ugjennomsiktige HDPE-beholdere med hvitt ugjennomsiktig rillet polypropylenlokk med forseglet lukking.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakninger: 7, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 og 500 tabletter.
HDPE-pakninger:
Naproxen Orion 250 mg tabletter: 30, 100, 250 og 1000 tabletter.
Naproxen Orion 500 mg tabletter: 30, 100 og 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
FRN 1913, Floriana
Malta
Tilvirker
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip
HA4 6QD
Storbritannia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.08.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretikum (diuretika, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.