Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Myfortic 180 mg enterotabletter

Myfortic 360 mg enterotabletter

mykofenolsyre (som mykofenolatnatrium)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Myfortic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Myfortic
 3. Hvordan du bruker Myfortic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Myfortic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Myfortic er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Myfortic enterotabletter inneholder en substans som heter mykofenolsyre. Dette er en type medisin som kalles immunsuppressiva. Myfortic brukes for å forhindre at kroppen din avstøter den transplanterte nyren. Myfortic brukes sammen med andre legemidler som inneholder ciklosporin og kortikosteroider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Myfortic
ADVARSEL
Mykofenolat forårsaker medfødte misdannelser og spontanabort. Dersom du er en kvinne som kan bli gravid må du fremlegge en negativ graviditetstest før du starter behandlingen, og du må følge prevensjonsrådene fra legen din.
Legen din vil snakke med deg og gi deg skriftlig informasjon, spesielt om effekten av mykofenolat hos
ufødte barn. Les informasjonen nøye og følg instruksjonene. Dersom du ikke fullt ut forstår disse instruksjonene, vennligst be legen din om å forklare det på nytt før du tar mykofenolat. Se også avsnittet om «Advarsler og forsiktighetsregler» og «Graviditet og amming» for mer informasjon.
Bruk ikke Myfortic
 • dersom du er allergisk overfor mykofenolsyre, mykofenolatnatrium, mykofenolatmofetil eller overfor et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er en kvinne som kan bli gravid og du ikke har fremlagt en negativ graviditetstest før din første resept, ettersom mykofenolat kan forårsake medfødte misdannelser og spontanabort.
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller tror at du kan være gravid
 • dersom du ikke bruker sikker prevensjon (se “Prevensjon hos kvinner og menn”).
 • dersom du ammer (se også “Graviditet og amming”).
Dersom noe av dette gjelder for deg, ta kontakt med legen din og ikke bruk Myfortic.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Myfortic:
 • dersom du har, eller har hatt, betydelige plager i fordøyelsessystemet, for eksempel magesår.
 • dersom du har sjelden arvelig mangel på enzymet hypoxantin-guanin-fosforibosyl-transferase (HGPRT) slik som ved Lesch-Nyhan eller Kelley-Seegmiller syndrom.
Vær også oppmerksom på følgende:
 • Myfortic svekker kroppens immunforsvar, som igjen kan gi økt risiko for hudkreft. Du bør derfor begrense eksponeringen for sollys og UV-stråler ved å beskytte deg med klær og ved hyppig bruk av solkrem med høy beskyttelsesfaktor. Spør legen din om råd angående solbeskyttelse.
 • dersom du har hatt hepatitt B eller C kan Myfortic øke risikoen for å få disse sykdommene igjen. Legen din kan ta blodprøver og se etter symptomer for disse sykdommene. Dersom du opplever noen symptomer (gul hud og øyne, kvalme, tap av appetitt, mørk urin) skal du informere legen din umiddelbart.
 • dersom du får vedvarende hoste eller blir andpusten, spesielt når du tar andre immunsuppressive legemidler, bør du umiddelbart informere legen din.
 • under behandling med Myfortic kan legen din ønske å kontrollere antistoffnivået i blodet ditt, spesielt dersom infeksjonen gjenoppstår, og spesielt dersom du også tar andre immunsuppressive legemidler. Legen din vil avgjøre om du kan fortsette behandlingen med Myfortic eller ikke.
 • eventuelle symptomer på infeksjon (for eksempel feber, sår hals) eller uventede blåmerker/blødninger. I slike tilfeller bør du umiddelbart ta kontakt med legen din.
 • legen din vil kunne ønske å kontrollere antall hvite blodlegemer ved behandling av Myfortic og fortelle deg om du kan fortsette å ta Myfortic.
 • virkestoffet i Myfortic, mykofenolsyre, er ikke det samme som andre lignende medisiner som mykofenolatmofetil. Du må ikke bytte mellom disse medisinene annet enn i samråd med lege.
 • bruk av Myfortic under graviditet kan skade barnet (se også ”Graviditet og amming”) og øker risiko for abort (spontanabort).
Eldre personer
Myfortic kan gis til eldre personer (65 år og eldre) uten at anbefalt dose behøver å justeres.
Andre legemidler og Myfortic
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig at du informerer legen din dersom du bruker:
 • andre immunsuppressive legemidler, som for eksempel azatioprin eller tacrolimus.
 • legemidler som brukes ved behandling av høyt kolesterol, som for eksempel kolestyramin.
 • aktivt kull, brukt ved behandling av fordøyelsesproblemer, som for eksempel diaré, urolig mage og luft.
 • syrenøytraliserende som inneholder magnesium og aluminium.
 • legemidler som brukes for å behandle virusinfeksjoner, som for eksempel aciklovir og ganciklovir.
Du bør også informere legen din dersom du planlegger å ta vaksiner.
Du må ikke gi blod under behandling med Myfortic og i minst 6 uker etter avsluttet behandling.
Menn må ikke donere sæd under behandling med Myfortic og i minst 90 dager etter avsluttet behandling.
Inntak av Myfortic sammen med mat og drikke
Myfortic kan tas med eller uten mat, men én av disse mulighetene bør velges og holdes fast ved. Dette for å sikre at lik mengde medisin tas opp i kroppen din hver dag.
Barn og ungdom
Bruk av Myfortic hos barn og ungdom er ikke anbefalt på grunn av manglende data.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil snakke med deg om risikoene i tilfelle graviditet og alternativene for deg for å unngå avstøtning av ditt transplanterte organ dersom:
 • Du planlegger å bli gravid.
 • Du har hoppet over eller tror du har hoppet over en menstruasjon, du har unormale blødninger eller mistenker at du kan være gravid.
 • Du har sex uten å bruke sikker prevensjon.
Dersom du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, må du informere legen din umiddelbart. Fortsett imidlertid å ta mykofenolat inntil du har snakket med legen din.
Graviditet
Mykofenolat gir svært høy risiko for spontanabort (50 %) og alvorlige misdannelser hos fosteret (23-27 %). Melding av misdannelser inkluderer unormal utvikling av ører, øyne, ansikt (leppe/ganespalte), fingre, hjerte, spiserøret (røret som forbinder halsen med magen), nyrer og nervesystemet (f.eks. spina bifida, hvor skjelettet i ryggraden ikke er normalt utviklet). En eller flere av disse kan forekomme hos barnet ditt.
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid må du fremlegge en negativ graviditetstest før du starter behandlingen, og du må følge prevensjonsrådene fra legen din. Legen din kan be om mer enn én test for å være sikker på at du ikke er gravid før du starter behandlingen.
Amming
Ikke bruk Myfortic dersom du ammer. Dette er fordi små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.
Prevensjon hos kvinner som bruker Myfortic
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, må du alltid bruke en effektiv prevensjonsmetode under behandling med Myfortic. Dette inkluderer:
 • Før du starter å ta Myfortic
 • Under hele behandlingstiden med Myfortic
 • I 6 uker etter at du har sluttet å ta Myfortic.
Snakk med legen din om hvilken prevensjonsmetode som passer best for deg. Dette er avhengig av din individuelle situasjon. Det anbefales to typer prevensjon siden dette vil redusere risikoen for utilsiktet graviditet. Kontakt legen din umiddelbart dersom du tror at prevensjonen din ikke virker eller dersom du har glemt å ta en p-pille.
Du er en kvinne som ikke har mulighet til å bli gravid dersom noe av følgende gjelder for deg:
 • du har passert overgangsalderen, dvs. du er minst 50 år gammel og din siste menstruasjon var for mer enn ett år siden (hvis menstruasjonen din stoppet fordi du ble behandlet for kreft, er det fortsatt en mulighet for at du kan bli gravid)
 • dine eggledere og begge eggstokkene er fjernet (bilateral salpingo-ooforektomi)
 • din livmor har blitt fjernet ved operasjon (hysterektomi)
 • dine eggstokker virker ikke lenger (prematur ovariesvikt, som har blitt fastslått av en spesialist i gynekologi)
 • du ble født med en av følgende sjeldne tilstander som gjør at graviditet ikke er mulig: XY-genotypen, Turners syndrom eller uterus agenesi (unormal utvikling av livmoren)
 • du er et barn eller en ungdom som ikke har fått menstruasjon ennå.
Prevensjon hos menn som bruker Myfortic
Tilgjengelig informasjon tyder ikke på noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker mykofenolat. Risikoen kan imidlertid ikke utelukkes fullstendig. Som en forholdsregel anbefales det at du eller din kvinnelige partner bruker pålitelig prevensjon under behandlingen og i 90 dager etter at du har sluttet med Myfortic. Hvis du planlegger å få barn, snakk med legen din om de mulige risikoene.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Myfortic antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Myfortic inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper (inkludert laktose, galaktose eller glukose) bør du kontakte legen din før du tar Myfortic.
 
3. Hvordan du bruker Myfortic
Bruk alltid Myfortic slik legen din har fortalt deg. Myfortic vil kun forskrives til deg av leger med erfaring innen organtransplantasjon. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dose
Den anbefalte dosen er 1440 mg (8 enterotabletter à 180 mg eller 4 enterotabletter à 360 mg) daglig fordelt på to doser à 720 mg. Du skal derfor ta 4 enterotabletter à 180 mg eller 2 enterotabletter à 360 mg om morgenen og 4 enterotabletter à 180 mg eller 2 enterotabletter à 360 mg om kvelden.
Den første dosen på 4 enterotabletter à 180 mg eller 2 enterotabletter à 360 mg vil bli gitt innen 72 timer etter transplantasjonen.
Dersom du har alvorlige nyreproblemer
Daglig dose bør ikke overskride 1440 mg (8 enterotabletter à 180 mg eller 4 enterotabletter à 360 mg).
Inntak av Myfortic
Enterotablettene svelges hele med et glass vann. Enterotablettene skal ikke deles eller knuses. Du må ikke ta enterotabletter som er brukket eller knust. Behandlingen vil fortsette så lenge du trenger å svekke immunsystemet for å forhindre at den transplanterte nyren avstøtes.
Dersom du tar for mye av Myfortic
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta tablettene med deg (eventuelt ytterkartongen). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Myfortic
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du har glemt å ta Myfortic, skal du ta legemidlet så fort du kommer på det. Deretter skal du fortsette å ta legemidlet som vanlig (morgen og kveld). Rådfør deg med legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Myfortic
Når behandlingen med Myfortic avsluttes øker sjansen for at transplantatet avstøtes. Du skal ikke avbryte behandlingen annet enn når legen har bestemt det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Eldre pasienter vil kunne oppleve flere bivirkninger grunnet redusert immunforsvar.
Legemidler som demper immunsystemet, inkludert Myfortic, reduserer kroppens egne forsvarsmekanismer for å forhindre avstøtning av det transplanterte organet. Som en konsekvens av dette vil ikke kroppen være like god til å forsvare seg mot infeksjoner som den vanligvis er. Når du bruker Myfortic, kan du derfor få flere infeksjoner enn normalt, som for eksempel infeksjoner i hjerne, hud, munn, mage og tarm, lunger og urinveier.
Legen din vil jevnlig ta blodprøver for å følge forandringer i antall blodlegemer eller andre stoffer i blodet, som for eksempel sukker, fett og kolesterol.
Noen bivirkninger kan være alvorlige:
 • tegn på infeksjon, inkludert feber, frysninger, svette, tretthetsfølelse, døsighet eller mangel på energi. Når du bruker Myfortic er du lettere utsatt for virale-, bakterielle- og soppinfeksjoner. Dette kan gi seg utslag flere steder i kroppen, der infeksjoner i nyrer og urinblære, øvre og nedre luftveier er mest vanlig.
 • blodig oppkast, svart eller blodig avføring, sår i mage eller tarm.
 • hovne kjertler, utvikling av ny hudutvekst eller forstørring av en eksisterende hudutvekst, eller endringer i en eksisterende føflekk. Som for andre immunsuppressiva kan et fåtall pasienter som behandles med Myfortic utvikle hudkreft eller kreft i lymfeknutene.
Informer lege umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene.
Andre bivirkninger:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • nedsatt antall hvite blodlegemer
 • lavt nivå av kalsium i blodet (hypokalsemi)
 • lavt nivå av kalium i blodet (hypokalemi)
 • høyt nivå av urinsyre i blodet (hyperurikemi)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • angst
 • diaré
 • smerte i leddene (artralgi)
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • nedsatt antall røde blodlegemer i blodet, som kan gi tretthet, kortpustethet og blekhet (anemi)
 • lavt antall blodplater som kan føre til uventet blødning eller blåmerker (trombocytopeni)
 • høyt nivå av kalium i blodet (hyperkalemi)
 • lavt nivå av magnesium i blodet (hypomagnesemi)
 • svimmelhet
 • hodepine
 • hoste
 • lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • kortpustethet (dyspné)
 • mage- eller buksmerter, oppblåst mage, forstoppelse, fordøyelsesbesvær, luftplager, løs avføring, kvalme, oppkast
 • tretthet, feber
 • unormale lever- og nyrefunksjonsprøver
 • infeksjoner i de øvre luftveiene
 • kviser
 • svakhet (asteni)
 • muskelsmerter (myalgi)
 • hovne hender, ankler eller føtter (perifert ødem)
 • kløe
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • rask hjerterytme (takykardi) eller uregelmessig hjerterytme (ventrikulær ekstrasystole), væskeansamling i lungene (lungeødem)
 • en utvekst som ser ut som en sekk (cyste) med væske (lymfe) (lymfocele)
 • skjelving, søvnløshet
 • rødhet og hovne øyne (konjunktivitt), tåkesyn
 • tungpustethet
 • raping, dårlig ånde, tarmslyng (ileus), sår på leppene, sure oppstøt, misfarging av tungen, munntørrhet, betennelse i tannkjøtt, betennelse i bukspyttkjertelen som fører til alvorlig smerte i øvre del av magen (pankreatitt), tilstoppede spyttkjertelkanaler, betennelse i bukhinnen (peritonitt)
 • betennelse i ben, blod og i huden
 • blod i urinen, nyreskade, smerter og problemer med å skille ut urin
 • håravfall, blåmerker
 • leddbetennelse (artritt), ryggsmerte, muskelkramper
 • tap av appetitt, økt mengde lipider (hyperlipidemi), sukker (diabetes), kolesterol
 • (hyperkolesterolemi), eller lav mengde fosfat i blodet (hypofosfatemi)
 • influensalignende symptomer (som for eksempel tretthet, frysninger, sår hals, verkende ledd eller muskler), hovne ankler og føtter, smerte, stivhet, tørste, svakhet
 • unormale drømmer, vrangforestillinger
 • impotens
 • hoste, pustevansker, smertefull pust (mulige symptomer på interstitiell lungesykdom)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • utslett
 • feber, vondt i halsen, hyppige infeksjoner (mulige symptomer på mangel på hvite blodceller) (agranulocytose)
Andre bivirkninger som er rapportert med legemidler som ligner Myfortic
Bivirkninger som har blitt rapportert i gruppen legemidler som Myfortic tilhører:
Betennelse i tykktarmen, betennelse i bukhinnen forårsaket av cytomegalovirus, utvikling av hull i tarmveggen som resulterer i alvorlig magesmerte og mulig blødning, magesår og sår på tolvfingertarmen, lavt antall spesifikke hvite blodlegemer eller av alle blodlegemer, alvorlige infeksjoner som for eksempel betennelse i hjerte og hjerteklaffer og i membranen som dekker hjerne og ryggmargen, kortpustethet, hoste, som kan være forårsaket av bronkiektasi (en tilstand hvor luftveiene er unormalt utvidet) og andre mindre vanlige bakterieinfeksjoner som vanligvis resulterer i alvorlig lungesykdom (tuberkulose og atypisk mykobakteriell infeksjon). Snakk med legen din hvis du utvikler vedvarende hoste eller kortpustethet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Myfortic
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Myfortic etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Myfortic hvis pakningen er skadet eller viser tydelige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Myfortic
 • Virkestoff er mykofenolsyre (som mykofenolatnatrium) tilsvarende mykofenolsyre 180 mg og 360 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: Maisstivelse, povidon K30, krysspovidon, vannfri laktose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.
  Drasjering: Hypromelloseftalat, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).
  Myfortic 180 mg inneholder også indigotin (E 132).
  Myfortic 360 mg inneholder også rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Myfortic ser ut og innholdet i pakningen180 mg:
Lime-grønn, enterodrasjert, rund tablett med skråkanter. Tabletten er merket med ”C” (ved preging) på den ene siden. Enterotablettene er pakket i polyamid/aluminium/PVC/aluminiumblister med blisterbrett à 10 enterotabletter i esker med 20, 50, 100, 120 eller 250 enterotabletter
360 mg:
Svak oransje-rød, enterodrasjert, oval tablett. Tabletten er merket med ”CT” (ved preging) på den ene siden. Enterotablettene er pakket i polyamid/aluminium/PVC/aluminiumblister med blisterbrett à 10 enterotabletter i esker med 20, 50, 100, 120 eller 250 enterotabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novartis Norge AS, Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.08.2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkiektasi: Vedvarende, unormal utvidning av luftrørene.

cytomegalovirus (cmv): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.