Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mirtazapin Orion 15 mg smeltetabletter

Mirtazapin Orion 30 mg smeltetabletter

Mirtazapin Orion 45 mg smeltetabletter

mirtazapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mirtazapin Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Orion
 3. Hvordan du bruker Mirtazapin Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mirtazapin Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mirtazapin Orion tilhører en gruppe legemidler som kalles antidepressiva.
Mirtazapin Orion brukes til behandling av depresjon hos voksne.
Det vil ta 1 til 2 uker før Mirtazapin Orion begynner å virke. Etter 2 til 4 uker kan du begynne å føle deg bedre. Du må snakke med legen din dersom du ikke føler deg bedre, eller hvis du føler deg verre etter 2 til 4 uker. Du finner mer informasjon i avsnitt 3 under overskriften «Når du kan forvente å føle deg bedre».
 
2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Orion
Bruk ikke Mirtazapin Orion
 • dersom du er allergisk overfor mirtazapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis dette er tilfelle må du snakke med legen din så snart som mulig før du tar Mirtazapin Orion.
 • hvis du bruker eller nylig har brukt (i løpet av de siste to ukene) legemidler som kalles monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere).
Advarsel og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mirtazapin Orion.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon
Dersom du er deprimert kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus umiddelbart.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Vis også forsiktighet ved bruk av Mirtazapin Orion
 • dersom du har eller tidligere har hatt en av følgende tilstander. Fortell legen din om disse tilstandene før du starter behandling med Mirtazapin Orion, dersom du ikke allerede har gjort det.
  • anfall (epilepsi). Hvis du utvikler anfall eller anfallene dine blir hyppigere, skal du slutte å ta Mirtazapin Orion og kontakte lege umiddelbart
  • leversykdom, inkludert gulsott. Hvis du får gulsott, skal du slutte å ta Mirtazapin Orion og kontakte lege umiddelbart
  • nyresykdom.
  • hjertesykdom eller lavt blodtrykk
  • schizofreni. Dersom psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker forekommer hyppigere eller blir mer alvorlige skal du kontakte lege umiddelbart
  • bipolar lidelse (vekslende perioder med oppstemthet/hyperaktivitet og nedstemthet). Dersom du begynner å føle deg oppstemt eller overentusiastisk, skal du slutte å ta Mirtazapin Orion og kontakte lege umiddelbart
  • diabetes (det kan være nødvendig å justere dosen med insulin eller andre legemidler mot diabetes)
  • øyesykdom, slik som økt trykk i øyet (grønn stær)
  • vannlatingsproblemer som kan skyldes forstørret prostata
  • visse typer hjertetilstander som kan endre hjerterytmen din, et nylig hjerteinfarkt, hjertesvikt, eller at du bruker visse legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
 • dersom du utvikler tegn på infeksjon, slik som uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår. Slutt å ta Mirtazapin Orion og kontakt lege umiddelbart for å få tatt en blodprøve. I sjeldne tilfeller kan disse symptomene være tegn på forstyrrelser i produksjonen av blodceller i beinmargen. Selv om de er sjeldne, opptrer disse symptomene oftest etter 4-6 ukers behandling.
 • dersom du er en eldre person. Du kan være mer følsom for bivirkninger av antidepressiva.
Barn og ungdom
Mirtazapin Orion bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år, da effekt ikke er påvist. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for å få bivirkninger slik som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet hovedsakelig aggresjon, opposisjonell oppførsel og sinne) når de bruker denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Mirtazapin Orion til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Mirtazapin Orion til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen din. Du bør informere legen din dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Mirtazapin Orion. Langtids sikkerhetsdata for Mirtazapin Orion vedrørende vekst, modning samt kognitiv og oppførselsrelatert utvikling er ikke klarlagt for denne aldersgruppen. I tillegg har det i denne aldersgruppen oftere blitt observert en betydelig vektøkning under behandling med mirtazapin sammenlignet med voksne.
Andre legemidler og Mirtazapin Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke bruk Mirtazapin Orion samtidig med:
 • monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere). Bruk heller ikke Mirtazapin Orion i løpet av de to første ukene etter at du har sluttet å bruke MAO-hemmere. Dersom du har sluttet å bruke Mirtazapin Orion, skal du heller ikke bruke MAO-hemmere i de to neste ukene.
  Eksempler på MAO-hemmere er moklobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (brukes ved Parkinsons sykdom).
Vis forsiktighet hvis du bruker Mirtazapin Orion samtidig med:
 • antidepressiva som SSRIer, venlafaksin og L-tryptofan eller triptaner (brukes til å behandle migrene), tramadol (smertestillende), linezolid (et antibiotikum), litium (brukes til å behandle visse psykiske sykdommer) metylenblått (brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet) og preparater som inneholder Johannesurt - Hypericum perforatum (et naturlegemiddel mot depresjon). I svært sjeldne tilfeller kan Mirtazapin Orion alene eller i kombinasjon med disse legemidlene føre til såkalt serotonergt syndrom. Noen av symptomene ved dette syndromet er uforklarlig feber, svetting, økt hjerterytme, diaré, muskelsammentrekninger (ukontrollerbare), skjelvinger, overaktive reflekser, rastløshet, humørforandringer og bevisstløshet. Dersom du får en kombinasjon av disse symptomene må du snakke med legen din umiddelbart.
 • et antidepressivum som kalles nefazodon. Det kan øke mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din dersom du bruker dette legemidlet. Det kan være nødvendig å redusere dosen med Mirtazapin Orion eller å øke dosen med Mirtazapin Orion igjen dersom du slutter å bruke nefazodon.
 • legemidler mot angst eller søvnløshet slik som benzodiazepiner,
 • legemidler mot schizofreni slik som olanzapin,
 • legemidler mot allergier slik som cetirizin,
 • legemidler mot alvorlig smerte slik som morfin.
  Mirtazapin Orion kan, i kombinasjon med disse legemidlene, øke døsigheten som forårsakes av disse legemidlene.
 • legemidler mot infeksjoner: legemidler mot bakterielle infeksjoner (slik som erytromycin), legemidler til behandling av soppinfeksjoner (slik som ketokonazol) og legemidler mot hiv/aids (slik som hiv-proteasehemmere).
  I kombinasjon med Mirtazapin Orion kan disse legemidlene øke mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din dersom du bruker disse legemidlene. Det kan være nødvendig å redusere dosen med Mirtazapin Orion eller å øke dosen med Mirtazapin Orion igjen dersom du slutter å bruke disse legemidlene.
 • legemidler mot epilepsi slik som karbamazepin og fenytoin,
 • legemidler mot tuberkulose slik som rifampicin.
  I kombinasjon med Mirtazapin Orion kan disse legemidlene redusere mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din dersom du bruker disse legemidlene. Det kan være nødvendig å øke dosen med Mirtazapin Orion eller å redusere dosen med Mirtazapin Orion igjen dersom du slutter å bruke disse legemidlene.
 • legemidler som skal forebygge blodpropp slik som warfarin.
  Mirtazapin Orion kan øke effekten av warfarin på blodet. Informer legen din dersom du bruker dette legemidlet. Dersom de kombineres er det tilrådelig at en lege overvåker blodet ditt nøye.
 • legemidler som kan påvirke hjerterytmen slik som visse antibiotika og noen antipsykotika.
Inntak av Mirtazapin Orion sammen med mat og alkohol
Du kan bli døsig dersom du drikker alkohol når du bruker Mirtazapin Orion.
Du bør derfor unngå å drikke alkohol.
Du kan ta Mirtazapin Orion med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring med Mirtazapin Orion gitt til gravide tyder ikke på økt risiko. Forsiktighet bør imidlertid utvises ved bruk under graviditet.
Dersom du bruker Mirtazapin Orion inntil eller kort tid før fødsel, bør barnet ditt undersøkes for mulige bivirkninger.
Ved bruk under graviditet kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, kalt vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn, skal du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Spør legen din om du kan amme mens du bruker Mirtazapin Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mirtazapin Orion kan påvirke reaksjons- og konsentrasjonsevnen. Forsikre deg om at disse evnene ikke er påvirket før du kjører bil eller betjener maskiner. Dersom legen din har forskrevet Mirtazapin Orion til en pasient under 18 år, sørg for at konsentrasjonen og våkenheten ikke er påvirket før deltagelse i trafikken (f.eks. på sykkel).
Mirtazapin Orion inneholder aspartam
Mirtazapin Orion inneholder aspartam, en fenylalaninkilde. Dette kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
 
3. Hvordan du bruker Mirtazapin Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Den anbefalte startdosen er 15 eller 30 mg hver dag. Legen din kan råde deg til å øke dosen din etter noen få dager til den mengden som passer best for deg (mellom 15 og 45 mg daglig). Dosen er vanligvis den samme for alle aldersgrupper. Dersom du er en eldre person eller du har en nyre- eller leversykdom kan det imidlertid hende at legen må tilpasse dosen din.
Når du skal ta Mirtazapin Orion
Ta Mirtazapin Orion til samme tid hver dag.
Det er best å ta Mirtazapin Orion som en enkelt dose før du går til sengs. Legen din kan imidlertid foreslå at du deler opp dosen med Mirtazapin Orion, én om morgenen og én om kvelden før du går til sengs. Den høyeste dosen bør tas før du går til sengs.
Ta smeltetablettene på følgende måte:
Tablettene skal svelges.
1. Ikke knus smeltetabletten
For å unngå å knuse smeltetabletten, skal du ikke trykke mot tablettlommen (Figur A).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. A.
2. Riv av en tablettlomme
Hvert blister inneholder seks tablettlommer som er atskilt med perforeringer. Riv av en tablettlomme langs de stiplede linjene (Figur 1).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 1.
3. Dra av folielaget
Dra forsiktig av folielaget ved å starte i hjørnet som er markert med en pil (Figur 2 og 3).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 3.
4. Ta ut smeltetabletten
Ta ut smeltetabletten med tørre hender og legg den på tungen (Figur 4).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 4.
Den vil raskt løse seg opp og det anbefales at den svelges med vann.
Når kan du forvente å merke bedring
Vanligvis vil det ta 1 til 2 uker før Mirtazapin Orion begynner å virke og etter 2 to 4 uker kan du begynne å føle deg bedre.
Det er viktig at du i løpet av de første ukene forteller legen din om effektene av behandlingen med Mirtazapin Orion:
 • 2 til 4 uker etter du startet behandling med Mirtazapin Orion, fortell legen din hvordan dette legemidlet har virket på deg.
Hvis du fortsatt ikke føler deg bedre, kan legen din forskrive en høyere dose. Snakk med legen din etter ytterligere 2 til 4 uker. Vanligvis vil det være nødvendig å bruke Mirtazapin Orion inntil symptomene på depresjon har vært borte i 4 til 6 måneder.
Dersom du tar for mye av Mirtazapin Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De vanligste tegn på overdosering av Mirtazapin Orion (uten andre legemidler eller alkohol) er døsighet, desorientering og økt hjerterytme. Symptomene på en mulig overdose kan omfatte endringer i hjerterytmen (raske, uregelmessige hjerteslag) og/eller besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand som kalles «torsades de pointes».
Dersom du har glemt å ta Mirtazapin Orion
Dersom du skal ta dosen din én gang daglig
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste dosen til vanlig tid.
Dersom du skal ta dosen din to ganger daglig
 • hvis du glemmer morgendosen din tar du den sammen med kveldsdosen.
 • hvis du glemmer kveldsdosen må du ikke ta den sammen med dosen neste morgen, bare hopp over den og fortsett behandlingen med dine vanlige morgen- og kveldsdoser
 • hvis du har glemt begge dosene, skal du ikke prøve å erstatte de dosene du har glemt. Hopp over begge dosene og fortsett neste dag med dine vanlige morgen- og kveldsdoser.
Dersom du avbryter behandling med Mirtazapin Orion
Du skal bare slutte med Mirtazapin Orion i samråd med legen din.
Dersom du slutter for tidlig kan din depresjon komme tilbake. Snakk med legen din når du føler deg bedre. Legen din vil avgjøre når behandlingen kan avsluttes.
Du skal ikke plutselig slutte med Mirtazapin Orion selv om depresjonen er blitt bedre. Hvis du plutselig slutter med Mirtazapin Orion kan du føle deg kvalm, svimmel, opphisset eller engstelig og få hodepine. Disse symptomene kan unngås ved å slutte gradvis. Legen din vil fortelle deg hvordan du gradvis reduserer dosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta mirtazapin og ta øyeblikkelig kontakt med legen din.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • følelse av oppstemthet eller følelsesmessig «høy» (mani)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • gulfarging av øyne eller hud, noe som kan bety forstyrrelse av leverfunksjonen (gulsott)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • tegn på infeksjon som plutselig uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår (agranulocytose). I sjeldne tilfeller kan mirtazapin forårsake forstyrrelser i produksjonen av blodlegemer (benmargsdepresjon). Noen personer blir mindre motstandsdyktige mot infeksjoner fordi mirtazapin kan forårsake en midlertidig mangel på hvite blodlegemer (granulocytopeni). I sjeldne tilfeller kan mirtazapin også forårsake en mangel på røde og hvite blodlegemer samt blodplater (aplastisk anemi), en mangel på blodplater (trombocytopeni) eller en økning i antallet hvite blodlegemer (eosinofili).
 • epileptiske anfall (kramper)
 • en kombinasjon av symptomer slik som uforklarlig feber, svetting, økt hjertefrekvens, diaré, (ukontrollerbare) muskelsammentrekninger, skjelving, overaktive reflekser, rastløshet, humørforandringer, bevisstløshet og økt produksjon av spytt. I svært sjeldne tilfeller kan dette være tegn på serotonergt syndrom.
 • tanker om å skade deg selv eller ta ditt liv
 • alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Andre mulige bivirkninger med mirtazapin er:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt appetitt og vektøkning
 • døsighet eller søvnighet
 • hodepine
 • munntørrhet
Vanlige (kan kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • sløvhet (letargi)
 • svimmelhet
 • skjelving eller risting
 • kvalme
 • diaré
 • oppkast
 • forstoppelse
 • utslett eller rødlige hudforandringer (eksantem)
 • smerter i ledd (artralgi) eller muskler (myalgi)
 • ryggsmerter
 • følelse av svimmelhet eller besvimelse når du reiser deg raskt opp (ortostatisk hypotensjon)
 • hevelse (typisk i ankler eller føtter) på grunn av væskeansamling (ødemer)
 • tretthet
 • livlige drømmer
 • forvirring
 • følelse av angst
 • søvnproblemer
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • unormal fornemmelse i huden, f.eks. brenning, stikking, kiling eller kribling (parestesi)
 • urolige ben («restless legs»)
 • besvimelse (synkope)
 • fornemmelser av nummenhet i munnen (oral hypoestesi)
 • lavt blodtrykk
 • mareritt
 • følelse av opphisselse
 • hallusinasjoner
 • trang til å bevege seg
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • muskelskjelvinger eller muskelsammentrekninger (myoklonus)
 • aggresjon
 • magesmerter og kvalme. Dette kan tyde på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • unormale fornemmelser i munnen (oral parestesi)
 • hevelse i munnen (munnødem)
 • hevelse i hele kroppen (generalisert ødem)
 • lokale hevelser (lokalisert ødem)
 • hyponatremi (redusert mengde natrium i blodet)
 • unormal sekresjon av antidiuretisk hormon
 • alvorlige hudreaksjoner (bulløs dermatitt, erythema multiforme)
 • problemer med å snakke
 • muskelsmerter, stivhet og/eller svakhet
 • problemer med vannlating (urinering)
 • mørkere eller misfarget urin
 • går i søvne (søvngjengeri)
 • økt nivå av kreatininkinase i blodet
Ytterligere bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Hos barn under 18 år ble følgende bivirkninger ofte sett i kliniske studier: betydelig vektøkning, elveblest og økte blodverdier av triglyserider.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mirtazapin Orion
 • Virkestoff er mirtazapin. Hver smeltetablett inneholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.
 • Andre innholdsstoffer er krysspovidon, mannitol (E 421), mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E- 951), jordbær-guaranasmak, peppermyntesmak, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
Hvordan Mirtazapin Orion ser ut og innholdet i pakningen
15 mg tablett: Hvit, rund og merket med ”36” på den ene siden og ”A” på den andre siden.
30 mg tablett: Hvit, rund og merket med ”37” på den ene siden og ”A” på den andre siden.
45 mg tablett: Hvit, rund og merket med ”38” på den ene siden og ”A” på den andre siden.
Pakninger med 30 (5×6) og 90 (15×6) tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.