Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mirtazapin Orion 15 mg tabletter, filmdrasjerte

Mirtazapin Orion 30 mg tabletter, filmdrasjerte

Mirtazapin Orion 45 mg tabletter, filmdrasjerte

mirtazapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mirtazapin Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Orion
 3. Hvordan du bruker Mirtazapin Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mirtazapin Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mirtazapin Orion tilhører en gruppe legemidler som kalles antidepressiva.
Mirtazapin Orion brukes til behandling av depressive lidelser hos voksne.
Det vil ta 1 til 2 uker før Mirtazapin Orion begynner å virke. Etter 2 til 4 uker kan du begynne å føle deg bedre. Du må snakke med legen din dersom du ikke føler deg bedre, eller hvis du føler deg verre etter 2 til 4 uker. Du finner mer informasjon i avsnitt 3 under overskriften «Når du kan forvente å føle deg bedre».
 
2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Orion
Bruk ikke Mirtazapin Orion
 • dersom du er allergisk overfor mirtazapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tar eller nettopp har tatt (de siste 2 ukene) legemidler som kalles monoaminoksidase (MAO)‑hemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mirtazapin Orion.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon
Dersom du er deprimert kan du av og til ha tanker om å skade deg selv eller ta livet ditt. Disse tankene kan tilta i begynnelsen av behandlingen med legemidler mot depresjon fordi det tar tid før denne typen legemidler begynner å virke. Vanligvis virker de etter ca. 2 uker, men av og til kan det ta lengre tid.
Det kan være mer sannsynlig at du får slike tanker:
 • dersom du tidligere har hatt tanker om å ta livet ditt eller skade deg selv.
 • dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsatferd hos voksne under 25 år med psykiske tilstander som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt tenker på å skade deg selv eller ta livet ditt må du snakke med legen din eller oppsøke et sykehus umiddelbart.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert, og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg om de synes din depresjon blir verre, eller om de er bekymret over forandring i din oppførsel.
Vis også forsiktighet ved bruk av Mirtazapin Orion
 • dersom du har, eller har hatt en av følgende tilstander. Fortell legen din om disse tilstandene før du starter behandling med Mirtazapin Orion, hvis du ikke allerede har gjort det.
  • anfall (epilepsi). Hvis du utvikler anfall eller anfallene dine blir hyppige må du slutte med Mirtazapin Orion og kontakte legen din umiddelbart.
  • leversykdom, inkludert gulsott. Hvis du får gulsott må du slutte med Mirtazapin Orion og kontakte legen din umiddelbart.
  • nyresykdom,
  • hjertesykdom eller lavt blodtrykk,
  • schizofreni. Dersom psykotisk symptomer som paranoide tanker forekommer oftere eller blir alvorlige, må du kontakte legen din umiddelbart,
  • bipolar lidelse (vekslende perioder med oppstemthet/hyperaktivitet og nedstemthet). Dersom du begynner å føle deg oppstemt eller overspent, må du slutte med Mirtazapin Orion og kontakte legen din umiddelbart,
  • diabetes (det kan være nødvendig å justere dosen av insulin eller andre legemidler mot diabetes).
  • øyesykdom, slik som forhøyet trykk i øyet (glaukom),
  • problemer med vannlating (urinering), som kan skyldes forstørret prostata.
  • visse typer hjertetilstander som kan endre hjerterytmen din, et nylig hjerteinfarkt, hjertesvikt, eller at du bruker visse legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
 • dersom du får tegn på infeksjon, f.eks. uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår.
  Slutt å ta Mirtazapin Orion og kontakt lege umiddelbart for å få tatt en blodprøve. I sjeldne tilfeller kan disse symptomene være tegn på forstyrrelser i blodcelleproduksjonen i ryggmargen. Disse sjeldne symptomene oppstår vanligvis etter 4‑6 uker med behandling.
 • dersom du er en eldre person. Du kan være mer følsom for bivirkninger av antidepressiva.
Barn og ungdom
Mirtazapin Orion bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år fordi effekt ikke er vist. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Mirtazapin Orion til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres beste. Dersom legen har foreskrevet Mirtazapin Orion til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen din. Du bør informere legen dersom noen av symptomene listet ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Mirtazapin Orion. Data på effekt ved langtidsbruk av Mirtazapin Orion med tanke på vekst, modning samt kognitiv- og atferdsutvikling hos denne aldersgruppen er ennå ikke tilgjengelig. I tillegg har det i denne aldersgruppen oftere blitt sett en signifikant vektøkning ved behandling med Mirtazapin Orion sammenlignet med voksne.
Andre legemidler og Mirtazapin Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Mirtazapin Orion sammen med:
 • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere). Bruk heller ikke Mirtazapin Orion de to første ukene etter at du sluttet å ta MAO-hemmere. Hvis du slutter med Mirtazapin Orion, skal du heller ikke bruke MAO-hemmere de neste to ukene.
  Eksempler på MAO-hemmere er moklobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (til behandling av Parkinsons sykdom).
Vis forsiktighet når Mirtazapin Orion brukes sammen med:
 • antidepressiva som SSRIs, venlafaksin og L-tryptofan, eller triptaner (brukes til å behandle migrene), tramadol (smertestillende), linezolid (antibiotikum), litium (brukes til å behandle visse psykiatriske lidelser), metylenblått (brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet) og preparater som inneholder johannesurtHypericum perforatum (et naturlegemiddel mot depresjon). I svært sjeldne tilfeller kan Mirtazapin Orion alene eller Mirtazapin Orion kombinert med disse legemidlene, føre til såkalt serotoninergt syndrom. Noen av symptomene på dette syndromet er: uforklarlig feber, svetting, økt hjertefrekvens, diaré, (ukontrollerte) muskelsammentrekninger, skjelving, overaktive reflekser, rastløshet, humørsvingninger og bevisstløshet. Snakk med lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
 • antidepressivet nefazodon. Det kan øke mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din hvis du bruker dette legemidlet. Det kan være nødvendig å redusere dosen av Mirtazapin Orion, eller hvis du slutter å ta nefazodon, må dosen av Mirtazapin Orion økes igjen.
 • legemidler mot angst eller søvnløshet som benzodiazepiner,
 • legemidler mot schizofreni som olanzapin,
 • legemidler mot allergi som cetirizin,
 • legemidler mot sterke smerter som morfin.
 • I kombinasjon med disse legemidlene kan Mirtazapin Orion øke tretthetsfølelsen som forårsakes av disse legemidlene.
 • legemidler mot infeksjoner, legemidler mot bakterieinfeksjoner (som erytromycin), legemidler mot soppinfeksjoner (som ketokonazol) og legemidler mot HIV/AIDS (som HIV‑proteasehemmere) og legemidler mot magesår (som cimetidin).
  I kombinasjon med Mirtazapin Orion kan disse legemidlene øke mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din dersom du bruker disse legemidlene. Det kan være nødvendig å redusere dosen med Mirtazapin Orion eller å øke dosen med Mirtazapin Orion igjen dersom du slutter å bruke disse legemidlene.
 • legemidler mot epilepsi som karbamazepin og fenytoin,
 • medisiner mot tuberkulose som rifampicin.
  Hvis Mirtazapin Orion kombineres med disse legemidlene, kan det redusere mengden av Mirtazapin Orion i blodet ditt. Informer legen din hvis du bruker slike legemidler. Det kan være nødvendig å øke dosen av Mirtazapin Orion, eller hvis du slutter å ta disse legemidlene, må dosen av Mirtazapin Orion reduseres igjen.
 • blodfortynnende medisiner som warfarin.
  Mirtazapin Orion kan øke effekten warfarin har på blodet. Informer legen din hvis du bruker dette legemidlet. Hvis legemidlene skal gis samtidig, anbefales det at legen kontrollerer blodet ditt nøye.
 • legemidler som kan påvirke hjerterytmen slik som visse antibiotika og noen antipsykotika.
Inntak av Mirtrazapin Orion sammen med mat og alkohol
Du kan bli søvnig hvis du drikker alkohol mens du tar Mirtrazapin Orion.
Det anbefales å ikke drikke alkohol.
Du kan ta Mirtrazapin Orion med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring med bruk av Mirtazapin Orion hos gravide antyder ingen økt risiko. Det bør likevel utvises forsiktighet ved bruk under graviditet.
Dersom du bruker Mirtazapin Orion inntil eller kort tid før fødsel, bør babyen din undersøkes for mulige bivirkninger.
Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, som kalles vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med barnet ditt bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Spør legen om du kan amme mens du bruker Mirtazapin Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mirtazapin Orion kan svekke din konsentrasjonsevne og årvåkenhet. Forsikre deg om at evnene dine ikke påvirkes av legemidlet før du kjører eller bruker maskiner. Dersom legen har skrevet ut Mirtazapin Orion til en pasient som er under 18 år, forsikre deg om at reaksjons- og konsentrasjonsevnen ikke er påvirket før han eller hun begir seg ut i trafikken (f.eks. på sykkel).
Mirtazapin Orion inneholder laktose
Mirtazapin Orion tabletter inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Mirtazapin Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Den anbefalte startdosen er 15 eller 30 mg hver dag. Legen din kan råde deg til å øke dosen din etter noen få dager til den mengden som passer best for deg (mellom 15 og 45 mg daglig). Dosen er vanligvis den samme for alle aldersgrupper. Dersom du er en eldre person eller du har nyre- eller leversykdom kan det imidlertid hende at legen må tilpasse dosen din.
Når du skal Mirtazapin Orion
Ta Mirtazapin Orion til samme tid hver dag.
Det er best å ta Mirtazapin Orion som én enkelt dose før du går til sengs. Legen din kan imidlertid foreslå at du deler opp Mirtazapin Orion‑dosen din til én gang om morgenen og én gang om kvelden før du legger deg. Den høyeste dosen bør tas før du legger deg. Ta tablettene din oralt (gjennom munnen). Svelg din foreskrevne dose Mirtazapin Orion, uten å tygge tabletten, med litt vann eller juice.
Når du kan forvente å føle deg bedre
Vanligvis vil det ta 1-2 uker før Mirtazapin Orion begynner å virke og etter 2-4 uker kan du begynne å føle deg bedre.
I de første behandlingsukene er det viktig at du snakker med legen din om virkningene av Mirtazapin Orion:
 • 2 til 4 uker etter du startet behandling med Mirtazapin Orion bør du snakke med legen din om hvordan dette legemidlet har påvirket deg.
Hvis du fortsatt ikke føler deg bedre, kan legen din foreskrive en høyere dose. I så tilfelle bør du snakke med legen din igjen etter ytterligere 2-4 ukers behandling. Vanligvis må du bruke Mirtazapin Orion til symptomene på depresjon har vært borte i 4-6 måneder.
Dersom du tar for mye av Mirtazapin Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. De vanligste tegnene på overdosering med Mirtazapin Orion (uten andre legemidler eller alkohol) er døsighet, desorientering og økt hjertefrekvens. Symptomene på en mulig overdose kan omfatte endringer i hjerterytmen (raske, uregelmessige hjerterslag) og/eller besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand som kalles «torsades de pointes».
Dersom du har glemt å ta Mirtazapin Orion
Hvis det er ment at du skal ta dosen én gang daglig
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose til vanlig tid.
Hvis det er ment at du skal ta dosen to ganger daglig
 • hvis du glemmer morgendosen din kan du ta den sammen med kveldsdosen.
 • hvis du glemmer kveldsdosen må du ikke ta den sammen med dosen neste morgen; bare hopp over den og fortsett behandlingen med dine vanlige morgen- og kveldsdoser.
 • hvis du har glemt begge dosene, ikke prøv å erstatte de dosene du har glemt. Hopp over begge dosene og fortsett neste dag med dine vanlige morgen- og kveldsdoser
Dersom du avbryter behandling med Mirtazapin Orion
Slutt å ta Mirtazapin Orion kun i samråd med legen din.
Dersom du avslutter for tidlig kan depresjonen din komme tilbake. Snakk med legen din når du føler deg bedre. Legen din vil avgjøre om behandlingen kan avsluttes.
Du må ikke plutselig slutte med Mirtazapin Orion selv om depresjonen er bedre. Hvis du plutselig slutter med Mirtazapin Orion kan du føle deg uvel, svimmel, opphisset eller engstelig og få hodepine. Disse symptomene kan unngås ved å slutte gradvis. Legen din vil fortelle deg hvordan du gradvis reduserer dosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta mirtazapin og ta øyeblikkelig kontakt med legen din.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • følelse av oppstemthet eller følelsesmessig «høy» (mani)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • gulfarging av øyne eller hud, noe som kan bety forstyrrelse av leverfunksjonen (gulsott)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • tegn på infeksjon som plutselig uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår (agranulocytose). I sjeldne tilfeller kan mirtazapin forårsake forstyrrelser i produksjonen av blodlegemer (benmargsdepresjon). Noen personer blir mindre motstandsdyktige mot infeksjoner fordi mirtazapin kan forårsake en midlertidig mangel på hvite blodlegemer (granulocytopeni). I sjeldne tilfeller kan mirtazapin også forårsake en mangel på røde og hvite blodlegemer samt blodplater (aplastisk anemi), en mangel på blodplater (trombocytopeni) eller en økning i antallet hvite blodlegemer (eosinofili).
 • epileptiske anfall (kramper).
 • en kombinasjon av symptomer slik som uforklarlig feber, svetting, økt hjertefrekvens, diaré, (ukontrollerbare) muskelsammentrekninger, skjelving, overaktive reflekser, rastløshet, humørforandringer, bevisstløshet og økt produksjon av spytt. I svært sjeldne tilfeller kan dette være tegn på serotonergt syndrom.
 • tanker om å skade deg selv eller ta ditt liv
 • alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Andre mulige bivirkninger med mirtazapin er:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt appetitt og vektøkning
 • døsighet eller søvnighet
 • hodepine
 • munntørrhet
Vanlige (kan kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • sløvhet (letargi)
 • svimmelhet
 • skjelving eller risting
 • kvalme
 • diaré
 • oppkast
 • forstoppelse
 • utslett eller rødlige hudforandringer (eksantem)
 • smerter i ledd (artralgi) eller muskler (myalgi)
 • ryggsmerter
 • følelse av svimmelhet eller besvimelse når du reiser deg raskt opp (ortostatisk hypotensjon)
 • hevelse (typisk i ankler eller føtter) på grunn av væskeansamling (ødemer)
 • tretthet
 • livlige drømmer
 • forvirring
 • følelse av angst
 • søvnproblemer
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • unormal fornemmelse i huden, f.eks. brenning, stikking, kiling eller kribling (parestesi)
 • urolige ben («restless legs»)
 • besvimelse (synkope)
 • fornemmelser av nummenhet i munnen (oral hypoestesi)
 • lavt blodtrykk
 • mareritt
 • følelse av opphisselse
 • hallusinasjoner
 • trang til å bevege seg
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • muskelskjelvinger eller muskelsammentrekninger (myoklonus)
 • aggresjon
 • magesmerter og kvalme. Dette kan tyde på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • unormale fornemmelser i munnen (oral parestesi)
 • hevelse i munnen (munnødem)
 • hevelse i hele kroppen (generalisert ødem)
 • lokale hevelser (lokalisert ødem)
 • hyponatremi (redusert mengde natrium i blodet)
 • unormal sekresjon av antidiuretisk hormon
 • alvorlige hudreaksjoner (bulløs dermatitt, erythema multiforme)
 • problemer med å snakke
 • muskelsmerter, stivhet og/eller svakhet
 • problemer med vannlating (urinering)
 • mørkere eller misfarget urin
 • går i søvne (søvngjengeri)
 • økt nivå av kreatinkinase i blodet
Ytterligere bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Hos barn under 18 år ble følgende bivirkninger ofte sett i kliniske studier: signifikant vektøkning, elveblest og økte blodverdier av triglyserider.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mirtazapin Orion
 • Virkestoff er mirtazapin. Hver tablett inneholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.
 • Andre innholdsstoffer:
  Tablettkjerne: laktosemonohydrat, maisstivelse, hydroksypropylcellulose, lavsubstituert hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat og silika, kolloidal vannfri.
  Tablettdrasjering: hypromellose, hydroxypropylcellulose og titandioksid (E171)
Drasjering av Mirtazapin Orion 15 mg filmdrasjerte tabletter inneholder også gult jernoksid (E172), drasjeringen på 30 mg inneholder gult, rødt og svart jernoksid (E172).
Hvordan Mirtazapin Orion ser ut og innholdet i pakningen
15 mg tablett: Gule, bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek mellom 0 og 8 preget på en side og ‘A’ på den andre siden. Størrelsen på tabletten er 9,1 mm × 4,6 mm.
30 mg tablett: Rødbrune bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek mellom 0 og 9 preget på en side og ‘A’ på den andre siden. Størrelsen på tabletten er 14,1 mm × 6,1 mm.
45 mg tablett: Hvite, bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med ‘10’ preget på en side og ‘A’ på den andre siden. Størrelsen på tabletten er 14, 1mm × 7,1 mm.
15 mg og 30 mg tablettene kan deles i like doser.
Tabletter er tilgjengelig i blisterpakninger på 28, 30, 98 eller 100 tabletter og HDPE-plastboks med 100 eller 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.