Virkestoff: Metoksypolyetylenglykol-epoetin betaPakningsvedlegg