Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

MIRCERA 30 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 40 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 50 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 60 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 75 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 100 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 120 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 150 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 200 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 250 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

MIRCERA 360 mikrogram/0,6 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

metoksypolyetylenglykol-epoetin beta

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva MIRCERA er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker MIRCERA
 3. Hvordan du bruker MIRCERA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer MIRCERA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva MIRCERA er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er skrevet ut til deg fordi du har anemi som er forårsaket av din kroniske nyresykdom og forbundet med typiske symptomer som tretthet, svakhet og kortpustethet. Dette betyr at du har for få røde blodceller og hemoglobinverdien er for lav (kroppens vev får kanskje ikke nok oksygen).
MIRCERA brukes kun til å behandle den symptomatiske anemien som er forårsaket av kronisk nyresykdom. Bruken er begrenset til voksne pasienter (18 år og eldre).
MIRCERA er et legemiddel som er fremstilt ved hjelp av genteknologi. Slik som det naturlige hormonet erytropoetin så øker MIRCERA antall røde blodceller og hemoglobin nivået i blodet.
 
2. Hva du må vite før du bruker MIRCERA
Bruk ikke MIRCERA
 • dersom du er allergisk overfor metoksypolyetylenglykol-epoetin beta eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avnitt 6).
 • hvis du har høyt blodtrykk som ikke kan kontrolleres
Advarsler og forsiktighetsregler
Sikkerhet og effekt av MIRCERA behandling ved annet bruk, inkludert anemi hos pasienter
med kreft, er ikke dokumentert.
Før behandling med MIRCERA
 • En tilstand som heter erytroaplasi (stoppet eller redusert produksjon av røde blod celler) som skyldes dannelse av anti-erytropoetin antistoffer har blitt observert i noen pasienter som er behandlet med erytropoesestimulerende legemidler (ESA), inkludert MIRCERA.
 • Dersom legen din mistenker eller bekrefter at du har disse antistoffene i blodet ditt, skal du ikke behandles med MIRCERA.
 • Dersom du er en pasient med hepatitt C (leverbetennelse) og får interferon og ribavirin, bør du snakke med legen din om dette, fordi en kombinasjon av ESA med interferon og ribavirin i sjeldne tilfeller kan føre til tap av effekt og utvikling av erytroaplasi (”pure red cell aplasia, PRCA”), en alvorlig form for anemi (blodmangel). ESA er ikke godkjent til bruk for behandling av anemi forbundet med hepatitt C.
 • Dersom du er en pasient med kronisk nyresykdom og anemi som får behandling med et ESA og også er kreftpasient, bør du være oppmerksom på at ESA kan ha en negativ innvirkning på din tilstand. Du bør diskutere ulike muligheter for anemibehandling med legen din.
 • Det er ikke kjent om MIRCERA har en annerledes effekt hos pasienter med hemoglobinopatier (lidelser knyttet til unormale hemoglobinnivåer), tidligere eller nåværende blødning, slag eller med høyt platetall. Dersom du har en av disse lidelsene vil legen din diskutere dette med deg og ta hensyn til dette under behandlingen.
 • Friske personer skal ikke bruke MIRCERA. Bruk av MIRCERA kan føre til for høye hemoglobinnivåer og forårsake problemer med hjertet eller blodårer som kan være livstruende.
Under behandling med MIRCERA
 • Hvis du er en pasient med kronisk nyresvikt, og spesielt om du ikke har god nok effekt av behandlingen med MIRCERA, vil legen din kontrollere din MICERA dose. Dette gjøres fordi gjentatte økninger av din MIRCERA-dose kan øke risikoen for å få problemer med hjertet eller blodårene og kan øke risikoen for hjerteinfarkt, slag og død.
 • Legen din kan begynne behandling med MIRCERA dersom hemoglobinverdien din er 10 g/dl (6,21 mmol/l) eller lavere. Etter at behandlingen er igangsatt, vil legen din opprettholde hemoglobinverdien din mellom 10 og 12 g/dl (7,45 mmol/l).
 • Legen din vil sjekke mengden av jern i blodet ditt før og under MIRCERA behandlingen. Hvis den er for lav kan du få forskrevet jerntilskudd av legen din.
 • Legen din vil måle blodtrykket ditt før og under behandlingen med MIRCERA. Hvis du har høyt blodtrykk og dette ikke kan kontrolleres med enten egnede legemidler eller spesiell diett, skal behandlingen med MIRCERA avbrytes eller dosen reduseres.
 • Legen din vil kontrollere at hemoglobinverdien din ikke overstiger en viss verdi siden høyt hemoglobin kan gi økt risiko for å få problemer med hjertet eller blodårer, og kan gi økt risiko for trombose, inkludert lungeemboli, hjerteinfarkt, slag og død.
 • Ta kontakt med legen din hvis du føler deg trøtt, slapp eller er kortpustet, fordi dette kan bety at MIRCERA behandlingen din ikke er effektiv. Legen din vil sjekke at du ikke har andre årsaker til anemi og kan ta blodprøver eller undersøke benmargen. Hvis du har utviklet erytroaplasi skal behandlingen med MIRCERA avbrytes. Du vil ikke behandles med en annen ESA og legen din vil behandle deg for dette.
Barn og ungdom
Behandling med MIRCERA anbefales ikke til barn og ungdom siden dette ikke er studert i disse pasientene.
Andre legemidler og MIRCERA
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ingen interaksjonsstudier har vært utført. Det er ingen holdepunkter for at MIRCERA påvirker andre legemidler.
Vis forsiktighet ved andre legemidler som stimulerer produksjon av røde blodlegemer:
MIRCERA er i en gruppe legemidler som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer, slik det humane proteinet erytropoetin gjør. Helsepersonell vil alltid registrere nøyaktig det legemidlet du bruker.
Alvorlige hudreaksjoner inkludert Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) har blitt rapportert i forbindelse med epoetinbehandling.
Tidlige tegn på SJS/TEN er rødlige prikker eller sirkelformede flekker på overkroppen, ofte med blemmer. Sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne (røde og hovne øyne) kan også oppstå. Slike alvorlige hudutslett innledes gjerne med feber og/eller influensalignende symptomer. Utslettene kan utvikle seg til avskalling av huden over store områder og gi livstruende komplikasjoner.
Hvis du får utslett eller noen andre av disse hudsymptomene, må du slutte å ta Mircera og kontakte legen din eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Inntak av MIRCERA sammen med mat og drikke
Mat og drikke påvirker ikke MIRCERA.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
MIRCERA har ikke blitt studert i gravide eller ammende kvinner.
Informer legen din om du er gravid, tror du er gravid eller har planer om å bli gravid. Legen din vil vurdere hva som er den beste behandlingen gjennom graviditeten.
Informer legen din om du ammer eller har planer om å amme. Legen din vil gi deg råd om du skal stoppe eller fortsette med å amme eller stoppe eller fortsette behandlingen med MIRCERA.
MIRCERA har ikke påvist svekket fertilitet hos dyr. Den potensielle risikoen for mennesker er ikke kjent.
Kjøring og bruk av maskiner
MIRCERA påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller å betjene maskiner.
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i MIRCERA
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker MIRCERA
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil bruke den laveste effektive dosen for å kontrollere symptomene av din anemi.
Hvis du ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med MICERA, vil legen din kontrollere dosen din og informere deg hvis du trenger å forandre MIRCERA-dosen.
Behandling med MIRCERA skal startes under oppsyn av helsepersonell. Videre injeksjoner kan settes av helsepersonell eller du kan etter instruksjoner om hvordan det gjøres, injisere MIRCERA selv (se anvisning bak i dette pakningsvedlegget).
MIRCERA kan injiseres under huden i buk, arm eller lår, eller i en vene. Legen din vil bestemme hva som er best for deg.
Legen din vil ta regelmessige blodprøver for å monitorere hvordan anemien din responderer på behandlingen ved å måle hemoglobinnivået.
 • Hvis du ikke på nåværende tidspunkt får behandling med et erytropoesestimulerende legemiddel
  • Hvis du ikke er i dialyse, er den anbefalte startdosen av MIRCERA 1,2 mikrogram per kg kroppsvekt, administrert en gang hver måned som en enkelt injeksjon under huden. Alternativt, kan legen din bestemme å administrere en startdose med MIRCERA på 0,6 mikrogram per kg kroppsvekt. Dosen skal administreres en gang hver andre uke som en enkelt injeksjon under huden eller i en blodåre (vene). Når anemien din er korrigert kan legen din endre doseringen til en gang månedlig.
  • Hvis du er i dialyse, er den anbefalte startdosen 0,6 mikrogram per kg kroppsvekt. Dosen skal administreres en gang hver andre uke som en enkelt injeksjon under huden eller i en blodåre (vene). Når anemien din er korrigert kan legen din endre doseringen til en gang månedlig.
Legen din kan øke eller redusere dosen eller midlertidig stanse behandlingen for å justere hemoglobinnivået ditt til et passende nivå. Dosejusteringer skal ikke skje oftere enn en gang månedlig.
 • Hvis du på nåværende tidspunkt får behandling med et annet erytropoesestimulerende legemiddel
Legen din kan bytte ut ditt nåværende legemiddel med MIRCERA. Legen din vil bestemme at du skal injisere en dose en gang månedlig. Legen din vil beregne startdosen din basert på den siste dosen av det tidligere legemidlet. Den første MIRCERA-dosen gis da den neste planlagte dosen av det tidligere legemidlet skulle vært gitt.
Legen din kan øke eller redusere dosen eller midlertidig stanse behandlingen for å justere hemoglobinnivået ditt til et passende nivå. Dosejusteringer skal ikke skje oftere enn en gang månedlig.
Dersom du tar for mye av MIRCERA
Ta kontakt med legen din eller apotek hvis du har tatt for stor dose av MIRCERA siden det kan bli nødvendig å ta blodprøver og avbryte behandlingen.
Dersom du har glemt å ta MIRCERA
Hvis du glemmer å ta en dose MIRCERA, injiser denne så fort som mulig og snakk med legen din om når du skal sette neste dose etter dette.
Dersom du avbryter behandling med MIRCERA
Behandling med MIRCERA er vanligvis langvarig. Legen din kan imidlertid avbryte behandlingen når som helst.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppigheten av mulige bivirkninger er angitt under:
En vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere) er hypertensjon (høyt blodtrykk).
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere) er:
 • hodepine
 • trombose i blodstrømstilgang (blodpropper i dialysetilgangen)
 • lavt antall blodplater (trombocytopeni)
 • blodpropp (trombose)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere) er:
 • hypertensiv encephalopathy (veldig høyt blodtrykk som kan resultere i hodepine, særlig plutselig, stikkende migrene-lignende hodepine, forvirring, taleforstyrrelser, støt eller kramper).
 • blodpropp i lungene (lungeemboli)
 • makulopapuløst utslett (røde hudreaksjoner som kan gi kviser eller flekker)
 • hetetokter
 • overfølsomhet (allergisk reaksjon som kan gi uvanlig tung pust eller pustevanskeligheter, oppsvulmet tunge, ansikt eller hals, eller hevelse ved injeksjonsstedet, eller gjør at du føler deg ør, svimmel eller får deg til å kollapse).
Dersom du opplever disse symptomene kontakt legen din umiddelbart for å få behandling.
I de kliniske studiene fikk pasienter en liten nedgang i platetall. Det er rapportert platetall under normalområdet (trombocytopeni) i forbindelse med bruk etter markedsføring.
Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert tilfeller av anafylatisk reaksjon og alvorlige hudreaksjoner inkludert Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse har blitt rapportert i forbindelse med epoetinbehandling. Tidlige tegn er rødlige prikker eller sirkelformede flekker på overkroppen, ofte med blemmer og avskalling av hud, sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne og kan innledes med feber og influensalignende symptomer. Slutt å ta Mircera hvis du får disse symptomene, og kontakt legen din eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Som for andre erytropoesestimulerende legemidler, er tilfeller av trombose, inkludert lungeemboli,
rapportert etter markedsføring.
En tilstand kalt erytroaplasi (”pure red cell aplasia, PRCA”, som betyr at produksjonen av røde
blodlegemer i kroppen opphører eller avtar) forårsaket av nøytraliserende antistoffer, har blitt
observert hos noen pasienter som er behandlet med erytropoesestimulerende midler, inkludert
MIRCERA.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer MIRCERA
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteremballasjen og på de ferdigfylte sprøytene etter ”Utløpsdato” eller “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppevares i kjøleskap ved 2-8ºC. Må ikke fryses.
Oppbevar de ferdigfylte sprøytene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Du kan flytte MIRCERA ferdigfylt sprøyte fra kjøleskapet og oppbevare det i romtemperatur, ikke over 30ºC, i en enkelt periode på inntil en måned. I perioden du har oppbevart MIRCERA ved romtemperatur, ikke over 30ºC, kan du ikke sette MIRCERA tilbake i kjøleskapet igjen før bruk.Når du har flyttet medisinen fra kjøleskapet må den brukes innen det har gått en måned.
Kun oppløsninger som er klare, fargeløse til svakt gulfarget og fri for synlige partikler skal injiseres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av MIRCERA
 • Virkestoff er metoksypolyetylenglykol-epoetin beta. En ferdigfylt sprøyte inneholder:
  30, 40, 50, 60, 75, 100, 120 150, 200 eller 250 mikrogram i 0,3 ml og 360 mikrogram i 0,6 ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumsulfat, mannitol (E421), metionin, poloksamer 188 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan MIRCERA ser ut og innholdet i pakningen
MIRCERA er en injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte.
Oppløsningen er klar, fargeløs til svakt gulfarget og fri for synlige partikler.
MIRCERA kommer i ferdigfylte sprøyter med laminert stempelpropp og sprøytespisskappe med en kanyle 27G1/2. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 0,3 ml eller 0,6 ml oppløsning. MIRCERA finnes i pakningsstørrelser med 1 ferdigfylt sprøyte i alle styrker, og også i pakningsstørrelse med 3 ferdigfylte sprøyter for styrkene 30, 50 og 75 mikrogram/0,3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AGEmil-Barell-Strasse 1D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert oktober 2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
MIRCERA ferdigfylt sprøyteBrukerveiledning
Den følgende instruksjonen forklarer hvordan man bruker MIRCERA ferdigfylt sprøyte for å sette en injeksjon på seg selv.
Det er viktig å lese nøye, og forstå denne instruksjonen slik at du kan bruke den ferdigfylt sprøyten riktig og på en sikker måte. Forsøk ikke å sette en injeksjon før du er sikker på at du forstår hvordan du skal bruke den ferdigfylte sprøyten.
VIKTIG INFORMASJON
 • Bruk bare MIRCERA ferdigfylt sprøyte dersom dette legemidlet er foreskrevet til deg.
 • Les på pakningen og vær sikker på at du har fått dosen som er foreskrevet til deg av helsepersonell.
 • Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten dersom sprøyten, eller plastikkbrettet som sprøyten var i, ser ut til å være skadet.
 • Bruk ikke sprøyten dersom innholdet er blakket, uklart eller inneholder partikler.
 • Forsøk aldri å ta fra hverandre sprøyten.
 • Trekk aldri i eller hold aldri i sprøytestempelet på sprøyten.
 • Ikke fjern kanylebeskyttelsen før du er klar for å sette injeksjonen.
 • Ikke svelg legemidlet som er i sprøyten.
 • Injiser ikke igjennom klær.
 • Ikke bruk sprøyten mer enn én gang.
 • Ikke ta på frigjøringsklipsen (se bilde nedenfor), da dette kan skade sprøyten og gjøre den ubrukelig.
OPPBEVARING
Oppbevar sprøyten og den punkteringssikre avfallsbeholderen utilgjengelig for barn.
Oppbevar sprøyten i originalpakningen inntil den er klar til å brukes.
Oppbevar alltid sprøyten i kjøleskap ved en temperatur på 2-8ºC (35,6-46,4ºF). Ikke la legemidlet fryse, og beskytt mot lys. Hold sprøyten tørr.
MATERIALE inkludert i pakningen:
En ferdigfylt sprøyte med MIRCERA og en separat injeksjonskanyle
Mangler tekstalternativ for bilde
Ikke inkludert i pakningen:
Mangler tekstalternativ for bilde
Finn frem alt utstyret du behøver til en injeksjon på en ren, godt opplyst flate, som f.eks. et bord.
HVORDAN SETTE INJEKSJONENTrinn 1: La sprøyten oppnå romtemperatur

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta pakningen med MIRCERA ferdigfylt sprøyte ut av kjøleskapet. Behold sprøyten i esken for å beskytte det mot lys og for å la det oppnå romtemperatur, i minst 30 minutter.
 • Hvis legemidlet ikke har oppnådd romtemperatur kan dette resultere i en ubehagelig injeksjon, og det kan være vanskelig å trykke inn sprøytestempelet.
 • Sprøyten må ikke varmes opp på noen annen måte.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta plastbrettet med MIRCERA ferdigfylt sprøyte ut av esken uten å dra av den beskyttende plastfolien.

Trinn 2: Vask hendene dine

Mangler tekstalternativ for bilde

Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann eller bruk et rensemiddel.

Trinn 3: Ta ut og kontroller den ferdigfylte sprøyen

Mangler tekstalternativ for bilde

Dra plastfolien av plastbrettet og ta ut kanylen og sprøyten. Hold sprøyten på midten uten å berøre frigjøringsklipsen
 • Hold kun på selve kroppen av sprøyten, siden berøring av frigjøringsklipsen kan forårsake for tidlig frigjøring av sikkerhetsanordningen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Kontroller sprøyten og sjekk utløpsdatoen på sprøyten og esken. Dette er viktig for å forsikre seg om at sprøyten og legemidlet er sikkert å bruke.
Bruk IKKE sprøyten hvis:
 • Du ved et uhell har mistet ned sprøyten.
 • Noen av delene av sprøyten ser ut til å være skadet.
 • Innholdet er blakket, uklart eller inneholder partikler.
 • Holdbarhetsdatoen har passert.

Trinn 4. Fest kanylen til sprøyten

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold fast den forseglede kanylen med begge hender. Bryt forseglingen ved å vri rundt, og fjern kanylehetten som vist på bildet. Kast umiddelbart hetten i den punkteringssikre avfallsbeholderen.
 • Ikke fjern beskyttelseshylsteret som beskytter kanylen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold sprøyten og gummihetten godt og fjern gummihetten fra sprøyten (bøy og trekk).
 • Ikke berør frigjøringsklipsen på sikkerhetsanordningen.
 • Ikke press sprøytestempelet inn.
 • Ikke trekk i sprøytestempelet.

Mangler tekstalternativ for bilde

Fest kanylen til sprøyten ved å dytte den bestemt på sprøyten.

Trinn 5. Ta beskyttelseshylsteret av kanylen og forbered injeksjon

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold sprøyten godt med én hånd og trekk beskyttelseshylsteret av kanylen med den andre hånden. Kast beskyttelseshylsteret i avfallsbeholderen for skarpe gjenstander.
 • Ta ikke på kanylen eller la den berøre noen overflater, da den kan bli forurenset og kan forårsake skade og smerte hvis den berøres.
 • Du kan se en dråpe på enden av kanylen. Dette er normalt.
 • Sett aldri beskyttelseshylsteret på igjen etter å ha tatt det av.

Mangler tekstalternativ for bilde

For å fjerne luftbobler fra den ferdigfylte sprøyten, hold spøyten med kanylen pekende oppover. Klapp/bank forsiktig på sprøyten slik at eventuelle bobler kommer til toppen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Skyv sprøytestempelet sakte opp for å fjerne all luft, slik helsepersonell har vist deg.

Trinn 6. Gjennomfør injeksjonen
Det er to ulike måter (administrasjonsveier) å injisere MIRCERA på. Følg instruksjonene som helsepersonell har gitt deg for hvordan du skal injisere MIRCERA.
Subkutan administrasjon:
Hvis du anbefales å injisere MIRCERA under huden så skal dosen administreres slik som beskrevet nedenfor.

Mangler tekstalternativ for bilde

Velg ett av de anbefalte injeksjonsstedene som vist.
Du kan injisere MIRCERA i overarmen, låret eller magen, men ikke i området rundt navlen..
 • Du bør bruke et annet administrasjonssted hver gang du setter en injeksjon, minst tre centimeter fra området du brukte for forrige injeksjon.
 • Ikke injiser i områder som kan bli irritert av belte eller bukse- eller skjørtelinning. Injiser ikke i føflekker, arr, blåmerker eller områder hvor huden er øm, rød, hard eller ikke intakt.

Mangler tekstalternativ for bilde

Vask det valgte området for injisering ved å bruke en spritserviett for å redusere risikoen for infeksjon. Følg instruksjonen for spritservietten nøye.
 • La huden tørke i ca. 10 sekunder.
 • Pass på at du ikke berører det rengjorte området før injeksjonen, og ikke vift eller blås på det rene området.

Mangler tekstalternativ for bilde

For å være sikker på at kanylen kan settes riktig under huden, bruk den ledige hånden din til å klype sammen en hudfold på det rene injeksjonsstedet. Det er viktig å klype huden for å være sikker på at du injiserer under huden (i fettvevet), men ikke dypere (i muskler). Injeksjon i muskler kan resultere i en ubehagelig injeksjon.

Mangler tekstalternativ for bilde

Stikk kanylen helt inn i huden med en rask «dart-liknende» bevegelse. Skyv sakte inn sprøytestempelet med tommelen mens du holder sprøyten med pekefingeren og langfingeren mot fingergrepene helt til alt av legemidlet er injisert. Ikke beveg på kanylen mens den er inne i huden.

Mangler tekstalternativ for bilde

Slipp ikke opp sprøytestempelet før injeksjonen er fullført eller før stempelet er fullstendig trykt inn.
Ta kanylen ut av huden UTEN å slippe opp sprøytestempelet.

Mangler tekstalternativ for bilde

Slipp opp sprøytestempelet, dette gjør at kanylebeskyttelsen dekker over kanylen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Nå kan den avtagbare etiketten fjernes, hvis det er nødvendig.

 • Legg en steril bomullsdott eller gasbind på injeksjonsstedet og trykk i flere sekunder.
 • Ikke gni på injeksjonsstedet med skitne hender eller klær.
 • Du kan dekke injeksjonsstedet med en liten bandasje om nødvendig.
Avfallshåndtering av sprøyten:
 • Kast brukte sprøyter i den punkteringssikre avfallsbeholderen.
 • Forsøk ikke å sette beskyttelseshylsteret på kanylen.
 • Kast ikke brukte sprøyter eller punkteringssikre avfallsbeholdere i husholdningsavfall, og bruk dem ikke på nytt.
 • Kast den fulle beholderen som anvist av helsepersonell eller apotek.
Intravenøs administrasjon:
Hvis helsepersonell har anbefalt injeksjon av MIRCERA i en vene (blodåre), bør du følge instruksjonene nedenfor.
Etter å ha klargjort sprøyten som beskrevet i trinn 1 til 5:

Mangler tekstalternativ for bilde

Tørk av veneportalen på dialyseslangen som anvist av helsepersonell

Mangler tekstalternativ for bilde

Stikk kanylen på den ferdigfylte sprøyten inn i den rengjorte veneportalen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Skyv sprøytestempelet med tommelen mens du holder sprøyten med pekefingeren og langfingeren mot fingergrepene helt til alt av legemidlet er injisert.
Fjern den ferdigfylte sprøyten fra veneportalen UTEN å slippe opp sprøytestempelet.
Slipp opp sprøytestempelet, dette gjør at kanylebeskyttelsen dekker over kanylen.
Nå kan den avtagbare etiketten fjernes, hvis det er nødvendig.

Kassering av sprøyten
Kast brukte sprøyter i en punkteringssikker avfallsbeholder.
 • Forsøk ikke å sette beskyttelseshylsteret på kanylen.
 • Kast ikke brukte sprøyter eller punkteringssikre avfallsbeholdere i husholdningsavfall, og bruk dem ikke på nytt.
 • Kast full beholder som anvist av helsepersonell eller apotek.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.