Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Minirin 60 mikrogram smeltetabletter

Minirin 120 mikrogram smeltetabletter

Minirin 240 mikrogram smeltetabletter

desmopressin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Minirin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Minirin
 3. Hvordan du bruker Minirin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Minirin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Minirin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Minirin fungerer på samme måte som det naturlige hormonet vasopressin, dvs. at det blant annet øker nyrenes evne til å konsentrere urin og reduserer dermed urinmengden.
Minirin smeltetabletter anvendes ved behandling av:
 • sentral diabetes insipidus (hypofyseforstyrrelse som fører til kraftig tørste og stor urinutskillelse)
 • syndrom med stor utskillelse av urin og kraftig tørste (polyuri-polydipsisyndrom) etter fjerning av hypofysen
 • sengevæting hos barn f.o.m. 5 års alder med normal evne til å konsentrere urin og hvor bruk av alarm ikke er hensiktsmessig
 • økt nattlig urinutskillelse (nokturi) hos voksne
 
2. Hva du må vite før du bruker Minirin
Ved behandling av sengevæting og økt nattlig urinutskillelse skal væskeinntaket begrenses til minst mulig i perioden én time før til åtte timer etter inntak av smeltetabletten.
Bruk ikke Minirin dersom:
 • du er allergisk overfor desmopressin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • du lider av polydipsi (unormalt stort væskeinntak),
 • du lider av hjertesvikt eller andre tilstander som krever behandling med vanndrivende legemidler,
 • du har nedsatt nyrefunksjon,
 • du lider av syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (hvilket medfører for stort inntak av væske i forhold til urinproduksjon),
 • du har lav natriumkonsentrasjon i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Minirin.
Vis forsiktighet:
 • hvis du bruker Minirin sammen med visse andre legemidler (se ”Andre legemidler og Minirin”),
 • hvis du i forbindelse med akutt forbigående sykdom (f.eks. feber, infeksjoner etc.) eller kronisk lidelse får/har forstyrret væske- og/eller saltbalanse,
 • hvis du er 65 år eller eldre, har lav natriumkonsentrasjon i blodet eller høyt døgnurinvolum,
 • ved risiko for væskeansamling i hjernen.
Andre legemidler og Minirin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av trisykliske antidepressiva (legemidler mot depresjon), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon), klorpromazin (legemiddel mot psykose), karbamazepin (legemiddel mot epilepsi), loperamid (legemiddel mot diaré) eller andre legemidler som forårsaker nedsatt tarmpassasje, eller NSAIDs-preparater (smertestillende og betennelsesdempende legemidler) kan forsterke effekten av Minirin og dermed øke risikoen for at unormalt store væskemengder holdes tilbake i kroppen.
Samtidig bruk av dimetikon (en silikonforbindelse til bruk mot gassansamling i mage/tarm) kan redusere effekten av Minirin.
Inntak av Minirin sammen med mat og drikke
Effekten av Minirin kan avta dersom smeltetabletten tas samtidig med måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset og forsiktighet bør utvises. Desmopressin går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barnet påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Minirin har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Minirin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Smeltetabletten skal plasseres under tungen (sublingualt) hvor den løses opp uten behov for vann.
Smeltetablettene bør alltid tas til samme tid i forhold til måltid.
Sentral diabetes insipidus
Legen tilpasser dosen individuelt. Den anbefalte startdosen for barn og voksne er 60 mikrogram tre ganger daglig, gitt under tungen. Den daglige dosen varierer mellom 120 mikrogram og 720 mikrogram. For de fleste pasienter er vedlikeholdsdosen 60‑120 mikrogram under tungen tre ganger daglig.
Sengevæting
Den anbefalte startdosen er 120 mikrogram ved sengetid, gitt under tungen. Dosen kan ved manglende effekt økes til 240 mikrogram. Væskeinntaket skal begrenses. Behandlingen foregår i perioder à tre måneder med minst én ukes pause for å se om pasienten har blitt tørr.
Økt nattlig urinutskillelse hos voksne
Den anbefalte startdosen er 60 mikrogram ved sengetid, gitt under tungen. Dosen kan økes til 120 mikrogram etter en uke og videre til 240 mikrogram (ved ukentlige doseøkninger) ved manglende effekt. Væskeinntaket skal begrenses.
Bruksanvisning
Smeltetablettene er sprøe og kan ikke trykkes ut gjennom folien ettersom de da risikerer å gå i stykker. Smeltetablettene tas ut av blisterpakningen ved å dra av aluminiumsfolien.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Riv av hele enden på blisterbrettet (begynn ved 1 - håndsymbolet).
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Riv så løs ett tablettblister etter perforeringen (begynn ved 2 - pilsymbolet).
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Åpne blisterfolien på det avrevne tablettblisteret ved å dra i den uforseglede enden, dvs. det hjørnet av blisterfolien som er merket med en pil.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Når neste tablett skal tas, rives et nytt tablettblister løs på tilsvarende måte.
Dersom du tar for mye av Minirin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Minirin
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Minirin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom væskeinntaket ikke begrenses i henhold til anvisningene ovenfor, kan unormalt store væskemengder samles opp i kroppen. Det kan bl.a. føre til hodepine, kvalme/brekninger, vektøkning, senket natriuminnhold i blodet og i alvorlige tilfeller kramper.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter): Hodepine.
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter): Følelsesutbrudd, aggresjon, humørsvingninger, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, symptomer i urinblære og urinrør, væskeansamlinger (ødem) i hender/armer/ben/føtter, fatigue (utmattethet).
Sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 1000 pasienter): Angstsymptomer, mareritt, søvnighet, høyt blodtrykk, irritabilitet.
Det er også rapportert om tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner, hyponatremi (lav konsentrasjon av natrium i blodet), unormal oppførsel, følelsesmessige lidelser, depresjon, hallusinasjoner, søvnløshet, oppmerksomhetsforstyrrelser, psykomotorisk hyperaktivitet (økt muskelaktivitet som er psykisk betinget), kramper, neseblod, allergiske hudreaksjoner, utslett, svette, elveblest.
Bivirkninger som kan forekomme hos voksne
Svært vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 pasienter): Hodepine.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter): Hyponatremi (lav konsentrasjon av natrium i blodet), svimmelhet, høyt blodtrykk, kvalme, magesmerter, diaré, forstoppelse, oppkast, symptomer i urinblære og urinrør, væskeansamlinger (ødem), fatigue (utmattethet).
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter): Søvnløshet, søvnighet, unormal følelse i huden (f.eks. brennende eller stikkende), svekket syn, vertigo, hjertebank, ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk når man reiser seg opp), pustevansker, fordøyelsesbesvær, økt avgang av tarmgass og oppblåsthet, svette, kløe, utslett, elveblest, muskelspasmer, muskelsmerter, utilpasshet, smerter i brystet, influensalignende sykdom, vektøkning, økning i leverenzymer, hypokalemi (lav konsentrasjon av kalium i blodet).
Det er også rapportert om tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner, uttørring, hypernatremi (høy konsentrasjon av natrium i blodet), kramper, kraftløshet og koma.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Minirin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i blisterpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken (eller etter EXP på tablettblisteret). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Minirin
 • Virkestoff er desmopressinacetat tilsvarende 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram desmopressin.
 • Andre innholdsstoffer er gelatin, mannitol (E 421) og vannfri sitronsyre (E 330).
Hvordan Minirin ser ut og innholdet i pakningen
Minirin 60 mikrogram, 120 mikrogram og 240 mikrogram smeltetabletter er hvite og runde og merket med henholdsvis ett, to og tre dråpeformede symboler på den ene siden.
Følgende styrker og pakningsstørrelser finnes:
 • 60 mikrogram: 10 stk., 30 stk. og 100 stk.
 • 120 mikrogram: 10 stk., 30 stk. og 100 stk.
 • 240 mikrogram: 10 stk., 30 stk. og 100 stk.
Ikke alle styrker og pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Minirin finnes også som nesespray og nesedråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler ASPostboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
P.O. Box 2145
24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.7.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Minirin smeltetabletter