Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Miniderm 20 % krem

glyserol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Miniderm brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA MINIDERM ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MINIDERM
 3. HVORDAN DU BRUKER MINIDERM
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER MINIDERM
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA MINIDERM ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Miniderm er en hvit mykgjørende krem og inneholder 20 % glyserol. Glyserol har væskebindende egenskaper som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm brukes for behandling av tørr hud hos barn og voksne.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MINIDERM
Bruk ikke Miniderm
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glyserol eller et av de andre innholdsstoffene i Miniderm.
Graviditet og amming
Miniderm kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Miniderm påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Miniderm
Miniderm krem inneholder:
 • cetostearylalkohol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f. eks kontakteksem).
 • etyl- og metylparahydroksybenzoat, som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER MINIDERM
Kremen påsmøres ved behov, gjerne flere ganger daglig, og alltid etter kontakt med vann. Smør på så mye som huden kan ta opp uten at den føles klissete.
Dersom du tar for mye av Miniderm
Kontakt lege, sykehus, eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Miniderm skal brukes på huden, og det er ikke sannsynlig at utstrakt bruk vil føre til overdosering.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Miniderm forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (ses hos flere enn 1 av 100 brukere): lokal forbigående svie, kløe, stikninger og rødhet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER MINIDERM
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Miniderm etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Miniderm
 • Virkestoff er glyserol 200 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er hydrert rapsolje, kolesterol, glycerolmonostearate, makrogolstearate, cetostearylalkohol, dimetikon, lett flytende paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroksybenzoat (E 216), metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO HUD NORDIC AB, Boks 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker:
Bioglan AB, Malmö, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 08.06.2012

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.