Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Microgynon 150 mikrogram / 30 mikrogram tabletter, drasjerte

levonorgestrel/etinyløstradiol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:
 • De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene som finnes dersom de brukes riktig
 • De gir en liten økt risiko for å få blodpropp i en blodåre (vener eller arterier), spesielt i løpet av det første året eller når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer
 • Vær oppmerksom og informer legen din dersom du tror at du har symptomer på blodpropp (se avsnitt 2 “Blodpropper”)
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Microgynon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Microgynon
 3. Hvordan du bruker Microgynon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Microgynon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Microgynon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Microgynon brukes hovedsakelig som prevensjonsmiddel, men kan også benyttes ved dysmenoré (smerter eller andre plager i forbindelse med menstruasjonen) og premenstruelle plager. Microgynon er en såkalt kombinasjons-p-pille som inneholder to ulike kvinnelige kjønnshormoner i lav dose. Hver tablett inneholder både østrogenet etinyløstradiol og gestagenet levonorgestrel. Fordi virkestoffene er til stede i så små mengder, anses Microgynon som en lavdose-p-pille, og fordi alle tablettene inneholder den samme kombinasjonen av hormoner i konstant dose, omtales preparatet som monofasisk.
Daglig inntak av én tablett Microgynon forhindrer graviditet via flere uavhengige mekanismer: hovedsakelig ved at eggløsningen hemmes samt at slimet som skilles ut i livmorhalsen endres slik at det blir vanskelig eller umulig for sædceller å nå fram til egget.
 
2. Hva du må vite før du bruker MicrogynonGenerell informasjon
Før du begynner å bruke Microgynon må du lese informasjonen om blodpropper (trombose) i avsnitt 2. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp – se avsnitt 2 “Blodpropper”).
I dette pakningsvedlegget er det beskrevet flere situasjoner hvor du skal slutte med Microgynon eller hvor sikkerheten av p-pillen kan være redusert. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie eller du bør benytte ekstra ikke-hormonelle metoder som f.eks. kondom eller andre barrieremetoder. Bruk ikke kalender- eller temperaturmetoder. Slike metoder kan være upålitelige siden Microgynon påvirker de naturlige endringene i kroppstemperatur og slimhinnen i livmorhalsen i løpet av mentruasjonssyklusen.
I likhet med alle andre p-piller, beskytter ikke Microgynon mot HIV-infeksjoner (AIDS) eller andre kjønnssykdommer.
Bruk ikke Microgynon
Du skal ikke bruke Microgynon dersom du har noen av tilstandene som er angitt under. Dersom du har noen av tilstandene angitt under, skal du informere legen din. Legen din vil drøfte hvilke andre former for prevensjon som kan være mer passende for deg.
 • dersom du har (eller har hatt) blodpropp i en blodåre i beina (dyp venøs trombose), lungene (lungeemboli) eller andre organer
 • dersom du vet at du har en sykdom som påvirker blodlevringen – f.eks. såkalt protein C- mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode (se avsnittet "Blodpropper")
 • dersom du har eller har hatt et hjerteinfarkt eller slag
 • dersom du har (eller har hatt) hjertekrampe (angina pectoris - en tilstand som forårsaker sterke brystsmerter og kan være første tegn på et hjerteinfarkt) eller drypp (transitorisk iskemisk attakk)
 • dersom du har noen av følgende sykdommer som kan øke risikoen for en blodpropp i en blodåre (arterie):
  • alvorlig diabetes med skade på blodårene
  • svært høyt blodtrykk
  • svært høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
  • en tilstand som kalles hyperhomocysteinanemi
 • dersom du har (eller har hatt) en type migrene som kalles "migrene med aura"
 • dersom du har eller har hatt gulsott eller alvorlig leversykdom.
 • dersom du har eller har hatt kreft som påvirkes av kjønnshormoner (f.eks. brystkreft eller kreft i kjønnsorganene).
 • dersom du har eller har hatt godartet eller ondartet leversvulst.
 • dersom du har uforklarlige underlivsblødninger.
 • dersom du er gravid eller tror du er gravid.
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor etinyløstradiol eller levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i Microgynon (listet opp i avsnitt 6).
Bruk ikke Microgynon dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir (se også avsnittet "Andre legemidler og Microgynon").
Dersom noen av disse tilstandene oppstår for første gang under bruk av Microgynon, må du umiddelbart slutte med tablettene og kontakte lege. I mellomtiden kan du benytte ikke-hormonell prevensjon.
Tilleggsinformasjon om spesielle populasjoner
Bruk hos barn
Microgynon skal ikke brukes før første menstruasjon.
Eldre kvinner
Microgynon skal ikke brukes etter overgangsalderen (menopause).
Kvinner med nedsatt leverfunksjon
Microgynon skal ikke brukes dersom du har en alvorlig leversykdom. Se også "Bruk ikke Microgynon" og "Advarsler og forsiktighetsregler".
Kvinner med nedsatt nyrefunksjon
Rådfør deg med lege. Tilgjengelig informasjon gir ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig.
Advarsler og forsiktighetsregler

Når bør du kontakte legen din?
Oppsøk akutt legehjelp
 • dersom du merker mulige tegn på blodpropp som kan bety at du har fått en blodpropp i beinet (dvs. dyp venøs trombose), en blodpropp i lungene (dvs. lungeemboli), et hjerteinfarkt eller et slag (se avsnittet "Blodpropper" under).
For en beskrivelse av symptomene på slike alvorlige bivirkninger, se "Slik gjenkjenner du en blodpropp".

Rådfør deg med legen din dersom noen av følgende tilstander gjelder deg.
Dersom tilstanden utvikler seg eller forverres ved bruk av Microgynon, må du også rådføre deg med legen din.
 • dersom du røyker
 • dersom du har sukkersyke (diabetes mellitus)
 • dersom du er overvektig
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har en hjerteklaffsykdom eller en hjerterytmeforstyrrelse
 • dersom noen i din nære familie har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller slag
 • dersom du lider av migrene
 • dersom du lider av epilepsi
 • dersom du har Crohns sykdom eller kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt)
 • dersom du har bindevevssykdom (systemisk lupus erythematosus SLE – en sykdom som påvirker immunforsvaret ditt)
 • dersom du har såkalt hemolytisk uremisk-syndrom (HUS – en sykdom med blodpropper som gir nyresvikt)
 • dersom du har en arvelig sykdom i de røde blodcellene (sigdcellesykdom)
 • dersom du har svært høyt fettinnhold i blodet (hypertriglyseridemi) eller noen i familien din har hatt denne tilstanden. Hypertriglyseridemi er forbundet med økt risiko for å utvikle betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller du blir sengeliggende i en lang periode (se avsnitt 2 "Blodpropper")
 • dersom du nettopp har født har du økt risiko for å få blodpropp. Du bør spørre legen din om hvor raskt etter fødselen du kan begynne å bruke Microgynon
 • dersom du har betennelse i blodårene under huden (overfladisk tromboflebitt)
 • dersom du har åreknuter.
 • dersom noen i din nære familie har hatt brystkreft
 • dersom du har lever- eller galleblæresykdom
 • dersom du har en tilstand som oppstod for første gang eller som forverret seg under graviditet eller tidligere bruk av kjønnshormoner (f.eks. hørselstap, en stoffskiftesykdom som kalles porfyri, en hudsykdom som kalles herpes gestationis, en nervesykdom som kalles Sydenhams chorea)
 • dersom du har eller har hatt kloasme (gulbrune pigmentflekker i huden, hovedsakelig i ansiktet). I så fall bør du unngå direkte sollys eller ultrafiolett stråling.
 • oppsøk lege umiddelbart hvis du får symptomer på angioødem, for eksempel hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller får hudutslett muligens sammen med pustevansker. Legemidler som inneholder østrogen kan gi eller forverre symptomer på arvelig eller ervervet (ikke arvelig) angioødem.
Blodpropper
Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler som Microgynon innebærer økt risiko for blodpropp sammenlignet med ingen bruk. I sjeldne tilfeller kan blodpropper blokkere blodårene og gi alvorlige problemer.
Blodpropper kan utvikle seg
 • i blodårer kalt vener (såkalt venøs trombose eller venøs tromboembolisme)
 • i blodårer kalt arterier (såkalt arteriell trombose eller arteriell tromboembolisme).
Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. I sjeldne tilfeller kan det oppstå varige skader, og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.
Det er viktig å huske på at den totale risikoen for blodpropp med Microgynon er liten.
SLIK GJENKJENNER DU EN BLODPROPP
Oppsøk akutt medisinsk hjelp dersom du merker noen av følgende tegn eller symptomer.

Har du noen av disse symptomene?

Da kan det være

 • hevelse i ett bein eller langs en blodåre i beinet eller foten, sammen med:
  • smerte eller ømhet i beinet som i noen tilfeller kun
   merkes når du står oppreist eller går
  • økt varmefølelse i det aktuelle beinet
  • forandret hudfarge på beinet, f.eks. at det blir blekt, rødt eller blått

Dyp venøs trombose

 • plutselig, uforklarlig kortpustethet eller rask pust
 • plutselig hoste uten åpenbar årsak, som kan føre til at blod hostes opp
 • sterk brystsmerte som kan øke ved dype åndedrag
 • alvorlig, lett hodepine eller svimmelhet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kraftige smerter i magen
Hvis du er usikker, bør du snakke med en lege om noen av disse symptomene, siden hoste eller kortpustethet kan feiltolkes som en mild sykdom slik som en luftveisinfeksjon (f.eks.
forkjølelse).

Lungeemboli

Symptomer forekommer som regel i ett øye:
 • umiddelbart synstap eller
 • tåkesyn uten smerter som kan utvikle seg til synstap

Retinale venøse tromboser (blodpropp i øyet)

 • brystsmerte, ubehag, trykk, tyngde
 • følelse av press på eller fullhet i brystet, armen eller under brystbeinet
 • metthet, fordøyelsesproblemer eller kvelningsfornemmelse
 • ubehag i overkroppen som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen og magen

Hjerteinfarkt

Har du noen av disse symptomene?

Da kan det være

 • svette, kvalme, oppkast eller svimmelhet
 • ekstrem svakhetsfølelse, angst eller kortpustethet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag

 

 • plutselig svekkelse eller nummenhet i ansiktet, armen eller beinet, spesielt på den ene siden av kroppen
 • plutselig forvirring, vanskeligheter med å snakke eller
  forstå
 • plutselige vanskeligheter med å se på ett eller begge øynene
 • plutselige vanskeligheter med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon
 • plutselig, kraftig eller langvarig hodepine uten noen kjent
  årsak
 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall
I noen tilfeller kan symptomene på slag være kortvarige med en nesten umiddelbar, fullstendig tilfriskning, men du bør likevel oppsøke akutt medisinsk hjelp da du kan være i faresonen for å få et nytt slag.

Slag

 • hevelse eller lett blå misfarging i en arm eller et bein
 • kraftig smerte i magen (akutt abdomen)

Blodpropper som blokkerer andre blodårer

BLODPROPPER I EN BLODÅRE SOM KALLES VENEHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en vene?
 • Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler innebærer økt risiko for å få blodpropp i en vene (venøs trombose). Disse bivirkningene er imidlertid sjeldne. Blodpropper forekommer oftest det første året.
 • Dersom blodpropp dannes i en vene i beinet eller foten, kan det gi dyp venøs trombose.
 • Dersom en blodpropp forflytter seg fra blodåren i beinet og setter seg fast i lungene, kan det forårsake en såkalt lungeemboli.
 • Svært sjeldent kan en blodpropp dannes i en vene i et annet organ, f.eks. øyet (retinal venøs
  trombose).
Når er risikoen for å utvikle en blodpropp i en vene høyest?
Risiko for å utvikle blodpropp i en vene er høyest det første året ved første gangs bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Risikoen kan også være økt dersom bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel (det samme preparatet eller et annet preparat) gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer.
Etter det første året blir risikoen lavere, men er alltid noe økt sammenlignet med ingen bruk. Når du slutter å bruke Microgynon går risikoen for blodpropp tilbake til det normale innen noen få uker.
Hva er risikoen for å utvikle en blodpropp?
Risikoen avhenger av din totalrisiko for blodpropp og hvilken type kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du bruker.
Den totale risikoen for blodpropp i beinet eller lungene med Microgynon er liten.
 • Hos kvinner som ikke bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler og som ikke er gravide, vil cirka 2 av 10 000 få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel som Microgynon, vil cirka 5-7 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Risiko for å få blodpropp vil variere basert på din sykehistorie (se "Faktorer som øker risikoen for en blodpropp” under).

 

Risiko for å få blodpropp i løpet av ett år

Kvinner som ikke bruker et kombinert hormonpreparat
som p-pille og ikke er gravide

Cirka 2 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker en kombinasjons-p-pille som
inneholder levonorgestrel som Microgynon

Cirka 5-7 av 10 000 kvinner

Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en blodåre som kalles vene
Risikoen for blodpropp med Microgynon er liten, men noen tilstander vil øke risikoen. Risikoen er økt:
 • dersom du er svært overvektig (kroppsmasseindeks eller BMI på over 30 kg/m2)
 • dersom et nært familiemedlem har hatt en blodpropp i beinet, lungene eller annet organ i ung alder (f.eks. under 50 år). I så fall kan du ha en arvelig blodleveringssykdom
 • dersom du må gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode på grunn av en skade eller sykdom, eller du har gipset beinet. Det kan være nødvendig å avbryte bruk av kombinert hormonelt prevensjonsmiddel flere uker før operasjonen eller mens du er mindre mobil. Dersom du må slutte å ta Microgynon, må du spørre legen din når du kan begynne å bruke det igjen.
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt fra omtrent 35 års alder)
 • dersom du har vært gjennom en fødsel de siste ukene
Risikoen for å få blodpropp øker med antall risikofaktorer du har.
Flyreise (>4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre faktorene som er angitt.
Det er viktig at du informerer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, selv om du er usikker. Legen din kan avgjøre om bruk av Microgynon må avbrytes.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Microgynon, f.eks. et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du går mye opp i vekt.
BLODPROPPER I EN BLODÅRE SOM KALLES ARTERIE
Hva kan skje hvis en blodpropp dannes i en arterie?
På samme måte som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie forårsake alvorlige problemer. Den kan f.eks. forårsake hjerteinfarkt eller slag.
Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en arterie
Det er viktig å legge merke til at risikoen for hjerteinfarkt eller slag ved bruk av Microgynon er svært liten, men kan øke:
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt over ca. 35 år)
 • dersom du røyker. Når du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som Microgynon, rådes du til å slutte å røyke. Dersom du ikke er i stand til å slutte å røyke og du er over 35 år, vil legen råde deg til å bruke en annen prevensjonsmetode.
 • dersom du er overvektig
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom et nært familiemedlem har hatt hjerteinfarkt eller slag i ung alder (under cirka 50 år). I så fall kan du også ha høyere risiko for å få hjerteinfarkt eller slag.
 • dersom du eller noen i nær familie har høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du får migrene, spesielt "migrene med aura"
 • dersom du har hjerteproblemer (hjerteklaffeil, rytmeforstyrrelse som kalles forkammerflimmer)
 • dersom du har diabetes.
Dersom du har flere enn én av disse tilstandene eller dersom noen av dem er spesielt alvorlige, kan risikoen for å utvikle blodpropp øke ytterligere.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Microgynon, f.eks. at du begynner å røyke, et nært familiemedlem får blodpropp uten kjent årsak eller du går mye opp i vekt.
P-piller og kreft
Brystkreft diagnostiseres noe hyppigere hos kvinner som bruker p-piller enn hos kvinner på samme alder som ikke bruker p-piller. Denne svake økningen i antall brystkreftdiagnoser avtar gradvis i løpet av de ti første årene etter avsluttet bruk. Det er ukjent om denne forskjellen skyldes bruk av p-pillen. Forskjellen kan også skyldes at kvinner som bruker p-piller, undersøkes oftere slik at en eventuell kreft oppdages tidligere.
I sjeldne tilfeller har det blitt rapportert om godartede leversvulster hos p-pillebrukere og i enda sjeldnere tilfeller om ondartede leversvulster. Slike svulster kan føre til indre blødninger. Kontakt lege omgående dersom du har sterke smerter i mageregionen.
Den største risikofaktoren for livmorhalskreft er vedvarende HPV-infeksjon (humant papillomavirus). Noen studier har vist at langvarig bruk av p-piller kan øke denne risikoen ytterligere, men det er ikke klarlagt om disse funnene skyldes andre faktorer, for eksempel livmorhalsundersøkelser og seksuell atferd, inkludert bruk av barriereprevensjon.
Kreft/tumorer nevnt overfor kan være livstruende eller føre til dødsfall.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Microgynon, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.

NÅR SKAL LEGE KONTAKTES
Jevnlige legekontroller
 • Når du bruker p-piller, vil legen be deg komme tilbake for jevnlige legekontroller.
Kontakt lege omgående hvis:
 • du merker forandringer i helsetilstanden din, spesielt dersom dette angår noen av de temaene som er diskutert i dette pakningsvedlegget (se også avsnittene ”Bruk ikke Microgynon” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”). Husk at dette også kan gjelde din nærmeste familie.
 • du kjenner kuler i brystene
 • du skal begynne å bruke andre legemidler (se også avsnittet ”Bruk av andre legemidler samtidig med Microgynon”)
 • du blir sengeliggende i lengre tid eller skal opereres (rådfør deg med lege minst fire uker i forveien)
 • du har uvanlig kraftig underlivsblødning
 • du har glemt å ta tabletter den første uken av brettet og har hatt samleie i løpet av de syv forutgående dagene
 • du har kraftig diaré
 • du ikke får menstruasjonsblødning to ganger på rad eller du mistenker at du er gravid (start ikke på neste brett før du får klarsignal fra legen)
Situasjonene og symptomene nevnt ovenfor er beskrevet mer inngående andre steder i dette pakningsvedlegget.

Andre legemidler og Microgynon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler
 • kan påvirke nivåene av p-pillens hormoner i blodet
 • kan redusere prevensjonseffekten
 • kan gi uventede blødninger.
Dette omfatter:
 • legemidler som brukes til behandling av:
  • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat og felbamat)
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
  • HIV og hepatitt C virus-infeksjoner (såkalte proteasehemmere og ikke-nukleoside reverse transkriptasehemmere)
  • soppinfeksjoner (griseofulvin, antisoppmidler av azoltypen, f.eks. itrakonazol, vorikonazol, flukonazol)
  • bakterieinfeksjoner (makrolidantibiotika, f.eks. klaritromycin, erytromycin)
  • visse hjertesykdommer, høyt blodtrykk (kalsiumblokkere, f.eks. verapamil, diltiazem)
  • artritt og artrose (etorikoksib)
 • plantebaserte legemidler som inneholder prikkperikum (johannesurt, Hypericum perforatum.)
 • grapefruktjuice.
P-piller kan også påvirke effekten av andre legemidler, f.eks.
 • lamotrigin
 • ciklosporin
 • melatonin
 • midazolam
 • teofyllin
 • tizanidin
 • troleandomycin.
Du skal ikke bruke Microgynon dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir, fordi disse legemidlene kan øke leverfunksjonsverdiene (økning i leverenzymet ALAT). Legen vil forskrive en annen type prevensjonsmiddel før oppstart av behandling med disse legemidlene. Behandlingen med Microgynon kan starte opp igjen ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnittet "Bruk ikke Microgynon").
Informér alltid legen som forskriver Microgynon, hvilke andre legemidler du bruker. Fortell også andre leger eller tannleger som skriver ut legemidler til deg, eventuelt også apoteket, at du bruker Microgynon. De kan fortelle deg om du trenger å bruke annen prevensjon i tillegg til p-pillen og i tilfelle hvor lenge.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Microgynon skal ikke brukes av gravide eller av kvinner som tror de kan være gravide. Dersom du tror at du kan være gravid mens du bruker Microgynon, bør du kontakte legen din så snart som mulig.
Amming
Microgynon anbefales generelt ikke under amming. Dersom du ønsker å bruke p-piller under amming, bør du rådføre deg med legen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Microgynon antas å ha ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Microgynon inneholder laktose
Microgynon inneholder laktose og sakkarose. Dersom du ikke tåler visse typer sukker, må du ta kontakt med legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Microgynon
Bruk alltid Microgynon slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Når og hvordan skal tablettene tas
Pakningen inneholder tre brett à 21 tabletter. Brettene er merket med ukedager. Tablettene skal tas til omtrent samme tid hver dag, gjerne med litt væske dersom det er nødvendig. Den vanlige dosen er én tablett daglig. Følg pilens retning inntil du har tatt alle de 21 tablettene. De neste syv dagene skal du ikke ta tabletter. I løpet av disse syv dagene får du vanligvis en menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning). Denne begynner normalt to til tre dager etter at du tok den siste Microgynon- tabletten. På den åttende dagen skal du begynne på et nytt tablettbrett selv om du fremdeles blør. Dette innebærer at du alltid vil begynne på et nytt brett på samme ukedag og også at du vil få bortfallsblødningen på omtrent de samme dagene hver måned.
Hvordan begynne på det første brettet med Microgynon
Når hormonell prevensjon ikke har vært brukt siste måned:
Start tablettinntak på menstruasjonssyklusens første dag, dvs. på menstruasjonens første dag. Ta en tablett som er merket med den aktuelle ukedagen (f.eks. dersom menstruasjonen begynner på en fredag, skal du ta en tablett som er merket ”fredag”). Deretter skal tablettene tas i pilens retning.
Microgynon vil være virksom fra første dag slik at bruk av ekstra prevensjon ikke er nødvendig. Du kan også starte på dag 2-5 i en menstruasjonssyklus, men da må du benytte ekstra prevensjon (en barrieremetode, f.eks. kondom) i tillegg de første syv dagene av tablettinntak i første menstruasjonssyklus.
Når det byttes fra en kombinasjons-p-pille, p-ring eller p-plaster:
Du kan begynne med Microgynon dagen etter siste tablett av din tidligere p-pille (dette betyr at det ikke skal være noe tablettfritt intervall). Dersom den p-pillen du bruker inneholder inaktive tabletter (dvs. leveres med 28 tabletter pr. brett), kan du begynne med Microgynon etter den siste tabletten som
inneholder virkestoff (dersom du er usikker på hvilken tablett dette er, kan du spørre legen din eller du kan spørre på apoteket). Du kan også begynne senere, men aldri senere enn dagen etter det tablettfrie intervallet (eller dagen etter den siste inaktive tabletten) på din nåværende p-pille. Hvis du har brukt p- ring eller p-plaster, bør du helst begynne å ta Microgynon samme dag som dette fjernes, men senest når neste påføring/innsetting skulle ha vært gjort. Dersom du følger disse instruksjonene, er det ikke nødvendig å benytte noen ekstra form for prevensjon.
Når det byttes fra minipille (p-pille som inneholder kun gestagen):
Du kan slutte med minipillen hvilken dag som helst og begynne med Microgynon til samme tid neste dag. Du må imidlertid være oppmerksom på at du må benytte en annen prevensjonsmetode i tillegg (en barrieremetode, f.eks. kondom) de første syv dagene du tar tabletter dersom du har samleie.
Når det byttes fra annen prevensjonsmetode som kun inneholder gestagen (f.eks. injeksjon, implantat eller hormonspiral):
Start med Microgynon den dagen du skulle ha fått en ny injeksjon eller implantat eller hormonspiralen fjernes. Du bør likevel benytte en barrieremetode (f.eks. kondom) i tillegg de første syv dagene du tar tabletter dersom du har samleie.
Etter barnefødsel:
Dersom du nettopp har født, kan legen be deg om å vente med å begynne med Microgynon til etter at du har fått din første menstruasjonsblødning. Noen ganger er det mulig å starte tidligere, men dette vil legen informere deg om. Dersom du ammer og ønsker å begynne med Microgynon, bør du diskutere dette med legen din først.
Etter abort:
Legen din vil informere deg.
Dersom du tar for mye av Microgynon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skadelige effekter etter inntak av for mange Microgynon- tabletter samtidig. Dersom du tar flere tabletter på en gang, kan det medføre kvalme, oppkast eller blødning fra skjeden. Selv jenter som ikke har fått sin første menstruasjon, men som har tatt dette legemidlet ved et uhell, kan få slike blødninger.
Dersom du ønsker å slutte med Microgynon
Du kan slutte med Microgynon når som helst. Dersom du slutter fordi du ønsker å bli gravid, anbefales det generelt at du venter inntil du har hatt din første naturlige menstruasjonsblødning før du prøver å bli gravid. Det vil gjøre det lettere å bestemme barnets termin.
Dersom du ikke ønsker å bli gravid, bør du snakke med legen om alternative former for prevensjon.
Dersom du har glemt å ta Microgynon
Dersom det er mindre enn 12 timer siden du skulle ha tatt tabletten, er ikke beskyttelsen mot graviditet redusert. Ta tabletten så snart du husker det, og ta neste tablett til vanlig tid.
Dersom det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt tabletten, kan beskyttelsen mot graviditet være redusert. Jo flere glemte tabletter på rad, jo større er risikoen for at prevensjonseffekten er redusert.
Risikoen for å bli gravid er størst dersom du glemmer å ta tablettene på starten eller på slutten av brettet. Du bør derfor følge retningslinjene nedenfor (se også diagrammet nedenfor).
 • Dersom du har glemt mer enn én tablett, bør du kontakte legen for råd.
 • Dersom du har glemt én tablett i uke 1
  Ta den tabletten du har glemt så snart du husker det (selv om det innebærer at du tar to tabletter samtidig) og ta neste tablett til vanlig tid. Bruk ekstra prevensjon (barrieremetode, f.eks. kondom) i tillegg de neste syv dagene. Dersom du har hatt samleie i uken før den glemte tabletten, er det mulig at du kan bli gravid. Fortell legen omgående om dette.
 • Dersom du har glemt én tablett i uke 2
  Ta den tabletten du har glemt så snart du husker det (selv om det innebærer at du tar to tabletter samtidig), og ta neste tablett til vanlig tid. Beskyttelsen mot graviditet er ikke redusert og det er ikke nødvendig å benytte ekstra prevensjon.
 • Dersom du har glemt én tablett i uke 3
  Ett av følgende to alternativer kan følges uten at du trenger å benytte ekstra prevensjon i tillegg:
1. Ta den tabletten du har glemt så snart du husker det (selv om det innebærer at du tar to tabletter samtidig), og ta neste tablett til vanlig tid. Start på neste brett med en gang det påbegynte brettet er tomt. Det skal med andre ord ikke gjøres noe opphold mellom brettene. Du vil sannsynligvis ikke få noen bortfallsblødning før du er ferdig med det andre brettet, men du kan oppleve småblødninger og gjennombruddsblødninger på dager du tar tabletter.
eller:
2. Du kan også slutte å ta tabletter fra brettet og begynne på neste brett etter en tablettfri periode på opptil 7 dager (inkludert den dagen du glemte tabletten). Når du bruker denne metoden, kan du alltid starte med neste brett på samme ukedag som før.
 • Dersom du ikke tok tabletter og deretter ikke hadde den forventede bortfallsblødningen i det første tablettfrie intervallet, kan du være gravid. Rådfør deg med legen din før du begynner på neste brett.
Oversikt over framgangsmåte ved glemte tabletter
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du lider av plager i mage-/tarmkanalen (f.eks. oppkast eller kraftig diaré).
Dersom du kaster opp eller har kraftig diaré, kan det hende at tabletten ikke har rukket å bli fullstendig tatt opp i mage-/tarmkanalen. Dersom du kaster opp innen tre til fire timer etter tablettinntak, vil det være en tilsvarende situasjon som om du har glemt å ta en tablett. Du bør derfor følge instruksjonene for glemt tablett i avsnittet over. Kontakt lege dersom du har kraftig diaré.
Dersom du ønsker å utsette en blødning
Du kan utsette bortfallsblødningen ved å begynne på neste brett Microgynon umiddelbart etter at du har fullført det påbegynte brettet, dvs. at du skal hoppe over det tablettfrie intervallet. Du kan fortsette på det nye brettet så lenge du ønsker inntil slutten på brettet. Slutt å ta tabletter når du ønsker å få blødning. Under bruk av det andre brettet kan du oppleve gjennombrudds- eller småblødninger.
Begynn på neste brett etter det vanlige syv dagers tablettfrie intervallet.
Dersom du ønsker å forskyve menstruasjonen
Dersom du tar tablettene slik som anvist, vil du få en bortfallsblødning på omtrent samme ukedag hver fjerde uke. Dersom du ønsker å endre denne dagen, kan du forkorte (aldri forlenge) den kommende tablettfrie perioden. Dersom du vanligvis begynner å blø på f.eks. en fredag og du i framtiden ønsker å begynne på tirsdag (tre dager tidligere), kan du begynne på det neste brettet tre dager tidligere enn vanlig. Dersom du gjør det tablettfrie intervallet veldig kort (f.eks. tre dager eller kortere), kan det hende at du ikke får en bortfallsblødning i denne perioden. Det kan da hende at du i stedet vil oppleve gjennombrudds- og småblødninger under bruk av det neste brettet.
Dersom du får uregelmessige blødninger
Ved bruk av alle p-piller kan det i de første månedene forekomme blødninger (gjennombrudds- og småblødninger) mellom de regelmessige bortfallsblødningene. Du kan bli nødt til å bruke bind eller tamponger, men fortsett likevel å ta tabletter som normalt. Disse uregelmessige blødningene slutter vanligvis så snart kroppen din har tilpasset seg p-pillen (normalt etter ca. tre sykluser). Dersom de vedvarer, blir kraftigere eller begynner igjen, bør du kontakte lege.
Dersom blødning uteblir
Dersom du har tatt alle tablettene til riktig tid, og du ikke har kastet opp eller hatt kraftig diaré eller brukt andre legemidler, er det lite sannsynlig at du er gravid. Fortsett å ta Microgynon på vanlig vis.
Dersom bortfallsblødningen har uteblitt to ganger på rad, kan du være gravid. Kontakt lege omgående. Begynn ikke på neste brett med Microgynon før legen har sjekket at du ikke er gravid.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får bivirkninger, spesielt hvis de er alvorlige eller vedvarende, eller helsetilstanden din endres og du tror dette kan være forårsaket av Microgynon, må du rådføre deg med legen din.
Alvorlige bivirkninger
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arteriene (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om spesiell risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Microgynon".
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer på angioødem: hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller hudutslett muligens sammen med pustevansker (se også avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler").
Kontakt lege omgående dersom du tror du kan ha alvorlige bivirkninger.
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 kvinner, men færre enn 1 av 10 kvinner):
Kvalme, magesmerter, vektøkning, hodepine, depresjon, humørendringer, brystsmerter, ømme bryster.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men hos færre enn 1 av
100 kvinner): Oppkast, diaré, væskeretensjon (opphopning av væske i kroppen), migrene, nedsatt sexlyst, forstørrede bryster, utslett, elveblest.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 kvinner, men hos færre enn 1 av 1000 kvinner): Intoleranse overfor kontaktlinser, overfølsomhetsreaksjoner, vekttap, økt sexlyst, utflod fra skjeden og brystene, ulike hudreaksjoner, blodpropp i blodårer (vener eller arterier)*.
*Beregnet hyppighet erhentet fra befolkningsstudier som omfatter flere typer kombinasjons-p-piller. Blodpropp i blodårer (vener eller arterier) omfatter enhver blokkering eller blodpropp i blodårer som fører blodet tilbake til hjertet (vener), blodpropp som transporteres via venene (f.eks. til lungene, såkalt lungeemboli eller lungeinfarkt), hjerteinfarkt forårsaket av blodpropp, slag forårsaket av blokkering av blodtilførselen til eller i hjernen.
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger
Bivirkninger med svært lav hyppighet eller med forsinkede symptomer, som antas å være forbundet med bruk av kombinasjons-p-piller er listet nedenfor (se også avsnittene "Bruk ikke Microgynon" og "Advarsler og forsiktighetsregler"):
Kreft/tumorer
 • Hyppigheten av påvist brystkreft er noe økt hos brukere av p-piller. Da brystkreft sjelden forekommer hos kvinner under 40 år, er denne økningen i antall tilfeller liten sammenlignet med den totale risikoen for brystkreft. Årsakssammenhengen med bruk av kombinasjons-p-piller er ukjent.
 • Levertumorer (godartede og ondartede)
Andre tilstander
 • Kvinner med hypertriglyseridemi (økte verdier av fett i blodet som gir økt risiko for å utvikle betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) ved bruk av kombinasjons-p-piller)
 • Høyt blodtrykk
 • Tilstander som kan oppstå eller forverres og som ikke nødvendigvis er forbundet med bruk av kombinasjons-p-piller: gulsott og/eller kolestaserelatert kløe (oppstår når galleveiene er blokkert), dannelse av gallestein, porfyri (stoffskiftesykdom), systemisk lupus erythematosus (en kronisk autoimmun sykdom), hemolytisk-uremisk syndrom (blodproppsykdom), en nevrologisk tilstand som kalles Sydenhams chorea, herpes gestationis (en type hudtilstand som oppstår under graviditet) og hørselstap forbundet med otosklerose.
 • Forstyrret leverfunksjon
 • Endringer i glukosetoleranse (evne til forbrenning av sukker i kroppen) og innvirkning på perifer insulinresistens (insulinet i kroppen virker ikke som det skal)
 • Crohns sykdom (kronisk tarmsykdom) eller ulcerøs kolitt (kronisk betennelsessykdom i tarmen)
 • Kloasme (pigmentflekker i huden)
Andre legemidler
Uregelmessige blødninger og/eller sviktende prevensjonseffekt kan forekomme på grunn av påvirkning fra andre legemidler (f.eks. johannesurt/prikkperikum eller legemidler til behandling av epilepsi, tuberkulose, HIV-infeksjoner og andre infeksjoner). Se avsnittet "Andre legemidler og Microgynon".
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Microgynon
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Microgynon
 • Virkestoffer er 30 mikrogram etinyløstradiol og 150 mikrogram levonorgestrel.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon 25 000, talkum, magnesiumstearat, sakkarose, povidon 700 000, makrogol 6000, kalsiumkarbonat, titandioksid, gult jernoksid, glyserol 85 % og montanglykolvoks.
Hvordan Microgynon ser ut og innholdet i pakningen
Microgynon leveres i kalenderpakninger à 3x21 tabletter. Tablettene er bikonvekse, runde og 5 mm i diameter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB Box 606
SE-169 26 Solna
Tilvirker Bayer AG 13353 Berlin Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.