Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methylprednisolone Orion 4 mg tabletter

Methylprednisolone Orion 16 mg tabletter

metylprednisolon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methylprednisolone Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methylprednisolone Orion
 3. Hvordan du bruker Methylprednisolone Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methylprednisolone Orion
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Methylprednisolone Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Methylprednisolone Orion inneholder virkestoffet metylprednisolon. Metylprednisolon er et kortikosteroid som blant annet lindrer symptomer på betennelse og eliminerer allergiske symptomer.
Methylprednisolone Orion brukes til behandling av betennelse som oppstår i en rekke sykdommer. Slike sykdommer inkluderer:
 • revmatiske sykdommer av ulik opprinnelse (f.eks. revmatoid artritt)
 • sykdommer som angriper bindevevet (såkalte kollagene sykdommer)
 • allergier
 • ulike hudsykdommer
 • lungesykdommer
 • leversykdommer
 • sykdommer knyttet til blodet og bloddannende organer (f.eks. endringer i antall blodceller)
 • sykdommer knyttet til hjernen og nervesystemet (f.eks. hjernehinnebetennelse (meningitt))
 • øyesykdommer
 • nyresykdommer
 • gastrointestinale sykdommer
 • kreft
Dette legemidlet blir også brukt for å hindre avstøtning av transplanterte organer og for å redusere trykket i skallen som oppstår ved opphovning av hjernen.
Andre legemidler blir ofte kombinert med kortisonbehandling.
Legen din vil fortelle deg for hvilken tilstand eller symptom du er blitt foreskrevet Methylprednisolone Orion.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Methylprednisolone Orion
Bruk ikke Methylprednisolone Orion
 • dersom du har en soppinfeksjon som påvirker hele kroppen din.
 • dersom du har en annen infeksjon som påvirker hele kroppen din og som ikke behandles med riktig medisin.
 • dersom du er allergisk overfor metylprednisolon, andre kortikosteroider eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Ved vaksinasjon, se avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler".
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Methylprednisolone Orion dersom du har:
 • en kjent legemiddelallergi (se også avsnittet "Bruk ikke Methylprednisolone Orion"). Allergiske reaksjoner, i sjeldne tilfeller livstruende allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk), har forekommet ved bruk av dette legemidlet. Symptomer kan f.eks. være sammentrekninger i luftveiene, lavt blodtrykk, utydelig tale, rask eller svak puls, blålig hud, lepper og negleseng, diaré, kvalme og oppkast.
 • en parasittinfeksjon eller mistenker at du har en slik infeksjon.
 • en tilstand forårsaket av for mye av hormonet kortisol i kroppen din (Cushings syndrom). Dette legemidlet kan forårsake eller forverre det.
 • for lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreoidisme), da det kan forsterke effekten av dette legemidlet
 • anfall (epilepsi)
 • en nevromuskulær sykdom som kalles myasthenia gravis, da det kan gjøre deg mer utsatt for akutt generell muskelsykdom.
 • en hjerte- eller karsykdom (f. eks. hjertesvikt, høyt blodtrykk, nylig hjerteinfarkt) eller har risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (f. eks. fedme, høye kolesterolverdier)
 • magesår, sår i tynntarmen (duodenalsår) eller sår i halsen, inflammatorisk tarmsykdom
 • fjernet deler av tarmen ved kirurgi (tarmanastomose)
 • blodpropp i blodårene eller har tendens til at blodpropper dannes
 • svulst i binyre (feokromocytom)
 • alvorlig depresjon, manisk depresjon (bipolar lidelse) eller psykose. Dette inkluderer tidligere tilfeller av depresjon eller psykose under behandling med steroider som Methylprednisolone Orion, eller ved kjente tilfeller av slike lidelser i familien
 • sklerodermi (også kjent som systemisk sklerose, en autoimmun sykdom), fordi kortikosteroider, inkludert metylprednisolon, kan øke risikoen for en alvorlig komplikasjon kalt nyrekrise. Symptomer omfatter økt blodtrykk og redusert urinproduksjon. Legen kan råde deg til å få blodtrykket og urinen kontrollert regelmessig.
Fortell også legen din dersom du har
 • tuberkulose
 • diabetes. Dette legemidlet kan øke blodsukkerverdiene, forverre diabetes eller gjøre deg mer utsatt for diabetes ved langtidsbruk.
 • en diagnose på følelsesmessig ustabilitet eller psykose
 • en nyresykdom eller nyresvikt
 • sjokk på grunn av alvorlig infeksjon
 • brukt dette legemidlet sammen med acetylsalisylsyre eller ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (også kalt NSAID)
 • abstinenssymptomer ved opphør av bruk av steroider, inkludert tap av appetitt, kvalme, oppkast, apati, hodepine, feber, leddsmerte, hudavskalling, muskelsmerter, vekttap og/eller redusert blodtrykk
 • lever- og gallesykdommer
 • sykdom i nervesystemet som forårsaker f.eks. følelsesløshet, sterk tretthet eller muskelsvakhet
 • økt trykk i øyet (grønn stær (glaukom)) eller noen i familien har grønn stær
 • herpesinfeksjon i øyet
 • skade på synsnerven eller katarakt (kjennetegnet av sviktende syn)
 • øyesykdom kalt sentral serøs retinopati som forårsaker nedsatt syn
 • hodeskade
Muskelsymptomer
Høye kortikosteroiddoser kan forårsake akutt muskelsykdom som påvirker hele kroppen og som også kan føre til fullstendig lammelse. Du bør derfor kontakte lege umiddelbart dersom du får symptomer på infeksjon under behandlingen.
Mottakelighet for infeksjoner
Dette legemidlet kan øke mottakeligheten for infeksjoner eller maskere symptomer på infeksjoner. Fortell legen din umiddelbart dersom du får symptomer på en infeksjon under behandlingen slik at alvorlige følger kan unngås.
Stress
Snakk med legen din dersom du er utsatt for eller kommer til å bli utsatt for uvanlig mye stress mens du får behandling. Det kan være nødvendig å justere behandlingen.
Psykiatriske lidelser
Psykiatriske lidelser slik som unormal oppstemthet, søvnløshet, humørsvingninger, personlighetsforandringer, dyp depresjon eller bestemte psykotiske symptomer kan forekomme eller forverres ved bruk av dette legemidlet. Symptomer vil typisk kunne oppstå i løpet av noen dager eller uker etter behandlingsstart. Slike psykiatriske effekter kan også oppstå ved en dosereduksjon eller like etter at behandlingen er avsluttet. Ta kontakt med legen din dersom du opplever slike symptomer, da det kan være nødvendig å justere behandlingen.
Øyesymptomer
Dette legemidlet kan forårsake ulike øyelidelser, inkludert økt trykk i øyet. Kontakt legen din dersom du får noen øyesymptomer, øyeinfeksjoner eller synsforstyrrelser (opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser) i løpet av denne behandlingen.
Vaksinasjon
Dersom du får doser av dette legemidlet som nedsetter immunsystemet ditt kan du ikke ta levende eller svekkede vaksiner. Rådfør deg med lege vedrørende vaksiner som kan brukes under behandling med kortikosteroider.
Effekt på blodtrykk og laboratorieverdier
I sjeldne tilfeller kan høye doser eller langtidsbruk av dette legemidlet føre til økt blodtrykk, økt ansamling av natrium og væske i kroppen (oppsvulming), økt utskillelse av kalium og kalsium eller økte lipidverdier i blod. For å håndtere disse bivirkningene kan legen din be deg om å justere kostholdet.
Hormonelle effekter
For mye kortikosteroider i kroppen, spesielt over lang tid, kan forårsake symptomer på Cushings syndrom – en fettkul mellom skuldrene, avrundet ansikt («måneansikt») og rosa eller lilla strekkmerker i huden. Cushings syndrom kan også resultere i høyt blodtrykk, bentap og av og til diabetes. Du vil bli fulgt opp med tanke på dette og legen din vil justere behandlingen ved behov.
Langtidsbruk av dette legemidlet kan også undertrykke binyrefunksjonen i kroppen din og produksjonen av kortisol. Behandlingen vil derfor avsluttes ved gradvis reduksjon av dosen. Dersom produksjonen av kortisol i kroppen din er undertrykket kan plutselig opphør av dette legemidlet føre til abstinenssymptomer, og til og med en livstruende tilstand med kraftig oppkast og diaré, lavt blodtrykk og tap av bevissthet.
Andre
Høydose- eller langtidsbehandling med kortikosteroider kan også medføre akutt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), benskjørhet (osteoporose), ondartede svulster i karvev (Kaposis sarkom) eller ansamling av fettvev i området rundt ryggmargskanalen (epidural lipomatose).
Dette legemidlet øker risikoen for senebrudd, spesielt hos eldre, når det brukes sammen med en type antibiotika som kalles fluorokinoloner.
Du vil bli fulgt opp med tanke på disse bivirkningene og legen din vil justere behandlingen ved behov.
Eldre
De vanlige bivirkningene til dette legemidlet kan være forbundet med mer alvorlige konsekvenser hos eldre.
Barn
Langtidsbruk av høye doser av dette legemidlet hos barn kan føre til forstyrrelser i vekst og utvikling, økt trykk i skallen (symptomer: hodepine, kvalme/oppkast, balanseforstyrrelser, nedsatt bevissthet) eller betennelse i bukspyttkjertelen (symptom: smerter i øvre del av magen). Du bør følge nøye med på barnet ditt for tegn og symptomer på disse lidelsene.
Andre legemidler og Methylprednisolone Orion
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av noen legemidler eller av Methylprednisolone Orion kan bli endret, eller du kan få bivirkninger dersom du bruker Methylprednisolone Orion og følgende legemidler samtidig. Det kan hende legen din vil følge deg opp nøye dersom du bruker disse legemidlene:
 • antibiotika slik som fluorokinoloner, erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (brukes til behandling av bakterieinfeksjoner)
 • antisoppmidler slik som itrakonazol, amfotericin B (brukes til behandling av soppinfeksjoner)
 • ketokonazol unntatt sjampo (brukes til behandling av Cushings syndrom – når kroppen produserer for mye kortisol)
 • legemidler slik som distigmin og neostigmin (brukes til behandling av myasthenia gravis – en muskelsykdom)
 • isoniazid, rifampicin (til behandling av tuberkulose)
 • aprepitant, fosaprepitant (for å hindre kvalme)
 • legemidler som diltiazem eller mibefradil (til behandling av sykdom i hjertearteriene og høyt blodtrykk) eller andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk
 • legemidler som brukes til behandling av hjerteinfarkt, slik som digoksin
 • enkelte legemidler mot HIV slik som indinavir, ritonavir og kobicistat
 • ciklosporin (for å hindre avstøtning av transplanterte organer)
 • østrogen (som prevensjon eller for symptomer på overgangsalder)
 • legemidler, f.eks. warfarin, som tas oralt (for å hindre dannelse av blodpropper)
 • antidiabetika (legemidler som brukes til behandling av høyt blodsukker)
 • legemidler slik som takrolimus (brukes etter en organtransplantasjon for å forhindre at organet avstøtes)
 • legemidler slik som sirolimus, leflunomid, adalimumab, canakinumab, azatioprin (brukes til å redusere aktiviteten til immunsystemet)
 • acetylsalisylsyre og ikke-steroide betennelsesdempende legemidler slik som ibuprofen (brukes til behandling av mild til moderat smerte)
 • aminoglutetimid (til behandling av Cushings syndrom og brystkreft med spredning)
 • diuretika, også kalt vanndrivende legemidler (til behandling av ulike tilstander, slik som høyt blodtrykk og ødem)
 • johannesurt (Hypericum perforatum) – naturlegemiddel (til behandling av depresjon)
 • avføringsmidler (brukes til behandling og forebygging av forstoppelse)
 • antiepileptika slik som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og primidon (brukes til behandling av epilepsi)
 • veksthormon slik som somatropin (brukes til behandling av vekstforstyrrelser hos barn og voksne som mangler naturlig veksthormon)
 • mifepriston (til medikamentell abort)
Metylprednisolon kan påvirke muskelavslappende legemidler som kan brukes under operasjoner. Si fra i god tid til lege og sykepleier at du bruker metylprednisolon dersom du skal opereres.
Inntak av Methylprednisolone Orion sammen med drikke
Unngå å drikke grapefruktjuice mens du er under behandling. Grapefruktjuice kan øke bivirkningene fra dette legemidlet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, da legemidlet kan forsinke babyens vekst.
Ved langtidsbehandling med kortikosteroider under graviditet, er det blitt påvist grå stær hos den nyfødte.
Dette legemidlet skal kun brukes til gravide eller ammende kvinner, dersom legen vurderer at nytteverdien av behandlingen oppveier risikoen for foster eller barn.
Kortikosteroider skilles ut i morsmelk.
Behandling med kortikosteroider kan føre til nedsatt sædkvalitet og kan forårsake tap av menstruasjon hos kvinner i fruktbar alder (amenoré).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bivirkninger som svimmelhet, synsforstyrrelser og tretthet kan oppstå ved bruk av dette legemidlet. Dersom de oppstår bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Methylprednisolone Orion inneholder laktose
Én 4 mg tablett inneholder 67 mg laktose.
Én 16 mg tablett inneholder 124 mg laktose.
Hvis legen din har fortalt deg at du har intoleranse for noen sukkerarter, kontakt legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Methylprednisolone Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Startdosen bestemmes ut ifra sykdommen og dens alvorlighetsgrad, og er vanligvis på 4–48 mg/dag. Høyere dose kan benyttes ved alvorlig akutt sykdom.
Ved langtidsbehandling brukes lavest mulig effektiv dose og den tas fortrinnsvis annenhver morgen.
Bruk hos barn
For barn anbefales lavest mulig dose og behandling over kortest mulig periode
Legen din kan ha forskrevet en annen dose enn det som er angitt her. Følg alltid legens instruksjoner.
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Methylprednisolone Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdose av Methylprednisolone Orion fører vanligvis ikke til alvorlige bivirkninger. Vedvarende overdoser kan undertrykke kroppens egen produksjon av kortisol (binyreinsuffisiens).
Skulle du (eller noen andre) ved et uhell ta for stor dose av legemidlet må du kontakte legen din.
I tilfelle overdosering vil du få behandling for å lindre symptomene.
Ta med dette pakningsvedlegget og eventuelle gjenværende tabletter dersom du oppsøker legehjelp.
Dersom du har glemt å ta Methylprednisolone Orion
Ta den glemte dosen så raskt som mulig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Før du drar på ferie eller på tur, sørg for at du har med deg tilstrekkelig av legemidlet.
Dersom du avbryter behandling med Methylprednisolone Orion
Ikke stopp behandling med Methylprednisolone Orion uten å rådføre deg med legen din. Brå avslutning av dette legemidlet kan medføre abstinenssymptomer inkludert tap av appetitt, kvalme, oppkast, døsighet, hodepine, feber, leddsmerter, hudavskalling, muskelsmerter, vekttap og/eller reduksjon av blodtrykk. For å redusere risikoen for slike symptomer vil behandlingen avsluttes ved gradvis nedtrapping av dosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Varighet av behandlingen og dosen som tas vil påvirke utfallet av bivirkningene.
Hvis du opplever en alvorlig allergisk reaksjon (med eller uten kraftig fall i blodtrykk, hjertestans eller bronkospasme (sammentrekning av musklene i luftveiene som forårsaker hvesing), stopp å ta Methylprednisolone Orion og kontakt umiddelbart lege, helsestasjon eller sykehus.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • infeksjon
 • hemming av kroppens egen kortikotropin- og kortisolutskillelse (ved langtidsbruk)
 • rundere ansikt og vektøkning
 • opphopning av natrium og væske i kroppen
 • nedstemthet, oppstemthet
 • grå stær (kjennetegnet av sviktende syn)
 • høyt blodtrykk
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen eller i halsen (som kan bli perforert og blø)
 • hovne lemmer
 • blåmerker, tynnere og skjørere hud, akne
 • benskjørhet
 • muskelsvakhet
 • svekket sårtilheling
 • forstoppelse, tretthet (fatigue), muskelsvakhet, kramper og spasmer på grunn av lavt kaliumnivå i blodet.
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • alvorlige forstyrrelser i stoffskiftet (tumorlysesyndrom) i forbindelse med oppstart av kreftbehandling
 • brune/lilla/røde hovne flekker på huden eller på innsiden av munnen (Kaposis sarkom)
 • økt antall hvite blodceller f.eks. når du har en infeksjon eller en allergisk reaksjon
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • økt trykk i skallen (fulgt av hevelse i synsnerven), kramper, hukommelsestap, tap av intellektuelle evner, svimmelhet, hodepine
 • uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt (mottakelige pasienter), brist i hjertet etter et hjerteinfarkt, lavt blodtrykk, arteriell emboli (en plutselig forstyrrelse i blodtilførsel til et organ eller en kroppsdel på grunn av en blodpropp)
 • nedbrytning av bein på grunn av dårlig blodsirkulasjon, brudd, redusert muskelstørrelse, akutt muskelsykdom, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerte, muskelsmerte
 • økning i leverenzymer
 • forstyrrelser i lipidmetabolismen (for eksempel ansamling av fettvev på visse deler av kroppen)
 • økt blodlevring
 • øyesykdommer (sykdom i netthinnen og hinnen inne i øyet, utstående øyne, grønn stær (glaukom), økt trykk i øyet, fortynning av den klare delen foran på øyet (hornhinnen) eller av den hvite delen av øyet (sklera), tåkesyn
 • opportunistisk infeksjon (når kroppens immunsystem er svekket)
 • nedsatt aktivitet i hypofysen
 • abstinenssyndrom etter steroidbehandling
 • økt appetitt
 • økt mengde urea i blodet
 • høyere nivå av blodsukker og økt behov for insulin eller legemidler mot hyperglykemi – hormoner eller legemidler som regulerer blodsukkernivået
 • en patologisk tilstand som kommer av ansamling av base eller tap av syre fra kroppen, knyttet til lavt nivå av kalium i serum
 • for mye syre ansamlet i kroppen (metabolsk acidose)
 • mer nitrogen går ut av kroppen enn hva som tas inn (negativ nitrogenbalanse)
 • humørsvingninger, psykisk avhengighet, selvmordstanker, psykotiske lidelser, forvirring, angst, mentale sykdommer, endret personlighet, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet
 • hikke, lungeemboli (blodpropp i lungen), symptomer inkluderer plutselig skarp brystsmerte, tungpustethet og blodig hoste
 • mageblødning
 • hull i tarm
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • betennelse i mageslimhinnen
 • betennelse i spiserøret (øsofagus), med eller uten sår
 • magesmerte, oppsvulmet mage
 • diaré
 • fordøyelsesproblemer
 • sykdomsfølelse
 • akutte, smertefrie vabler i huden eller opphovning av underliggende vev (angioødem)
 • små blødninger under huden, en karskade som følge av utvidelser i en gruppe små blodårer (telangiektasi)
 • strekkmerker
 • ulik hudfarge (hypopigmentering eller hyperpigmentering av huden)
 • sterk vekst av ansikts- eller kroppshår hos kvinner
 • hudutslett, rød hud, kløende, lett opphøyde hudflekker, sterk svetting
 • uregelmessig menstruasjon
 • tretthet, følelse av generell dårlig allmenntilstand
 • endret toleranse for sukker og stivelse
 • økt kalsiumnivå i urinen
 • undertrykking av reaksjon på hudtest
 • senebrudd (særlig akillessenen), brudd i ryggsøylen (vertebral fraktur)
Isolerte tilfeller av såkalt "poststeroid pannikulitt" er rapportert i forbindelse med avslutning av behandling. De røde, faste, brennende knutene under huden, som oppstår ca. 2 uker etter avsluttet behandling, forsvinner ifølge de rapporterte tilfellene spontant.
Følgende bivirkninger kan også forekomme under behandling med kortikosteroider: økt tendens til dannelse av blodpropper, økt nivå av lipider i blodet, økt risiko for aterosklerose (arteriene blir hardere og trangere), vaskulitt (røde, hovne, smertefulle blodårer på grunn av betennelse). Behandling med kortikosteroider kan føre til nedsatt sædkvalitet og kan forårsake fravær av menstruasjon.
Eldre er mer mottakelige enn andre voksne for visse bivirkninger av legemidlet, slik som magesår, benskjørhet eller hudatrofi.
Ved langtidsbehandling kan bivirkninger reduseres ved å bruke lavest mulig effektiv dose og ved å ta dosen annenhver morgen.
Tilleggsbivirkninger hos barn
Hos barn er de vanligste bivirkningene humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet og irritabilitet. Dette legemidlet kan også forårsake veksthemming.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Methylprednisolone Orion
Oppbevares ved høyst 25ºC
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methylprednisolone Orion
 • Virkestoff er metylprednisolon, og hver tablett inneholder 4 mg eller 16 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, gelatin, magnesiumstearat og talkum.
Hvordan Methylprednisolone Orion ser ut og innholdet i pakningen
Hvit eller nesten hvit, rund, flat tablett med skråkant og delestrek. Tabletten på 4 mg er 7 mm i diameter og tabletten på 16 mg er 9 mm i diameter. Tabletten på 16 mg er merket med koden ORN 346.
Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 50 og 100 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperpigmentering av hud: Sterk farging av huden, vanligvis som et resultat av økt melanin i huden. Pigmentforandringen kan oppstå lokalt eller være utbredt.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kortikotropin (adrenokortikotropt hormon, acth): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

måneansikt: Et opphovnet, rundt ansikt sett vanligvis som en bivirkning av behandling med kortikosteroider, eller som et symptom av Cushings syndrom.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør