Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methotrexate Pfizer 2,5 mg tabletter

metotreksat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methotrexate Pfizer er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Pfizer
 3. Hvordan du bruker Methotrexate Pfizer
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Pfizer
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Methotrexate Pfizer er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Methotrexate Pfizer tabletter brukes ved behandling av aktiv reumatoid artritt hos voksne eller ved utbredt kronisk psoriasis der annen behandling ikke har ført frem. Methotrexate Pfizer kan også brukes ved behandling av ulike kreftsykdommer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Pfizer

Viktig advarsel om dosering av Methotrexate Pfizer (metotreksat):
Ved behandling av reumatoid artritt (leddgikt) og psoriasis skal Methotrexate Pfizer tas kun én gang i uken.
Å ta for mye av Methotrexate Pfizer kan føre til dødsfall. Les avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget svært nøye.
Kontakt lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du har spørsmål.

Du bør snakke med legen din om risikoene og fordelene ved bruk av Methotrexate Pfizer før du begynner å bruke dette legemidlet. Det er svært viktig at du bruker Methotrexate Pfizer nøyaktig som anbefalt av legen din. Dersom Methotrexate Pfizer brukes oftere eller i høyere doser enn forskrevet, kan alvorlig sykdom inkludert dødsfall forekomme.
Bruk ikke Methotrexate Pfizer
 • dersom du er allergisk overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon (legen avgjør om nedsettelsen er alvorlig).
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har høyt alkoholforbruk (alkoholisme).
 • dersom du har fått påvist immunsvikt.
 • dersom du har lungesykdom eller lungeforandringer som skyldes reumatisme.
 • dersom du er gravid eller ammer (se punktet “Graviditet, amming og fertilitet”).
 • dersom du har blodsykdommer som benmargshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller betydelig anemi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Methotrexate Pfizer.
Det er blitt rapportert om akutt blødning i lungene hos pasienter som bruker metotreksat og som har en underliggende revmatologisk sykdom. Kontakt lege umiddelbart hvis du spytter og hoster opp blod.
Vis forsiktighet ved bruk av Methotrexate Pfizer:
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • dersom du har nedsatt immunforsvar.
 • dersom du har en aktiv infeksjon.
 • dersom du utvikler hoste eller pustebesvær
 • dersom du oppdager uvanlige blødninger, blåmerker, blod i urinen eller avføringen eller røde flekker på huden.
 • dersom du skal ta vaksiner. Enkelte vaksiner virker ikke like bra dersom de tas sammen med Methotrexate Pfizer og ”levende” vaksiner bør unngås. Diskuter dette med legen din.
 • dersom du har for lite folsyre (en type B vitamin) i kroppen.
 • dersom du har psoriasis og samtidig utsettes for ultrafiolett stråling.
 • dersom du tidligere har hatt hudreaksjoner (strålingsdermatitt) på grunn av strålebehandling.
 • dersom du har sår i munnen (ulcerativ stomatitt), magesår, tykktarmsbetennelse (ulcerøs kolitt) eller diaré.
 • dersom du er mann og det er mulighet for at partneren din kan bli gravid. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Særlige forholdsregler ved behandling med Methotrexate Pfizer
Metotreksat kan midlertidig påvirke sæd- og eggproduksjonen. Metotreksat kan forårsake spontanabort og alvorlige medfødte misdannelser. Du og partneren din må derfor unngå å bli gravid mens du bruker metotreksat og i minst seks måneder etter at behandlingen er avsluttet. Se også punktet “Graviditet, amming og fertilitet”.
Methotrexate Pfizer kan gjøre huden din følsom overfor sollys så du bør unngå langvarig eksponering for sollys, og ikke bruke solarium uten først å ha diskutert dette med legen din.
Methotrexate Pfizer kan redusere antallet blodceller som sørger for å bekjempe infeksjoner og for riktig blodkoagulering. Informer legen din umiddelbart dersom du får feber, frysninger, hoste, smerte i den nedre delen eller på siden av ryggen, smertefull vannlating eller uvanlige blødninger.
Rådfør deg med legen din før du begynner behandlingen med Methotrexate Pfizer dersom du har diabetes og behandles med insulin.
Du skal ikke håndtere Methotrexate Pfizer dersom du er gravid eller forsøker å bli gravid.
Metotreksat gitt sammen med strålebehandling kan gi økt risiko for bløtdels- og benvevsnekroser.
Før behandlingen starter kommer legen din til å ta blodprøver for å kontrollere blodets sammensetning, samt ta undersøkelser med hensyn til lever-, nyre- og lungefunksjon. Slike prøver vil også bli tatt fortløpende under behandlingen.
Andre legemidler og Methotrexate Pfizer
Effekten og sikkerheten av behandlingen kan påvirkes dersom metotreksat brukes sammen med følgende legemidler/behandlinger:
 • Smertestillende og betennelsesdempende legemidler, NSAIDs, f.eks. diklofenak, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, naproksen.
 • Acetylsalisylsyre (smertestillende og betennelsesdempende). Legemidler som reduserer syreproduksjonen i magesekken (protonpumpehemmere). Brukes bl.a. til behandling av halsbrann, sure oppstøt og magesår.
 • Legemidler som i høy grad bindes til albumin (et protein) i blodet, f.eks. salisylater (smertestillende og blodfortynnende), fenylbutazon (smertestillende og betennelsesdempende), fenytoin (legemiddel mot epilepsi), sulfonamider og pristinamycin (antibiotika).
 • Anestesigass (nitrogenoksid) brukt til bedøvelse ved operasjoner.
 • Penicilliner og andre antibiotika som tetracykliner, ciprofloksacin, kloramfenikol, trimetoprim, sulfametoksazol m.m.
 • Pyrimetamin (legemiddel til behandling av toksoplasmose).
 • Probenecid (legemiddel mot gikt).
 • Teofyllin (legemiddel mot astma).
 • Triamteren (vanndrivende legemiddel).
 • Leflunomid (legemiddel mot reumatisme og psoriasis).
 • Legemidler som benyttes mot kviser og andre hudlidelser (såkalte retinoider).
 • Merkaptopurin og L-asparaginase (legemiddel mot leukemi).
 • Andre cellegifter, f.eks. cisplatin, cytarabin.
 • Levertoksiske legemidler, f.eks. leflunomid, retinoider, azatioprin (legemiddel som virker på immunsystemet), sulfasalazin (legemiddel mot leddgikt og visse tarmsykdommer).
 • Strålebehandling, inkludert PUVA-behandling (psoralener pluss ultrafiolett lys).
 • Vitaminer som inneholder folsyre, men tilstander med mangel på folsyre kan imidlertid øke toksisiteten av metotreksat.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Methotrexate Pfizer sammen med mat, drikke og alkohol
Tablettene kan tas uavhengig av måltider.
Du bør unngå alkohol mens du bruker Methotrexate Pfizer ettersom dette kan øke risikoen for bivirkninger, spesielt på leveren. Legen din kan be deg om å drikke ekstra væskemengder. Dette kan hjelpe legemidlet med å passere gjennom kroppen og til å forhindre nyreproblemer.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk ikke Methotrexate Pfizer dersom du er gravid eller ammer.
Graviditet
Ikke bruk Methotrexate Pfizer under graviditet eller hvis du prøver å bli gravid. Metotreksat kan gi alvorlige fosterskader eller forårsake spontanabort. Det er forbundet med misdannelser av hodeskalle, ansikt, hjerte og blodkar, hjerne og armer og ben. Det er derfor svært viktig at metotreksat ikke gis til gravide eller til pasienter som planlegger å bli gravide. Ved bruk hos fruktbare kvinner må graviditet utelukkes f.eks. med en graviditetstest, før behandlingen starter. Du må unngå å bli gravid mens du bruker metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet, ved å bruke sikker prevensjon hele denne tiden (se også punktet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Hvis du blir gravid under behandlingen eller tror at du er gravid, må du kontakte lege så snart som mulig. Du vil da bli informert om risikoen for skadelige effekter på barnet på grunn av behandlingen.
Hvis du ønsker å bli gravid, bør du kontakte legen din, som kan henvise deg til spesialistrådgivning før behandlingen starter.
Amming
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Kvinner som bruker metotreksat må ikke amme.
Fertilitet
Methotrexate Pfizer kan føre til nedsatt fertilitet (fruktbarhet), reduksjon i sædceller og menstruasjonsforstyrrelser under behandlingen og i en kort periode etter at behandlingen er avsluttet.
Mannlig fertilitet
Den tilgjengelige dokumentasjonen angir ikke noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker metotreksat i en dose på mindre enn 30 mg/uke. En risiko kan imidlertid ikke utelukkes helt, og det foreligger ingen informasjon om høyere metotreksatdoser. Metotreksat kan være gentoksisk. Det betyr at legemidlet kan forårsake mutasjoner (forandringer i arvestoffet). Metotreksat kan påvirke sædproduksjonen på en slik måte at det forårsaker misdannelser. Derfor bør du unngå å gjøre en kvinne gravid eller donere sæd under behandling med metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.
Kjøring og bruk av maskiner
Da svimmelhet og tretthet kan forekomme som bivirkninger kan reaksjonsevnen og bedømmelsesevnen reduseres.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Methotrexate Pfizer inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Methotrexate Pfizer
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Ta Methotrexate Pfizer tabletter kun én gang i uken.
Den optimale ukedosen er vanligvis mellom 7,5-15 mg og dosen bør ikke overstige 20 mg/uke.
Den vanlige startdosen er:
Psoriasis: 7,5 mg som en enkeltdose én gang i uken, alternativt 2,5 mg 3 ganger i løpet av 24 timer (12-timers intervaller) én gang i uken.
Reumatoid artritt: 7,5 mg som en enkeltdose én gang i uken.
Hvis du mener at virkningen av Methotrexate Pfizer er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
 • Metotreksat skal ALDRI tas hver dag i en hel uke.
 • Dersom du tar metotreksat daglig eller en høyere dose enn forskrevet, kan det føre til alvorlige komplikasjoner, som ofte krever behandling på sykehus og i enkelte tilfeller fører til dødsfall.
 • Kontrollér om dosen og/eller antallet tabletter du skal ta har endret seg hver gang du fornyer resepten din.
Tablettene kan tas uavhengig av måltider.
Håndtering av Methotrexate Pfizer
Methotrexate Pfizer kan være skadelig ved innånding eller kontakt med hud. Alle som håndterer Methotrexate Pfizer tabletter må vaske hendene før og etter håndtering.
Tablettene har delestrek, men er ikke beregnet for deling. Hvis du likevel har fått beskjed av legen om at tablettene skal deles for tilpassing av dosen, må du være ekstra påpasselig og det anbefales at omsorgspersoner bruker engangshansker. Det er viktig at du følger opplæringen du har fått av ditt sykehus.
Methotrexate Pfizer tabletter bør ikke håndteres av gravide.
Dersom du tar for mye av Methotrexate Pfizer
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Methotrexate Pfizer
Dersom du glemmer en dose, skal du ta den glemte dosen innen 24 timer etter den dagen du skulle tatt dosen. Dersom det går lenger tid skal du rådføre deg med legen din før du tar dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte av disse bivirkningene kan resultere i dødsfall. Det er en risiko for at Methotrexate Pfizer kan forårsake bivirkninger som ikke vil forekomme før flere måneder eller år etter avsluttet behandling. Disse forsinkede virkningene kan omfatte enkelte krefttyper.
Bivirkningsfrekvens og alvorlighetsgrad er vanligvis avhengig av inntatt dose og hyppigheten av doseringen.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 behandlede pasienter):
Svimmelhet, sykdomsfølelse, tretthet, feber, hodepine, prikking i huden, infeksjoner, nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni), betennelse i munnen, kvalme, oppkast, diaré, anoreksi, hudutslett, håravfall og økte leververdier.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos mellom 1 og 10 av 1000 behandlede pasienter):
Alvorlige allergiske (anafylaktoide) reaksjoner, infeksjoner (inkludert dødelige infeksjoner), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), sykdommer med endret celledeling i lymfesystemet (lymfom, reversibelt lymfom), nedsatt dannelse av nye blodceller (benmargsdepresjon) inkludert røde blodceller (anemi) og blodplater (trombocytopeni), neseblødninger, betennelser i lungevev (inkludert interstitiell pneumonitt med dødsfall), økt mengde væske i lungesekken, diverse alvorlige hudsykdommer (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom)), kløe, styrketap med delvis lamming av én kroppshalvdel (hemiparese), mangler/misdannelser hos foster, utflod fra skjeden, alvorlig nyresykdom og nyresvikt.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos mellom 1 og 10 av 10 000 behandlede pasienter):
Blodforgiftning, helvetesild, lavt blodtrykk, blodproppsykdommer (inkludert årebetennelse, blodpropp i hjerne, lunger, øyne samt arterier og dype vener (f.eks. ben)), depresjon, forvirring, humørendringer, forbigående nedsatt mental orienteringsevne (kognitiv dysfunksjon), søvnighet, lammelser, hemmet taleevne (inkludert utydelig tale og hindret/tapt taleevne), sykdom i hjernens hvite substans, sløret syn, alvorlige synsendringer av ukjent årsak, betennelse i svelget (faryngitt), økt dannelse av bindevev i lunger (respiratorisk fibrose), betennelse i tannkjøttet (gingivitt), sår og blødninger i mage og tarm, tarmkatarr, svart avføring, akutt leverbetennelse (hepatitt), kronisk økt dannelse av bindevev (fibrose) og skrumping (cirrhose) i/av lever, levertoksisitet, kviser, småblødninger, knutedannelse i huden, smertefulle sår på psoriatisk plakk, rødt hudutslett, erythema multiforme (en spesiell form for hudutslett), lysømfintlighet, pigmentforandringer, sårdannelse i huden, elveblest, ledd- og muskelsmerter, brist/brudd i ben, osteoporose, sukkersyke (diabetes), urinlatningsplager (dysuri), forstyrret menstruasjon, nedsatt sexlyst, impotens og abort.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter):
Aplastisk anemi (blodmangel grunnet nedsatt dannelse av røde blodceller), lymfoproliferativt syndrom (økt vekst av hvite blodceller), hypogammaglobulinemi (for lite gammaglobulin i blodet, gir immunsvikt), uvanlige fornemmelser i kraniet, øyekatarr, forbigående blindhet/synstap, betennelse i hjertet, utsiving av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon), årebetennelse i små årer (vaskulitt), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), oppkast av blod, nedsatt albumin i blodet, vedvarende og tilbakevendende kviseutbrudd (furunkulose), grupper av utvidede småårer i hud/slimhinner (teleangiectasia), opphopning av nitrogenholdige forbindelser i blodet (azotemi), blærekatarr, blod i urinen, nedsatt fruktbarhet, infertilitet og plutselig død.
Ikke kjente bivirkninger (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
Infeksjoner (inkludert betennelser i lungevev, hud, lever og sentralnervesystemet), dødelig blodforgiftning, virusinfeksjon inkludert lungebetennelse, nedsatt antall hvite blodlegemer, blodmangel pga. mangel på folsyre (megaloblastisk anemi), sykdom i lymfeknutene, forstyrrelser i blodbildet (pancytopeni, nøytropeni, agranulocytose, eosinofili), økt trykk i hjernen, betennelse i hinnene i ryggmargen (araknoiditt), lammelse, sløvhet, nedsatt evne til å koordinere bevegelser (ataksi), demens, svimmelhet, betennelse i de små lungeblærene (alveolitt), kronisk lungesykdom, åndenød, brystsmerter, mangel på oksygen i vev, hoste, blødning i lungene, sår/hull i tarmen, betennelse i bukhinnen, betennelse i tungeslimhinnen, alvorlig overfølsomhetsreaksjon med bl.a. utslett, feber, leddsmerter og uregelmessigheter i blod- og leverfunksjonsprøver, betennelse i huden, blødninger i hud/slimhinner, vevsdød i benvev (osteonekrose), beinskade i kjeven (som følge av økt vekst av hvite blodceller), leversvikt, proteiner i urinen og fosterdød.
Fedme, diabetes og nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for leverpåvirkningen.
Avbryt behandlingen med Methotrexate Pfizer og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever følgende symptomer:
 • Lungebetennelse (symptomer på dette kan være generell uvelhet, tørr, irriterende hoste, kortpustethet, andpustenhet ved hvile, brystsmerter eller feber)
 • Spytter eller hoster opp blod
 • Unormal svakhet eller tretthet
 • Diaré, oppkast, magesmerter
 • Utslett
 • Blødninger
 • Kraftig hodepine
 • Gul farge i øynene eller huden
Nærmere informasjon vedrørende bivirkninger ved behandling av kreftsykdommer fås ved henvendelse til sykehuspersonalet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Pfizer
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Methotrexate Pfizer etter utløpsdatoen som er angitt på esken/blisterbrettet etter ”Utløpsdato” eller ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methotrexate Pfizer
 • Virkestoff er metotreksat 2,5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, magnesiumstearat, pregelatinisert stivelse og natriumhydroksid.
Hvordan Methotrexate Pfizer ser ut og innholdet i pakningen
Methotrexate Pfizer 2,5 mg tabletter er gule tabletter med delestrek.
Leveres i en blisterpakning av polyvinylklorid (PVC) med bakside av aluminiumsfolie som inneholder 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Haupt Pharma GmbH
Pfaffenriederstrasse 5
D-82515 Wolfratshausen
Tyskland
eller
Excella GmbH & Co. KG
Nuernberger Strasse 12
90537 Feucht
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

furunkulose (hårfollikkelbetennelse i flere hårfollikler): Hårfollikkelbetennelse.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

toksoplasmose: Toksoplasmose skyldes parasitten Toxoplasma gondii. De fleste som smittes får ingen eller bare milde symptomer. Hos kvinner som smittes mens de er gravide, er toksoplasmose et problem, da smitten i noen tilfeller overføres til fosteret, og kan forårsake hjerne- eller øyeskader.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

øyekatarr (konjunktivitt, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

Methotrexate tabletter