Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methotrexat Accord 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

metotreksat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methotrexat Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methotrexat Accord
 3. Hvordan du bruker Methotrexat Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methotrexat Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Methotrexat Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Methotrexat Accord inneholder virkestoffet metotreksat. Metotreksat er et cytostatikum som hemmer cellevekst. Metotreksat har størst effekt på celler som spres raskt, for eksempel kreftceller, benmargsceller og hudceller.
Methotrexat Accord brukes til behandling av følgende typer kreft:
 • akutt lymfatisk leukemi (blodkreft),
 • Hodgkins lymfom (lymfekreft),
 • osteogent sarkom (benkreft),
 • adjuvant og ved avansert brystkreft,
 • metastatisk eller tilbakevendende kreft i hode og nakke,
 • koriokarsinom og lignende trofoblastiske sykdommer (morkakekreft),
 • avansert kreft i urinblæren.
 
2. Hva du må vite før du bruker Methotrexat Accord
Bruk ikke Methotrexat Accord
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom.
 • dersom du har økt alkoholforbruk.
 • dersom du har sykdommer i det bloddannende systemet.
 • dersom du har alvorlig eller eksisterende infeksjon, for eksempel tuberkulose og HIV.
 • dersom du har sår i munn og svelg eller sår i mage og tarm.
 • dersom du er gravid eller ammer (se avsnittet Graviditet, amming og fertilitet).
Du må ikke få levende vaksiner under behandling med Methotrexat Accord.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Metotreksat kan forårsake alvorlige og iblant livstruende bivirkninger. Legen vil fortelle deg om fordelen og risikoer med behandlingen og hvilke tidlige tegn og symptomer på bivirkninger som kan forekomme.
 • Huden eller øynene dine kan være ekstremt følsomme for sollys eller andre typer lys under behandling med Methotrexat Accord. Sollys og solarium bør derfor unngås.
 • Metotreksat kan forårsake reduksjon i immunceller, celler som transporterer oksygen og celler som er ansvarlige for normal blodlevring, og øker dermed sjansen for at du får infeksjoner (f.eks lungebetennelse) eller økt blødningstendens.
 • Det er blitt rapportert om akutt blødning i lungene hos pasienter som bruker metotreksat og som har en underliggende revmatologisk sykdom. Kontakt lege umiddelbart hvis du spytter og hoster opp blod.
 • Metotreksat påvirker sæd- og eggproduksjon midlertidig. Metotreksat kan forårsake spontanabort og alvorlige misdannelser hos barn. Du og partneren din bør unngå å få barn mens du får metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen med metotreksat er avsluttet. Se også avsnittet “Graviditet, amming og fertilitet”.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Methotrexat Accord:
 • dersom du skal gjennomgå strålebehandling på samme tid som behandlingen med Methotrexat Accord. Risikoen for vev- og benskade kan øke ved samtidig behandling.
 • dersom du får behandling i ryggraden (intratekalt) eller i en vene (intravenøst), kan dette føre til en potensielt livstruende betennelse i hjernen. Methotrexat Accord skal ikke gis i ryggraden (intratekalt).
 • dersom du har symptomer som er forbundet med en medisinsk tilstand som medfører oppsamling av væske i kroppen, for eksempel i lungene eller magen.
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har en infeksjon.
 • dersom du må vaksineres. Metotreksat kan redusere effekten av vaksinene.
 • dersom du har insulinavhengig diabetes, skal metotreksatbehandling overvåkes nøye.
Anbefalte oppfølgingsundersøkelser og forsiktighetsregler:
Selv ved lave metotreksatdoser, kan det oppstå alvorlige bivirkninger. For å gjenkjenne disse i god tid, må legen utføre kontroller og laboratorieprøver.
Før behandlingen starter:
Før behandlingen starter kan legen ønske å ta blodprøver og også undersøke hvor godt nyrene og leveren fungerer. Du kan også måtte ta røntgenbilde av brystkassen. Det kan også gjøres andre undersøkelser i løpet av og etter behandlingen. Hold avtaler for blodprøver.
Andre legemidler og Methotrexat Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Metotreksat påvirker eller påvirkes av enkelte andre legemidler mot:
 • Smerter og betennelse (såkalte NSAIDs og salisylater)
 • Kreft (cisplatin, cytarabin, merkaptopurin)
 • Infeksjoner (ciprofloksacin og antibiotika som penicillin, tetracyklin og kloramfenikol)
 • Astma (teofyllin)
 • Vitaminpreparater som inneholder folsyre eller lignende substanser
 • Revmatisme (leflunomid)
 • Høyt blodtrykk (furosemid)
 • Urinsyregikt (probenicid)
 • Strålebehandling
 • Magesår, halsbrann, refluks (for eksempel omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol)
 • Epilepsi (fenytoin)
 • Psoriasis eller alvorlig akne (retinoider som acitretin eller isotretinoin)
 • Revmatoid leddgikt eller tarmsykdom (sulfasalazin)
 • Avvisning etter en organtransplantasjon (azatioprin)
 • Hvis du skal vaksineres med en levende vaksine
Inntak av Methotrexat Accord sammen med mat, drikke og alkohol
Under behandling med Methotrexat Accord bør du ikke drikke alkohol og du bør unngå stort inntak av kaffe, andre drikker som inneholder koffein, og svart te. Sørg også for å drikke rikelig med væske under behandling med Methotrexat Accord, siden dehydrering (redusert mengde vann i kroppen) kan øke toksisiteten til Methotrexat Accord.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Bruk ikke Methotrexat Accord under graviditet med mindre legen din har forskrevet det til kreftbehandling. Metotreksat kan gi alvorlige misdannelser eller forårsake spontanabort. Det er forbundet med misdannelser av hodeskalle, ansikt, hjerte og blodkar, hjerne og armer/ben. Det er derfor svært viktig at metotreksat ikke gis til gravide kvinner eller kvinner som planlegger å bli gravid, unntatt når det brukes til kreftbehandling.
Ved bruk hos kvinner i fruktbar alder mot andre sykdommer enn kreft må graviditet utelukkes, for eksempel med en graviditetstest, før behandlingen startes.
Bruk ikke Methotrexat Accord hvis du prøver å bli gravid. Du må unngå å bli gravid mens du behandles med metotreksat og i minst seks måneder etter at behandlingen er avsluttet. Du må derfor bruke sikker prevensjon i hele denne perioden (se også avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Hvis du blir gravid under behandlingen eller tror at du er gravid, må du kontakte lege så snart som mulig. Hvis du blir gravid under behandlingen, bør du tilbys rådgivning om risikoen for skadelige effekter på barnet under behandlingen.
Hvis du ønsker å bli gravid bør du kontakte legen, som kan henvise deg til spesialistrådgivning før den planlagte behandlingen starter.
Mannlig fertilitet
Den tilgjengelige dokumentasjonen angir ikke noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker metotreksat i en dose på mindre enn 30 mg/uke. En risiko kan imidlertid ikke utelukkes helt, og det foreligger ingen informasjon om høyere metotreksatdoser. Metotreksat kan være gentoksisk. Det betyr at legemidlet kan forårsake forandringer i arvestoffet. Metotreksat kan påvirke sædproduksjonen på en slik måte at det forårsaker misdannelser. Derfor bør du unngå å gjøre en kvinne gravid eller gi sæd under behandling med metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.
Ettersom behandling med metotreksat i de høyere dosene som vanligvis brukes ved kreftbehandling kan forårsake ufruktbarhet og forandringer i arvestoffet, er det tilrådelig at mannlige pasienter som behandles med metotreksat i doser over 30 mg/uke vurderer sædoppbevaring før behandlingen starter (se også avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Amming
Metotreksat utskilles i brystmelk i slike mengder at det finnes en risiko for å påvirke barnet. Amming skal derfor avbrytes under behandling med Methotrexat Accord.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler
kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i
pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bivirkninger som tretthet og svimmelhet kan inntreffe. Hvis du føler deg trett eller svimmel, må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Methotrexat Accord inneholder natrium.
Methotrexat Accord inneholder 194 mg natrium pr. maksimal døgndose.
Skal tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Methotrexat Accord
Methotrexat Accord gis til deg av helsepersonell.
Dosen du får og hvor ofte du får den avhenger av sykdommen du behandles mot, din helsetilstand og din alder, vekt og kroppsareal. Methotrexat Accord kan gis i en muskel (intramuskulært), i en vene (intravenøst), eller i en arterie (intraarterielt).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Methotrexat Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Methotrexat Accord kan forårsake bivirkninger som kan være farlige eller livstruende. Under behandlingen bør du være oppmerksom på tegn på bivirkninger og rapportere dem til legen.
Kontakt lege omgående hvis du oppdager noen av følgende bivirkninger: Det er mulig at du trenger akutt medisinsk behandling.
 • Uforklarlig kortpustethet, tørrhoste eller hvesing (symptomer på lungeproblemer).
 • Plutselig kløe, utslett (elveblest), opphovning i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller svelg (som kan gjøre det vanskelig å puste og svelge). Det kan også føles som om du kommer til å besvime (symptomer på alvorlig allergisk reaksjon).
 • Brekninger, diaré eller betennelse i munnhulen (stomatitt) og magesår (symptomer på bivirkning i magetarmkanalen).
 • Gulfarging av hud eller øyne, mørk urin (symptomer på bivirkning i leveren).
 • Feber, skjelving, verk i kroppen og sår hals (symptomer på infeksjon).
 • Uventet blødning (for eksempel blødning i tannkjøttet, mørk urin, blod i urin eller oppkast) eller uventede blåmerker, svart, tjæreaktig avføring – dette kan være en følge av redusert koaguleringsevne eller blødning fra magen eller tarmen.
 • Utslett med flassing eller blemmer og effekter på slimhinnene, f.eks. i nesen (symptomer på Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme).
 • Unormal atferd, forbigående blindhet og generaliserte anfall (symptomer på bivirkninger i sentralnervesystemet).
 • Lammelse (parese).
Liste over bivirkninger som er rapportert fra behandling med Methotrexat Accord er angitt nedenfor, rangert etter hyppighet.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Nedsatt appetitt, kvalme, brekninger, magesmerter, nedsatt fordøyelse, sure oppstøt (dyspepsi)
 • Betennelse og sårdannelse i munn og svelg
 • Forhøyet nivå leverenzymer
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Herpes zoster
 • Effekter på blodet, f.eks. anemi, levkopeni, trombocytopeni
 • Diaré
 • Tørrhoste, kortpustethet, brystsmerter, feber
 • Utslett, rødhet og kløe
 • Hodepine, tretthet, døsighet
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Redusert antall blodceller (pancytopeni), mangel på granulocytter (en type hvite blodceller) (agranulocytose)
 • Betennelse i blodårene
 • Anafylaktoide reaksjoner og allergisk betennelsespregede forandringer i årevegger (vaskulitt)
 • Svimmelhet (vertigo), forvirring, depresjon
 • Krampeanfall, encefalopati (sykdom i hjernen)
 • Lymfom (kreftsykdommer utviklet fra celler i lymfesystemet)
 • Lungefibrose
 • Blødninger og sår i magen og tarmkanalen
 • Betennelse i bukspyttkjertelen
 • Diabetiske komplikasjoner
 • Redusert nivå av albumin
 • Økt pigmentering i huden
 • Håravfall, vonde lesjoner av avflassende flekker forårsaket av psoriasis
 • Økning av revmatiske knuter (knuter av vev)
 • Effekter på hud og slimhinner, iblant alvorlig (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • Hud som blir overfølsom overfor sollys, elveblest
 • Benskjørhet (osteoporose), ledd- og muskelsmerter
 • Leverfibrose og skrumplever (leverkirrhose), fettholdig lever
 • Betennelse og sårdannelse i urinblæren, hematuri (blod i urinen), dysuri (smertefull vannlating)
 • Betennelse og sårdannelse i skjeden
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Betennelse i hjerteposen (perikarditt), akkumulering av væske i hjerteposen (perikardial effusjon) og tamponade
 • Megaloblastisk anemi
 • Humørsvingninger
 • Lammelse (parese)
 • Effekter på taleevnen, inkludert taleforstyrrelse (dysartri) og tap av taleevne (afasi)
 • Sykdom eller skade i ryggmargen (myelopati)
 • Synsforstyrrelse, tåkesyn
 • Blodpropp (cerebral, dyp vene og retinal vene)
 • Lavt blodtrykk
 • Diabetes
 • Svelgbetennelse (faryngitt), manglende ånderettsbevegelse (apné), bronkial astma, tannkjøttbetennelse (gingivitt)
 • Betennelse i tynntarmen
 • Blod i avføring
 • Feilaktig eller utilstrekkelig opptak av føden i tarmkanalen (malabsorpsjon)
 • Akne, sår på huden, pigmentforandringer i neglene, blåmerker
 • Benbrudd
 • Nyresvikt, liten urinmengde (oliguri), urinforgiftning (azotemi) og opphevet urinproduksjon (anuri)
 • Økt mengde urinsyre i blodet (hyperurikemi)
 • Forhøyet serumnivå av kreatinin og urea
 • Leverskade
 • Unormal utvikling av melkekjertler
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Infeksjoner, blodforgiftning, opportunistiske infeksjoner
 • Alvorlig svikt i benmargen, blodmangel (anemi) som følge av at benmargen ikke kan produsere blodceller (aplastisk anemi), sykdom i lymfeknutene (lymfadenopati), økt vekst av hvite blodceller (lymfoproliferativ sykdom), eosinofili, nøytropeni og hypogammaglobulinemi (lav konsentrasjon av immunoglobuliner i blodet)
 • Nedsatt immunforsvar
 • Søvnløshet
 • Nedsatt intellektuell funksjon som å tenke, huske, og resonnere
 • Smerter i ledd og/eller muskler, svekket styrke
 • Muskelsvakhet (myasteni)
 • Tegn på irritasjon av hjernehinnene (lammelse, brekninger), akutt aseptisk hjernehinnebetennelse
 • Unormale fornemmelser, smaksendringer (metallsmak)
 • Øyekatarr, sykdommer i netthinnen, synstap, opphovnede øyne
 • Betennelse i øyets follikler, tåreflod (epifora) og lysskyhet (fotofobi)
 • Tumorlysesyndrom
 • Allergisk betennelsespregede forandringer i årevegger (vaskulitt), betennelse i svettekjertler
 • Problemer med lungefunksjon, kortpustethet, lungebetennelse
 • Infeksjoner i lungene
 • Økt mengde væske i lungesekken (plevraeffusjon)
 • Utvidet tykktarm (toksisk megakolon), blod i oppkast
 • Reaktivering av kronisk hepatitt, akutt leverdegenerering, herpes simplex, hepatitt, leversvikt
 • Smertefull opphovning av huden rundt neglene
 • Utvidelse av små blodårer i huden (paronyki)
 • Økt forekomst av proteiner i urinen (proteinuri)
 • Nedsatt sexlyst, impotens
 • Menstruasjonsforstyrrelse
 • Utflod fra skjeden
 • Ufruktbarhet (infertilitet)
 • Feber, nedsatt sårheling
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Blødning, blod utenfor blodårene
 • Psykose
 • Oppsamling av væske i hjernen og lungene
 • Metabolsk forstyrrelse
 • Hudnekrose, hissig, flassende hudutslett (eksfoliativ dermatitt)
 • Beinskade i kjeven (sekundær til økt vekst av hvite blodceller)
Metotreksat skal ikke gis i ryggraden da det kan føre til svært alvorlige bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Methotrexat Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten/esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methotrexat Accord
 • Virkestoff er metotreksat. 1 ml oppløsning inneholder 100 mg metotreksat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Methotrexat Accord ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlet er en klar, gul oppløsning.
Pakningsstørrelse: 1 hetteglass i eske for pakningsstørrelse 5 ml, 10 ml og 50 ml
5 hetteglass i eske for pakningsstørrelse 5 ml, 10 ml og 50 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow HA1 4 HF, Middlesex
Storbritannia
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 2003526 KV Utrecht
Nederland
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.04.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Anvisning om klargjøring, håndtering og destruksjon av Methotrexat Accord 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oppløsningen skal kontrolleres visuelt før bruk. Kun klar oppløsning som er fri fra partikler skal brukes.
Injeksjon med Methotrexat Accord kan fortynnes ytterligere med et egnet konserveringsfritt middel, for eksempel glukoseoppløsning (5 %) eller natriumkloridoppløsning (0,9 %). Den kjemiske og fysiske stabiliteten til den fortynnede oppløsningen er påvist i glukoseoppløsning (5 %) og natriumkloridoppløsning (0,9 %) ved konsentrasjoner på 5 mg/ml og 20 mg/ml i 36 timer ved 20-25ºC og 35 dager ved 2-8ºC. Fortynnet produkt er stabilt i begge fortynningsmidler ved begge konsentrasjoner i 36 timer ved 20-25ºC og 35 dager ved 2-8ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og tilstand før bruk, brukerens ansvar, og vil ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Følgende anbefalinger bør tas i betraktning vedrørende håndtering: Produktet skal kun brukes og administreres av opplært personell. Tilberedning av oppløsningen skal utføres i anviste områder som er utformet for å beskytte personell og miljøet (f.eks. sikkerhetskabinetter), og beskyttende klær skal brukes (inkludert hansker, vernebriller og masker ved behov).
Helsepersonell som er gravide skal ikke håndtere og/eller administrere Methotrexat Accord.
Methotrexat Accord skal ikke komme i kontakt med hudoverflaten eller slimhinnene. Hvis det oppstår kontaminering, skal det berørte området skylles omgående med rikelige mengder vann i minst ti minutter.
Kun til engangsbruk. Ikke anvendt oppløsning bør kasseres. Avfall skal kasseres forsiktig i egnede separate beholdere, tydelig merket mht. innhold (siden pasientens kroppsvæske og ekskreter også kan inneholde vesentlige mengder antineoplastiske midler og det er antydet at disse og materiale som sengetøy som er kontaminert med disse, også bør behandles som farlig avfall). Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav, for eksempel ved brenning.
Det skal finnes egnede prosedyrer for utilsiktet kontaminasjon grunnet søl, og ansattes eksponering for antineoplastiske midler skal registreres og overvåkes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

afasi: Tap av tale (motorisk afasi) eller manglende evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

akutt lymfatisk leukemi (all): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hematuri: Blod i urinen.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

myelopati: Skade eller sykdom i ryggmargen.

nedsatt fordøyelse (maldigestion): Redusert nedbrytning av mat i mage-tarmkanalen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

skrumplever (levercirrhose, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

urinforgiftning (uremi): Økt mengde avfallstoffer i blodet som følge av sviktende nyrefunksjon. Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.