Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

metotreksat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metex
 3. Hvordan du bruker Metex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Metex er og hva det brukes mot
Metex inneholder metotreksat som virkestoff.
Metotreksat er et stoff med følgende egenskaper:
 • det påvirker veksten av visse celler i kroppen, som reproduseres raskt
 • det reduserer aktiviteten til immunsystemet (kroppens egen forsvarsmekanisme)
 • det hindrer infeksjoner
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metex er godkjent til behandling av:
 • aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter.
 • polyartrittiske former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ikke har vært tilfredsstillende.
 • alvorlig, vedvarende, invalidiserende psoriasis, som ikke gir tilfredsstillende respons på andre behandlingsformer, f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne pasienter.
 • mild til moderat Crohns sykdom hos voksne pasienter når adekvat behandling med andre legemidler ikke er mulig.
Revmatoid artritt (RA) er en kronisk kollagensykdom, karakterisert av betennelse i synovialmembranene (leddhinnene). Disse membranene produserer en væske som fungerer som smøremiddel for mange ledd. Betennelsen forårsaker fortykning av membranen og opphovning av leddet.
Juvenil artritt rammer barn og ungdom under 16 år. Polyartrittiske former kan foreligge hvis 5 eller flere ledd rammes i løpet av sykdommens første 6 måneder.
Psoriasisartritt er en type leddbetennelse med psoriasissår i huden og neglene, spesielt ved leddene i fingrene og tærne.
Psoriasis er en vanlig kronisk hudsykdom, karakterisert ved røde flekker dekket av tykke, tørre, sølvfargede hudflak.
Metex modifiserer og senker farten på sykdomsutviklingen.
Crohns sykdom er en type inflammatorisk tarmsykdom som kan ramme enhver del av mage/tarmkanalen og forårsaker symptomer som magesmerter, diaré, oppkast eller vekttap.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Metex
Bruk ikke Metex
 • dersom du er allergisk overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av alvorlige lever- eller nyresykdommer eller blodsykdommer.
 • dersom du regelmessig drikker store mengder alkohol.
 • dersom du lider av en alvorlig infeksjon, f.eks. tuberkulose, HIV eller andre immunsviktsyndromer.
 • dersom du lider av munnsår, magesår eller åpent sår i tarmen.
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • dersom du vaksineres med levende vaksiner på samme tid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Metex dersom:
 • du er eldre eller føler deg generelt uvel eller svak,
 • du har nedsatt leverfunksjon,
 • du lider av dehydrering (væsketap).
Anbefalte oppfølgningsundersøkelser og sikkerhetstiltak
Selv når Metex gis i lave doser, kan det oppstå alvorlige bivirkninger. Disse kan oppdages i tide ved at legen følger opp pasienten og utfører laboratorietester.
Før behandlingen
Før behandlingsstart tas blodprøver for å kontrollere at du har nok blodlegemer, og det utføres tester for å kontrollere leverfunksjon, serumalbumin (et protein i blodet) og nyrefunksjon. Legen vil også kontrollere om du lider av tuberkulose (infeksjonssykdom i kombinasjon med små knuter i det berørte vevet) og ta et røntgenbilde av brystkassen din.
Under behandlingen
Følgende tester vil utføres minst én gang i måneden i de første seks månedene og deretter minst hver tredje måned:
 • Undersøkelse av munnen og halsen med tanke på slimhinneendringer
 • Blodprøver
 • Kontroll av leverfunksjon
 • Kontroll av nyrefunksjon
 • Kontroll av luftveiene og, om nødvendig, lungefunksjonen
Metotreksat kan påvirke immunsystemet og vaksinasjonsresultater. Det kan også påvirke resultatet fra immunologiske tester. Inaktive, kroniske infeksjoner (f.eks. herpes zoster [helvetesild], tuberkulose, hepatitt B eller C) kan blusse opp. Under behandling med Metex må du ikke vaksineres med levende vaksiner.
Strålingsutløst hudbetennelse og solforbrenning kan vende tilbake under metotreksatbehandling ("recall"-reaksjon). Psoriasis i huden kan forverres under UV-stråling og samtidig bruk av metotreksat.
Forstørrede lymfeknuter (lymfom) kan oppstå og gjøre at behandlingen må stanses.
Diaré kan være en bivirkning av Metex, og gjør det nødvendig å avbryte behandlingen. Hvis du har diaré, må du rådføre deg med lege.
Visse hjernesykdommer (encefalopati/leukoencefalopati) er rapportert hos kreftpasienter som har fått metotreksat. Slike bivirkninger kan ikke utelukkes når metotreksat brukes til å behandle andre sykdommer.
Andre legemidler og Metex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Bemerk at dette også gjelder legemidler som du vil ta i fremtiden.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Metex gis på samme tid som enkelte andre legemidler:
 • Antibiotika, f.eks.: tetracykliner, kloramfenikol og ikke-absorberbare, bredspektrede antibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloksacin og cefalotin (legemidler som forebygger/bekjemper visse infeksjoner).
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler eller salisylater (legemidler mot smerter og/eller betennelse, f.eks. acetylsalisylsyre, diklofenak og ibuprofen eller pyrazol).
 • Probenecid (legemiddel mot urinsyregikt).
 • Svake organiske syrer som "loop"-diuretika ("vanndrivende tabletter").
 • Legemidler som kan ha en negativ effekt på benmargen, f.eks. trimetoprim/sulfametoksazol (et antibiotikum) og pyrimetamin.
 • Andre legemidler som brukes til å behandle revmatoid artritt, f.eks. leflunomid, sulfasalazin og azatioprin.
 • Merkaptopurin (et cytostatikum).
 • Retinoider (legemiddel mot psoriasis og andre dermatologiske sykdommer).
 • Teofyllin (legemiddel mot bronkialastma og andre lungesykdommer).
 • Noen legemidler mot mageproblemer, f.eks. omeprazol og pantoprazol.
 • Hypoglykemiske midler (legemidler som brukes til å senke blodsukkeret).
Vitaminer som inneholder folsyre, kan redusere effekten av behandlingen og skal kun brukes når det tilrådes av lege.
Vaksinering med levende vaksine skal unngås.
Inntak av Metex sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol, samt store mengder kaffe, koffeinholdige drikker og svart te, skal unngås under behandling med Metex.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du må ikke bruke Metex når du er gravid, da det er risiko for skade på fosteret og for spontanabort. Menn og kvinner må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i ytterligere seks måneder etter at behandlingen med Metex er avsluttet.
Hos kvinner i fruktbar alder må eventuell graviditet være klart utelukket ved å utføre riktige tiltak, f.eks. graviditetstest, før behandlingen.
Siden metotreksat kan påvirke genene, tilrådes alle kvinner som ønsker å bli gravide å rådføre seg med et genetisk rådgivningssenter, om mulig allerede før behandlingen, og menn bør rådføre seg om muligheten for oppbevaring av sæd før behandlingen startes.
Amming skal opphøre før og under behandling med Metex.
Kjøring og bruk av maskiner
Behandling med Metex kan føre til bivirkninger som påvirker sentralnervesystemet, f.eks. tretthet og svimmelhet. Evnen til å kjøre og/eller bruke maskiner kan derfor i enkelte tilfeller bli redusert. Hvis du føler deg trett eller døsig, må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Metex inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt "natriumfritt".
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Metex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din bestemmer doseringen, som tilpasses individuelt. Det tar normalt 4–8 uker før behandlingen har noen effekt.
Metex gis av eller under tilsyn av lege eller medisinsk personale som en injeksjon kun én gang i uken. Sammen med legen må du bestemme en passende ukedag hver uke når injeksjonen skal gis. Metex kan injiseres intramuskulært (i en muskel), intravenøst (i en blodåre) eller subkutant (under huden).
Bruk av Metex hos barn og ungdom
Da det foreligger svært lite data vedrørende intravenøs bruk av legemidlet hos barn og ungdom, skal det kun injiseres under huden eller i en muskel.
Legen velger riktig dose hos barn og ungdom med forskjellige former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt.
Metex er ikke anbefalt hos barn under 3 år på grunn av utilstrekkelig erfaring hos denne aldersgruppen.
Bruksmåte og behandlingstid
Metex injiseres én gang i uken!
Behandlende lege bestemmer behandlingens varighet. Behandling av revmatoid artritt, juvenil, idiopatisk artritt, psoriasis vulgaris, psoriasisartritt og Crohns sykdom med Metex er langtidsbehandling.
I begynnelsen av behandlingen kan du få injeksjoner med Metex av helsepersonalet. I noen tilfeller kan legen beslutte å informere deg om hvordan du injiserer Metex under huden selv. Du vil da få egnet opplæring.
Du må under ingen omstendigheter forsøke å injisere Metex selv hvis du ikke har fått slik opplæring.
Se bruksanvisningen i slutten av pakningsvedlegget.
Håndterings- og destruksjonsmetodene må være i samsvar med de som brukes for andre cytostatiske preparater og i overensstemmelse med lokale krav. Helsepersonell som er gravide skal ikke håndtere og/eller gi Metex.
Metotreksat må ikke komme i kontakt med hudoverflaten eller slimhinnene. Hvis dette likevel skjer, må det berørte området skylles omgående med rikelige mengder vann.
Dersom du tar for mye av Metex
Kontakt lege umiddelbart dersom du tar for mye av Metex.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Metex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Metex
Kontakt lege umiddelbart dersom du avbryter behandling med Metex.
Hvis du mener at virkningen av Metex er for sterk eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppigheten og alvorlighetsgraden av bivirkningene avhenger av dosen og hvor ofte du tar legemidlet. Siden alvorlige bivirkninger kan inntreffe selv ved lave doser, er det viktig at du overvåkes regelmessig av lege. Din lege vil utføre tester for å kontrollere om det utvikles abnormaliteter i blodet (for eksempel hvite blodceller, lavt antall blodplater og lymfom) og endringer i nyrer og lever.
Informer lege omgående dersom du får noen av symptomene nedenfor, ettersom de kan indikere en alvorlig, kanskje livstruende bivirkning som krever øyeblikkelig spesiell behandling:
 • vedvarende tørrhoste uten slim, andpustenhet og feber; dette kan være tegn på lungebetennelse (vanlig)
 • symptomer på leverskade, som gulfarging av huden og det hvite i øynene; metotreksat kan forårsake kronisk leverskade (skrumplever/levercirrhose), dannelse av arrvev i leveren (leverfibrose), fettnedbrytning i leveren (mindre vanlig), leverbetennelse (akutt hepatitt) (sjelden) og leversvikt (svært sjelden)
 • allergiske symptomer som hudutslett, inkludert rød kløende hud, hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals (som kan forårsake vanskeligheter med å svelge eller puste) og følelsen av at du skal besvime; dette kan være tegn på alvorlige allergiske reaksjoner eller anafylaktisk sjokk (sjelden)
 • symptomer på nyreskade, som hevelse i hender, ankler eller føtter, eller endringer i vannlatingshyppighet eller redusert (oliguri) eller fraværende urin (anuri); dette kan være tegn på nyresvikt (sjelden)
 • symptomer på infeksjoner, f.eks. feber, frysninger, en verkende kropp, sår hals; metotreksat kan gjøre deg mer mottakelig for infeksjoner. Alvorlige infeksjoner, som en bestemt type lungebetennelse (Pneumocystis carinii-pneumonie) eller blodforgiftning (sepsis) kan opptre (sjelden)
 • symptomer, som svakhet på én side av kroppen (slag) eller smerte, hevelse, rødhet og uvanlig varme i en av leggene (dyp venetrombose); dette kan skje når en blodpropp løsner og blokkerer et blodkar (tromboembolisk hendelse) (sjelden)
 • feber og kraftig forverring av allmenntilstanden, eller plutselig feber sammen med en sår hals eller munn, eller vannlatingsforstyrrelser; metotreksat kan forårsake et stort fall i visse hvite blodceller (agranulocytose) og alvorlig benmargssuppresjon (svært sjelden)
 • uventet blødning, f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen, oppkast med blod, eller blåmerker; dette kan være tegn på et sterkt redusert antall blodplater forårsaket av alvorlig benmargssuppresjon (svært sjelden)
 • symptomer som alvorlig hodepine, ofte i kombinasjon med feber, stiv nakke, kvalme, oppkast, føle seg forvirret og følsomhet overfor lys kan vitne om en betennelse i hjernehinnen (akutt aseptisk meningitt) (svært sjelden)
 • visse hjernesykdommer (encefalopati/leukoencefalopati) er rapportert hos kreftpasienter som har fått metotreksat. Slike bivirkninger kan ikke utelukkes når metotreksat brukes til å behandle andre sykdommer. Tegn på hjernesykdommer av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser (ataksi), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent)
 • alvorlig hudutslett eller blemmer på huden (dette kan også berøre munnen, øyne og kjønnsorganer); dette kan være tegn på sykdommer som Stevens Johnsons syndrom eller «burned skin»-syndrom (toksisk epidermal nekrolyse/Lyells syndrom) (svært sjelden)
Nedenfor finner du andre bivirkninger som kan inntreffe:
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
 • Betennelse i slimhinnene i munnen, fordøyelsesproblemer, kvalme, appetittmangel, abdominal smerte
 • Unormal leverfunksjonstest (ASAT, ALAT, bilirubin, alkalisk fosfatase)
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Munnsår, diaré
 • Utslett, rødfarging av huden, kløe
 • Hodepine, tretthet, døsighet
 • Redusert blodcelleproduksjon med redusert antall hvite og/eller røde blodceller og/eller blodplater
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Halsbetennelse
 • Tarmbetennelse, oppkast, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreas), svart eller tjæreaktig avføring, mage/tarm (gastrointestinale) sår og blødninger
 • Økt følsomhet for lys, hårtap, økt antall revmatiske knuter, hudsår, helvetesild, betennelse i blodkar, herpesaktig hudutslett, elveblest
 • Oppstått sukkersyke (diabetes mellitus)
 • Svimmelhet, forvirring, depresjon
 • Redusert serumalbumin
 • Redusert antall av alle blodceller og blodplater
 • Betennelse og sår i urinblæren eller skjeden, nedsatt nyrefunksjon, vannlatingsforstyrrelser
 • Leddsmerter, muskelsmerter, redusert beinmasse
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • Betennelse i tannkjøttet
 • Økt hudpigmentering, akne, blåmerker på huden som følge av blødninger fra blodkar (ekkymose, petekkier), allergisk betennelse i blodkar
 • Redusert antall antistoffer i blodet
 • Infeksjon (inkludert at en ikke aktiv kronisk infeksjon blir aktiv igjen), røde øyne (konjunktivitt)
 • Humørsvingninger (skiftende humør)
 • Synsforstyrrelser
 • Betennelse i sekken rundt hjertet, væskeansamling i sekken rundt hjertet, tilstoppet hjertefylling på grunn av væske i sekken rundt hjertet
 • Lavt blodtrykk
 • Dannelse av arrvev i lungen (lungefibrose), kortpustethet og bronkialastma, væskeansamling i sekken rundt lungene
 • Tretthetsbrudd (benbrudd grunnet gjentatt overbelastning)
 • Elektrolyttforstyrrelser
 • Feber, nedsatt sårheling
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Akutt toksisk utvidelse av tarmen (toksisk megakolon)
 • Økt pigmentering i neglene, betennelse i neglebåndene (akutt paronyki), dyp infeksjon i hårsekkene (furunkulose), synlig forstørrelse av små blodkar
 • Skade (dannelse av steril byll, endringer i fettvev) på injeksjonsstedet etter tilførsel i en muskel eller under huden
 • Smerter, tap av styrke eller følelse av nummenhet eller prikking i armer og ben, smaksendringer (metallsmak), krampetrekninger, lammelse, meningisme (nakke/ryggstivhet)
 • Nedsatt syn, øyesykdom uten betennelse (retinopati)
 • Nedsatt seksualdrift, impotens, forstørrede bryster hos menn, mangelfull sædproduksjon (oligospermi), menstruasjonsforstyrrelser, utflod fra skjeden
 • Forstørrede lymfeknuter (lymfom)
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data
 • Økt antall visse hvite blodlegemer
 • Neseblødning
 • Proteiner i urin
 • Svakhetsfølelse
 • Beinskade i kjeven (sekundær til økt vekst av hvite blodceller)
 • Sår på injeksjonsstedet
Når metotreksat gis i en muskel, kan lokale bivirkninger (brennende følelse) eller skade (dannelse av steril byll, nedbrytning av fettvev) ofte oppstå på injeksjonsstedet. Tilførsel av metotreksat under huden tolereres godt lokalt. Det er observert kun lette lokale hudreaksjoner, som avtok under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Metex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar de ferdigfylte sprøytene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metex
 • Virkestoff er metotreksat. 1 ml oppløsning inneholder metotreksatdinatrium tilsvarende 50 mg metotreksat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Metex ser ut og innholdet i pakningen
Metex ferdigfylte sprøyter inneholder en klar, gulbrun oppløsning. <Bare til pakninger med sprøyter med sikkerhetssystem> Sprøyten er utstyrt med et sikkerhetssystem for å forhindre utilsiktet skade som følge av sprøytestikk og forhindre gjenbruk av kanylen.
Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelig:
Ferdigfylte sprøyter med faste kanyler til subkutan bruk, med gradering og alkoholservietter, som inneholder 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml og 0,60 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i pakninger på 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 og 24 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetssystem.
Ferdigfylte sprøyter med vedlagte kanyler til subkutan bruk, med gradering og alkoholservietter, som inneholder 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml og 0,60 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i pakninger på 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 og 24 ferdigfylte sprøyter.
For intramuskulær og intravenøs bruk må det brukes en kanyle som er egnet for disse administrasjonsveiene: Kanylen som er inkludert i pakningen, er bare egnet for subkutan bruk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
Telefon: +49 4103 8006-0
Faks: +49 4103 8006-100
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Bulgaria, Den slovakiske republikk, Finland, Hellas, Island, Nederland, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia Tsjekkia, Ungarn, Østerrike: Metoject
Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Norge, Polen og Portugal: Metex
Tyskland: metex
Italia: Reumaflex
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.08.2019
<Bare til pakninger med sprøyter uten sikkerhetssystem>
 
Bruksanvisning
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å injisere. Bruk alltid den injeksjonsteknikken som lege, farmasøyt eller sykepleier har lært deg.
Hvis du opplever problemer eller har spørsmål, kan du kontakte lege, farmasøyt eller sykepleier.
Klargjøring
Velg en ren, godt belyst og flat arbeidsflate.
Finn fram det du trenger før du begynner:
 • 1 Metex ferdigfylt sprøyte
 • 1 alkoholserviett (følger med i pakningen)
Vask hendene nøye. Før bruk må du sjekke om Metex-sprøyten har synlige defekter (eller sprekker).
Injeksjonssted
Det beste stedet for injeksjoner er:
 • øvre del av lårene,
 • magen, bortsett fra rundt navlen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Oversettelse av figuren:
  Areas for... - Områder for subkutan injeksjon
  Abdomen - Mage
  Thigh - Lår
 • Hvis noen hjelper deg med injeksjonen, kan de også sette den på baksiden av overarmene, like nedenfor skuldrene.
 • Bytt injeksjonssted for hver injeksjon. Det kan redusere risikoen for å utvikle irritasjoner på injeksjonsstedet.
 • Ikke injiser i hud som er øm, har bloduttredelser, er rød, er hard eller har arr eller strekkmerker. Hvis du har psoriasis, må du ikke forsøke å injisere rett inn i områder med hevede, tykke, røde eller flassende flekker eller lesjoner.
Injisere oppløsningen
 1. Pakk ut den ferdigfylte metotreksatsprøyten og les pakningsvedlegget nøye. Ta den ferdigfylte sprøyten ut av emballasjen ved romtemperatur.
 2. Desinfisering
  Velg et injeksjonssted og desinfiser med en serviett dyppet i desinfeksjonsmiddel.
  Vent i minst 60 sekunder til desinfeksjonsmiddelet har tørket.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Ta av den beskyttende plasthetten.
  Ta forsiktig av den grå plasthetten ved å trekke den rett av sprøyten. Hvis hetten er veldig stiv, dreier du litt på den mens du trekker.
  Viktig: Ikke berør kanylen på den ferdigfylte sprøyten!
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Stikke inn sprøyten
  Bruk to fingre til å klemme sammen en hudfold, og stikk kanylen raskt inn i huden i 90 graders vinkel.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Injeksjon
  Stikk kanylen helt inn i hudfolden. Skyv stempelet sakte ned og injiser væsken under huden. Hold godt fast i huden til injeksjonen er fullført.
  Trekk kanylen forsiktig rett ut.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Metotreksat må ikke komme i kontakt med overflaten av hud eller slimhinner. Ved kontaminasjon må det rammede området skylles umiddelbart med rikelige mengder vann.
Hvis du selv eller andre i nærheten blir skadet av kanylen, må du kontakte lege umiddelbart og ikke bruke denne ferdigfylte sprøyten.
Avhending og annen håndtering
Legemidlet og den ferdigfylte sprøyten må håndteres og avhendes i samsvar med lokale krav. Gravide helsepersonell må ikke håndtere og/eller administrere Metex.
<Bare til pakninger med sprøyter med sikkerhetssystem>
Bruksanvisning
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å injisere. Bruk alltid den injeksjonsteknikken som lege, farmasøyt eller sykepleier har lært deg.
Hvis du opplever problemer eller har spørsmål, kan du kontakte lege, farmasøyt eller sykepleier.
Klargjøring
Velg en ren, godt belyst og flat arbeidsflate.
Finn fram det du trenger før du begynner:
 • 1 Metex ferdigfylt sprøyte med sikkerhetssystem
 • 1 alkoholserviett (følger med i pakningen)
Vask hendene nøye. Før bruk må du sjekke om Metex-sprøyten har synlige defekter (eller sprekker).
Injeksjonssted
Det beste stedet for injeksjoner er:
 • øvre del av lårene,
 • magen, bortsett fra rundt navlen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Oversettelse av figuren:
  Areas for... - Områder for subkutan injeksjon
  Abdomen - Mage
  Thigh - Lår
 • Hvis noen hjelper deg med injeksjonen, kan de også sette den på baksiden av overarmene, like nedenfor skuldrene.
 • Bytt injeksjonssted for hver injeksjon. Det kan redusere risikoen for å utvikle irritasjoner på injeksjonsstedet.
 • Ikke injiser i hud som er øm, har bloduttredelser, er rød, er hard eller har arr eller strekkmerker. Hvis du har psoriasis, må du ikke forsøke å injisere rett inn i områder med hevede, tykke, røde eller flassende flekker eller lesjoner.
Injisere oppløsningen
 1. Pakk ut den ferdigfylte metotreksatsprøyten med sikkerhetssystem og les pakningsvedlegget nøye. Ta den ferdigfylte sprøyten ut av emballasjen ved romtemperatur.
 2. Desinfisering
  Velg et injeksjonssted og desinfiser med en serviett dyppet i desinfeksjonsmiddel.
  Vent i minst 60 sekunder til desinfeksjonsmiddelet har tørket.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Ta av den beskyttende plasthetten
  Ta forsiktig av den grå plasthetten ved å trekke den rett av sprøyten. Hvis hetten er veldig stiv, dreier du litt på den mens du trekker.
  Viktig: Ikke berør kanylen på den ferdigfylte sprøyten!
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Stikke inn sprøyten
  Bruk to fingre til å klemme sammen en hudfold, og stikk kanylen raskt inn i huden i 90 graders vinkel.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Injeksjon
  Stikk kanylen helt inn i hudfolden. Skyv stempelet sakte ned og injiser væsken under huden.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Fjerning av kanylen
  Hold godt fast i huden til injeksjonen er fullført.
  Trekk kanylen forsiktig rett ut.
  Kanylen dekkes automatisk av en beskyttelseshette.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Merk: Beskyttelsessystemet som iverksettes av utløsing av beskyttelseshetten blir bare aktivert når sprøyten er tømt fullstendig ved å trykke stempelet helt ned.
Metotreksat må ikke komme i kontakt med overflaten av hud eller slimhinner. Ved kontaminasjon må det rammede området skylles umiddelbart med rikelige mengder vann.
Hvis du selv eller andre i nærheten blir skadet av kanylen, må du kontakte lege umiddelbart og ikke bruke denne ferdigfylte sprøyten.
Avhending og annen håndtering
Legemidlet og den ferdigfylte sprøyten må håndteres og avhendes i samsvar med lokale krav. Gravide helsepersonell må ikke håndtere og/eller administrere Metex.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

furunkulose (hårfollikkelbetennelse i flere hårfollikler): Hårfollikkelbetennelse.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

Metex ferdigfylt sprøyte