PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Meloxicam Bluefish 7,5 mg tabletter

Meloxicam Bluefish15 mg tabletter

meloksikam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet kun ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Meloxicam Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Meloxicam Bluefish
 3. Hvordan du bruker Meloxicam Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Meloxicam Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Meloxicam Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Meloxicam Bluefish er et betennelsesdempende legemiddel som også virker smertestillende og febernedsettende. Virkestoffet meloksikam tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske (betennelsesdempende) legemidler (NSAIDs).
Meloxicam Bluefish brukes til .
 • kortvarig behandling for å lindre symptomer ved oppblussing av slitasjegikt (osteoartrose, sykdom i leddene).
 • langvarig behandling for å lindre symptomene ved kronisk leddgikt (revmatoid artritt, kronisk, autoimmun betennelsessykdom) og Bekhterevs sykdom (kronisk betennelse i ryggraden).
 
2. Hva du må vite før du bruker Meloxicam Bluefish
Bruk ikke Meloxicam Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor meloksikam eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre legemidler med lignende betennelsesdempende virkning (f.eks. acetylsalisylsyre). Du må ikke bruke Meloxicam Bluefish hvis du tidligere har hatt symptomer på astma, nesepolypper, hevelse i huden eller slimhinner (ødem) eller elveblest (urtikaria) etter behandling med acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler.
 • barn og ungdom under 16 år.
 • dersom du har magesår eller har hatt magesår gjentatte ganger.
 • dersom du har sterkt nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon som ikke blir behandlet med dialyse.
 • dersom du har blødninger fra magen eller tarmen, hjerneblødning eller andre blødningsforstyrrelser.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du er gravid i de 3 siste månedene av svangerskapet, eller dersom du er gravid og ikke har rådført deg med lege (se Graviditet).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • dersom du tidligere har hatt betennelse i spiserøret (øsofagitt) eller magesekken (gastritt) og/eller magesår.
 • dersom du tidligere har hatt sykdom i mage-tarmsystemet (f.eks. ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmssykdom), Crohns sykdom).
 • dersom du har eller har hatt astma.
 • dersom du har hjertesykdom eller høyt blodtrykk.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du bruker vanndrivende legemidler (diuretika).
 • dersom du har hatt et større blodtap.
Risikoen for at det oppstår sår og blødninger øker dersom du bruker kortikosteroider som skal svelges, blodfortynnende midler som f.eks warfarin, såkalte selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. fluoksetin) eller stoffer som hemmer blodplatene som f.eks. acetylsalisylsyre.
Eldre pasienter bør være klar over at risikoen for bivirkninger øker med økende alder.
Pasienter som tidligere har hatt bivirkninger i mage-tarmkanalen, spesielt eldre, bør informere om alle uvanlige symptomer i magen (spesielt mage-tarmblødninger), spesielt i starten av behandlingen.
Hudreaksjoner
Hudutslett som kan være livstruende (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapportert ved bruk av Meloxicam Bluefish. Disse oppstår først som røde sirkler eller runde flekker, ofte med en blemme i midten, på overkroppen.
Andre tegn å være oppmerksom på er sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og konjunktivitt (røde og hovne øyne).
Disse hudutslettene som kan være livstruende kommer ofte sammen med influensaliknende symptomer. Utslettet kan forverres til utstrakt blemmedannelse eller avskalling av huden.
Det er størst risiko for at alvorlige hudreaksjoner oppstår de første behandlingsukene.
Dersom du har fått Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved bruk av Meloxicam Bluefish, må du aldri begynne med Meloxicam Bluefish igjen.
Dersom du får et utslett eller slike hudsymptomer skal du slutte å ta Meloxicam Bluefish og omgående rådføre deg med lege og fortelle at du tar dette legemidlet.
Som andre NSAIDs kan meloksikam skjule symptomer på underliggende infeksjonssykdom.
Alle typer smertestillende legemidler fører med seg en alvorlig risiko dersom de tas i høyere doser enn anbefalt. Bruk derfor ikke mer enn anbefalt daglig dose, og ikke bruk andre typer smertestillende legemidler samtidig uten at dette er forskrevet av legen.
Som andre legemidler som hemmer cyklooksygenase og dannelsen av prostaglandiner kan bruk av Meloxicam Bluefish gjøre det vanskeligere å bli gravid. Informer derfor legen din dersom du planlegger å bli gravid eller har problemer med å bli gravid.
Legemidler som Meloxicam Bluefish kan gi en liten økning i risikoen for hjerteinfarkt eller slag. Risikoen er større ved høye doser og langvarig behandling. Bruk ikke mer enn anbefalt dose eller over lengre tid enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen din med lege eller apotek dersom du har hjerteproblemer, har hatt slag eller tror at du kan være i faresonen for slike tilstander (f.eks. at du har høyt blodtrykk, sukkersyke, høyt kolesterol eller at du røyker).
Andre legemidler og Meloxicam Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Meloxicam Bluefish:
 • andre lignende betennelsesdempende legemidler (såkalte NSAIDs, salisylater inkludert acetylsalisylsyre). Samtidig bruk kan gi økt risiko for magesår og blødninger
 • Vanndrivende legemidler (diuretika)
 • Legemidler som påvirker blodlevringen (blodfortynnende midler). Samtidig bruk kan øke risikoen for blødninger
 • Enkelte blodtrykkssenkende legemidler. Samtidig bruk kan redusere den blodtrykkssenkende virkningen, og i enkelte tilfeller kan også risikoen for bivirkninger i nyrene øke
 • Ciklosporin (et såkalt immunhemmende legemiddel som hemmer kroppens immunforsvar). Samtidig bruk kan øke risikoen for bivirkninger i nyrene
 • Kortisonpreparater (mot betennelse). Økt risiko for mage-tarm bivirkninger
 • Livmorsinnlegg/spiral. Virkningen av disse kan bli dårligere
 • Litium (brukes mot enkelte psykiske sykdommer). Virkningen av litium kan øke
 • Metotreksat (brukes bl.a. til behandling av kronisk leddgikt)
 • Kolestyramin (senker kolesterolinnholdet)
 • Selektive serotoninreopptakshemmere (mot depresjon)
Inntak av Meloxicam Bluefish sammen med mat og drikke
Meloxicam Bluefish skal tas sammen med mat og svelges med litt drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Gravide kvinner må ikke bruke Meloxicam Bluefish i de 3 siste månedene av svangerskapet. Bruk av Meloxicam Bluefish må unngås av kvinner som er gravide eller som planlegger å bli gravide. Behandling under svangerskap skal være forskrevet av lege.
Det foreligger ingen spesifikk erfaring med meloksikam, men det er kjent at NSAIDs går over i morsmelk. Meloxicam Bluefish er derfor ikke anbefalt hos kvinner som ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Meloxicam Bluefish kan gi synsforstyrrelser, døsighet eller svimmelhet. Dersom du opplever noen av disse bivirkningene bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Meloxicam Bluefish inneholder laktose
Meloxicam Bluefish inneholder laktose. Dersom det er noen sukkertyper du ikke tåler bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Meloxicam Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Oppblussing av slitasjegikt (osteoartrose): Vanlig dose for voksne er 7,5 mg én gang daglig. I enkelte tilfeller kan dosen økes til 15 mg daglig.
Kronisk leddgikt (revmatoid artritt) og Bekhterevs sykdom: Vanlig dose til voksne er 15 mg én gang daglig.
Eldre pasienter og pasienter med økt risiko for bivirkninger:
Anbefalt dose for langvarig behandling av kronisk leddgikt og Bekhterevs sykdom hos eldre pasienter er 7,5 mg daglig. Pasienter med økt risiko for bivirkninger bør starte behandlingen med 7,5 mg daglig.
Nedsatt nyrefunksjon:
Hos dialysepasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon bør ikke dosen overskride 7,5 mg daglig. Det er ikke nødvendig å redusere dosen hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (for eksempel pasienter med kreatininclearance på mer enn 25 ml/minutt).
Meloxicam Bluefish anbefales ikke til pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon og som ikke får dialysebehandling.
Nedsatt leverfunksjon:
Det er ikke nødvendig å redusere dosen hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon.
Bruk av Meloxicam Bluefish hos barn og ungdom:
Meloxicam Bluefish 7,5 mg og 15 mg bør ikke brukes av barn under 16 år.
Ta ikke høyere dose av Meloxicam Bluefish enn 15 mg daglig.
Meloxicam Bluefish skal tas sammen med mat og svelges med litt drikke.
Dersom du tar for mye av Meloxicam Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer ved akutt overdosering med NSAIDs er vanligvis begrenset til sløvhet, døsighet, kvalme, oppkast og magesmerter. Disse symptomene går vanligvis over med støttebehandling. Mage-tarmblødninger kan forekomme. Alvorlig forgiftning kan føre til økt blodtrykk, akutt nyresvikt, nedsatt leverfunksjon, hemming av åndedrettet, koma, kramper, svikt i blodsirkulasjonen og hjertestans. Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner er rapportert ved bruk av vanlige doser NSAIDs og kan også oppstå ved overdosering.
Dersom du har glemt å ta Meloxicam Bluefish
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Legemidler som Meloxicam Bluefish kan gi en liten økning i risikoen for hjerteinfarkt eller slag.
Informer legen omgående dersom du merker bivirkninger i mage-tarmsystemet i begynnelsen av behandlingen (f.eks. magesmerter, halsbrann), dersom du tidligere har hatt slike bivirkninger som følge av langtidsbruk av NSAIDs, og spesielt dersom du er eldre.
Avbryt behandlingen omgående straks du merker at du får hudutslett, slimhinneskader (f.eks. i overflaten på innsiden av munnen) eller tegn på allergi.
Avbryt behandlingen med Meloxicam Bluefish og omgående kontakt lege dersom du får hevelser i f.eks. ansiktet, leppene, tungen og/eller svelget og/eller problemer med å svelge eller elveblest samtidig med at det blir vanskelig å puste (angioødem).
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer): Fordøyelsesbesvær, kvalme, oppkast, magesmerter, forstoppelse, luft i magen, diaré.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer): Ørhet, hodepine.
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer): Blodmangel (anemi), svimmelhet (vertigo), døsighet, søvnighet, allergiske reaksjoner, økt blodtrykk, hetetokter, tap av blod i mage- tarmkanalen, fra svelget til endetarmen, betennelse i magesekken, betennelse i slimhinnene i munnen, raping, kløe, utslett, påvirkning på nyreverdier, opphopning av natrium og væske som kan medføre kløe, utslett, hevelser (for eksempel i beina på grunn av opphopning av væske (ødem)), økt kaliuminnhold i blodet, påvirkning på leververdier, alvorlig allergisk reaksjon som medfører hevelser i ansiktet, leppene, tungen og/eller svelget.
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer): Påvirkning av blodverdiene (f.eks. nedsatt antall hvite blodceller og blodplater), humørsvingninger, søvnløshet, mareritt, synsforstyrrelser som uklart syn, øyebetennelse, øresus, hjertebank, astmaanfall hos pasienter som er allergiske mot acetylsalisylsyre eller lignende betennelsesdempende legemidler, sår i mage- tarmkanalen, betennelse i spiserøret som medfører svelgevansker og –smerter, betennelse i tykktarmen og elveblest. Hudutslett som kan være livstruende (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapportert (se avsnitt 2).
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer): Hull i veggen på magesekken, tynntarmen, tykktarmen eller galleblæren, leverbetennelse, betennelse i huden med blemmer, flekkete rødt utslett, akutt funksjonell nyresvikt hos pasienter med risikofaktorer.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kraftige allergiske reaksjoner som kan medføre sjokk, forvirringstilstand, desorientering, unormal lysfølsomhet, pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).
I svært sjeldne tilfeller kan Meloxicam Bluefish påvirke de hvite blodcellene og føre til at kroppens forsvar mot infeksjoner blir svekket. Dersom du pådrar deg en infeksjon med symptomer som feber med rask forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som smerte i nakken/halsen/munnen eller problemer med vannlatingen, må du oppsøke lege umiddelbart og ta en blodprøve for å utelukke at du har mangel på hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig at du informerer legen om hvilke legemidler du bruker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Meloxicam Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Meloxicam Bluefish
 • Virkestoffet er meloksikam 7,5 mg eller 15 mg
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, maisstivelse, natriumsitrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat og laktosemonohydrat.
Hvordan Meloxicam Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
7,5 mg: gulfarget, rund, flat skråkantet tablett med delestrek midt på den ene siden og glatt overflate på den andre. Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
15 mg: gulfarget, rund, flat skråkantet tablett med delestrek midt på den ene siden og glatt overflate på den andre. Tabletten kan deles i to like deler.
Blister (PVC/PVDC/Al)
Pakningsstørrelser: 10, 20, 30 og 100 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Danmark

Meloxicam ” Bluefish”

Norge

Meloxicam Bluefish 7,5 mg tabletter
Meloxicam Bluefish 15 mg tabletter

Sverige

Meloxicam Bluefish 7,5 mg tabletter
Meloxicam Bluefish 15 mg tabletter

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

cyklooksygenase (cox): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoartrose (artrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.