Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Maxitrol 1 mg/ml / 3500 IU/ml / 6000 IU/ml øyedråper, suspensjon

deksametason/neomycinsulfat/polymyksin B sulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Maxitrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Maxitrol
 3. Hvordan du bruker Maxitrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Maxitrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Maxitrol er og hva det brukes mot
Maxitrol er øyedråper bestående av en kombinasjon av et betennelsesdempende middel (kortikosteroid) og antibiotika. Det brukes etter operasjoner for å forhindre infeksjoner og samtidig dempe betennelse.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Maxitrol
Bruk ikke Maxitrol:
 • dersom du er allergisk overfor deksametason, neomycinsulfat, polymyksin B sulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har kjent overfølsomhet mot antibiotikagruppen aminoglykosider.
 • dersom du har en betennelse med pussdannelse i øyets bindehinne eller øyelokk.
 • dersom du har en infeksjon i øyet som ikke skyldes bakterier:
  • virusinfeksjon (f.eks. herpes, kopper, vannkopper)
  • soppinfeksjon i øyet
  • ubehandlede øyeinfeksjoner som kan komme fra parasitter (f.eks. toksoplasmose)
 • mykobakteriell infeksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Maxitrol.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Hvis du får en allergisk reaksjon på Maxitrol, må du slutte å bruke det og rådføre deg med lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå og med varierendene alvorlighetsgrad. Disse allergiske reaksjonene variere fra lokal kløe eller rødhet i og rund øynene til alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktoide reaksjoner). Disse allergiske reaksjonene kan også oppstå med andre antibiotika i samme familie (aminoglykosider).
Rådfør deg med legen din hvis du opplever hevelse og vektøkning rundt magen og i ansiktet, da dette vanligvis er de første tegnene på Cushings syndrom. Undertrykking av binyrefunksjonen kan også utvikle seg etter avslutning av en langvarig eller intensiv behandling med Maxitrol. Rådfør deg med legen din før du avbryter behandlingen på egen hånd. Disse risikofaktorene er særlig viktige hos barn og pasienter som behandles med legemidler som heter ritonavir eller kobicistat.
Maxitrol må ikke brukes på åpne sår, fordi det kan være skadelig, spesielt for mindre barn og spedbarn.
Dersom du bruker Maxitrol over lengre tid, kan det føre til:
 • økt trykk i øyet/øynene. Du vil derfor få kontrollert trykket i øynene regelmessig hos øyelegen. Dette er spesielt viktig hos barn som er mest utsatt og tilstanden kan oppstå tidligere hos barn enn hos voksne. Maxitrol er ikke godkjent for bruk hos barn.
 • utvikling av en type grå stær (en tiltagende fordunkling av linsen i øyet). Du bør få regelmessig kontroll hos øyelegen. Risikoen er større hos diabetespasienter.
 • at du lettere kan få øyeinfeksjoner.
Det anbefales at du går regelmessig til legekontroll dersom du bruker Maxitrol i mer enn 1–2 uker. Dersom symptomene forverrer seg eller plutselig kommer tilbake, må du rådføre deg med lege.
Bruk av øyedråper med kortikosteroider, som Maxitrol, kan forsinke helingsprosessen for sår i øyet. Legen din vil passe på det og du vil ikke få Maxitrol med mindre betennelsesreaksjonen du behandles mot er hovedårsaken til sen sårtilheling.
Hvis du har en sykdom som forårsaker fortynning av øyevev, som reumatoid artritt, Sjögrens syndrom eller andre autoimmune sykdommer, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Bruk av kontaktlinser (harde eller myke) frarådes under behandling av øyebetennelse eller infeksjon.
Andre legemidler og Maxitrol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du bruker:
 • andre øyedråper mot betennelse og smerter i øynene, såkalte NSAIDs (f.eks. diklofenak, nepafenak eller bromfenak)
 • ritonavir eller kobicistat siden disse kan øke mengden av deksametason i blodet
Samtidig bruk med Maxitrol kan øke problemer med tilhelingen av sår i hornhinnen.
Dersom du får annen antibiotikabehandling samtidig med Maxitrol, må du rådføre deg med lege.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Maxitrol er ikke anbefalt under graviditet med mindre legen har bestemt noe annet. Maxitrol er ikke anbefalt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom synet blir sløret etter at du har brukt Maxitrol, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet ditt er helt klart igjen.
Maxitrol inneholder benzalkoniumklorid
Konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid kan skape irritasjon i øyet og misfarge myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser.
Hvis du bruker kontaktlinser:
Bruk av kontaktlinser frarådes under behandling av øyebetennelse eller infeksjon.
Hvis legen din har vurdert det slik at du allikevel kan bruke kontaktlinser, må de tas ut før du bruker Maxitrol øyedråper, og du må vente i minst 15 minutter før du setter inn linsene igjen.
 
3. Hvordan du bruker Maxitrol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne, inkludert eldre pasienter
1-2 dråper 4-6 ganger daglig.
Sikkerhet og effekt av Maxitrol hos barn har ikke blitt fastslått, derfor er Maxitrol ikke anbefalt å bruke på barn.
Maxitrol skal bare brukes til drypping i øyet/øynene.
Slik bruker du Maxitrol på riktig måte:
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Hent Maxitrol-flasken.
 2. Vask hendene og sett deg foran et speil.
 3. Rist flasken grundig før bruk.
 4. Skru av korken.
 5. Hold flasken opp-ned mellom tommelen og langfingeren (bilde 1).
 6. Bøy hodet bakover. Bruk en ren finger og dra det nedre øyelokket nedtil det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 7. Før flaskespissen inn mot øyet. Bruk et speil dersom det hjelper.
 8. Berør ikke øyet eller øyelokket, områdene rundt øyet eller andre overflater med flaskespissen. Dette kan forurense øyedråpene i flasken.
 9. Ikke trykk på siden av flasken: den er laget slik at et forsiktig trykk i bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 10. Trykk forsiktig med pekefingeren på bunnen av flasken for å få ut én dråpe Maxitrol om gangen (bilde 3).
 11. Når du har brukt Maxitrol, lukker du øyet og trykker lett med en finger inn i hjørnet i øyekroken i minst ett minutt. Dette bidrar til å hindre at Maxitrol går ut i resten av kroppen (bilde 4)
 12. Dersom du skal bruke Maxitrol i begge øynene, må du gjenta trinnene fra 6 til 11 for det andre øyet.
 13. Skru flaskekorken godt igjen umiddelbart etter bruk.
Hvis en dråpe ikke treffer i øyet, må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Maxitrol
Skyll ut alt med lunkent vann. Ikke bruk flere dråper før det er tid for neste regelmessige dose.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Maxitrol
Dersom du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du husker det. Dersom det er kort tid igjen til den tiden du normalt skulle ta neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen.Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Maxitrol
Ikke stopp behandlingen med dette legemidlet for tidlig, selv om symptomene dine har forsvunnet. Hvis du slutter å bruke denne medisinen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er observert med Maxitrol:
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Bivirkninger på øyet: betennelse på øyeoverflaten, økt trykk i øyet, kløe i øye, ubehag i øyet, øyeirritasjon.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Bivirkninger i øyet: uskarpt syn, lysfølsomhet, økt pupillstørrelse, hengende øyelokk, smerter i øyet, opphovning i øyet, unormal følelse i øyet, rødhet i øyet, økt tåreproduksjon, tåkesyn.
Hormonproblemer: vekst av ekstra kroppshår (særlig hos kvinner), muskelsvakhet og muskelsvinn, lilla strekkmerker på huden, økt blodtrykk, uregelmessig eller uteblitt menstruasjon, endringer i nivåer av protein og kalsium, veksthemming hos barn og tenåringer samt hevelse og vektøkning i kroppen og ansiktet (kalles Cushings syndrom) (se avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler”)
Generelle bivirkninger: allergi
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Maxitrol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og ytterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kast flasken 4 uker etter at den ble åpnet første gang.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Maxitrol
 • Virkestoffer er deksametason 1 mg/ml, neomycinsulfat 3500 IU/ml og polymyksin B sulfat 6000 IU/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, polysorbat 20, hypromellose, saltsyre og/eller natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Maxitrol ser ut og innholdet i pakningen
Maxitrol er en hvit til svakt gul suspensjon som leveres i en 5 ml plastflaske (DROP-TAINER) av polyetylen med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker:
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
eller
Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert Juni 2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

toksoplasmose: Toksoplasmose skyldes parasitten Toxoplasma gondii. De fleste som smittes får ingen eller bare milde symptomer. Hos kvinner som smittes mens de er gravide, er toksoplasmose et problem, da smitten i noen tilfeller overføres til fosteret, og kan forårsake hjerne- eller øyeskader.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.