Maxitrol

Novartis

Kortikosteroid + antiinfektiver.

ATC-nr.: S01C A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk



Miljørisiko i Norge
 S01B A01
Deksametason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deksametason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deksametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deksametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, suspensjon: 1 ml inneh.: Deksametason 1 mg, neomycinsulfat 3500 IU, polymyksin B-sulfat 6000 IU, benzalkoniumklorid, hypromellose, natriumklorid, polysorbat 20, saltsyre og/eller natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Etter operasjoner og skader i de tilfeller der en ønsker en antibiotisk effekt, samtidig som man vil dempe den betennelsesaktige reaksjon.

Dosering

Voksne, inkl. eldre: 1-2 dråper 4-6 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Nasolakrimal okklusjon, eller å lukke øyelokket forsiktig etter bruk, anbefales (kan redusere systemisk absorpsjon og gi færre systemiske bivirkninger). Dersom >1 legemiddel for øyet brukes, skal disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal brukes sist. Ved bruk av kontaktlinser, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre aminoglykosider eller kortikosteroider. Infeksjoner i øyet som ikke skyldes bakterier: Virusinfeksjon i kornea eller konjunktiva, som f.eks. infeksjoner med vaccinia, varicella eller herpes simplex-keratitt, soppinfeksjon i okulære strukturer, ubehandlede øyeinfeksjoner forårsaket av parasitter, som f.eks. toksoplasmose, acanthamoeba keratitis.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Overfølsomhet for lokalt administrerte aminoglykosider, f.eks. neomycin, kan oppstå med varierendene alvorlighetsgrad. Erytem, kløe, elveblest og utslett i og rundt øynene og anafylaktoide reaksjoner er rapportert. Behandlingen må avsluttes ved overfølsomhet. Kryssoverfølsomhet overfor andre aminoglykosider kan forekomme. Alvorlige bivirkninger: Alvorlige bivirkninger inkl. nevrotoksisitet, ototoksisitet og nefrotoksisitet er rapportert ved bruk av systemisk neomycin, eller ved lokal behandling på åpne sår eller skadet hud. Nefrotoksiske og nevrotoksiske reaksjoner har også forekommet ved systemisk polymyksin B-behandling. Selv om disse bivirkningene ikke er rapportert etter lokal okulær bruk, skal det utvises stor forsiktighet ved samtidig behandling med systemisk aminoglykosid eller polymyksin B. Effekten er doseavhengig. Okulær hypertensjon og glaukom: Forlenget bruk (>1-2 uker) av kortikosteroider lokalt i øyet kan fremkalle okulær hypertensjon og/eller glaukom, med skader på synsnerven, redusert synsskarphet og synsfeltdefekt. Jevnlig kontroll av øyetrykket er nødvendig ved bruk i lengre tid. Risikoen for okulær hypertensjon kan være større hos predisponerte pasienter (f.eks. barn og glaukompasienter), og okulær hypertensjon kan oppstå tidligere hos barn enn hos voksne. Synsforstyrrelser: Kan oppstå ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR), som er rapportert etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Cushings syndrom og binyresuppresjon: Cushings syndrom og/eller binyresuppresjon forbundet med systemisk absorpsjon av okulært deksametason kan forekomme etter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling av predisponerte pasienter, inkl. barn og pasienter som behandles med CYP3A4-hemmere (inkl. ritonavir og kobicistat). I slike tilfeller bør ikke behandlingen seponeres for brått, men trappes ned gradvis. Posterior subkapsulær katarakt: Posterior subkapsulær katarakt er sett. Jevnlige undersøkelser er nødvendig ved bruk i lengre tid. Predisponerte pasienter (f.eks. med diabetes) har større risiko for katarakt. Infeksjoner: Bruk av kortikosteroider og langvarig bruk av antibiotika kan bidra til infeksjoner forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp, virus eller parasitter. I tillegg kan kortikosteroidkomponenten bidra til redusert motstand mot infeksjon og maskere kliniske tegn på infeksjon. Ved superinfeksjon, skal bruk seponeres og alternativ behandling innledes. Soppinfeksjon bør mistenkes ved vedvarende hornhinnesår. Ved påvist soppinfeksjon må preparatet seponeres. Risiko for perforasjoner: Ved sykdom som forårsaker fortynning av kornea eller sklera, kan perforasjoner oppstå. Behandling kan forsinke tilheling av sår i kornea og gi perforasjon. Samtidig bruk av NSAID-øyedråper kan øke risikoen ytterligere. Kontaktlinser: Bruk anbefales ikke under behandling av øyebetennelse eller infeksjon. Benzalkoniumklorid kan føre til irritasjon i øyet og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor ikke gjeninnsettes før 10-15 minutter etter instillasjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01C A01
NSAID og steroider kan forsinke sårtilheling. CYP3A4-hemmere (inkl. ritonavir og kobicistat) kan redusere clearance av deksametason og gi økte bivirkninger og binyresuppresjon/Cushings syndrom. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordelen for pasienten oppveier risikoen for systemiske bivirkninger av kortikosteroider, og pasienten bør overvåkes mtp. systemiske effekter av kortikosteroider. Økt plasmakonsentrasjon av deksametason hos pasienter som behandles med ritonavir kan forekomme.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Forlenget eller gjentatt kortikoidbruk under graviditet er assosiert med økt risiko for intrauterin veksthemming. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte, som bør observeres nøye for tegn på hypoadrenalisme. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet etter systemisk og okulær administrering av deksametason. Ingen tilgjengelige data angående polymyksin B sin påvirkning på graviditet. Ved bruk som foreskrevet anses den systemiske eksponeringen for de farmakologisk aktive substansene å være liten. Preparatet skal likevel ikke brukes under graviditet med mindre nytte anses å oppveie potensiell risiko.
Amming: Aminoglykosider utskilles i morsmelk etter systemisk administrering. Ukjent om neomycin eller polymyksin B går over i morsmelk. Etter bruk av øyedråper er det lite sannsynlig at deksametason, neomycin og polymyksin B kan påvises i morsmelk eller gi klinisk effekt hos spedbarnet, men det kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data om påvirkning på fertilitet ved bruk av neomycin eller polymyksin B. Begrensede kliniske data og dyrestudier tyder på at deksametason kan påvirke fertiliteten hos pasienter med underliggende fertilitetsproblematikk.
Deksametason|Neomycin|Polymyksin (hud, øye)

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Keratitt, økt intraokulært trykk, pruritus i øyet, ubehag i øyet, øyeirritasjon. Ukjent frekvens: Endokrine: Cushings syndrom, binyresuppresjon. Immunsystemet: Overfølsomhet. Øye: Uskarpt syn, lysskyhet, mydriase, ptose, øyesmerte, opphovning i øyet, følelse av fremmedlegeme i øyet, okulær hyperemi, økt tåreproduksjon, tåkesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av gruppe III kortikosteroid (sterke) og bredspektrede antibiotika av aminoglykosid og polypeptid type.
Virkningsmekanisme: Deksametason: Har potent antiinflammatorisk aktivitet og hemmer betennelsessymptomer. Polymyksin B og neomycin: Antiinfektiv effekt. Polymyksin B trenger gjennom celleveggen til gramnegative bakterier og destabiliserer cytoplasmamembranen, og er generelt mindre aktivt mot grampositive bakterier. Neomycin har hovedsakelig effekt på bakterieceller ved å hemme oppbyggingen av polypeptider og ribosomsyntese.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker.

Sist endret: 17.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.06.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Maxitrol, ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 ml (flaske)
486886
SPC_ICON-
-
59,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intrauterin veksthemming (hemming av fostervekst, intrauterin vekstretardasjon): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

mydriase (mydriasis, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

toksoplasmose: Toksoplasmose skyldes parasitten Toxoplasma gondii. De fleste som smittes får ingen eller bare milde symptomer. Hos kvinner som smittes mens de er gravide, er toksoplasmose et problem, da smitten i noen tilfeller overføres til fosteret, og kan forårsake hjerne- eller øyeskader.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.