Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Marcain spinal 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Marcain spinal tung 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

bupivakainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informsjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Marcain Spinal/Marcain spinal tung er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Marcain Spinal/Marcain spinal tung
 3. Hvordan Marcain spinal/Marcain spinal tung brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Marcain spinal/Marcain spinal tung oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Marcain Spinal/Marcain spinal tung er, og hva det brukes mot
Marcain spinal og Marcain spinal tung brukes som lokalbedøvelse til voksne og barn i alle aldre ved operasjoner, samt til smertelindring. De viktigste bruksområdene vil være:
 • lokalbedøvelse på det området på kroppen som skal opereres.
 • til smertelindring ved fødselsveer og operasjoner eller akutte skader.
Marcain spinal og Marcain spinal tung injiseres i det nedre området av ryggraden når bena dine eller nedre deler av kroppen trenger å bli bedøvet.
Marcain spinal og Marcain spinal tung virker ved midlertidig å hindre at nervene i det injiserte området overfører følelse av smerte, varme eller kulde. Du kan imidlertid merke følelse av trykk eller berøring. På denne måten er nerven(e) bedøvet i den delen av kroppen som skal opereres.
 
2. Hva du må vite før du bruker Marcain Spinal/Marcain spinal tung
Bruk ikke Marcain spinal/Marcain spinal tung:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor bupivakainhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Marcain spinal og Marcain spinal tung (listet opp i avsnitt 6).. Fortell legen din dersom du er allergisk overfor andre lokalebedøvelsesmidler da dette øker risikoen for at du også er allergisk overfor Marcain spinal og Marcain spinal tung.
 • dersom du har blodlevringssykdommer eller tar/skal ta legemidler som hindrer blodlevring (blodkoagulasjon).
 • dersom du har visse lidelser i hjernen eller ryggraden (for exempel betennelser, svulster, blødninger, forsnevring i ryggmarkskanalen, nye frakturer), blodforgiftning, blodmangel eller visse lokale infeksjoner, som gjør at legen konkluderer med at du ikke må bruke Marcain spinal og Marcain spinal tung.
Vis forsiktighet ved bruk av Marcain spinal/Marcain spinal tung
Før behandlingen med Marcain spinal/Marcain spinal tung starter, må du fortelle legen din:
 • om sykdommene du har, og dersom hjertet, leveren eller nyrene dine ikke fungerer som de skal
 • om legemidler du bruker regelmessig
Bruk av andre legemidler sammen med Marcain spinal/Marcain spinal tung
Rådfør deg med legen dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre lokale bedøvelsesmidler og legemidler som brukes for å behandle uregelmessig hjerteaktivitet kan innvirke på riktig dosering av Marcain. Legen din trenger fullstendig kunnskap om andre legemidler for å kunne beregne riktig dose nøyaktig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Lang erfaring med Marcain spinal/ Marcain spinal tung tyder på at det er liten risiko for skadelige effekter under graviditeten, svangerskapsforløpet, på fostret eller det nyfødte barnet.
Du må fortelle legen din dersom du ammer før Marcain spinal eller Marcain spinal tung brukes.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket av Marcain spinal/Marcain spinal tung.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre eller bruke noen form for verktøy eller maskiner den dagen du blir operert, da Marcain spinal eller Marcain spinal tung kan innvirke forbigående på reaksjonene dine og på muskelkoordineringen.
 
3. Hvordan Marcain spinal/Marcain spinal tung brukes
Marcain spinal og Marcain spinal tung skal gis av lege. Dosen som gis, bestemmes av legen basert på undersøkelsen og tilstanden din.
Bruk av Marcain spinal/Marcain spinal tung hos barn
Marcain spinal/Marcain spinal tung kan brukes til barn. Injiseres langsomt inn i spinalkanalen (del av ryggmargen) av en anestesilege som har erfaring med slik bruk til barn. Legen vil beregne dosen avhengig av barnets alder og vekt.
Dersom du har fått for mye av Marcain spinal/Marcain spinal tung
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek
Alvorlige bivirkninger etter en overdose er svært sjelden og trenger spesiell behandling. Legen er opplært og utstyrt for å håndtere slike situasjoner.
En sjelden bivirkning etter ryggmargsbedøvelse (spinalbedøvelse) er en høy eller total bedøvelse (blokkering) av ryggmargen. En for høy blokkering kan medføre kortpustethet, nedsatt blodtrykk og nedsatt hjertefrekvens.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Marcain spinal/Marcain spinal tung forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (oppstår hos mer enn 1 av 10 pasienter):
Redusert hjertefrekvens, nedsatt blodtrykk, følelse av kvalme.
Vanlige bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Hodepine, oppkast, vanskeligheter med urinering, ufrivillig urinavgang (inkontinens).
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
Nerveskade kan oppstå og kan føre til lokaliserte områder med følelsesløshet og unormal endring av følsomhet huden (stikking/prikking), delvis lammelse, svakhet i muskler, ryggsmerter.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk (kraftig overfølsomhetsreaksjon). Høy eller total bedøvelse (blokkering) av ryggmargen, svekkelse av åndedrettsmuskler kan føre til pustevansker. Dobbeltsidig lammelse, lammelse, lidelser i nervesystemet, betennelsesreaksjon i ryggraden (spinalkanalen). Alvorlig redusert hjertefrekvens, nedsatt blodtrykk, og også hjertestans
Øvrige bivirkninger hos barn og ungdom
Bivirkninger hos barn er tilsvarende de hos voksne.
Fortell legen din så snart som mulig dersom du ikke føler deg vel under behandlingen med Marcain spinal / Marcain spinal tung.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Marcain spinal/Marcain spinal tung oppbevares
Legen din eller sykehuset vil normalt ha Marcain spinal og Marcain spinal tung tilgjengelig. Personalet er ansvarlig for riktig oppbevaring, utlevering og avhending (kasting) av Marcain spinal/Marcain spinal tung.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Marcain spinal/Marcain spinal tung
 • Virkestoff er bupivakainhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer i Marcain spinal er natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
 • Andre innholdsstoffer i Marcain spinal tung er glukosemonohydrat, natriumhydroksid/saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Marcain spinal/Marcain spinal tung ser ut og innholdet i pakningen
Fargeløse glassampuller, 5 × 4 ml, sterilpakket.
Plastampuller i polypropylen, 5 × 4 ml, sterilpakket.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland
Tel: + 47 21984376
Tilvirker
Cenexi, Fontenay sous Bois, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.01.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Da oppløsningen ikke inneholder konserveringsmiddel, bør preparatet brukes umiddelbart etter at ampullen er åpnet.
Oppløsning som ikke er brukt skal kastes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).