Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml og 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske

bupivakainhydroklorid og adrenalin (som bitartrat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Marcain-adrenalin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Marcain-adrenalin
 3. Hvordan du bruker Marcain-adrenalin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Marcain-adrenalin
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Marcain-adrenalin er, og hva det brukes mot
Marcain-adrenalin er et lokalanestetikum (bedøvelsesmiddel) som brukes for å bedøve nervene der man ønsker en langvarig virkning, for eksempel til lindring av smerter etter operasjoner, til kirurgiske inngrep og ved undersøkelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Marcain-adrenalin
Bruk ikke Marcain-adrenalin
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor bupivakainhydroklorid og adrenalin, eller noen av de andre innholdsstoffene i Marcain-adrenalin (listet opp i avsnitt 6).
 • til intravenøs regional anestesi (Biers blokade).
 • ved for høyt stoffskifte (tyreotoksikose) og alvorlige hjertelidelser.
 • ved spesielle bedøvelsesteknikker (f.eks. penisblokade, Oberst blokade) som berører områder av kroppen der blodårer ender.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Marcain Adrenalin:
 • dersom du har forstyrrelser i hjerterytmen (hjerteblokk), alvorlig eller ubehandlet høyt blodtrykk, eller alvorlig hjertesykdom.
 • dersom du har fremskreden leversykdom eller alvorlig nyresykdom.
 • hos eldre eller hvis du har dårlig allmenntilstand.
 • hos barn. Dosen bør reduseres.
 • til injeksjon i ledd hvis det er mistanke om store skader i leddet.
 • hvis du har fremskreden diabetes.
 • ved alvorlig blodmangel (anemi), utvidede blodkar eller hjertesvikt (sirkulatorisk svikt).
 • til barn under 12 år da bruk av Marcain til bedøvelse ved operasjoner ikke er etablert praksis hos yngre barn.
 • Marcain er ikke etablert som smertestillende behandling til barn under 1 år.
Lokalanestetika bør unngås i områder hvor det er infeksjon.
Andre legemidler og Marcain-adrenalin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det kan være fare for alvorlig høyt blodtrykk hvis du sammen med Marcain-adrenalin bruker en viss type legemiddel mot depresjon (trisykliske antidepressiva), legemidler av ergotamintypen, eller visse betablokkere (hjertemedisiner). Legemidler som hemmer nervene (for eksempel fenotiaziner, butyrofenoner) kan hemme virkningen av adrenalin. Ved bruk av anestesimidler som inhaleres (for eksempel halotan) sammen med Marcain-adrenalin, er det fare for alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
Du må være utvise forsiktighet ved bruk av Marcain-adrenalin dersom du allerede bruker legemidler som i struktur er beslektet med lokalanestetika. Du kan behov for å redusere Marcain-adrenalin-dosen ved samtidig bruk av cimetidin.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å blir gravid.
Lang erfaring med Marcain-adrenalin tyder på at det er liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet, men blodtilstrømningen gjennom livmoren kan muligens senkes.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket av Marcain-adrenalin i vanlige doser.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Marcain-adrenalin kan gi en midlertidig svekkelse av bevegelses- og koordinasjonsevnen.
 
3. Hvordan du bruker Marcain-adrenalin
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen må tilpasses av legen til hver enkelt pasient og hvert enkelt tilfelle.
Bruk av Marcain-adrenalin hos barn og ungdom
Avhengig av hvilken type smertestillelse som er nødvendig skal Marcain injiseres langsomt enten inn i epiduralrommet (del av ryggmargen) eller andre deler av kroppen av en anestesilege som har erfaring med slik bruk til barn. Legen vil beregne dosen avhengig av barnets alder og vekt.
Dersom du tar for mye av Marcain-adrenalin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom Marcain-adrenalin settes i en blodåre kan det umiddelbart (i løpet av 1‑3 minutter) oppstå forgiftningsreaksjoner, mens det ved overdosering kan ta inntil 20‑30 minutter. Reaksjonene vil hovedsakelig være i sentralnervesystemet og hjerte-/karsystemet.
Slike reaksjoner må umiddelbart behandles av legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Marcain-adrenalin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Generelt skyldes mange av bivirkningene selve nerveblokaden, og ikke legemiddelet, for eksempel nedsatt blodtrykk og langsom puls. Ved overdoser eller feil bruk har hjerterytmeforstyrrelser oppstått (se ”Dersom du tar for mye av Marcain-adrenalin”).
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk, skader på nervene, gjentetting av viktige blodårer (fremre spinalarterie), betennelse i spindelvevshinnen (den midtre hjernehinnen) og lammelser.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Bivirkninger hos barn er tilsvarende de hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Marcain-adrenalin
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Marcain-adrenalin inneholder ikke konserveringsmiddel og bør brukes umiddelbart etter anbrudd. Eventuelt ubrukt løsning kastes.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Marcain-adrenalin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Marcain-adrenalin
 • Virkestoffer er bupivakainhydroklorid og adrenalin (som bitartrat).
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriummetabisulfitt, karbondioksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Marcain-adrenalin ser ut og innholdet i pakningen
Marcain-adrenalin injeksjonsvæske er en oppløsning.
Marcain-adrenalin injeksjonsvæske finnes i to styrker, 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml og 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml. Injeksjonsvæsken er fylt i hetteglass av fargeløst glass og har gummihetter.
Hver pakning inneholder 5 hetteglass á 20 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irland
Tel: + 47 21984376
Tilvirker: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 31.01.2018
 
Følgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Uforlikeligheter
Løselighet av bupivakain er begrenset ved pH >6,5. På grunn av faren for utfelling må dette tas i betraktning når det tilsettes alkaliske oppløsninger, f.eks. karbonater. Ved bruk av adrenalinholdige oppløsninger kan blanding med alkaliske oppløsninger forårsake rask degradering av adrenalin.
Forholdsregler bør tas for å unngå langvarig kontakt mellom løsninger av lokalanestetika som inneholder adrenalin (lav pH) og metalloverflater (f.eks. nåler eller metalldeler på sprøyter) fordi metallioner, særskilt kobberioner, kan forårsake alvorlig lokal irritasjon (oppsvulming, ødem) på injeksjonsstedet og akselerere nedbrytningen av adrenalin.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.