Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Lokelma 5 g pulver til mikstur, suspensjon

Lokelma 10 g pulver til mikstur, suspensjon

natriumzirkoniumsyklosilikat

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å identifisere ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lokelma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lokelma
 3. Hvordan du bruker Lokelma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lokelma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lokelma er og hva det brukes mot
Lokelma inneholder virkestoffet natriumzirkoniumsyklosilikat.
Lokelma brukes for å behandle hyperkalemi hos voksne. Hyperkalemi betyr at det er et høyt nivå av kalium i blodet.
Lokelma senker det høye kaliumnivået i kroppen din og hjelper med å holde det på et normalt nivå. Når Lokelma passerer gjennom magen og tarmen din fester det seg til kalium og de to stoffene transporteres sammen ut av kroppen din via avføringen, og senker dermed mengden kalium i blodet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lokelma
Bruk ikke Lokelma
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Kontroll
Legen eller sykepleieren din vil sjekke kaliumnivået i blodet ditt når du starter å bruke dette legemidlet.
 • Dette gjøres for å være sikker på at du får riktig dose. Det kan være nødvendig å øke eller senke dosen ut ifra kaliumnivået ditt i blodet.
 • Behandlingen kan bli stoppet hvis kaliumnivået i blodet ditt blir for lavt.
Informer legen eller sykepleieren din mens du bruker Lokelma dersom
 • du skal ta en røntgenundersøkelse, siden Lokelma kan påvirke tolkningen av resultatene
 • du får akutte eller kraftige magesmerter, ettersom det kan være tegn på et problem som er sett med andre legemidler som virker på mage-tarmkanalen.
Snakk med apoteket eller legen din hvis du må bruke Lokelma i doser på 5 g eller mer over en lengre periode, særlig hvis du har blitt anbefalt en saltfattig diett.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år, da sikkerhet og effekt ikke har blitt fastslått for denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Lokelma
Snakk med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer dem spesielt dersom du bruker noen legemidler som kan endre kaliumnivået i blodet ditt, da dette kan gjøre at dosen av Lokelma må endres. Slike legemidler inkluderer:
 • vanndrivende (legemidler som øker urinproduksjon)
 • ACE-hemmere (angiotensinkonverterende enzym) slik som enalapril, og angiotensin- reseptorblokkere, som har navn som slutter på -sartan (legemidler mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
 • reninhemmere slik som aliskiren (mot høyt blodtrykk)
Informer også lege din eller sykepleier dersom du bruker noen av følgende:
 • ketokonazol, itrakonazol og posakonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
 • atazanavir, nelfinavir, indinavir, ritonavir, sakinavir, raltegravir, ledipasvir og rilpivirin (brukes til å behandle hiv-infeksjon)
 • tyrosinkinasehemmere som erlotinib, dasatinib og nilotinib (brukes mot kreft)
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom noe av dette gjelder deg, eller du er usikker.
Graviditet og amming
Graviditet
Ikke bruk dette legemidlet dersom du er gravid da det ikke foreligger noe informasjon om bruken av legemidlet ved graviditet.
Amming
Det forventes ingen effekter på nyfødte/spedbarn som ammes fordi Lokelma ikke tas opp i kroppen hos kvinner som ammer i noen særlig grad. Lokelma kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Lokelma
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Startdose - for å senke det høye kaliumnivået til normalt nivå:
 • Anbefalt dose er 10 g, tatt tre ganger daglig.
 • Det tar en til to dager før legemidlet virker.
 • Ikke bruk denne startdoseringen lenger enn tre dager.
Vedlikeholdsdose - for å holde kaliumnivået innenfor normalt område etter det har blitt senket:
 • Anbefalt dose er 5 g, tatt én gang daglig.
 • Legen din kan bestemme at du trenger mer (10 g én gang daglig) eller mindre enn dette (5 g hver annen dag).
 • Ikke ta vedlikeholdsdose på mer enn 10 g én gang daglig.
Hvis du får behandling med hemodialyse:
 • Ta Lokelma kun på dager uten dialyse.
 • Anbefalt startdose er 5 g én gang daglig.
 • Legen din kan bestemme at du trenger mer (opptil 15 g én gang daglig).
 • Ikke ta mer enn 15 g én gang daglig.
Hvordan du bruker dette legemidlet
 • Prøv å ta Lokelma på samme tid hver dag.
 • Du kan ta dette legemidlet med eller utenom måltid.
Bruksanvisning
 • Åpne doseposen og hell pulveret i et glass med omtrent 45 ml vann (uten kullsyre).
 • Bland godt og drikk blandingen som er uten smak umiddelbart.
 • Pulveret løser seg ikke og blandingen vil se ut som en uklar væske. Det hvite pulveret vil raskt legge seg som bunnfall i glasset. Hvis dette skjer, bland godt igjen og drikk resten.
 • Skyll glasset med mer vann og drikk opp alt slik at du får tatt all medisinen.
Dersom du tar for mye av Lokelma
Dersom du tar for mye av dette legemidlet, må du kontakte lege. Ikke ta mer før du har rådført deg med legen.
Dersom du har glemt å ta Lokelma
 • Dersom du har glemt å ta en dose av dette legemidlet, skal du ikke ta den glemte dosen.
 • Ta neste dose til vanlig tid.
 • Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lokelma
Du må ikke ta en mindre dose eller stoppe å ta dette legemidlet uten å ha rådført deg med legen som skrev ut resepten. Dette kan føre til at kaliumnivået i blodet ditt blir for høyt igjen.
Hvis du har ytterligere spørsmål om dette legemidlet, rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Informer lege eller sykepleier dersom du opplever følgende bivirkninger:
Vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer).
 • du begynner å føle deg trøtt, eller opplever muskelsvakhet eller kramper - dette kan være et tegn på at kaliumnivået i blodet ditt har blitt for lavt. Kontakt lege umiddelbart dersom disse symptomene blir kraftige.
 • du får væskeansamling som fører til oppsvulming noen steder på kroppen (vanligvis rundt føttene og anklene).
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
 • du begynner å få ubehag eller smerter i magen, kvalme, oppkast, diaré eller forstoppelse.
 • du begynner å oppleve kløe i huden eller oppdager rødhet eller flassing i huden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lokelma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og doseposen etter ‘EXP’. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lokelma
Virkestoffet er natriumzirkoniumsyklosilikat.
Lokelma 5 g pulver til oral suspensjon
Hver dosepose inneholder 5 g natriumzirkoniumsyklosilikat.
Lokelma 10 g pulver til oral suspensjon
Hver dosepose inneholder 10 g natriumzirkoniumsyklosilikat.
Det er ingen andre innholdsstoffer i dette legemidlet.
Hvordan Lokelma ser ut og innholdet i pakningen
Pulveret til mikstur, er et frittflytende, hvitt pulver, tilnærmet fritt for rusk og partikler, og leveres i en dosepose.
Lokelma 5 g pulver til oral suspensjon
Hver dosepose inneholder 5 g pulver.
Lokelma 10 g pulver til oral suspensjon
Hver dosepose inneholder 10 g pulver.
Doseposene leveres i en kartong som inneholder enten 3, 28 eller 30 doseposer.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje Sverige
Tilvirker
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje Sverige
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til http://www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).