Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Livostin 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon

levokabastinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Livostin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Livostin
 3. Hvordan du bruker Livostin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Livostin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Livostin er
Livostin er et middel mot allergi, både sesongrelatert allergi (f.eks. pollenallergi) og såkalt helårsallergi (f.eks. allergi mot husstøvmidd, dyrehår eller mat).
Virkestoffet levokabastin hemmer virkningen av histamin som er et stoff i organismen som fremkaller allergiske reaksjoner. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer.
Hva Livostin brukes mot
Voksne og barn: korttidsbehandling av neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Symptomer kan være nysing, tett nese, kløe og/eller rennende nese.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Livostin
Bruk ikke Livostin
 • dersom du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Livostin nesespray.
Forsiktighet bør utvises hvis du har nyresykdom. Rådfør deg med legen din før bruk.
Innholdsstoffer i nesesprayen kan forårsake irritasjon. Konserveringsmiddelet (benzalkonklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmiddel velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.
Andre legemidler og Livostin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nesespray som inneholder oksymetazolin kan gi forbigående redusert opptak av virkestoffet i Livostin nesespray.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin under graviditet og amming. Livostin nesespray går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Livostin nesespray under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Livostin påvirker normalt ikke reaksjons- og/eller konsentrasjonsevnen. Dersom du føler deg søvnig må det imidlertid utvises forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Livostin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Livostin doseres likt til barn og voksne. Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring.
Bruksanvisning:
 1. Puss nesen
 2. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
 3. Før første gangs bruk pumpes et par ganger i luften, inntil det kommer en fin dusj.
 4. Hold sprayflasken som vist på bildet. Bøy hodet lett framover. Hold for det ene neseboret og sett sprayflasken i det andre.
 5. Spray 2 ganger og dra samtidig inn litt luft gjennom nesen. Sett sprayflasken i det andre neseboret og gjenta.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du ikke får lindring av nesesprayen i løpet av et par dagers behandling, må lege kontaktes.
Dersom du tar for mye av Livostin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Livostin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Livostin
Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert for Livostin nesespray:
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere): hodepine.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere): kvalme, tretthet, smerte i nesen, bihulebetennelse, svimmelhet, søvnighet, smerte i halsen, neseblødning og hoste.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): hovne øyelokk, hjertebank, utilpasshet, lokale reaksjoner i nesen som irritasjon, smerte og/eller tørrhet, overømfintlighet, ubehag i nesen, blodansamling i nesen og pustebesvær.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000): unormal rask hjerterytme, lokale reaksjoner som svie i nesen, og nasalt ødem (væskeopphopning/hevelse i nesen).
Ukjent (forekomst kan ikke angis basert på tilgjengelig informasjon): kortpustethet, hovne øyelokk og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Livostin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Livostin
 • Virkestoff er levokabastinhydroklorid. 1 dose nesespray tilsvarer 50 mikrogram levokabastin.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol, dinatriumhydrogenfosfat, natriumdihydrogenfosfat, hypromellose, polysorbat 80, natriumedetat, konserveringsmidlet benzalkonklorid og sterilt vann. pH 6-8.
Hvordan Livostin ser ut og innholdet i pakningen
Plastflaske med pumpe, inneholdende 15 ml væske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.