Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lasix Retard 30 mg og 60 mg depotkapsler

furosemid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lasix Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lasix Retard
 3. Hvordan du bruker Lasix Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lasix Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lasix Retard er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lasix Retard er et vanndrivende legemiddel som virker på nyrene slik at de utskiller mer vann og salt i urinen. Det motvirker væskeansamlinger i kroppen og senker blodtrykket. Økt urinutskillelse starter vanligvis etter 1/2 time og varer i 4-8 timer. Den blodtrykksenkende effekten varer lenger. Lasix Retard brukes ved behandling av væskeansamling i kroppen (ødem) og ved høyt blodtrykk der andre typer vanndrivende midler ikke er egnet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lasix Retard
Bruk ikke Lasix Retard
 • dersom du er allergisk overfor furosemid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har kjent overfølsomhet for sulfonamider (sulfapreparater).
 • hvis du har en alvorlig lever- eller nyresykdom.
 • hvis urinproduksjonen din stopper opp.
 • hvis du har et svært lavt innhold av natrium eller kalium i blodet.
 • ved bevisstløshet eller nær bevisstløs tilstand.
 • hvis du ammer.
 • hvis du har høyt blodtrykk mens du er gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lasix Retard:
 • hvis du har et saltfattig kosthold (bør unngås). Legen skal regelmessig kontrollere saltbalansen i blodet under behandlingen med Lasix Retard. Dette er spesielt viktig hvis du bruker hjertemedisinen digitalis, har dårlig hjerte, diabetes mellitus, dårlig leverfunksjon eller ved ensidig kosthold.
 • hvis du er utsatt for urinsyregikt. Legen vil kontrollere urinsyremengden i blodet ditt.
 • hvis du får redusert urinmengde.
 • hvis du har lavt blodtrykk, eller har en tilstand som gjør at et sterkt blodtrykksfall kan være spesielt farlig for deg.
 • hvis du har problemer med lever og nyrefunksjonen.
 • hvis du får høye proteinverdier i blodet.
 • Dersom du er en eldre person, dersom du bruker andre legemidler som kan føre til at blodtrykket faller og dersom du har andre medisinske tilstander som kan føre til blodtrykksfall.
Andre legemidler og Lasix Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke effekten av Lasix Retard, dette gjelder f. eks. ved samtidig bruk av:
Aminoglykosider (en gruppe antibiotika) som kan gi økte skadelige effekter på hørselen. Cefalosporiner (en gruppe antibiotika) hvor skadelige effekter på nyrene kan øke.
Kloralhydrat (beroligende og hypnotisk legemiddel): I enkeltstående tilfeller kan intravenøs administrering av furosemid innen 24 timer etter inntak av kloralhydrat føre til rødming, svettetokter, rastløshet, kvalme, økt blodtrykk og hurtig hjerterytme. Samtidig bruk av furosemid og kloralhydrat anbefales derfor ikke.
Litium (brukes ved manisk-depressiv sykdom): Furosemid reduserer utskillelsen av litium, noe som kan gi økte konsentrasjoner av litium i blodet. Mengden litium i blod må kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av furosemid
Antiepileptika (legemidler mot epilepsi): Minsket effekt av furosemid kan inntreffe ved samtidig bruk av fenytoin. Ved samtidig bruk av furosemid og karbamazepin er det sett tilfeller av lavt nivå av natrium i blodet.
Legemidler med tubulær sekresjon: Legemidler som i likhet med furosemid gjennomgår tubulær sekresjon i nyrene kan redusere effekten av furosemid. Motsatt kan furosemid redusere nyreutskillelsen av disse legemidlene. Ved høydosebehandling kan dette føre til økte blodnivåer med økt risiko for bivirkninger. F. eks.: probenecid (giktmiddel), metotrexat (cellegift), zidovudin (legemiddel mot alvorlig virusinfeksjon).
Ciklosporin (legemiddel som nedsetter immunforsvaret, brukt bl.a. ved transplantasjoner):
Samtidig inntak av ciklosporin A og furosemid er forbundet med økt risiko for giktartritt.
Røntgenkontrastmidler: Pasienter med høy risiko for nyresykdom forårsaket av røntgenkontrastmidler som behandles med furosemid, har økt forekomst av nedsatt nyrefunksjon etter å ha fått røntgenkontrast.
Cisplatin (behandling mot kreft): Det er en risiko for hørselsskader hvis cisplatin og Lasix Retard gis samtidig. I tillegg kan skader på nyrene forsterkes hvis Lasix Retard ikke gis i lave doser og med positiv væskebalanse når det brukes for å oppnå forsterket vannlating under cisplatinbehandling.
Sukralfat (middel mot magesår): Oral furosemid og sukralfat må ikke tas med mindre enn 2 timers mellomrom, da sukralfat reduserer opptaket av Lasix Retard fra tarmen.
ACE-hemmere og Angiotensin II hemmere (en gruppe legemidler brukes bl.a. mot høyt blodtrykk og hjertesvikt): Pasienter som bruker vanndrivende legemidler kan få alvorlig grad av lavt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon ved oppstart med ACE-hemmer eller angiotensin II reseptorhemmere, eller ved doseøkning. Behandling med furosemid bør derfor midlertidig avbrytes, eventuelt dosen reduseres, tre dager før behandling med ACE-hemmer eller angiotensin II reseptorhemmere påbegynnes eller dosen økes.
Ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (en gruppe betennelsesdempende legemidler): Samtidig behandling med ikke-steroide anti-inflammatoriske midler av typen naproksen og acetylsalisylsyre kan redusere den vanndrivende effekten.
Kortikosteroider (mot betennelse), karbenoksolon (mot magesyre), lakris og avføringsmidler: Kortikosteroider, karbenoksolon, lakris i store mengder og langvarig bruk av avføringsmidler kan øke risikoen for å utvikle for lavt saltinnhold i blodet. For lavt saltinnhold kan føre til økte skadevirkninger av andre legemidler (f.eks. midler som påvirker hjerterytmen).
Digitalis (mot hjerterytmeforstyrrelser): Noen elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hypokalemi, hypomagnesemi) kan øke toksisiteten av visse andre legemidler (f.eks. digitalispreparater og legemidler som medfører forlengelse av QT-intervallet).
Blodtrykkssenkende midler: Hvis midler mot høyt blodtrykk, vanndrivende midler eller andre legemidler som kan senke blodtrykket gis samtidig med furosemid, kan et kraftigere blodtrykksfall ventes.
Midler mot diabetes og blodtrykksøkende legemidler (sympatomimetika): Effekten av midler mot diabetes og midler som øker blodtrykket (sympatomimetika) kan reduseres ved samtidig behandling med furosemid.
Muskelavslappende midler (kurare) eller teofyllin: Effekten av kurarelignende muskelavslappende legemidler eller teofyllin kan øke ved samtidig bruk av Lasix Retard.
Risperidon (mot psykoser og adferdsforstyrrelser): Samtidig behandling med furosemid og risperdal har vist økt dødelighet hos eldre pasienter med demens, og forsiktighet skal utvises.
Levotyroksin; samtidig behandling med furosemid og levotyroksin kan føre til reduserte nivåer av skjoldbruskkjertel-hormoner. Legen vil kontrollere hormonnivået i blodet ditt.
Inntak av Lasix Retard sammen med mat og drikke
Kapslene svelges hele med et 1/2 glass væske. Kapslene kan åpnes, men innholdet må ikke knuses eller deles.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er mulighet for at fosteret påvirkes.
Lasix Retard går over i morsmelk og minsker melkeutskillelsen. Bruk derfor ikke preparatet under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Enkelte bivirkninger, som f.eks. kraftig blodtrykksfall, kan føre til nedsatt konsentrasjons- og reaksjonsevne. Dette bør en tenke på i tilfelle hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring og håndtering av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Lasix Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er: 1 kapsel à 30 mg eller 1 kapsel à 60 mg daglig som vanligvis tas som engangsdose om morgenen.
Kapslene svelges hele med et 1/2 glass væske. Kapslene kan åpnes, men innholdet må ikke knuses eller deles.
Hvis du mener at virkningen av Lasix Retard er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Lasix Retard
Symptomer på overdosering kan f. eks. være kraftig vannlating, muskelkramper, forvirring (se Bivirkninger). Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lasix Retard
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Forstyrrelser i kroppens saltbalanse med symptomer som tørste, hodepine, forvirring, muskelkramper, nedsatt muskelkraft, hjerterytmeforstyrrelser. Dehydrering (uttørring) og hypovolemi (redusert blodvolum). Økte nivåer av kreatinin (et stoff som måler nyrefunksjonen) og triglyserider (fettstoffer) i blodet.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter, men hos flere enn 1 av 100 pasienter):
Forandringer i enkelte blodprøver (reduserte nivåer av natrium, klor og kalium, økt kolesterol, hemokonsentrasjon). Forhøyet urinsyrenivå i blodet med økt risiko for urinsyregiktanfall. En form for hjernesykdom (hepatisk encefalopati) hos pasienter med levercellesvikt.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter, men hos flere enn 1 av 1000 pasienter):
Kvalme. Nedsatt hørsel ved behandling med store doser. Døvhet (i enkelte tilfeller irreversibel). Redusert mengde blodplater (trombocytopeni).
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Overfølsomhetsreaksjoner i form av hudutslett og kløe, elveblest, betennelse i huden med blemmedannelse (bulløs pemfigoid), hudsykdommene erythema multiforme og eksfoliativ dermatitt, overflatiske bloduttredelser i huden eller slimhinnene (purpura). Hudreaksjoner ved lyseksponering (fotosensibilisering). Forhøyet blodsukker. Årebetennelse. Øresus (tinnitus). Oppkast, diaré. Feber. Prikkende følelse i armer og ben (parestesi). Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner). Nyrebetennelse. Blodbildeforandringer (leukopeni, eosinofili).
Svært sjeldne:
Akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Problemer med utskillelsen av galle fra leveren (intrahepatisk kolestase). Forhøyede konsentrasjoner av leverenzymer i blodet. Reduksjon av en type hvite blodceller (agranulocytose), svikt i beinmargens produksjon av røde blodceller, hvite blodceller og blodplater (aplastisk anemi) eller økt nedbrytning av røde blodlegemer (hemolytisk anemi).
Ikke kjent (forekomsten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
Redusert nivå av kalsium og magnesium i blodet, økte ureaverdier i blodet, tilstand med for lite syre i blodet (metabolsk alkalose). Pseudo-Bartter-syndrom (nyresykdom) ved feilbruk og/eller langvarig bruk. Blodpropp (trombose). Problemer med urinering hos pasienter med delvis blokkering av urinstrømmen, nyrestein hos for tidlig fødte spedbarn, nyresvikt. Alvorlige hudsykdommer som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (akutt febril legemiddelerupsjon) og DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)), lichenoide reaksjoner (karakterisert med små, kløende, rødlilla, flerkantede skader på hud, kjønnsorganer eller i munnen). Mulighet for aktivering eller forverring av den autoimmune sykdommen systemisk lupus erythematosus. Økt risiko for en tilstand som kalles vedvarende patent ductus arteriosus når furosemid blir gitt til for tidlig fødte spedbarn i løpet av første leveuke. Svimmelhet, besvimelse eller tap av bevissthet, hodepine.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lasix Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Lasix Retard etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lasix Retard
 • Virkestoff er furosemid
 • Andre innholdsstoffer er sakkarose, maisstivelse, povidon 25 000, talkum, skjellakk, stearinsyre, aluminiumhydroksid, gul jernoksid (E172), indigotin (E132), titandioksid (E171), gelatin.
Pakningsstørrelser
30 mg: 100 depotkapsler
60 mg: 30 og 100 depotkapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirkere:
FAMAR L’AIGLE, ZI No 1, Route de Crulai, 61 303 L’Aigle, Frankrike.
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 1, rue de la Vierge, Ambarès et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bulløs pemfigoid: Sykdom med blemmedannelse i huden.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hepatisk encefalopati (leverencefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.