Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lanzo Melt 15 mg smeltetabletter

Lanzo Melt 30 mg smeltetabletter

lansoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lanzo Melt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lanzo Melt
 3. Hvordan du bruker Lanzo Melt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lanzo Melt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lanzo Melt er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet Lanzo Melt for en annen bruk og/eller med en annen dosering enn den som er beskrevet i dette pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Lanzo Melt er lansoprazol som er en protonpumpehemmer. Protonpumpehemmere reduserer mengden syre som lages i magesekken.
Legen din kan forskrive Lanzo Melt for følgende tilstander:
 • Behandling av sår i tolvfingertarmen og magesekken
 • Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt)
 • Forebyggende mot refluksøsofagitt
 • Behandling av halsbrann og sure oppstøt
 • Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterien Helicobacter pylori gitt i kombinasjon med antibiotika
 • Behandling eller forebygging av sår i tolvfingertarmen eller magesekken hos pasienter som må fortsatt ha behandling med NSAID (NSAID brukes i behandling av smerte eller betennelse)
 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Du må snakke med en lege dersom du ikke blir bedre eller føler deg verre etter 14 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lanzo Melt
Bruk ikke Lanzo Melt:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Si ifra til legen din dersom du har alvorlig leversykdom. Det kan hende legen må justere dosen din.
For å stille diagnosen din og/eller utelukke ondartet sykdom, kan legen din utføre eller allerede ha utført en undersøkelse som kalles endoskopi.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du får diaré under behandling med Lanzo Melt, ettersom bruk av Lanzo Melt er forbundet med en liten økning i infeksiøs diaré.
Dersom legen har gitt deg Lanzo Melt i tillegg til andre legemidler for behandling av Helicobacter pylori-infeksjon (antibiotika) eller sammen med betennelsesdempende legemidler for behandling av smerter eller revmatisme, les også pakningsvedleggene for disse legemidlene nøye.
Bruk av en protonpumpehemmer som Lanzo Melt, særlig over lengre tid enn ett år, kan gi noe økt risiko for å få brudd i hofte, håndledd eller ryggrad. Fortell det til legen din dersom du har benskjørhet eller dersom du bruker kortikosteroider (legemidler som kan øke risikoen for benskjørhet).
Hvis du bruker Lanzo Melt over lengre tid (mer enn 1 år), vil legen din antagelig undersøke deg regelmessig. Du bør informere legen din om ethvert nytt og uvanlig symptom og enhver ny utvikling av tilstanden din hver gang du treffer legen.
Rådfør deg med lege før du tar Lanzo Melt:
 • dersom du har lave nivåer av vitamin B12 eller har en risiko for å få lave vitamin B12-nivåer og behandles med Lanzo Melt over lang tid. Som alle syrehemmende legemidler, kan Lanzo Melt føre til redusert absorpsjon av vitamin B12.
 • dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Lanzo Melt som reduserer magesyre.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Lanzo Melt. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Andre legemidler og Lanzo Melt
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesielt må du fortelle legen din eller apoteket om du bruker legemidler som inneholder et av de følgende virkestoffene, siden Lanzo Melt kan påvirke virkningen av disse legemidlene:
 • HIV-proteasehemmere slik som atazanavir og nelfinavir (brukes til behandling av HIV)
 • metotreksat (brukes til behandling av autoimmune sykdommer og kreft)
 • ketokonazol, itrakonazol og rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • digoksin (brukes til behandling av hjerteproblemer)
 • warfarin (brukes til behandling av blodpropp)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma)
 • takrolimus (brukes til forebygging av avstøtning ved transplantasjon)
 • fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og andre psykiske lidelser)
 • antacida (brukes til behandling av halsbrann eller sure oppstøt)
 • sukralfat (brukes til å behandle magesår)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av mild depresjon)
Inntak av Lanzo Melt sammen med mat og drikke
For å oppnå best mulig resultat av legemidlet ditt bør du ta Lanzo Melt minst 30 minutter før mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bivirkninger som svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser kan enkelte ganger oppstå hos pasienter som bruker Lanzo Melt. Hvis du opplever slike bivirkninger, bør du utvise forsiktighet fordi reaksjonsevnen din kan være svekket.
Beskrivelser av bivirkningene finner du i andre deler av pakningsvedlegget.
Les all informasjon i dette pakningsvedlegget for veiledning.
Snakk med legen din eller en farmasøyt dersom du er usikker på noe.
Lanzo Melt inneholder laktose og aspartam
Lanzo Melt inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet.
Lanzo Melt inneholder aspartam. Aspartam er en kilde til fenylalanin som kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
 
3. Hvordan du bruker Lanzo Melt
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.Plasser tabletten på tungen og sug forsiktig. Tabletten løser seg raskt i munnen og frigjør mikrogranulat som du skal svelge uten å tygge. Du kan også svelge tabletten hel med et glass vann.
Legen din kan informere deg om å ta tabletten med en sprøyte hvis du har store vanskeligheter med å svelge.
Følgende instruksjoner bør følges dersom legemidlet gis med en sprøyte:
Det er viktig at den valgte sprøyten er nøye testet for egnethet.
 • Fjern stempelet fra sprøyten (bruk minst en 5 ml sprøyte for 15 mg tablett og en 10 ml sprøyte for 30 mg tablett)
 • Legg tabletten i sylinderen
 • Sett stempelet tilbake på sprøyten
 • Ved 15 mg tablett: Trekk opp 4 ml springvann i sprøyten
 • Ved 30 mg tablett: Trekk opp 10 ml springvann i sprøyten
 • Vend sprøyten opp ned og trekk i tillegg 1 ml luft inn i sprøyten
 • Rist sprøyten forsiktig i 10-20 sekunder til tabletten er løst
 • Innholdet kan tømmes direkte inn i munnen
 • Fyll sprøyten med 2-5 ml springvann for å skylle restene fra sprøyten inn i munnen
Hvis du bruker Lanzo Melt én gang daglig, prøv å ta den til samme tid hver dag. Du kan få best resultat dersom du tar Lanzo Melt med én gang du står opp om morgenen.
Hvis du bruker Lanzo Melt to ganger daglig, bør du ta den første dosen om morgenen og den andre dosen om kvelden.
Doseringen av Lanzo Melt avhenger av tilstanden din. De vanlige doseringene av Lanzo Melt ved bruk hos voksne er gitt nedenfor. Legen din kan noen ganger forskrive en annen dose og vil fortelle deg hvor lenge behandlingen skal vare.
Behandling av halsbrann og sure oppstøt: Én 15 mg eller 30 mg smeltetablett hver dag i fire uker. Hvis symptomene vedvarer bør du informere legen din. Hvis symptomene dine ikke er bedret i løpet av fire uker, ta kontakt med legen din.
Behandling av sår i tolvfingertarm: Én 30 mg smeltetablett hver dag i to uker.
Behandling av sår i magesekk: Én 30 mg smeltetablett hver dag i fire uker.
Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt): Én 30 mg smeltetablett hver dag i fire uker.
Langvarig forebygging mot refluksøsofagitt: Én 15 mg smeltetablett hver dag. Legen din kan justere dosen din til én 30 mg smeltetablett hver dag.
Behandling av infeksjoner med Helicobacter pylori: Den vanlige dosen er én 30 mg smeltetablett i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om morgenen og én 30 mg smeltetablett i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om kvelden. Behandlingen er vanligvis hver dag i syv dager.
De anbefalte kombinasjoner med antibiotika er:
 • 30 mg Lanzo Melt sammen med 250-500 mg klaritromycin og 1000 mg amoksicillin
 • 30 mg Lanzo Melt sammen med 250 mg klaritromycin og 400-500 mg metronidazol
Hvis du får behandling mot infeksjon fordi du har et magesår, er det lite sannsynlig at du vil få såret tilbake dersom behandlingen av infeksjonen er vellykket. For at legemidlet skal få best mulighet til å virke, ta det til riktig tid og ikke glem en dose.
Behandling av sår i tolvfingertarm eller magesekk hos pasienter som må ha fortsatt behandling med NSAID: Én 30 mg smeltetablett hver dag i fire uker.
Forebygging av sår i tynntarm eller magesekk hos pasienter som må ha fortsatt behandling med NSAID: Én 15 mg smeltetablett hver dag. Legen din kan justere dosen til én 30 mg smeltetablett hver dag.
Zollinger-Ellisons syndrom: Den vanlige dosen er to 30 mg smeltetabletter hver dag til å begynne med, deretter vil legen vurdere hvilken dose som er optimal for deg ut ifra effekten Lanzo Melt har.
Bruk hos barn
Lanzo Melt skal ikke gis til barn.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Lanzo Melt
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lanzo Melt
Hvis du glemmer å ta en dose Lanzo Melt, må du ta den så fort du kommer på det, med mindre det nesten er tid for neste dose. Dersom dette skjer, skal du hoppe over den glemte dosen og ta den neste smeltetabletten som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lanzo Melt
Stopp ikke behandlingen fordi symptomene dine har blitt bedre. Tilstanden din er kanskje ikke ferdig behandlet og kan komme tilbake dersom du ikke fullfører behandlingen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • hodepine, svimmelhet
 • diaré, forstoppelse, magesmerter, kvalme, oppkast, luft i magen, tørr eller sår munn eller hals
 • hudutslett, kløe
 • endringer i testverdier for leverfunksjon
 • tretthet
 • godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • depresjon
 • muskel- eller leddsmerter
 • væskeansamling eller hevelse
 • endring i antall blodceller.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • feber
 • rastløshet, søvnighet, forvirring, hallusinasjoner, søvnløshet, synsforstyrrelser, vertigo (svimmelhet)
 • smaksforandringer, tap av matlyst, betennelse i tungen (glossitt)
 • hudreaksjoner som brennende eller stikkende følelse under huden, blåmerker, rødhet og overdreven svetting
 • lysømfintlighet
 • hårtap
 • følelse av maur som kryper på huden (parestesier), skjelving
 • anemi (blekhet)
 • nyreproblemer
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • leverbetennelse (kan ses som gul hud eller øyne)
 • hevelse i bryster hos menn, impotens
 • soppinfeksjon (kan påvirke hud eller slimhinner)
 • angioødem: Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, slike som opphovnet ansikt, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, elveblest og vanskeligheter med å puste.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • overfølsomhetsreaksjoner inkludert sjokk. Symptomer på en overfølsomhetsreaksjon kan omfatte feber, utslett, hevelse og noen ganger fall i blodtrykk.
 • betennelse i munnen (stomatitt)
 • tarmbetennelse (kolitt)
 • forandringer i testverdier som natrium-, kolesterol- og triglyseridnivåer.
 • svært alvorlige hudreaksjoner med rødhet, blemmedannelse, alvorlig betennelse og hudtap
 • svært sjelden kan Lanzo Melt forårsake en reduksjon i antallet hvite blodceller og motstanden din mot infeksjon kan bli redusert. Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinveisproblemer. En blodprøve vil bli tatt for å undersøke muligheten for reduksjon i antall hvite blodceller (agranulocytose).
Bivirkninger med ukjent hyppighet:
 • dersom du bruker Lanzo Melt i mer enn tre måneder, kan nivået av magnesium i blodet ditt synke. Lave magnesiumnivåer kan vise seg som utmattelse, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet og økt hjerterytme. Dersom du opplever noen av disse symptomene, fortell det straks til legen din. Lave magnesiumnivåer kan også føre til en reduksjon i kalium- eller kalsiumnivåene i blodet. Legen din kan anbefale at det skal tas jevnlige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåene dine.
 • kutan lupus erythematosus.
 • utslett, muligens med smerter i leddene.
 • synshallusinasjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lanzo Melt
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på brettet og esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lanzo Melt
 • Virkestoff er lansoprazol.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumkarbonat, lav-substituert hydroksypropylcellulose, hyprolose, hypromellose, titandioksid (E 171), talkum, mannitol, metakrylsyreetylakrylat kopolymer, polyakrylatdispersjon, makrogol 8000, glyserylmonostearat, polysorbat 80, trietylsitrat, vannfri sitronsyre, krysspovidon, magnesiumstearat, aspartam (E951), jordbærsmak og gult og rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Lanzo Melt ser ut og innholdet i pakningen
Lanzo Melt 15 mg og 30 mg er hvite til gulhvite, smeltetabletter fylt med oransje til mørkebrune syreresistente mikrogranulater. Lanzo Melt 15 mg har “15” merket på en side av tabletten og Lanzo Melt 30 mg har “30” merket på en side av tabletten. Hver Lanzo Melt smeltetablett har smak av jordbær.
Lanzo Melt 15 mg: Aluminium blisterpakninger med 7, 14, 28, 56 eller 98 smeltetabletter i hver pakning.
Lanzo Melt 30 mg: Aluminium blisterpakninger med 7, 14, 28, 56 eller 98 smeltetabletter i hver pakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3.
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00.
Tilvirker
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Little Connell
Newbridge
Co. Kildare
Irland
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte, Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.12.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.