Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kloramfenikol Aurora Medical 10 mg/g øyesalve

kloramfenikol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kloramfenikol Aurora Medical er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Aurora Medical
 3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Aurora Medical
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Aurora Medical
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kloramfenikol Aurora Medical er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Kloramfenikol Aurora Medical er
Kloramfenikol Aurora Medical er et antibiotikum som er et middel med hemmende effekt på en rekke bakterier og mikroorganismer. Kloramfenikol Aurora Medical hindrer vekst av bakterier som forårsaker øyeinfeksjoner.
Hva Kloramfenikol Aurora Medical brukes mot
Kloramfenikol Aurora Medical øyesalve brukes ved infeksjoner i øyet, som forebyggende etter fjerning av fremmedlegemer, ved løsning av hornhinnen og ved sveiseblink. Øyesalven brukes også ved betennelse i øyelokkranden og ved tilstander der øyet ikke kan lukkes.
Både voksne og barn kan bruke dette legemidlet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Aurora Medical
Bruk ikke Kloramfenikol Aurora Medical:
 • dersom du er allergisk overfor kloramfenikol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved dypere sår i øyet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du bør unngå å bruke kontaktlinser under behandlingen med dette legemidlet. Bruk av kontaktlinser i infiserte øyne kan føre til at det tar lengre tid før infeksjonen tilheles eller den kan forverres.
Andre legemidler og Kloramfenikol Aurora Medical
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ingen kjente interaksjoner ved lokal applikasjon (bruk i øyet).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret påvirkes. Preparatet bør ikke brukes under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Kloramfenikol Aurora Medical skal brukes med forsiktighet under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Aurora Medical
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Før påsmøring må puss i øyet fjernes. Påsmøres normalt i øyet eller legges i en stripe langs innsiden av nedre øyelokkrand 3-4 ganger daglig. Øyesalve har lengre virketid enn øyedråper, men tilslører synet.
Øyesalve kan brukes om kvelden for å sikre effekt utover natten. Ta kontakt med legen dersom betennelsen ikke bedres i løpet av noen dager. Behandlingen bør fortsette minst to dager etter at symptomene er forsvunnet.
Bruk av Kloramfenikol Aurora Medical hos barn
Barn kan bruke dette legemidlet på samme måte som voksne.
Pediatrisk populasjon: Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte på grunn av redusert utskillelse fra kroppen som følge av umoden legemiddelnedbrytning, og risiko for doserelaterte bivirkninger. Maksimal behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Dersom du tar for mye av Kloramfenikol Aurora Medical
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen
(tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kan føre til vekst av bakterier som dette legemidlet ikke virker mot.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • Infeksjoner med bakterier som er motstandsdyktig mot kloramfenikol.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • Synsnervebetennelse og nervesvekkelse.
Bivirkninger med ukjent frekvens:
 • Allergiske reaksjoner som kan inkludere hevelser i hud og slimhinner, hudutslett og betennelser.
 • Forandringer i blodet.
 • Smerte, irritasjon og rødhet i øynene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Aurora Medical
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Kloramfenikol Aurora Medical etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Åpnet tube bør ikke brukes lenger enn 4 uker. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kloramfenikol Aurora Medical
 • Virkestoff er kloramfenikol 10 mg i 1 g øyesalve.
 • Andre innholdsstoffer er flytende parafin og vaselin.
Hvordan Kloramfenikol Aurora Medical ser ut og innholdet i pakningen
Kloramfenikol Aurora Medical øyesalve er en gul salve som oppbevares i en tube á 4 gram.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Tubilux Pharma S.P.A
Via Costarica, 20/22
00040 Pomezia (RM)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

sveiseblink (fotoelektrisk konjunktivitt, aktinisk konjunktivitt, elektrisk oftalmi): Betennelse/skade på øyets hornhinne og slimhinne forårsaket av (ultrafiolett) stråling som dannes ved f.eks. sveising.