Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Kisqali 200 mg filmdrasjerte tabletter

ribosiklib

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å identifisere ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kisqali er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kisqali
 3. Hvordan du bruker Kisqali
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kisqali
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Kisqali er og hva det brukes motHva Kisqali er
Kisqali inneholder virkestoffet ribosiklib, som tilhører en gruppe legemidler som kalles hemmere av cyklin-avhengig kinase (CDK).
Hva Kisqali brukes mot
Kisqali brukes av kvinner som har en form for brystkreft kalt hormonreseptor-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ brystkreft, som er lokalt fremskreden eller har spredd seg til andre steder i kroppen (metastatisk). Det brukes sammen med en aromatasehemmer eller fulvestrant, som brukes som hormonbehandling av kreft.
Kvinner som ikke har fått sin siste menstruasjonsblødning (menopause) vil også bli behandlet med et legemiddel kalt luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)‑agonist.
Hvordan Kisqali virker
Kisqali virker ved å blokkere proteiner kalt cyklin-avhengige kinaser 4 og 6. Disse er viktige for cellevekst og celledeling. Ved å blokkere disse proteinene kan man forsinke både kreftcellenes vekst og utviklingen av kreftsykdommen.
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du har spørsmål om hvordan Kisqali virker eller hvorfor dette legemidlet er forskrevet til deg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Kisqali
Følg legens instruksjoner nøye. Det kan hende de er annerledes enn den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Kisqali:
 • dersom du er allergisk overfor ribosiklib, peanøtter, soya eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Rådfør deg med legen din dersom du tror at du kan være allergisk.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Kisqali.
Hvis noen av de ovennevnte situasjonene gjelder deg, skal du rådføre deg med lege eller apotek før du tar Kisqali:
 • Dersom du har feber, sår hals eller munnsår på grunn av infeksjoner (tegn på lavt nivå av hvite blodceller).
 • Dersom du har leverproblemer eller tidligere har hatt en form for leversykdom.
 • Dersom du har eller har hatt hjertesykdom eller hjerterytmeforstyrrelser, som for eksempel uregelmessige hjerteslag, inkludert en tilstand kalt forlenget QT-syndrom (forlenget QT-intervall) eller lave nivåer av kalium, magnesium, kalsium eller fosfor i blodet.
Overvåking under behandling med Kisqali
Du må ta regelmessige blodprøver før og under behandling med Kisqali for å sjekke leverfunksjonen din (transaminase- og bilirubinnivåer), antall blodceller (hvite blodceller, røde blodceller og blodplater) og elektrolyttnivåer (saltinnhold i blodet, inkludert kalium, kalsium, magnesium og fosfat) i kroppen din. Hjerteaktiviteten din må også sjekkes før og under behandling med Kisqali med en undersøkelse som kalles et elektrokardiogram (EKG). Om nødvendig kan legen redusere dosen med Kisqali eller stoppe den midlertidig, slik at leveren, blodcellene, elektrolyttnivåene eller hjerteaktiviteten får tid til å komme seg. Legen kan også avgjøre at behandlingen med Kisqali skal avsluttes permanent.
Barn og ungdom
Kisqali skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Kisqali
Før du tar Kisqali, skal du rådføre deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler eller kosttilskudd, siden disse kan påvirke effekten av Kisqali. Dette gjelder spesielt:
 • Tamoksifen, et annet legemiddel til behandling av brystkreft.
 • Enkelte legemidler til behandling av soppinfeksjoner, som for eksempel ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller posakonazol.
 • Enkelte legemidler til behandling av HIV/AIDS, som for eksempel ritonavir, sakinavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, telaprevir og efavirenz.
 • Enkelte legemidler til behandling av anfall eller kramper (antiepileptika), som for eksempel karbamazepin og fenytoin.
 • Johannesurt (også kjent som Hypericum perforatum) – et urtepreparat som brukes for å behandle depresjon og andre lidelser.
 • Enkelte legemidler til behandling av hjerterytmeforstyrrelser eller høyt blodtrykk, som for eksempel amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin, sotalol og verapamil.
 • Midler mot malaria, som for eksempel klorokin.
 • Antibiotika, som for eksempel klaritromycin, telitromycin, moksifloksacin, rifampicin, ciprofloksacin, levofloksacin og azitromycin.
 • Enkelte legemidler brukt til sedasjon eller anestesi, som for eksempel midazolam.
 • Enkelte legemidler brukt som antipsykotika, som for eksempel haloperidol.
 • Legemidler til behandling av hjertekramper (angina), som for eksempel bepridil.
 • Metadon, som brukes til å behandle smerter eller avhengighet av opioider.
 • Legemidler som intravenøs ondansetron, som brukes for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi (behandling med kreftlegemidler).
Kisqali kan øke eller redusere nivået av enkelte andre legemidler i blodet. Dette gjelder spesielt:
 • Legemidler brukt til å behandle symptomer på benign prostatahyperplasi, som for eksempel alfuzosin.
 • Tamoksifen, et annet legemiddel til behandling av brystkreft.
 • Antiarytmika, som for eksempel amiodaron eller kinidin.
 • Antipsykotika, som for eksempel pimozid eller kvetiapin.
 • Legemidler som brukes for å forbedre nivået av fettstoffer i blodet, som for eksempel simvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin eller rosuvastatin.
 • Legemidler som brukes til behandling av høyt sukkernivå (for eksempel diabetes), som for eksempel metformin.
 • Legemidler som brukes til behandling av hjertesykdommer, som for eksempel digoksin.
 • Legemidler til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon og erektil dysfunksjon, som for eksempel sildenafil.
 • Legemidler til behandling av lavt blodtrykk eller migrene, som for eksempel ergotamin eller dihydroergotamin.
 • Enkelte legemidler brukt til behandling av epileptiske anfall eller til sedasjon eller anestesi, som for eksempel midazolam.
 • Legemidler som brukes til å behandle søvnproblemer, som for eksempel triazolam.
 • Smertestillende (analgetika), som for eksempel alfentanil og fentanyl.
 • Legemidler som brukes til behandling av mage-tarmsykdommer, som for eksempel cisaprid.
 • Legemidler som brukes til å forebygge avstøtning av organ etter transplantasjon, som for eksempel takrolimus, sirolimus og ciklosporin (brukes også til å behandle betennelse ved revmatoid artritt og psoriasis).
 • Everolimus, brukes ved en rekke kreftformer og tuberøs sklerose (brukes også til å hindre avstøting av transplanterte organer).
Sørg for at du forteller legen din om alle legemidlene og kosttilskuddene du tar, inkludert urtepreparater, før du starter behandling med Kisqali. Du må også informere legen din hvis du får resept på et nytt legemiddel etter at du har startet behandling med Kisqali.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du ikke er sikker på om din medisin er blant legemidlene på listen ovenfor.
Inntak av Kisqali sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise grapefrukt eller drikke grapefruktjus mens du behandles med Kisqali. Det kan endre hvordan Kisqali prosesseres i kroppen din og kan øke mengden Kisqali i blodet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Legen din vil snakke med deg om mulige risikoer ved å ta Kisqali under graviditet.
Graviditet og fertile kvinner
Kisqali skal ikke brukes under graviditet, da det kan skade det ufødte barnet ditt. Dersom du er en fertil kvinne må du ta en graviditetstest. Du må ha en negativ graviditetstest før du starter behandling med Kisqali. Du må bruke sikker prevensjon (f.eks. dobbel‑barriereprevensjon som kondom og pessar) mens du bruker Kisqali, og i minst 21 dager etter den siste dosen. Rådfør deg med legen din om alternative prevensjonsmetoder.
Amming
Du skal ikke amme mens du bruker Kisqali og i minst 21 dager etter den siste dosen.
Kjøring og bruk av maskiner
Behandling med Kisqali kan føre til tretthet, svimmelhet eller følelse av å snurre rundt. Du må derfor utvise forsiktighet hvis du kjører bil eller bruker maskiner mens du behandles med Kisqali.
Kisqali inneholder soyalecitin
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Kisqali
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller en sykepleier har fortalt deg. Legen din, apoteket eller en sykepleier vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter du skal ta, og hvilke dager du skal ta dem. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Ikke endre Kisqali-dosen eller -behandlingen uten først å ha snakket med legen din.
Ikke overskrid den anbefalte dosen som legen din har forskrevet.
Hvor mye Kisqali du skal ta
 • Den anbefalte startdosen med Kisqali er 600 mg (3 tabletter på 200 mg) én gang daglig. Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter med Kisqali du skal ta. I noen tilfeller vil legen din be deg om å ta en lavere dose av Kisqali, f. eks. 400 mg (2 tabletter på 200 mg) én gang daglig eller 200 mg (1 tablett på 200 mg) én gang daglig.
 • En behandlingssyklus varer i 28 dager. Ta Kisqali én gang daglig på dag 1 til 21 i en 28‑dagers syklus. Ytteresken til Kisqali-pakningen inneholder en kalender som hjelper deg med å holde orden på din daglige Kisqali-dose, ved å krysse av en sirkel for hver tablett du tar i løpet av en 28-dagers syklus. Du skal ikke ta Kisqali på dagene 22 til 28 i syklusen.
Det er svært viktig at du følger legens instruksjoner. Hvis du får visse bivirkninger, kan legen din be deg om å ta en lavere dose, avbryte behandlingen med Kisqali eller stoppe behandlingen permanent.
Når du skal ta Kisqali
Du bør ta Kisqali én gang daglig til samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen. Det vil gjøre det lettere å huske at du skal ta den.
Hvordan du bruker Kisqali
Kisqali tabletter skal svelges hele (tablettene skal ikke tygges, knuses eller deles før de svelges). Ikke ta en tablett som er delt, sprukket eller ødelagt på annen måte.
Inntak av Kisqali sammen med mat og drikke
Du bør ta Kisqali én gang daglig hver dag til samme tidspunkt, helst om morgenen. Du kan ta den med eller uten mat.
Hvor lenge du skal bruke Kisqali
Ta Kisqali én gang daglig på dag 1 til 21 i en 28‑dagers syklus. Fortsett behandlingen med Kisqali så lenge legen din sier at du skal det.
Dette er en langtidsbehandling som kan vare i måneder eller år. Legen vil undersøke tilstanden din regelmessig for å sjekke at behandlingen har ønsket effekt.
Dersom du tar for mye av Kisqali
Hvis du tar for mange tabletter, eller hvis noen andre tar medisinen din, kontakt lege eller sykehus for umiddelbar hjelp. Vis frem Kisqali-pakken. Det kan være nødvendig med medisinsk behandling.
Dersom du har glemt å ta Kisqali
Dersom du kaster opp etter at du har tatt dosen, eller du glemmer en dose, hopper du over den glemte dosen den dagen. Ta neste dose til vanlig tid.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. I stedet skal du vente til det er på tide å ta den neste dosen, og så ta den vanlige dosen din.
Dersom du avbryter behandling med Kisqali
Dersom du avbryter behandlingen med Kisqali, kan tilstanden din forverres. Ikke avbryt behandlingen med mindre legen din ber deg om det.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige
Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer under behandling med Kisqali:
 • Feber, frysninger, svakhet og hyppige infeksjoner med symptomer som sår hals eller munnsår (tegn på lavt nivå av ulike typer blodceller). Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • Tretthet, kløende gul hud eller gulhet i det hvite i øynene dine, kvalme eller oppkast, tap av appetitt, smerter øverst i høyre del av magen, mørk eller brun urin, får blødninger eller blåmerker lettere enn vanlig (kan være tegn på leverproblemer). Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • Brystsmerter eller ubehag, forandringer i hjerterytmen (raskere eller langsommere), skjelvinger, svimmelhet, besvimelse, blåfarging av leppene, kortpustethet, hevelse (ødem) i beina eller huden (kan være tegn på hjerteproblemer). Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • Alvorlig infeksjon med økt hjerterytme, kortpustethet eller rask pust, feber og frysninger (dette kan være tegn på blodforgiftning (sepsis), som er en infeksjon i blodsystemet og kan være livstruende). Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
Legen din kan be deg om å ta en lavere dose, avbryte behandlingen med Kisqali, eller stoppe den helt.
Andre mulige bivirkninger
Andre bivirkninger omfatter følgende som er oppgitt nedenfor. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom disse bivirkningene blir alvorlige.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Tretthet, blek hud (mulige tegn på lavt nivå av røde blodceller, anemi)
 • Sår hals, rennende nese, feber (tegn på luftveisinfeksjon)
 • Smertefull og hyppig vannlating (tegn på urinveisinfeksjon)
 • Redusert appetitt
 • Kortpustethet, pustevansker
 • Ryggsmerter
 • Kvalme
 • Diaré
 • Oppkast
 • Forstoppelse
 • Munnsår med betennelse i tannkjøttet (stomatitt)
 • Magesmerter
 • Hårtap eller hårtynning (alopesi)
 • Utslett
 • Kløe (pruritus)
 • Tretthet (fatigue)
 • Svakhet (asteni)
 • Feber (pyreksi)
 • Hodepine
 • Hovne hender, ankler eller føtter (perifert ødem)
 • Svimmelhet eller ørhet
 • Hoste
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Magesmerter, kvalme, oppkast og diaré (tegn på gastroenteritt, som er en betennelse i mage‑tarmkanalen)
 • Spontane blødninger eller blåmerker (tegn på lavt antall blodplater)
 • Rennende øyne
 • Tørre øyne
 • Redusert kalsiumnivå i blodet som noen ganger kan føre til kramper
 • Redusert fosfatnivå i blodet
 • Rar smak i munnen (dysgeusi)
 • Urolig mage, fordøyelsesbesvær, halsbrann (dyspepsi)
 • Unormale resultater på blodprøver relatert til nyrene (høyt kreatininnivå i blodet)
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Følelse av å snurre rundt (vertigo)
 • Tørr hud
 • Flekkvis tap av hudfarge (vitiligo)
 • Tørr munn
 • Sår hals (orofaryngeal smerte)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Kisqali
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager skade på pakningen, eller dersom det er tegn på at den har vært forsøkt åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kisqali
 • Virkestoff er ribosiklib. Hver filmdrasjerte tablett inneholder ribosiklibsuksinat tilsvarende 200 mg ribosiklib.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon type A, lavsubstituert hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika.
  Drasjering: svart jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), soyalecitin (E322), polyvinylalkohol (delvis hydrolysert), talkum, titandioksid (E171), xantangummi.
Hvordan Kisqali ser ut og innholdet i pakningen
Kisqali leveres som filmdrasjerte tabletter i gjennomtrykkspakninger av aluminium.
De filmdrasjerte tablettene er svakt gråfiolette, uten delestrek, runde, preget med "RIC" på den ene siden og "NVR" på den andre siden.
Pakningsstørrelser: Enkeltpakninger som inneholder 21, 42 eller 63 filmdrasjerte tabletter, og multipakninger som inneholder 63 (3 pakninger på 21), 126 (3 pakninger på 42) eller 189 (3 pakninger på 63) filmdrasjerte tabletter.
Kisqali-pakninger som inneholder 63 tabletter er beregnet til bruk hos pasienter som tar full daglig dose på 600 mg (3 tabletter én gang daglig).
Kisqali-pakninger som inneholder 42 tabletter er beregnet til bruk hos pasienter som tar en redusert daglig dose på 400 mg (2 tabletter én gang daglig).
Kisqali-pakninger som inneholder 21 tabletter er beregnet til bruk hos pasienter som tar den laveste daglige dosen på 200 mg (1 tablett én gang daglig).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05/2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.