Kisqali

Novartis

Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E42

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Ribosiklib 200 mg, soyalecitin 0,344 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til behandling av kvinner med hormonreseptor(HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2(HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft sammen med aromatasehemmer eller fulvestrant, som innledende endokrinbasert behandling. Til behandling av kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i kreftbehandling.
Voksne, inkl. eldre >65 år: Anbefalt dose 600 mg 1 gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling, som gir en komplett syklus på 28 dager. Behandlingen bør pågå så lenge pasienten har klinisk nytte eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Ribosiklib bør brukes sammen med letrozol 2,5 mg eller annen aromatasehemmer, eller fulvestrant 500 mg. Ved samtidig bruk med aromatasehemmer, skal aromatasehemmeren tas peroralt 1 gang daglig gjennom hele 28-dagers syklusen. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for aktuell aromatasehemmer. Ved samtidig bruk med fulvestrant, skal fulvestrant gis i.m. ved dag 1, 15 og 29, og deretter 1 gang månedlig. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for fulvestrant. Dosejustering ved bivirkninger: Håndtering av alvorlige eller ikke tolererbare bivirkninger kan kreve midlertidig behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering. Dosereduksjon:

Dosenivå

Dose

Antall tabletter

Startdose

600 mg/døgn

3

1. dosereduksjon

400 mg/døgn

2

2. dosereduksjon

200 mg/døgn1

1

1Permanent seponering ved behov for dosereduksjon utover 200 mg/døgn.Fullstendig blodtelling og leverfunksjonstest bør tas før oppstart, hver 2. uke i de første 2 syklusene, i begynnelsen av hver av de 4 påfølgende syklusene og deretter når klinisk hensiktsmessig. Hyppigere overvåkning av leverfunksjon anbefales ved avvik av grad ≥2. EKG tas før oppstart, på dag 14 av 1. syklus, i starten av 2. syklus, deretter ved behov.

Bivirkning

 

Dosejustering

Nøytropeni:

 

 

Grad 1 eller 2a (ANCe 1000/mm3LLNf)

 

Ingen dosejustering.

Grad 3a (ANCe 500 <1000/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende toksisitet av grad 3: Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2, gjenoppta deretter behandling og reduser med ett dosenivå.

Febril nøytropeni av grad 3b

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med ett dosenivå.

Grad 4a (ANCe <500/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med ett dosenivå.

Hepatobiliær toksisitet:
Økning i ASAT og/eller ALAT fra baselinec, uten økning i totalbilirubin >2 × ULNg:

Grad 1a (<3 × ULNg)

 

Ingen dosejustering.

Grad 2a (>3 til 5 × ULNg)

 

Alvorlighetsgrad ved baselinec <2: Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baselinec grad, gjenoppta deretter behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 2 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.
Alvorlighetsgrad ved baselinec = 2: Ingen doseavbrudd.

Grad 3a (>5 til 20 × ULNg)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baselinec, gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling seponeres.

Grad 4a (>20 × ULNg)

 

Seponer behandling.

 

 

 

Kombinert økning i ASAT og/eller ALAT sammen med økt totalbilirubin, uten kolestase:

ALAT og/eller ASAT >3 × ULNg + totalbilirubin >2 × ULNg

 

Behandlingen skal seponeres, uavhengig av baselinec.

Forlenget QT-intervall:

EKG med QTCF >480
msek

 

1. Dosen bør avbrytes.
2. Dersom QTCF-forlengelsen avtar til <481 msek, gjenoppta behandlingen ved neste lavere dosenivå.
3. Dersom QTCF ≥481 msek oppstår på nytt, avbryt dosen til QTCF avtar til <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.

EKG med QTCF >500
msek

 

Ved QTCF >500 msek, avbryt behandlingen inntil QTCF er <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Skal seponeres permanent ved forlenget QTCF >500 msek, eller ved større endring enn 60 msek fra baselinec, i kombinasjon med torsades de pointes, polymorf ventrikulær takykardi eller symptomer på alvorlig arytmi.

Andre toksisiteterd:

Grad 1 eller 2a

 

Ingen dosejustering. Start adekvat medisinsk behandling og overvåk iht. klinisk indikasjon.

Grad 3a

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤1, gjenoppta deretter behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.

Grad 4a

 

Seponer behandling.

aAlvorlighetsgrad iht. CTCAE versjon 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events). bNøytropeni av grad 3 med ett tilfelle av feber >38,3°C (eller >38°C ved feber som varer i >1 time og/eller samtidig infeksjon). cBaseline = Før behandlingsoppstart. dUnntatt nøytropeni, hepatotoksisitet og QT-forlengelse. eANC = Absolutt nøytrofiltall. fLLN = Lower limit of normal (nedre normalgrense). gULN = Upper limit of normal (øvre normalgrense).
Glemt dose/Oppkast: Ved glemt dose eller oppkast skal ikke ekstra dose tas. Neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A). Ved moderat (Child‑Pugh B) og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C) kan eksponering for ribosiklib være økt (<2 ganger), og startdose på 400 mg 1 gang daglig anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon anbefales startdose 400 mg, og forsiktighet bør utvises med nøye overvåkning av toksisitet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering: Tas peroralt til samme tid hver dag, helst om morgenen. Delte, sprukne eller på annen måte skadede tabletter skal ikke inntas. Tas med eller uten mat. Unngå grapefrukt og johannesurt (prikkperikum). Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Kritisk visceral sykdom: Sikkerhet og effekt er ukjent. QT-forlengelse: EKG skal tas før og under behandling, se Dosering. Behandling skal kun initieres ved QTCF <450 msek. Adekvat overvåkning av serumelektrolytter (inkl. kalium, kalsium, fosfor og magnesium) skal foretas før oppstart, i begynnelsen av de første 6 syklusene og deretter iht. klinisk indikasjon. Avvik bør korrigeres før oppstart og under behandling. Bruk bør unngås ved eksisterende eller signifikant risiko for utvikling av QTC-forlengelse, f.eks. ved langt QT-syndrom, ukontrollert eller signifikant hjertesykdom (inkl. nylig myokardinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina og bradyarytmi) og ved elektrolyttforstyrrelser. Samtidig bruk av legemidler som gir QTC-forlengelse og/eller er sterke CYP3A4-hemmere bør unngås, se Interaksjoner. QT-forlengelse under behandlingen kan føre til behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering, se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør rådes til å utvise forsiktighet ved fatigue, svimmelhet eller vertigo.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E42
CYP3A4-hemmere: Ribosiklib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere kan gi økt ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. Dersom samtidig bruk av sterk CYP3A4-hemmer ikke kan unngås, bør ribosiklibdosen reduseres til 400 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 400 mg bør dosen reduseres ytterligere til 200 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 200 mg bør behandlingen med ribosiklib avbrytes. Unngå grapefrukt og grapefruktjuice, da disse er kjente CYP3A4-hemmere. CYP3A-induktorer: Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan redusere ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. CYP3A4-substrater: Ribosiklib er en moderat til sterk CYP3A4-hemmer og kan interagere med legemidler som metaboliseres via CYP3A4, som så kan gi økte serumkonsentrasjoner av samtidig brukt legemiddel. Dosereduksjon for sensitive CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindu kan være nødvendig. QT-forlengende legemidler: Samtidig bruk av legemidler kjent for å gi QT-forlengelse skal unngås. Tamoksifen: Samtidig bruk bør unngås. Andre legemidler: Ingen relevante interaksjoner er sett ved samtidig bruk med letrozol, anastrozol og fulvestrant.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fosterskadelig i dyrestudier. Graviditet skal utelukkes før behandlingsstart. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
Amming: Bruk unngås. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Amming skal avstås fra i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier indikerer nedsatt fertilitet hos fertile menn.
Ribosiklib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni
VanligeFebril nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppkast, stomatitt
VanligeDysgeusi, dyspepsi
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, perifert ødem
VanligeMunntørrhet, orofaryngealsmerte
Hjerte
VanligeSynkope
Hud
Svært vanligeAlopesi, pruritus, utslett
VanligeErytem, tørr hud, vitiligo
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon
Lever/galle
VanligeHepatotoksisitet
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeRyggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeVertigo
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeNedsatt appetitt
VanligeHypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi
Undersøkelser
Svært vanligeUnormal leverfunksjonstest
VanligeQT-forlengelse, økt kreatinin i blod
Øye
VanligeTørre øyne, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppkast, stomatitt
GenerelleAsteni, fatigue, feber, perifert ødem
HudAlopesi, pruritus, utslett
InfeksiøseInfeksjon
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringNedsatt appetitt
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDysgeusi, dyspepsi
GenerelleMunntørrhet, orofaryngealsmerte
HjerteSynkope
HudErytem, tørr hud, vitiligo
Lever/galleHepatotoksisitet
NevrologiskeVertigo
Stoffskifte/ernæringHypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi
UndersøkelserQT-forlengelse, økt kreatinin i blod
ØyeTørre øyne, økt lakrimasjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, hematologisk toksisitet (f.eks. nøytropeni, trombocytopeni) og QTC-forlengelse.
Behandling: Generell støttebehandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv hemmer av syklinavhengig kinase (CDK) 4 og 6. Gir stans i cellesyklusens G1-fase og reduserer celleproliferasjon i brystkreftcellelinjer. Bruk med aromatasehemmer øker tumorveksthemmingen.
Absorpsjon: Tmax 1-4 timer.
Proteinbinding: Ca. 70%.
Fordeling: In vivo blod-til-plasma-ratio 1,04. Tilsynelatende Vdss/F 1090 liter.
Halveringstid: Steady state nås etter 8 dager. Geometrisk gjennomsnittlig effektiv t1/2 i plasma er 32 timer (63% CV), og geometrisk gjennomsnittlig tilsynelatende Cl/F er 25,5 liter/time (66% CV) ved steady-state.
Metabolisme: Hovedsakelig av CYP3A4.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces (69,1%) og noe via nyrene (22,6%). Uendret substans utgjør 17,3% og 12,1% av dosen i hhv. feces og urin.

Sist endret: 21.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Kisqali, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
200 mg21 stk. (blister)
183485
H-resept
Byttegruppe
17685,50CSPC_ICON
42 stk. (blister)
107785
H-resept
Byttegruppe
35336,10CSPC_ICON
63 stk. (blister)
539793
H-resept
Byttegruppe
52986,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lln: Nedre normalgrense.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

uln: Øvre normalgrense.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.