Kisqali

Novartis


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E F02 (Ribosiklib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Ribosiklib 200 mg, soyalecitin 0,344 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til behandling av kvinner med hormonreseptor(HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2(HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft sammen med aromatasehemmer eller fulvestrant, som innledende endokrinbasert behandling. Til behandling av kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring i kreftbehandling.
Voksne, inkl. eldre >65 år
Anbefalt dose 600 mg 1 gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling, som gir en komplett syklus på 28 dager. Behandlingen bør pågå så lenge pasienten har klinisk nytte eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Ribosiklib bør brukes sammen med letrozol 2,5 mg eller annen aromatasehemmer, eller fulvestrant 500 mg. Ved samtidig bruk med aromatasehemmer, skal aromatasehemmeren tas peroralt 1 gang daglig gjennom hele 28-dagers syklusen. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for aktuell aromatasehemmer. Ved samtidig bruk med fulvestrant, skal fulvestrant gis i.m. ved dag 1, 15 og 29, og deretter 1 gang månedlig. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for fulvestrant. Dosejustering ved bivirkninger: Håndtering av alvorlige eller ikke tolererbare bivirkninger kan kreve midlertidig behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering. Dosereduksjon:

Dosenivå

Dose

Antall tabletter

Startdose

600 mg/døgn

3

1. dosereduksjon

400 mg/døgn

2

2. dosereduksjon

200 mg/døgn1

1

1Permanent seponering ved behov for dosereduksjon utover 200 mg/døgn.Fullstendig blodtelling og leverfunksjonstest skal tas før oppstart, hver 2. uke i de første 2 syklusene, i begynnelsen av hver av de 4 påfølgende syklusene og deretter når klinisk hensiktsmessig. Hyppigere overvåkning av leverfunksjon anbefales ved avvik av grad ≥2. EKG tas før oppstart, på dag 14 av 1. syklus, i starten av 2. syklus, deretter ved behov.

Bivirkning

 

Dosejustering

Nøytropeni:

 

 

Grad 1 eller 2 (ANC 1000/mm3LLN)

 

Ingen dosejustering.

Grad 3 (ANC 500 <1000/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling ved samme dosenivå.
Ved tilbakevendende toksisitet av grad 3: Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2, gjenoppta deretter behandling og reduser med 1 dosenivå.

Febril nøytropeni av grad 3a

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med 1 dosenivå.

Grad 4 (ANC <500/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med 1 dosenivå.

Hepatobiliær toksisitet:
Økning i ASAT og/eller ALAT fra baseline, uten økning i totalbilirubin >2 × ULN:

Grad 1 (<3 × ULN)

 

Ingen dosejustering.

Grad 2 (>3 til 5 × ULN)

 

Grad <2 ved baseline: Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baseline grad, gjenoppta deretter behandling ved samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 2 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.
Grad = 2 ved baseline: Ingen doseavbrudd.

Grad 3 (>5 til 20 × ULN)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baseline, gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling seponeres.

Grad 4 (>20 × ULN)

 

Seponer behandling.

 

 

 

Kombinert økning i ASAT og/eller ALAT sammen med økt totalbilirubin, uten kolestase:

ALAT og/eller ASAT >3 × ULN + totalbilirubin >2 × ULN

 

Behandlingen skal seponeres, uavhengig av baseline.

Forlenget QT-intervall:

EKG med QTCF >480
msek

 

1. Dosen bør avbrytes.
2. Dersom QTCF-forlengelsen avtar til <481 msek, gjenoppta behandlingen ved neste lavere dosenivå.
3. Dersom QTCF ≥481 msek oppstår på nytt, avbryt dosen til QTCF avtar til <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.

EKG med QTCF >500
msek

 

Ved QTCF >500 msek, avbryt behandlingen inntil QTCF er <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Skal seponeres permanent ved forlenget QTCF >500 msek, eller ved større endring enn 60 msek fra baseline, i kombinasjon med torsades de pointes, polymorf ventrikulær takykardi eller symptomer på alvorlig arytmi.

ILD/pneumonitt:

Grad 1 (asymptomatisk)

 

Ingen dosejustering. Start adekvat medisinsk behandling og overvåk iht. klinisk indikasjon.

Grad 2 (symptomatisk)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤1, gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.b

Grad 3 eller 4 (alvorlig)

 

Seponer behandling.

Andre toksisiteter:

Grad 1 eller 2

 

Ingen dosejustering. Start adekvat medisinsk behandling og overvåk iht. klinisk indikasjon.

Grad 3

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤1, gjenoppta deretter behandling ved samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.

Grad 4

 

Seponer behandling.

aNøytropeni av grad 3 med ett tilfelle av feber >38,3°C (eller >38°C ved feber som varer i >1 time og/eller samtidig infeksjon). bIndividuell nytte-/risikovurdering bør foretas ved vurdering av behandlingsgjenopptak.
Glemt dose/Oppkast Ved glemt dose eller oppkast skal ikke ekstra dose tas. Neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A). Ved moderat (Child‑Pugh B) og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C) kan eksponering for ribosiklib være økt (<2 ganger), og startdose på 400 mg 1 gang daglig anbefales.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon anbefales startdose 200 mg. Ikke undersøkt ved brystkreft med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering Tas peroralt til samme tid hver dag, helst om morgenen. Ødelagte, sprukne eller på annen måte skadede tabletter skal ikke tas. Tas med eller uten mat. Unngå grapefrukt og johannesurt (prikkperikum). Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Kritisk visceral sykdom: Sikkerhet og effekt er ukjent. Levertoksisitet: Leverfunksjonstester skal tas før behandlingsstart, og leverfunksjonen skal overvåkes etter behandlingsstart. QT-forlengelse: EKG skal tas før og under behandling, se Dosering. Behandling skal kun initieres ved QTCF <450 msek. Adekvat overvåkning av serumelektrolytter (inkl. kalium, kalsium, fosfor og magnesium) skal foretas før oppstart, i begynnelsen av de første 6 syklusene og deretter iht. klinisk indikasjon. Avvik skal korrigeres før oppstart og under behandling. Bruk skal unngås ved eksisterende eller signifikant risiko for utvikling av QTC-forlengelse, f.eks. ved lang QT-syndrom, ukontrollert eller signifikant hjertesykdom (inkl. nylig myokardinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina og bradyarytmi) og ved elektrolyttforstyrrelser. Samtidig bruk av legemidler som gir QTC-forlengelse og/eller er sterke CYP3A4-hemmere skal unngås, se Interaksjoner. QT-forlengelse under behandlingen kan føre til behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering, se Dosering. Alvorlige hudreaksjoner: Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er sett. Seponer behandlingen umiddelbart ved tegn og symptomer på alvorlige hudreaksjoner (f.eks. progressivt utbredt utslett, ofte med blemmer eller slimhinneskader). Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: Er sett ved bruk av CDK4/6-hemmere, inkl. ribosiklib. Basert på alvorlighetsgraden av ILD/pneumonitt, som kan være fatal, kan doseavbrudd, -reduksjon eller seponering være nødvendig, se Dosering. Pasienten skal overvåkes for symptomer på ILD/pneumonitt, inkl. hypoksi, hoste og dyspné. Økt kreatinin: Bruk kan gi økt kreatininnivå i blod. Ved forhøyning anbefales undersøkelse av nyrene for å utelukke nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt startdose er 200 mg og er beregnet å gi ca. 45% lavere eksponering sammenlignet med standard startdose ved normal nyrefunksjon. Forsiktighet skal utvises med nøye overvåkning av toksisitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten skal rådes til å utvise forsiktighet ved fatigue, svimmelhet eller vertigo.

Interaksjoner

CYP3A4-hemmere: Ribosiklib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere kan gi økt ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. Dersom samtidig bruk av sterk CYP3A4-hemmer ikke kan unngås, bør ribosiklibdosen reduseres til 400 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 400 mg bør dosen reduseres ytterligere til 200 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 200 mg bør behandlingen med ribosiklib avbrytes. Unngå grapefrukt og grapefruktjuice, da disse er kjente CYP3A4-hemmere. CYP3A-induktorer: Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan redusere ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. CYP3A4-substrater: Ribosiklib er en moderat til sterk CYP3A4-hemmer og kan interagere med legemidler som metaboliseres via CYP3A4, som så kan gi økte serumkonsentrasjoner av samtidig brukt legemiddel. Dosereduksjon for sensitive CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindu kan være nødvendig. QT-forlengende legemidler: Samtidig bruk av legemidler kjent for å gi QT-forlengelse skal unngås. Tamoksifen: Samtidig bruk bør unngås. Andre legemidler: Ingen relevante interaksjoner er sett ved samtidig bruk med letrozol, anastrozol og fulvestrant.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFosterskadelig i dyrestudier. Graviditet skal utelukkes før behandlingsstart. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
AmmingBruk unngås. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Amming skal avstås fra i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
FertilitetIngen data. Dyrestudier indikerer nedsatt fertilitet hos fertile menn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast, hematologisk toksisitet (f.eks. nøytropeni, trombocytopeni) og QTC-forlengelse.
BehandlingGenerell støttebehandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv hemmer av syklinavhengig kinase (CDK) 4 og 6. Gir stans i cellesyklusens G1-fase og reduserer celleproliferasjon i brystkreftcellelinjer. Bruk med aromatasehemmer øker tumorveksthemmingen.
AbsorpsjonTmax 1-4 timer.
ProteinbindingCa. 70%.
FordelingIn vivo blod-til-plasma-ratio 1,04. Tilsynelatende Vdss/F 1090 liter.
HalveringstidSteady state nås etter 8 dager. Geometrisk gjennomsnittlig effektiv t1/2 i plasma er 32 timer (63% CV), og geometrisk gjennomsnittlig tilsynelatende Cl/F er 25,5 liter/time (66% CV) ved steady-state.
MetabolismeHovedsakelig av CYP3A4.
UtskillelseHovedsakelig via feces (69,1%) og noe via nyrene (22,6%). Uendret substans utgjør 17,3% og 12,1% av dosen i hhv. feces og urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kisqali, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 21 stk. (blister)
183485
H-resept 17 685,50 C
42 stk. (blister)
107785
H-resept 35 336,10 C
63 stk. (blister)
539793
H-resept 52 986,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Kisqali TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.04.2022


Sist endret: 10.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)