Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kestine 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Kestine 20 mg tabletter, filmdrasjerte

ebastin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kestine er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kestine
 3. Hvordan du bruker Kestine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kestine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kestine er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Kestine er et antihistamin og virker mot plager ved allergi. Kestine brukes til behandling av forskjellige typer allergi hos voksne og barn over 12 år, f.eks. høysnue, øyeplager og allergisk hudbesvær.
 
2. Hva du må vite før du bruker Kestine
Bruk ikke Kestine
 • dersom du er allergisk overfor ebastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Kestine bør anvendes med forsiktighet av personer som har leversykdom. Gjør legen din oppmerksom på det, spesielt om du har alvorlig leversykdom.
Andre legemidler og Kestine
Kestine bør ikke tas sammen med legemidler som inneholder ketokonazol, itrakonazol (brukes mot soppinfeksjoner) eller erythromycin (en type antibiotika).
Samtidig bruk av Kestine og rifampicin (virkestoff til behandling av turberkulose) kan gi redusert effekt av Kestine.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Kestine under graviditet.
Det er ukjent om Kestine går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Kestine antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Da søvnighet og svimmelhet er mulige bivirkninger, bør du imidlertid være oppmerksom på hvordan du reagerer på dette legemidlet før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kestine tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Kestine smeltetabletter inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Kestine
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år: Anbefalt dose er 1 tablett (10 mg) daglig.
Hvis symptomene ikke forsvinner kan dosen økes til 20 mg daglig etter avtale med din lege.
Ikke overskrid en døgndose på 10 mg hvis du har alvorlig leversykdom.
Du bør ta tablettene om morgenen sammen med mat.
Dersom du tar for mye av Kestine
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Kestine
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Kestine
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier og etter markedsføring:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter)
Hodepine
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men hos færre enn 1 av 10 pasienter)
Søvnighet
Munntørrhet
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergisk reaksjon
Nervøsitet, innsovningsvansker
Svimmelhet, redusert/forandret følsomhet for berøring, smaksforstyrrelser
Hjertebank, økt hjertefrekvens
Oppkast, magesmerter, kvalme, fordøyelsesbesvær som sure oppstøt og kvalme (dyspepsi)
Leverproblemer, unormale leververdier
Elveblest, utslett, betent eksem
Menstruasjonsforstyrrelser
Væskeansamling, kraftløshet
Frekvens ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data:
Vektøkning
Økt appetitt
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kestine
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kestine 10 mg tabletter oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.
Kestine 20 mg tabletter oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kestine
 • Virkestoff er ebastin 10 mg eller 20 mg
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000 og titandioksid (E 171).
Hvordan Kestine ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er runde og farget hvite
Kestine 20 mg er merket E20 på den ene siden.
Kestine 10 mg er tilgjengelig i pakningsstørrelser på 10, 20, 30 og 100 enheter - ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Kestine 20 mg er tilgjengelig i pakningsstørrelser på 10, 30 og 100 enheter - ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Almirall, S.A.
Rda General Mitre, 151
08022 Barcelona
Spania
Tilvirker
Industrias Farmacéuticas Almirall S.A., Ctra. Nal. II, Km. 593-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.