PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Keflex 50 mg/ml granulat til mikstur, suspensjon.

Cefaleksinmonohydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA KEFLEX ER OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER KEFLEX
 3. HVORDAN DU BRUKER KEFLEX
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. OPPBEVARING AV KEFLEX
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 
1. HVA KEFLEX ER OG HVA DET BRUKES MOT
Keflex tilhører en klasse antibiotika som kalles cefalosporiner, og brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av ulike typer bakterier. Keflex virker bakteriedrepende.
Keflex brukes til behandling av urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og infeksjoner i hud og bløtvev.
 
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER KEFLEX
Bruk ikke Keflex
 • dersom du er allergisk/overfølsom overfor cefalosporiner.
 • dersom du har hatt kraftig allergisk reaksjon overfor penicillin.
Vis forsiktighet ved bruk av Keflex
 • dersom du har penicillinallergi eller annen allergi.
Inntak av Keflex med mat og drikke
 • Keflex kan tas med eller uten mat.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Keflex
Dette legemidlet inneholder sakkarose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Graviditet
 • Lang erfaring ved bruk av Keflex under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Keflex dersom du er gravid.
Amming
 • Går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Rådfør deg med lege før bruk av Keflex ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
 • Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Keflex
 • Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
 • Antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og derav effekten av p-piller. Videre skal du være spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av probenecid, aminoglukosider og metformin (blodsukkersenkende) når du tar Keflex.
 
3. HVORDAN DU BRUKER KEFLEX
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Normaldosering:
Voksne: 1-2 gram daglig fordelt på 2-4 doser.
Barn: 25-50 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser.
Keflex kan tas med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Keflex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Keflex ha bivirkninger.
Vanlige: Kvalme, diarè
Mindre vanlige: Forandringer i blodet, elveblest, kløe, utslett og påvirkning av leververdier.
Sjeldne: Hodepine, svimmelhet, hallusinasjoner, allergiske reaksjoner, trøtthet, infeksjon i skjeden, magesmerter, brekninger, problemer med fordøyelsen, nyrebetennelse, anemi (blodmangel), ødem (hevelse) i ansiktet og hals, alvorlige hudreaksjoner, leverbetennelse og gulsott.
Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. OPPBEVARING AV KEFLEX
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ferdig oppblandet mikstur oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) og er holdbar i 14 dager. Bruk ikke Keflex etter utløpsdatoen som er angitt av apoteket på pakningen. Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 
6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Cefaleksin
 • Virkestoff er Cefaleksinmonohydrat tilsvarende cefaleksin 50 mg/ml
 • Hjelpestoffer er sakkarose, renset vann, natriumlaurylsulfat, metylcellulose, dimetikon, xantangummi, pregelatinisert stivelse, guaranaimitasjon (tropisk fruktsmak). Fargestoff: Allurarød AC (E129).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland, tlf. +31 35 528 39 57
Tilvirker:
FACTA FARMACEUTICI S.p.A., Via Laurentina Km 24,730 - 00040 Pomezia (Rm) – Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 20.03.2012

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.