GRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Cefaleksinmonohydrat tilsv. cefaleksin 50 mg, sukrose 594 mg, natriumlaurylsulfat, metylcellulose, dimetikon, xantangummi, pregelatinisert stivelse, guaranaimitasjon. Fargestoff: Allurarød AC (E 129). Sukkerholdig. Tropisk fruktsmak.


TABLETTER 500 mg: Hver tablett inneh.: Cefaleksinmonohydrat tilsv. cefaleksin 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og infeksjoner i hud og bløtvev forårsaket av følsomme mikroorganismer.

Dosering

Ved behandling av pasienter med betahemolytisk streptokokk-infeksjon, bør terapeutisk dose administreres i minst 10 dager.
Voksne: Normaldosering er 1-2 g daglig. Døgndosen fordeles på 2-4 doser avhengig av infeksjonstype og alvorlighetsgrad. Dosering 2 ganger daglig kan benyttes ved mindre alvorlige infeksjoner, som nedre urinveisinfeksjoner, hudinfeksjoner, tonsilitter og faryngitter. Ved alvorlige infeksjoner kan døgndosen forhøyes til 4 g daglig, fordelt på 4 doser.
Barn: 25-50 mg/kg/døgn. Døgndosen fordeles på 2-4 doser. Ved alvorlige infeksjoner kan doseringen fordobles, da fordelt på 4 doser. Ved kroppsvekt >5 kg kan følgende skjema vanligvis anvendes:

Vekt (kg)

Dosering (ml/døgn)

 

25 mg/kg/døgn

50 mg/kg/døgn

5-10

2,5-5

5-10

10-20

5-10

10-20

20-30

10-15

20-30

30-40

15-20

30-40

40-50

20-25

40-50

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon:

Serumkreatinin (μmol/liter)

ClCR (ml/minutt)

Dosering

<290

>30

250-500 mg hver 6.-8. time

290-875

10-30

250-500 mg hver 8. time

>875

<10

250 mg hver 24.-48. time

Tilberedning/Håndtering: Mikstur: 60 ml renset vann skal tilsettes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Granulat til mikstur: Bruk måleredskap. Tabletter: Kan om nødvendig knuses (hansker skal brukes). Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Cefalosporinallergi og type 1-reaksjon overfor penicilliner (anafylaksi, Quinckes ødem, urticaria).

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved penicillinallergi eller annen allergi i anamnesen. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør doseringen reduseres i henhold til ClCR og serumkonsentrasjonen følges. Langvarig bruk av cefaleksin kan resultere i overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer. Hvis en superinfeksjon oppstår under behandling, bør de nødvendige tiltak iverksettes. Cefaleksin interferer med glukosuritest basert på kobber-reduksjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og derav effekten av p-piller. Samtidig tilførsel av probenecid hemmer den tubulære sekresjonen av cefaleksin og gir økt halveringstid. Ved samtidig bruk av cefalosporiner og aminoglukosider er det rapportert økt risiko for oto- og nefrotoksisitet. Dosejustering kan være nødvendig. Samtidig administrering av en engangsdose cefaleksin (500 mg) og metformin (500 mg) til friske, øker gjennomsnittlige plasmakonsentrasjoner av cefaleksin og metformin med hhv. 34% og 24%. Renal clearance for metformin reduseres med gjennomsnittlig 14%.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall epidemiologiske studier og erfaring med bruk hos gravide indikerer ikke skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør bare gis under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Utskillelse av cefaleksin øker opptil 4 timer etter en dose på 500 mg, oppnår maks. konsentrasjon på 4 mg/liter, faller så gradvis og har forsvunnet 8 timer etter inntak. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili
Sjeldne Hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme
Sjeldne Abdominalsmerte, dyspepsi, oppkast, pseudomembranøs kolitt
Generelle
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, hallusinasjon, hodepine, svimmelhet, tretthet
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Angioødem, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose
Lever/galle
Mindre vanlige Økt ASAT og ALAT (reversibel)
Sjeldne Hepatitt, kolestatisk gulsott
Nyre/urinveier
Sjeldne Genital kløe, interstitiell nefritt (reversibel), vaginitt (inkl. vaginal candidiasis)
Positiv Coombs test er sett under cefalosporinbehandling.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Hud Kløe, urticaria, utslett
Lever/galle Økt ASAT og ALAT (reversibel)
Sjeldne
Blod/lymfe Hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, oppkast, pseudomembranøs kolitt
Generelle Anafylaktisk reaksjon, hallusinasjon, hodepine, svimmelhet, tretthet
Hud Angioødem, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle Hepatitt, kolestatisk gulsott
Nyre/urinveier Genital kløe, interstitiell nefritt (reversibel), vaginitt (inkl. vaginal candidiasis)
Ukjent frekvens
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose
Positiv Coombs test er sett under cefalosporinbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, epigastrisk ubehag, diaré, hematuri.
Behandling: Ventrikkeltømming skulle bare være nødvendig dersom minst 5-10 ganger normaldose cefaleksin er svelget. Aktivt kull vil også hindre absorpsjon av cefaleksin.

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret baktericid virkende antibiotikum tilhørende cefalosporingruppen. Virker på de fleste grampositive og gramnegative mikroorganismer, og er virksomt overfor både penicillinfølsomme og penicillinresistente stafylokokker. Cefaleksin har ikke effekt mot Pseudomonas aeruginosa og meticillinresistente stafylokokker. Inaktiv overfor de fleste stammer av Enterobacter-arter, Morganella morgani og Proteus vulgaris. Penicillinresistent Streptococcus pneumoniae er vanligvis kryssresistent overfor betalaktamantibiotika.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese, og virker derved baktericid.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig etter oral tilførsel.
Proteinbinding: Ubetydelig.
Fordeling: Distribueres hurtig til de fleste vev og kroppsvæsker.
Halveringstid: I serum ved normal nyrefunksjon ca. 1 time.
Utskillelse: Utskilles uforandret via nyrene. I løpet av 8 timer vil 80-90% av inngitt dose være utskilt.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Etter tilberedning er den holdbar i 14 dager i kjøleskap.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Keflex, GRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 100 ml
518420
Blå resept
-
81,30 C

Keflex, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 14 stk. (blister)
579582
Blå resept
Byttegruppe
76,60 C
20 stk. (blister)
500352
Blå resept
Byttegruppe
93,90 C
40 stk. (blister)
388035
Blå resept
Kan forskrives til 01.07.2021
Byttegruppe
151,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2018