Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kalium-Natrium-Glucose Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite for du bruker Kalium-Natrium-Glucose Braun
 3. Hvordan du bruker Kalium-Natrium-Glucose Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kalium-Natrium-Glucose Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kalium-Natrium-Glucose Braun er og hva det brukes mot
Kalium-Natrium-Glucose Braun er en infusjonsvæske som inneholder glukose (som energikilde), samt natrium og kalium (elektrolytter som er viktige for væske- og saltbalansen i kroppen). Infusjonsvæsken gis av helsepersonell som en infusjon (drypp) direkte i blodet.
Denne infusjonsvæsken brukes til behandling av væskemangel (dehydrering) når det ikke er stor mangel på elektrolytter,
 
2. Hva du må vite for du bruker Kalium-Natrium-Glucose Braun
Bruk ikke Kalium-Natrium-Glucose Braun
 • dersom du har svært høyt blodsukker som ikke lar seg påvirke av insulindoser på opp til 6 enheter/time.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Kalium-Natrium-Glucose Braun
Legen avgjør om du trenger spesiell oppfølging under behandlingen. Vis forsiktighet ved
følgende tilstander:
 • diabetes
 • lavt natriuminnhold i blodet
 • alvorlig hjertesvikt
 • nedsatt nyrefunksjon
Andre legemidler og Kalium-Natrium-Glucose Braun
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må spesielt nevne hvis du bruker følgende legemidler:
 • kaliumsparende diuretika (vanndrivende legemidler), f.eks. spironolakton.
 • legemidler som inneholder kaliumklorid.
Graviditet og amming
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av preparatet under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kalium-Natrium-Glucose Braun påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Kalium-Natrium-Glucose Braun
Helsepersonellet gir deg den mengden Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske du trenger. Dosen er avhengig av alder, vekt og klinisk tilstand. Den anbefalte dosen til voksne er 500 – 2000 ml per døgn som en intravenøs infusjon (”drypp”). Det bør ikke gis mer enn 1000 ml i løpet av 2 timer.
Andre legemidler som skal gis intravenøst (direkte i blodet) kan blandes med Kalium-Natrium-Glucose Braun før infusjon. Kun i spesielle tilfeller kan infusjonsvæsken gis under huden (subkutant) med lav infusjonshastighet.
Dersom du tar for mye av Kalium-Natrium-Glucose Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Helsepersonell overvåker tilstanden din og passer på at du får riktig mengde Kalium-Natrium-Glucose Braun og at tilførselen skjer med riktig hastighet. Det er derfor lite sannsynlig at du får mer infusjonsvæske enn det du burde. Utilsiktet overdosering kan gi utspent hud, hindret sirkulasjon av blod i vener, hevelse, og forstyrrelser i syre-basebalansen, samt for høyt nivå av sukker i blodet.
Dersom du skulle vise tegn på overdosering vil helsepersonellet avbryte infusjonen. Behandlingen vil avhenge av hvilke symptomer du har.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger: Betennelse i blodårene i f.eks. beina eller armene (såkalt tromboflebitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kalium-Natrium-Glucose Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kalium-Natrium-Glucose Braun
 • Virkestoffer er glukosemonohydrat 55,0 g (tilsvarer 50 g vannfri glukose), natriumklorid 2,3 g og kaliumklorid 1,5 g per liter infusjonsvæske.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Kalium-Natrium-Glucose Braun ser ut og innholdet i pakningen
Kalium-Natrium-Glucose Braun er en klar, fargeløs, vandig oppløsning.
Pakninger: Plastflasker av polyetylen (Ecoflac plus), 10 x 500 ml og 10 x 1000 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Tyskland
Tilvirkere
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 Melsungen, Tyskland
 • for batchnumre der siffer 6+7 er 81, 82 eller 83.
eller
B. Braun Medical S.A.
Carreterra de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona, Spania
 • for batchnumre der siffer 6 er 4.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsv. 13 B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.07.2014.

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Generell informasjon
Elektrolyttinnhold: mmol/l
Natrium 40
Kalium 20
Klorid 60
Energiinnhold 837 kJ/l (200 kcal/l)
Teoretisk osmolaritet 398 mOsm/l
pH ca. 4
Uforlikeligheter
Tilsett kun preparater der blandbarhet med Kalium-Natrium-Glucose Braun er kjent. På grunn av risiko for pseudoagglutinasjon, skal væsker som inneholder glukose ikke gis samtidig eller via samme infusjonsaggregat som blodprodukter.
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Kun klar oppløsning i uskadet pakning skal benyttes. Pakningen er beregnet til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Til intravenøs infusjon. Kalium-Natrium-Glucose Braun kan brukes med tilsetning av infusjonskonsentrat og som vehikkel for legemidler som skal administreres intravenøst. Unntaksvis kan preparatet administreres subkutant med lav infusjonshastighet.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet anvendes umiddelbart etter anbrudd. Dersom preparatet ikke anvendes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstiden og forholdene preparatet oppbevares ved før bruk, og dette vil vanligvis ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre tilberedning/fortynning er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Maksimal infusjonshastighet skal ikke overskrides, og dette preparatet må derfor ikke administreres som trykkinfusjon.
Bruksanvisning for Ecoflac plus®-beholder
1. Gravitasjonsinfusjon
 • Montér infusjonssettet, fyll halve dråpekammeret med væske, fyll infusjonsslangen og unngå luftbobler.
 • Steng infusjonssettets lufteventil.
 • Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.
 • Åpne rulleklemmen og start infusjonen med lufteventilen lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Tilsettinger
Tilsetting via kanyle
 • Stikk kanylen inn vertikalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Tilsettinger ved bruk av overføringsadapter (Ecoflac® Mix)
1.) Fest overføringsadapteren til beholderen.
2.) Fest hetteglasset med tilsetting til den andre enden (et klikk kan høres!).
3.) Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse Ecoflac® plus-beholderen. Løs helt opp det som skal tilsettes. Snu Ecoflac® plus- beholderen med påsatt hetteglass opp ned. Press luft inn i hetteglasset inntil all oppløsning er overført til Ecoflac® plus-beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dokumentasjon av tilsetting og forsegling av injeksjonsporten med Ecopin®
1.) Stikk Ecopin® inn i injeksjonsporten i samme hull som der tilsetning ble gjort.
2.) Brekk av håndtaket.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.