Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kadcyla 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Kadcyla 160 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

trastuzumabemtansin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kadcyla er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Kadcyla
 3. Hvordan du får Kadcyla
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kadcyla
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kadcyla er og hva det brukes motHva Kadcyla er
Kadcyla inneholder virkestoffet trastuzumabemtansin, som består av to deler som er bundet til hverandre:
 • trastuzumab – et monoklonalt antistoff som binder spesifikt til et antigen (et målprotein) som kalles human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (HER2). HER2 finnes i store mengder på overflaten av noen kreftceller hvor det stimulerer cellenes vekst. Når trastuzumab binder til HER2 kan det hindre kreftcellenes vekst og forårsake at de dør.
 • DM1 – et stoff mot kreft som aktiveres så snart Kadcyla kommer inn i kreftcellen.
Hva Kadcyla brukes mot
Kadcyla brukes til behandling av brystkreft hos voksne når:
 • kreftcellene har mange HER2 proteiner på seg – legen din vil undersøke kreftcellene dine for dette
 • du allerede har mottatt trastuzumab og et legemiddel kjent som et taksan
 • kreften har spredt seg til områder nær brystet eller til andre steder i kroppen (metastasert)
 • kreften ikke har spredt seg til andre deler av kroppen og behandling skal gis etter operasjon (behandling etter operasjon kalles adjuvant behandling).
 
2. Hva du må vite før du får Kadcyla
Bruk ikke Kadcyla
 • dersom du er allergisk overfor trastuzumabemtansin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Du bør ikke bruke Kadcyla dersom dette gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med lege eller sykepleier før du får Kadcyla.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Kadcyla dersom:
 • du noen gang har hatt en alvorlig reaksjon ved infusjon av trastuzumab karakterisert ved symptomer som rødme, frysninger, feber, kortpustethet, pusteproblemer, raske hjerteslag eller redusert i blodtrykk
 • du har fått behandling med blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin, heparin)
 • du tidligere har hatt leverproblemer. Legen din vil sjekke blodet ditt for å kontrollere leverfunksjonen din før behandlingen, samt regelmessig under behandlingen.
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med lege eller apotek før du får Kadcyla.
Vær oppmerksom på bivirkninger
Kadcyla kan forverre enkelte nåværende tilstander, eller forårsake bivirkninger. Se avsnitt 4 for nærmere opplysninger om hva slags bivirkninger du bør være oppmerksom på.
Fortell lege eller sykepleier umiddelbart hvis du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene mens du får Kadcyla:
 • Pusteproblemer: Kadcyla kan forårsake alvorlige pusteproblemer som kortpustethet (enten ved hvile eller mens du utfører en form for fysisk aktivitet) og hoste. Dette kan være tegn på betennelse i lungene, som kan være alvorlig og også livstruende. Dersom du utvikler lungesykdom, kan legen din stoppe behandlingen med dette legemidlet.
 • Leverproblemer: Kadcyla kan forårsake betennelse eller celleskader i lever som kan hindre leveren fra å fungere som normalt. Betente eller skadde leverceller kan lekke en større mengde enn normalt av visse stoffer (leverenzymer) til blodbanen. Dette kan føre til økt mengde leverenzymer i blodprøver. I de fleste tilfeller vil du ikke ha symptomer. Enkelte symptomer kan være gulfarging av huden og det hvite i øynene (gulsott). Legen din vil kontrollere blodet ditt for å måle leverfunksjonen før og regelmessig under behandling.
En annen unormalitet som kan oppstå i leveren er en tilstand kjent som nodulær regenerativ hyperplasi (NRH). Denne tilstanden fører til strukturelle forandringer i leveren og kan forandre leverfunksjonen. Over tid kan dette føre til symptomer som en oppblåst følelse eller hevelse i magen på grunn av væskeansamling eller blødning fra unormale blodkar i spiserøret eller endetarmen.
 • Hjerteproblemer: Kadcyla kan svekke hjertemuskelen. Når hjertemuskulaturen er svak, kan pasienter utvikle symptomer som kortpustethet ved hvile eller søvn, brystsmerter, hovne ben eller armer og en følelse av rask eller uregelmessig hjertebank. Legen din vil kontrollere hjertefunksjonen din før og regelmessig under behandling. Du bør informere legen din øyeblikkelig dersom du opplever noen av symptomene ovenfor.
 • Infusjonsrelaterte reaksjoner eller allergiske reaksjoner: Kadcyla kan føre til rødme, skjelvinger, feber, pusteproblemer, lavt blodtrykk, raske hjerteslag, plutselig hevelse i ansikt eller tunge, eller svelgeproblemer under infusjonen eller etter infusjonen de første dagene av behandlingen. Lege eller sykepleier vil kontrollere om du har noen av disse bivirkningene. Dersom du utvikler en reaksjon vil de redusere hastigheten eller stanse infusjonen, og de kan også behandle deg for å motvirke bivirkningene. Infusjonen kan fortsette etter at symptomene er forbedret.
 • Blødningsproblemer: Kadcyla kan redusere antall blodplater i blodet. Blodplater hjelper blodet til å koagulere, så dette kan føre til uventede blåmerker eller blødninger (som neseblødninger, blødninger fra tannkjøttet). Legen vil kontrollere blodet ditt regelmessig for redusert antall blodplater. Du bør informere legen din øyeblikkelig dersom du opplever uventede blåmerker eller blødninger.
 • Nevrologiske problemer: Kadcyla kan skade nervene. Du kan oppleve dirring, smerte, nummenhet, kløe, kribling, prikking og stikking i hender og føtter. Legen vil undersøke deg for tegn og symptomer på nevrologiske problemer.
Informer lege eller sykepleier umiddelbart hvis du opplever noen av disse bivirkningene.
Barn og ungdom
Kadcyla er ikke anbefalt til noen under 18 år. Dette er fordi det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om effekten i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Kadcyla
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke noen andre legemidler.
Informer lege eller apotek spesielt dersom du bruker:
 • blodfortynnende legemidler, som warfarin, eller legemidler for å redusere dannelsen av blodpropp, som acetylsalisylsyre
 • legemidler mot soppinfeksjon, kalt ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol
 • antibiotika mot infeksjon, kalt klaritromycin eller telitromycin
 • legemidler mot hiv, kalt atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller sakinavir
 • legemidler mot depresjon, kalt nefazodon
Hvis dette gjelder for deg (eller du er usikker), rådfør deg med lege eller apotek før du får Kadcyla.
Graviditet
Kadcyla er ikke anbefalt dersom du er gravid, fordi dette legemidlet kan føre til fosterskade.
 • Rådfør deg med lege før du tar Kadcyla dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Bruk sikker prevensjon for å unngå å bli gravid under behandling med Kadcyla. Rådfør deg med legen din om det beste prevensjonsmidlet for deg.
 • Fortsett med å bruke prevensjonsmidlet i minst 7 måneder etter din siste dose av Kadcyla. Rådfør deg med legen din før du slutter med prevensjonsmidlet.
 • Mannlige pasienter eller deres kvinnelige partnere bør også bruke sikker prevensjon.
 • Fortell legen din umiddelbart dersom du blir gravid under behandling med Kadcyla.
Amming
Du skal ikke amme under behandling med Kadcyla. Amming skal opphøre i 7 måneder etter siste behandling med Kadcyla. Det er ukjent om innholdsstoffene i Kadcyla blir skilt ut i morsmelk. Rådfør deg med legen din om dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Kadcyla forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil, sykle, bruk av verktøy eller maskiner. Dersom du opplever rødme, skjelvinger, feber, pusteproblemer, lavt blodtrykk eller raske hjerteslag (infusjonsrelaterte reaksjoner), tåkesyn, tretthet, hodepine eller svimmelhet, bør du ikke kjøre bil, sykle, bruke verktøy eller maskiner før disse reaksjonene stopper.
Viktig informasjon om noen av innholdstoffene i Kadcyla.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du får Kadcyla
Kadcyla gis av lege eller sykepleier på sykehus eller klinikk:
 • Gis som et drypp direkte i blodåren (intravenøs infusjon).
 • Du får én infusjon hver 3. uke.
Hvor mye du får
 • Du får 3,6 mg Kadcyla for hvert kilo av kroppsvekten din. Legen vil beregne den riktige dosen for deg.
 • Den første dosen vil bli gitt i løpet av 90 minutter. Du vil være under observasjon av lege eller sykepleier når du får det og i minst 90 minutter etter den første dosen, i tilfelle du får noen bivirkninger.
 • Dersom startdosen tolereres godt, kan påfølgende dose ved ditt neste besøk gis i løpet av
  30 minutter. Du vil være under observasjon av lege eller sykepleier når du får det og i minst 30 minutter etter dosen, i tilfelle du får noen bivirkninger.
 • Totalt antall doser som gis avhenger av hvordan du reagerer på behandlingen og hva det brukes mot.
 • Dersom du opplever bivirkninger, kan legen din beslutte å fortsette behandlingen, men kan redusere dosen, utsette den neste dosen eller stoppe behandlingen.
Dersom du mistet en behandling med Kadcyla
Dersom du glemte eller var forsinket til Kadcyla avtalen din, bør du gjøre en ny avtale umiddelbart. Ikke vent til ditt neste planlagte legebesøk.
Dersom du avbryter behandling med Kadcyla
Ikke avbryt behandling med dette legemidlet uten å ha snakket med legen din først. Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell lege eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever noen av disse alvorlige bivirkningene.Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Kadcyla kan medføre betennelse eller celleskader i leveren, som fører til økt nivå av leverenzymer i blodprøver. I de fleste tilfeller under behandling med Kadcyla er imidlertid nivået av leverenzymer lett og midlertidig forhøyet, fører ikke til symptomer, og påvirker ikke leverfunksjonen.
 • Uventede blåmerker og blødning (som neseblødninger).
 • Dirring, smerte, nummenhet, kløe, følelse av kribling, prikking og stikking i hender og føtter. Disse symptomene kan være tegn på nerveskader.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Rødme, skjelvinger, feber, pusteproblemer, lavt blodtrykk eller raske hjerteslag under infusjon eller opptil 24 timer etter infusjon - dette er såkalte infusjonsrelaterte reaksjoner.
 • Hjerteproblemer kan forekomme. De fleste pasienter vil ikke ha symptomer på hjerteproblemene. Dersom symptomer forekommer, kan man merke hoste, kortpustethet ved hvile eller når man sover flatt, brystsmerter og hovne ben eller armer, en følelse av rask eller uregelmessig hjertebank.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Betennelse i lungene kan forårsake pusteproblemer som kortpustethet (enten ved hvile eller mens du utfører en form for fysisk aktivitet), hoste eller hosteanfall med tørrhoste. Dette kan være tegn på betennelse i lungene.
 • Gulfarging av huden og det hvite i øynene (gulsott). Dette kan være tegn på alvorlig leverskade.
 • Allergiske reaksjoner kan forekomme og de fleste pasienter vil ha milde symptomer som kløe og tetthet i brystet. I mer alvorlige tilfeller kan hevelse i ansikt eller tunge, svelgeproblemer eller pusteproblemer oppstå.
Informer lege eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever noen av disse alvorlige bivirkningene.
Andre bivirkninger kan være Svært vanlige:
 • redusert antall røde blodceller (vist i blodprøver)
 • sykdom (oppkast)
 • diaré
 • munntørrhet
 • urinveisinfeksjon
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • hoste
 • kortpustethet
 • betennelse i munnen
 • søvnvansker
 • muskel- og leddsmerter
 • feber
 • hodepine
 • utmattelse (fatigue)
 • svakhet
Vanlige:
 • frysninger eller influensalignende symptomer
 • redusert kaliumnivå (vist i blodprøver)
 • hudutslett
 • redusert antall hvite blodceller (vist i blodprøver)
 • tørre øyne, rennende øyne eller tåkesyn
 • røde øyne eller infeksjon
 • fordøyelsesproblemer
 • hevelse i ben og/eller armer
 • blødning fra tannkjøttet
 • økt blodtrykk
 • svimmelhet
 • smaksforandringer
 • kløe
 • hukommelsesproblemer
 • hårtap
 • hudreaksjoner i hender og føtter (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom)
 • negleforandringer
Mindre vanlige:
 • En annen unormal tilstand som kan være forårsaket av Kadcyla, er en tilstand kjent som nodulær regenerativ hyperplasi i leveren. Denne tilstanden kan føre til strukturelle forandringer i leveren. Pasienten utvikler mange knuter i leveren som kan endre leverfunksjonen. Over tid kan dette føre til symptomer som oppblåsthet eller hevelse i magen, på grunn av væskeansamling eller blødning fra unormale blodkar i spiserøret eller endetarmen.
 • Dersom Kadcyla infusjonsoppløsning lekker til området rundt infusjonsstedet, kan det utvikles ømhet eller rødhet i huden, eller hevelse på infusjonsstedet.
Dersom du får bivirkninger etter at behandlingen med Kadcyla er avsluttet, bør du informere lege eller sykepleier om at du har fått behandling med Kadcyla.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kadcyla
Kadcyla oppbevares på sykehus eller klinikk av helsepersonell.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på den ytre kartongen etter “Utløpsdato” og på hetteglasset etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Ferdig tilberedt Kadcyla infusjonsoppløsning er stabil i opptil 24 timer ved 2-8ºC, og må deretter kastes.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kadcyla
 • Virkestoffet er trastuzumabemtansin.
 • Kadcyla 100 mg: Ett hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 100 mg trastuzumabemtansin. Etter tilberedning inneholder ett hetteglass med 5 ml oppløsning 20 mg/ml trastuzumabemtansin.
 • Kadcyla 160 mg: Ett hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 160 mg trastuzumabemtansin. Etter tilberedning inneholder ett hetteglass med 8 ml oppløsning 20 mg/ml trastuzumabemtansin.
 • Andre innholdsstoffer er ravsyre, natriumhydroksid (se avsnitt 2 under «Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Kadcyla»), sukrose, polysorbat 20.
Hvordan Kadcyla ser ut og innholdet i pakningen
 • Kadcyla er et hvitt til off-white, frysetørket pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, levert i hetteglass.
 • Kadcyla finnes i pakningsstørrelser med 1 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
TysklandFor ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.12.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
For å unngå feil legemiddel er det viktig å kontrollere etiketten på hetteglasset, for å sikre at legemidlet som tilberedes er Kadcyla (trastuzumabemtansin) og ikke Herceptin (trastuzumab). Kadcyla må tilberedes og fortynnes av helsepersonell og gis som en intravenøs infusjon. Det må ikke gis som en intravenøs støtdose eller bolusinjeksjon.
Oppbevar alltid dette legemidlet i lukket originalpakning i kjøleskap ved 2 ºC - 8 ºC. Kadcyla hetteglasset, tilberedt med vann til injeksjonsvæsker (ikke vedlagt), er stabilt i 24 timer ved 2 ºC – 8 ºC etter ferdig tilberedning og må ikke fryses.
Relevant aseptisk teknikk skal benyttes. Relevant prosedyre for tilbereding av kjemoterapeutika skal benyttes.
Rekonstituert Kadcyla oppløsning bør fortynnes i polyvinylklorid (PVC) eller lateks-fri PVS-fri polyolefin infusjonsposer.
Bruk av 0,20 eller 0,22 mikron “in-line” polyetersulfon (PES) filter er nødvendig til infusjon når infusjonskonsentratet er fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til infusjon.
Instruksjoner for rekonstituering
 • Kadcyla 100 mg: Bruk en steril sprøyte. Injiser sakte 5 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker inn i hetteglasset med 100 mg trastuzumabemtansin.
 • Kadcyla 160 mg: Bruk en steril sprøyte. Injiser sakte 8 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker inn i hetteglasset med 160 mg trastuzumabemtansin.
 • Sving forsiktig på hetteglasset til alt er oppløst. Skal ikke ristes.
Rekonstituert oppløsning bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Rekonstituert oppløsning skal være fri for synlige partikler, klar til svakt opaliserende. Fargen på den rekonstituerte oppløsningen skal være fargeløs til svakt brun. Skal ikke brukes hvis rekonstituert oppløsning er blakket eller misfarget.
Ikke anvendte doser skal destrueres. Den rekonstituerte oppløsningen inneholder ingen konserveringsmidler og er beregnet til engangsbruk.
Instruksjoner for fortynning
Bestem volumet på den rekonstituerte oppløsningen som trengs basert på en dose på 3,6 mg av trastuzumabemtansin/kg kroppsvekt:
Mangler tekstalternativ for bilde
Passende mengde oppløsning skal trekkes ut av hetteglasset og tilsettes i en infusjonspose med 250 ml natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 %) oppløsning til infusjon eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til infusjon. Glukose 50 mg/ml (5 %) oppløsning skal ikke brukes. Natriumklorid
4,5 mg/ml (0,45 %) oppløsning til infusjon kan brukes uten et polyetersulfon (PES) 0,20 eller 0,22 mikron “in-line” filter. Hvis natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til infusjon brukes, er det nødvendig med et 0,20 eller 0,22 mikron “in-line” polyetersulfon (PES) filter. Når infusjonsoppløsningen er klar, skal den administreres umiddelbart. Infusjonsoppløsningen skal ikke fryses eller ristes under oppbevaring. Aseptisk tilberedt fortynning kan oppbevares opptil 24 timer ved 2 °C - 8 °C.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.