Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk


Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Jext 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Jext 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

adrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Jext er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Jext
 3. Hvordan du bruker Jext
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Jext
 6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon
 
1. Hva Jext er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Jext består av en steril adrenalinoppløsning i en autoinjektor, for akutt injeksjon av 1 enkeltdose adrenalin på utsiden av låret (intramuskulær injeksjon).
Jext brukes ved akutt behandling av livstruende allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk) mot insektstikk eller bitt, mat, legemidler eller anstrengelsesutløst anafylaksi.
Symptomer på anafylaktisk sjokk oppstår bare få minutter etter eksponering for allergenet, og omfatter: hudkløe, vablete utslett (som ved elveblest), rødme, hevelse i leppene, halsen, tungen, hender og føtter, pipende pust, heshet, kortpustethet, kvalme, oppkast, magesmerter og i noen tilfeller bevisstløshet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Jext
Jext kan alltid brukes ved akutte allergiske reaksjoner. Dersom du er allergisk (overfølsom) mot natriummetabisulfitt eller mot noen av de andre innholdsstoffene i Jext, må legen din gi deg instrukser om i hvilke situasjoner Jext kan gis. For ytterligere informasjon om allergi mot sulfitter, se under avsnittet: Jext inneholder natriummetabisulfitt og natriumklorid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Jext
 • dersom du har en hjertesykdom
 • dersom du har overaktiv skjoldbruskkjertel
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har binyresvulst (feokromocytom)
 • dersom du har økt trykk i øyet på grunn av grønn stær (glaukom)
 • dersom du har nyre- eller prostatasykdom
 • dersom du har lavt kaliumnivå eller høyt kalsiumnivå i blodet
 • Det kan også være større risiko for bivirkninger dersom du enten er eldre, gravid eller barn under 15 kg.
Dersom du har astma kan du ha økt risiko for en alvorlig allergisk reaksjon.
Alle som får en anafylaktisk reaksjon må kontakte legen om testing for stoffer de kan være allergiske mot, så disse helt kan unngås i fremtiden. Det er viktig å være oppmerksom på at en allergi mot ett stoff kan føre til allergier mot flere relaterte stoffer.
Hvis du har matallergier er det viktig å sjekke ingrediensene i alt du inntar (inkludert legemidler) da selv små mengder kan medføre alvorlige reaksjoner.
Før behandling med Jext bør du få grundige instrukser av lege eller sykepleier om når og hvordan du kan bruke Jext på riktig måte.
Bruksanvisningen må følges nøye for å unngå utilsiktet injeksjon
Jext må bare injiseres intramuskulært på utsiden av låret. Den må ikke settes i setemuskulaturen på grunn av risikoen for utilsiktet injeksjon i en vene.
Advarsel
Skulle du ved et uhell injisere adrenalin i hånden eller foten, kan det føre til redusert blodtilførsel i det aktuelle området. Skjer dette, må du snarest oppsøke nærmeste legevakt eller akuttmottak for behandling.
Hvis du har et tykt underhudslag av fett, kan det være en risiko for at en enkeltdose Jext ikke er tilstrekkelig. Det kan være behov for en ekstra injeksjon. Følg bruksanvisningen i avsnitt 3 nøye.
Det kan oppstå sårdannelse hvis injeksjonen gis av andre enn pasienten og pasientens ben ikke holdes i ro under injeksjonen. Følg bruksanvisningen som er gitt i avsnitt 3 nøye, for å unngå skade.
Andre legemidler og Jext
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • Legemidler mot depresjon, for eksempel trisykliske antidepressiva eller monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere).
 • Legemidler for behandling av Parkinsons sykdom, som katekol-O-metyltransferasehemmere (COMT-hemmere) og levodopa.
 • Legemidler som gjør at hjertet kan begynne å slå ujevnt (arytmier), for eksempel digitalis og kinidin.
 • Legemidler for tyroideasykdom (f.eks. levotyroksin).
 • Legemidler, som brukes for astma, som gjør at du puster lettere (teofyllin).
 • Legemidler som brukes ved fødsel (oksytocin).
 • Legemidler som brukes for å behandle allergier, slik som difenhydramin, klorfeniramin (første generasjon antihistaminer).
 • Alfa- og betablokkere i forbindelse med hjertesykdom. Legemidler, som virker på det parasympatiske nervesystemet, som regulerer kroppens ubevisste funksjoner, slik som hjerteslag og lungefunksjon (parasympatolytika, parasympatomimetika).
Diabetikere må overvåke sine blodsukkernivåer etter bruk av Jext, fordi adrenalin kan øke blodsukkernivået.
Inntak av Jext sammen med alkohol
Alkohol kan øke effekten av adrenalin.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger begrenset erfaring med bruk av adrenalin under svangerskapet. Hvis du er gravid skal du ikke nøle med å bruke Jext i en akutt situasjon, fordi både ditt eget og fosterets liv kan være i fare. Det er ingen grunn til å tro at Jext har noen effekt på spedbarn som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Evnen til å kjøre bil og bruke maskiner påvirkes sannsynligvis ikke ved bruk av en adrenalininjeksjon, men en allergisk reaksjon kan påvirke denne evnen. Kjør ikke bil i slike situasjoner.
Jext inneholder natriummetabisulfitt og natriumklorid
Jext inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner (overfølsomhet) eller pustevansker (bronkospasmer). Legen din må informere deg om i hvilke situasjoner du bør bruke Jext.
Jext inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si praktisk talt uten natrium.
 
3. Hvordan du bruker Jext
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Du må være sikker på at du vet i hvilke situasjoner du skal bruke Jext. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Voksne og barn over 30 kg – den anbefalte dosen for allergiske akuttsituasjoner er 300 mikrogram adrenalin for injisering på utsiden av låret (intramuskulært).
Barn mellom 15 og 30 kg – den anbefalte dosen for allergiske akuttsituasjoner er 150 mikrogram adrenalin for injisering i utsiden av låret (intramuskulært). Husk: riktig dose av Jext avhenger av kroppsvekten. Dosen må økes etter hvert som barnet vokser, og må diskuteres med legen din.
Hvis du merker tegn til en akutt allergisk reaksjon, bruk Jext umiddelbart, og gjennom klærne hvis nødvendig.
Etter bruk vil det være litt væske igjen i autoinjektoren, men denne kan ikke brukes på nytt.
Noen ganger kan en enkelt dose av adrenalin ikke være tilstrekkelig til å reversere effektene av en alvorlig allergisk reaksjon. Av denne grunn, vil legen din sannsynligvis foreskrive mer enn én Jext for deg. Hvis symptomene dine ikke er forbedret eller har forverret seg i løpet av 5-15 minutter etter første injeksjon, bør enten du eller personen som er med deg gi deg en andre injeksjon. Av denne grunnen bør du bære mer enn én Jext med deg til alle tider.
Administrasjonsmåte
Jext er utformet for injisering gjennom klærne eller direkte på huden på utsiden av låret.
Jext skal bestemt støtes mot utsiden av låret inn i den største delen av lårmuskelen. Når du presser Jext bestemt mot låret, vil en fjærmekanisme skyve en skjult nål gjennom den sorte nålbeskyttelsen, inn i lårmuskelen og avgi en dose adrenalin.
Bruksanvisningen for Jext nedenfor må følges nøye.
Jext skal bare settes på utsiden av låret.
Injeksjonen må ikke settes i setemuskulaturen (på baken).Bruksanvisning
Gjør deg godt kjent med Jext før bruk, og når og hvordan den skal brukes. Når legen din skal vise deg korrekt bruk av Jext kan det hende at han bruker en Jext Demonstrasjonspenn for å forsikre seg om at du og øvrige familiemedlemmer eller pleiepersonell vet hva som skal gjøres ved en akutt allergisk reaksjon.
Det anbefales at dine familiemedlemmer, omsorgspersoner eller lærere også er instruert i riktig bruk av Jext. Hvis du er en omsorgsperson, må du be pasienten om ikke å bevege seg, og om nødvendig passe på at pasientens ben holdes i ro under injeksjonen, for å minimere risikoen for sårdannelse.
Pennen er kun til engangsbruk og kan ikke benyttes igjen. Følg disse anvisningene kun når du er klar til å bruke Jext.
 • Hold aldri tommelen, hender eller føtter over den sorte enden, fordi det er her nålen kommer ut.
 • Ikke fjern den gule sikkerhetshetten før du er klar til å bruke Jext. For riktig bruk, se på figurene og følg disse stegene:
  Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Hold Jext-injektor i den hånden du vanligvis bruker (den du bruker til å skrive med), med tommelen nærmest den gule sikkerhetshetten.

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Ta av den gule sikkerhetshetten med den andre hånden.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Hold den sorte injektorenden i en rett vinkel (ca. 90°) mot utsiden av låret.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Press den sorte enden bestemt mot utsiden av låret til du hører et klikk, som indikerer at injeksjonen har startet. Hold injektoren fast mot låret i 10 sekunder (tell sakte til 10) og ta den ut. Den sorte enden går automatisk ut og skjuler nålen igjen.

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Masser injeksjonsstedet i 10 sekunder. Oppsøk medisinsk hjelp omgående. Ring 113, spør etter ambulanse og opplys om anafylaksi.

I inspeksjonsvinduet på etiketten vises et farget plaststempel (hvitt på Jext 300 og blått på Jext 150). Dette bekrefter at autoinjektoren er aktivert og at adrenalinløsningen er injisert.
Det kan forekomme en liten luftboble i autoinjektoren. Det påvirker ikke produktets effekt. Selv om det meste av injeksjonsvæsken er igjen i Jext etter bruk, kan den ikke brukes på nytt.
Jext er til akuttbehandling. Du må alltid søke medisinsk hjelp umiddelbart etter bruk av Jext. Ring 113, spør etter en ambulanse og opplys om ”anafylaksiselv om symptomene synes å være forbedret. Du må dra på sykehuset for observasjon og ytterligere behandling etter behov. Dette er fordi reaksjonen kan skje på nytt på et senere tidspunkt.
Mens du venter på ambulansen skal du ligge ned med føttene hevet dersom dette ikke gir pustevansker. I så fall setter du deg opp. Spør noen om å være hos deg til ambulansen kommer i tilfelle du vil føle deg uvel på nytt.
Bevisstløse pasienter skal plasseres på siden i stabilt sideleie.
Informer helsepersonell om at du har fått en intramuskulær injeksjon av adrenalin. Du kan også levere den brukte Jext slik at den avhendes på en sikker måte.
Dersom du tar for mye av Jext
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Skaff medisinsk hjelp øyeblikkelig dersom du har fått i deg for mye eller satt en utilsiktet adrenalininjeksjon. Oppsøk legen din snarest mulig for å få en ny Jext.
Blodtrykket ditt kan øke kraftig. En overdose kan forårsake plutselig økning av blodtrykket, uregelmessig hjerterytme, unormal nyrefunksjon, redusert blodsirkulasjon og oppsamling av væske i lungene.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er basert på erfaring med bruken av adrenalin (hyppighet ikke kjent; Hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hjerteproblemer slik som uregelmessige og raske hjerteslag, føle hjerteslag, brystsmerte
 • Høyt blodtrykk, sammentrekning av blodkarene
 • Svetting
 • Kvalme, oppkast
 • Pustevansker
 • Hodepine, svimmelhet, besvimelse
 • Svakhet, skjelvinger
 • Angst, hallusinasjoner
 • Endringer i blodet som økt blodsukkernivå, redusert kaliumnivå, skadelig oppsamling av syre i kroppen
Det er rapportert om utilsiktet injeksjon med pennen i hender og føtter, og dette kan føre til redusert blodtilførsel i det aktuelle området. Skulle dette skje, må du snarest oppsøke nærmeste legevakt eller akuttmottak for behandling. Jext inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner inkludert pustevansker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Jext
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Det er viktig at du en gang i blant kontrollerer at injeksjonsvæsken i autoinjektoren fremdeles er klar og fargeløs. Det ser du gjennom vinduet i etiketten. Bytt ut Jext når utløpsdatoen er gått ut, eller tidligere. Ikke bruk dette legemidlet hvis du ser at oppløsningen er misfarget eller inneholder partikler (faste partikler). Du kan skrive opp utløpsdatoen i kalenderen din eller dagboken så du lettere husker å bytte ut Jext i tide.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon
Sammensetning av Jext
 • Virkestoff er adrenalin.
  1 ml løsning inneholder 1 mg adrenalin (som tartrat).
  Jext 150 mikrogram inneholder 1 enkeltdose på 150 mikrogram adrenalin i 0,15 ml injeksjonsløsning.
  Jext 300 mikrogram inneholder 1 enkeltdose på 300 mikrogram adrenalin i 0,3 ml injeksjonsløsning.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriummetabisulfitt (E223), saltsyre og vann til injeksjonsvæske
Hvordan Jext ser ut og innholdet i pakningen
Jext er en injeksjonsvæske i ferdigfylt penn (autoinjektor). Den inneholder en klar og fargeløs løsning i en glassampulle med lateksfrie gummiforseglinger.
Eksponert nålelengde:
Jext 150 mikrogram: 13 mm
Jext 300 mikrogram: 15 mm
Pakningsstørrelser: 1 ferdigfylt penn. 2 x 1 ferdigfylt penn. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
ALK-Abelló A/S Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm Danmark
Tilvirker
ALK-Abelló S.A. Miguel Fleta 19
28037 Madrid Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor i Norge:
ALK-Abelló Nordic tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italia, Luxemburg,
Nederland, Norge, Slovakia, Spania, Sverige, Storbritannia.

Jext

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.03.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette produktet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden som finnes i pasientinformasjonen med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende nettadresse: www.infoaai.com.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.