Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Imodium Comp 2 mg / 125 mg tabletter

loperamidhydroklorid / simetikon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imodium Comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imodium Comp
 3. Hvordan du bruker Imodium Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imodium Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imodium Comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Tablettene inneholder to virkestoffer:
 • Loperamidhydroklorid som reduserer diaré ved å roe ned en overaktiv tarm. Det hjelper også kroppen til å ta opp mer vann og salter fra tarmen.
Simetikon som bryter ned luftboblene i tarmen som forårsaker knip og oppblåsthet.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av akutt diaré med mageknip og luftplager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imodium Comp
Bruk ikke Imodium Comp
 • Til barn under 12 år
 • Hvis du er allergisk overfor loperamidhydroklorid, simetikon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • Hvis du har høy feber (dvs. over 38 °C) eller blodig avføring.
 • Hvis du har tilbakefall av en betennelsestilstand i tarmen, for eksempel ulcerøs kolitt.
 • Hvis du har alvorlig diaré etter å ha tatt antibiotika.
 • Hvis du har forstoppelse eller magen virker oppsvulmet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imodium Comp.
 • Imodium Comp behandler kun symptomene på diaré. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å behandle årsaken til diaréen. Kontakt legen din hvis symptomene vedvarer eller forverres.
 • Hvis du har alvorlig diaré vil kroppen din miste mer væske, sukker og salter enn normalt. Du må erstatte væsken ved å drikke mer enn vanlig. Spør apoteket om råd angående spesielle pulver for å erstatte sukker og salter.
 • Hvis du har aids og magen din blir oppsvulmet må du slutte med tablettene umiddelbart og kontakte legen din.
 • Hvis du har en leversykdom må du kontakte lege før du begynner å bruke tablettene. Enkelte av bivirkningene kan bli plagsomme.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, ett av virkestoffene i Imodium Comp tabletter.
Ved akutt diaré forsvinner som regel symptomene innen to dager. Slutt å ta dette legemidlet og rådfør deg med lege dersom symptomene varer lengre enn to dager.
Barn
Barn under 12 år skal ikke bruke Imodium Comp tabletter.
Andre legemidler og Imodium Comp
Kontakt legen din eller apoteket hvis du tar, har tatt eller planlegger å ta noen av følgende legemidler:
 • kinidin (brukes for å behandle unormal hjerterytme og malaria)
 • itrakonazol eller ketokonazol (soppmidler)
 • gemfibrozil (brukes til å behandle høyt kolesterol)
 • ritonavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS)
 • desmopressin (midler som brukes for å regulere tørste og produksjon av urin hos pasienter med diabetes insipidus).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, fordi Imodium Comp og disse kan påvirke hverandre.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming: Imodium Comp anbefales ikke hvis du ammer. Små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemiddelet kan gjøre deg trett, svimmel eller søvnig. Hvis dette inntrer bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Imodium Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med apoteket hvis du er usikker.
 • Riktig antall tabletter svelges hele med væske
 • Skal kun tas via munnen
 • Ikke bruk høyere dose enn angitt
Bruk av Imodium Comp hos voksne over 18 år
Start med 2 tabletter. Deretter tas 1 tablett etter hver løse avføring. Døgndosen bør ikke overstige4 tabletter. Hvis du fortsatt har symptomer etter 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.
Bruk av Imodium Comp hos barn og ungdom i alderen 12 til 18 år
Start med 1 tablett. Deretter tas 1 tablett etter hver løse avføring. Døgndosen bør ikke overstige 4 tabletter. Hvis du fortsatt har symptomer etter 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.
Bruk av Imodium Comp hos barn under 12 år
Tablettene må ikke gis til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Imodium Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidler ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Imodium Comp, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere, svak pust, tørr munn, pupillene i øynene kan bli små, magesmerter, kvalme eller oppkast, forstoppelse.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Imodium Comp enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Imodium Comp
Ta en tablett etter neste løse avføring. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Snakk med legen din eller apoteket dersom du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noe av det følgende, stopp bruken av legemidlet og søk hjelp umiddelbart Allergiske reaksjoner inkludert hovent ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, uforklarlig pipende pust, kortpustethet som noen ganger ledsages av hudutslett eller elveblest.
Hvis du opplever noe av følgende, stopp bruken av legemidlet og kontakt legen din
 • vannlatingsproblemer
 • kraftige magesmerter, utbuling eller hevelse i buken, eller feber grunnet blokkering eller forstørret tarm
 • alvorlig forstoppelse
Andre effekter som kan oppstå inkluderer
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • kvalme
 • smaksforstyrrelser
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • tretthet
 • svimmelhet
 • svakhet
 • forstoppelse
 • oppkast
 • fordøyelsesvansker
 • tarmgass
 • munntørrhet
 • utslett
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • tap av bevissthet eller redusert bevissthet
 • kraftig sammentrekking av øyepupillen
 • hudutslett som kan gi alvorlige blemmer i huden og flassing
 • elveblest
 • kløe
 • tretthet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imodium Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt etter ”Utløpsdato” på esken og etter ”Utl.dato” på blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imodium Comp
 • Virkestoffer er loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) og simetikon (tilsvarende 125 mg dimetikon per tablett).
 • Andre innholdsstoffer er kalsiumhydrogenfosfat, mikrokrystallinsk cellulose, acesulfamkalium, kunstig vaniljesmak (inkludert propylenglykol, maltodekstrin og benzylalkohol), natriumstivelseglykolat (type A) og stearinsyre.
Hvordan Imodium Comp ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite, kapselformede og preget med en linje mellom “2” og “125” på den ene siden, og med “IMO” på den andre siden.
Hver pakning inneholder 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 eller 20 tabletter i blisterbrett.
Inntil 8 tabletter er unntatt reseptplikt.
Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
Janssen-Cilag S.P.A, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italia.
eller
Janssen-Cilag – Val de Reuil, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.02.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.