Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ibux gel 50 mg/g

ibuprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel
 3. Hvordan du bruker Ibux gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot
Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes.
Ibux gel brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Ibux gel kan også forskrives av lege ved milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel
Bruk ikke Ibux gel
 • Dersom du er overfølsom overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er overfølsom for acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler.
 • på områder der huden er skadet, for eksempel ved eksem, akne eller åpne sår.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibux gel
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Rådfør deg med lege før bruk.
 • dersom du har astma. Rådfør deg med lege før bruk.
 • dersom du får utslett skal behandlingen avsluttes.
Unngå å få gelen på slimhinner eller i øynene.
Andre legemidler og Ibux gel
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det. Som for andre legemidler som inneholder acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux ved amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ibux gel
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt legen eller apoteket dersom du er usikker på doseringen.
Dosering: Voksne og barn over 12 år: Ibux gel smøres på det smertefulle området inntil 3 ganger daglig. Gelen masseres inn i huden noen minutter. Du bør ikke bruke mer enn 15 gram gel per dag. Det tilsvarer ca. 30 cm gelstrek. Vask hendene etter påsmøring. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Dersom du tar for mye av Ibux gel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis barn eller andre har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er rødhet, irritasjon og kløe på huden der gelen er påført.
Sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av tusen pasienter) er magesmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ibux gel:
Virkestoff i 1g gel: Ibuprofen 50 mg.
Andre innholdsstoffer er: Hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, isopropanol, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Ibux gel ser ut og innholdet i pakningen
Tube med gjennomsiktig gel.
Pakningsstørrelser: 30 g, 50 g og 100 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 07/2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.