Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hypotron 2,5 mg tabletter

Hypotron 5 mg tabletter

midodrinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hypotron er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hypotron
 3. Hvordan du bruker Hypotron
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hypotron
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hypotron er og hva det brukes mot
Dette legemidlet heter Hypotron. Det inneholder virkestoffet midodrinhydroklorid, som tilhører en gruppe legemidler som kalles adrenerge og dopaminerge midler.
Midodrinhydroklorid er et legemiddel som øker blodtrykket. Det brukes til å behandle visse alvorlige former for lavt blodtrykk hos voksne, når andre behandlinger ikke har virket.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hypotron
Bruk ikke Hypotron dersom:
 • du er allergisk overfor midodrinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har høyt blodtrykk
 • du har lav puls
 • du har vanskeligheter med å urinere
 • du har visse typer hjerte-/karsykdommer
 • du har økt trykk i øyet (glaukomgrønn stær), eller dårlig syn på grunn av diabetes
 • du har overaktiv skjoldbruskkjertel
 • du har hormonforstyrrelser som skyldes en svulst i binyremargen (feokromocytom)
 • du har alvorlig nyresykdom
 • du har forstørret prostata
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hypotron, dersom du har blitt fortalt at du har høyt blodtrykk i liggende stilling. Hvis dette gjelder for deg:
 • vil det være behov for regelmessig måling av blodtrykket når du ligger og når du står, da det kan være fare for at blodtrykket stiger når du ligger (for eksempel om natten). Dersom blodtrykket ditt går opp når du ligger og redusering av dosen ikke hjelper, må behandlingen med dette legemidlet avbrytes.
 • er det viktig at du ikke tar dette legemidlet sent på kvelden. Ta dagens siste dose minst 4 timer før du legger deg. Dersom du har hodet høyere om natten, er faren for at blodtrykket stiger når du ligger mindre.
Rådfør deg også med legen din dersom du:
 • har en alvorlig forstyrrelse i nervesystemet (forstyrrelse i det autonome nervesystemet). Dette er fordi bruk av dette legemidlet kan føre til nok et fall i blodtrykket når du reiser deg opp. Dersom dette skjer, skal behandlingen med dette legemidlet avbrytes.
 • har problemer med blodsirkulasjonen. Dette gjelder særlig hvis du har symptomer som smerter eller kramper i magen etter at du har spist, eller smerter eller kramper i bena mens du går.
 • har en sykdom i prostata. Dette er fordi det kan bli vanskelig å urinere mens du bruker dette legemidlet.
Legen bør sjekke nyrefunksjonen og blodtrykket ditt før du begynner med dette legemidlet. Under behandling med dette legemidlet vil blodtrykket ditt bli sjekket av og til, og ved behov vil dosen din bli justert.
Det er viktig at du umiddelbart rapporterer symptomer relatert til høyt blodtrykk, som brystsmerter, hjertebank, kortpustethet, hodepine og tåkesyn. Legen din bestemmer deretter om doseringen skal justeres eller behandlingen med Hypotron tabletter skal avbrytes.
Rådfør deg med legen din dersom noen av disse advarslene er aktuelle for deg i dag, eller om de har vært det tidligere.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år. Dette er fordi sikkerhet og effekt av Hypotron tabletter i denne aldersgruppen ikke har blitt fastslått enda.
Andre legemidler og Hypotron
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg særlig med lege eller apotek dersom du bruker noen av disse legemidlene:
 • Samtidig bruk med følgende legemidler kan medføre en større økning i blodtrykket:
  • Reserpin og guanetidin (legemidler som brukes til å redusere høyt blodtrykk)
  • Antihistaminer (brukes til å behandle allergier)
  • Skjoldbruskkjertelhormoner (brukes når skjoldbruskkjertelen ikke fungerer som den skal)
  • Trisykliske antidepressiva og monoaminooksidase (MAO)-hemmere (som begge brukes til å behandle depresjon)
  • Andre karsammentrekkende midler (legemidler som forsnevrer blodårene), eller sympatomimetiske midler (legemidler som har en stimulerende effekt på visse deler av nervesystemet)
 • Prazosin og fentolamin (legemidler som brukes til å behandle hjertesykdom). Dette er fordi virkningen av Hypotron blokkeres av disse legemidlene.
 • Digitalispreparater (legemidler som brukes til å behandle hjertesykdom). Dette er fordi samtidig bruk med Hypotron kan medføre hjertefunksjonsforstyrrelser.
 • Kortikosteroider, som fludrokortisonacetat (et betennelsedempende legemiddel). Dette er fordi disse legemidlene kan øke Hypotrons virkning.
 • Legemidler som reduserer pulsen direkte eller indirekte. Legen bør overvåke deg nøye dersom Hypotron kombineres med disse legemidlene.
Graviditet og amming
Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt under graviditet, eller hvis du er en kvinne i fruktbar alder som ikke bruker prevensjon. Rådfør deg med lege dersom du er gravid, eller ønsker å bli det, mens du behandles med dette legemidlet.
Bruk ikke dette legemidlet mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet påvirker sannsynligvis ikke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Du må imidlertid være forsiktig dersom du opplever svimmelhet eller ørhet etter å ha tatt dette legemidlet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hypotron 5 mg tabletter inneholder fargestoffet paraoransje aluminiumslakk (E110)
Paraoransje kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Hypotron
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg tablettene med et glass vann.
Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
Delestreken er kun ment for å lette deling av tabletten, slik at den blir enklere å svelge. Den er ikke ment for å dele tabletten i to like doser.
Hvor mye du skal ta
Legen bestemmer dosen du skal ta, og forteller deg hvor lenge du skal ta dette legemidlet. Behandlingen er vanligvis langvarig.
Den anbefalte startdosen er vanligvis én tablett på 2,5 mg tre ganger daglig. Denne dosen kan økes ukentlig opptil fire tabletter på 2,5 mg, eller to tabletter på 5 mg (10 mg) tre ganger daglig, som er den vanlige vedlikeholdsdosen på 30 mg daglig.
Den anbefalte totale døgndosen bør fordeles jevnt på tre daglige doser.
Tidspunkt for kveldsdosen
Unngå å ta dette legemidlet sent på kvelden. Den siste dosen bør tas minst 4 timer før sengetid. Dersom du har hodet høyere om natten, er faren for at blodtrykket stiger når du ligger mindre. Mer informasjon finnes i avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler" i dette pakningsvedlegget.
Hvis du mener at virkningen av dette legemidlet er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen din eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Hypotron
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du har brukt for mye av dette legemidlet.
Inntak av for mye av dette legemidlet kan medføre:
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), f.eks. hjertebank, kortpustethet, brystsmerter, hodepine og tåkesyn
 • lav puls (bradykardi)
 • vanskeligheter med å urinere
 • gåsehud
 • kuldefølelse
Dersom du har glemt å ta Hypotron
Dersom du har glemt å ta en dose, tar du neste dose som vanlig og fortsetter å ta legemidlet slik legen din har fortalt deg. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, da dette vil øke faren for høyt blodtrykk når du ligger.
Dersom du avbryter behandling med Hypotron
Det vil ikke oppstå noe plutselig blodtrykksfall.
Rådfør deg alltid med legen din dersom du vurderer å avbryte behandling med dette legemidlet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Hypotron forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • gåsehud
 • kløe i hodebunnen
 • smerter ved urinering
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • prikking og kløe
 • økt blodtrykk i liggende stilling
 • hodepine
 • kvalme
 • halsbrann
 • betennelse i munnslimhinnen
 • rødming
 • utslett
 • frysninger
 • vanskeligheter med å urinere
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • søvnforstyrrelser, inkludert søvnløshet
 • rastløshet
 • uro og irritabilitet
 • lav puls
 • påtrengende behov for å urinere
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • hjertebank
 • høy puls
 • leverfunksjonsforstyrrelser, inkludert økt antall leverenzymer
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • magesmerter
 • oppkast
 • diaré
 • angst
 • følelse av forvirring.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hypotron
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hypotron
 • Virkestoff er midodrinhydroklorid. Hver tablett inneholder 2,5 mg eller 5 mg midodrinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, magnesiumstearat og silika, kolloidal vannfri. Hypotron 5 mg tabletter inneholder også paraoransje aluminiumslakk (E110).
Hvordan Hypotron ser ut og innholdet i pakningen
2,5 mg tabletter er hvite, runde tabletter preget på den ene siden med "MID" over delestreken og "2.5" under delestreken.
5 mg tabletter er oransje, runde tabletter preget på den ene siden med "MID" over delestreken og "5" under delestreken.
Dette legemidlet er tilgjengelige i esker med 50 eller 100 tabletter i aluminium/aluminium blisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Brancaster Pharma Ireland Ltd.
Garadice House
3-4 Fairview
Dublin 3, D03X0Y5
Irland
Tilvirker
Cross Vetpharm Group UK Limited
Unit 2, Bryn Cefni
Llangefni, Anglesey
LL77 7XA, Storbritannia
Lokal representant
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.03.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.