Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hard

hydroksykarbamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydroxyurea medac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyurea medac
 3. Hvordan du bruker Hydroxyurea medac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyurea medac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hydroxyurea medac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hydroxyurea medac inneholder virkestoffet hydroksykarbamid som tilhører en gruppe legemidler som anvendes mot visse blodsykdommer og som virker inn på veksten av kreftceller.
Dette legemidlet brukes til behandling av blodsykdommer (tumorer i benmarg: kronisk myelogen leukemi, essensiell trombocytemi og polycytemia vera).
 
2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyurea medac
Bruk ikke Hydroxyurea medac
 • dersom du er allergisk overfor hydroksykarbamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har for lave blodverdier.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hydroxyurea medac.
Behandling med hydroksykarbamid krever omfattende tilsyn. Du må ta blodprøver før og under behandlingen for å kontrollere blodverdiene, og for å se om du har tilstrekkelig nyre- og leverfunksjon til å få dette legemidlet. Blodprøvene vil vanligvis bli tatt en gang i uken.
Hvis du har redusert antall røde blodceller (anemi) før eller utvikler det under behandlingen kan røde blodceller erstattes ved behov.
Du bør drikke rikelig med væske under behandlingen.
Hvis du lider av nyre- og/eller leverproblemer, bør du informere legen om dette før du begynner å bruke dette legemidlet.
Hvis du får behandling med hydroksykarbamid over lengre tid, kan du utvikle sekundær leukemi (blodkreft). Man vet per i dag ikke i hvilken utstrekning dette skyldes den underliggende sykdommen din eller behandlingen med hydroksykarbamid.
Hudkreft har vært rapportert hos pasienter som får hydroksykarbamid over lengre tid. Du bør beskytte huden din mot solen og regelmessig inspisere huden din selv under behandlingen og etter avbrytelse av behandlingen med hydroksykarbamid. Legen din skal også undersøke huden din ved rutinemessige oppfølgingsbesøk.
Du kan få leggsår. Legen vil i dette tilfelle avgjøre om du skal fortsette å ta dette legemidlet. Sårene heles langsomt over noen uker dersom du slutter å ta dette legemidlet.
Andre legemidler og Hydroxyurea medac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du samtidig får eller tidligere har fått liknende medisiner eller strålebehandling, kan bivirkninger oppstå hyppigere, og de kan være mer alvorlige. Disse bivirkningene omfatter redusert antall blodceller (nedsatt benmargsfunksjon), slimhinnebetennelse i magen og betennelse i huden.
Tidligere eller samtidig strålebehandling kan føre til rødhet og irritasjon i huden.
Hydroksykarbamid kan øke aktiviteten av NRTI (nukleoside reverstranskriptasehemmere), som er medisiner som brukes til behandling av HIV (som f.eks. didanosin, stavudin). Kombinasjonen av hydroksykarbamid og NRTI kan øke risikoen for bivirkninger av NRTI.
Rådfør deg med lege dersom du nylig har fått vaksine eller planlegger å vaksinere deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det finnes en risiko for skadelige effekter på barnet. Du bør derfor ikke bruke dette legemidlet under svangerskapet med mindre det er uttrykkelig forskrevet av legen din.
Du må bruke effektiv prevensjon før du starter og mens du får behandling med dette legemidlet. Hvis du blir gravid mens du tar eller etter at du har tatt dette legemidlet, må du ta kontakt med legen.
Amming
Hydroxyurea medac skal ikke brukes ved amming. Du må derfor avbryte amming før du bruker dette legemidlet første gang.
Fertilitet
Under behandlingen og i minst tre måneder etter avsluttet behandling anbefales det at menn bruker sikker prevensjon. Spør legen din om sæddonasjon før du starter behandlingen for første gang.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Reaksjonsevnen kan bli nedsatt på grunn av behandling med Hydroxyurea medac. Det må du huske på når det kreves økt oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring og bruk av maskiner.
Hydroxyurea medac inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hydroxyurea medac
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Ved kronisk myelogen leukemi er vanlig startdose 40 mg/kg kroppsvekt daglig. Dosen justeres så individuelt i forhold til hvite blodverdier.
Ved polycytemia vera er vanlig startdose 15-20 mg/kg kroppsvekt daglig. Dosen justeres så individuelt til 1-2 kapsler (500-1000 mg) i forhold til blodverdiene.
Ved essensiell trombocytemi er vanlig startdose 15 mg/kg kroppsvekt daglig med individuell justering av dosen i forhold til blodverdiene.
Eldre pasienter
Eldre pasienter kan være mer ømfintlige overfor virkningene til hydroksykarbamid og kan kreve en lavere dosering.
Kapslene skal svelges hele og må ikke gis anledning til å gå i oppløsning i munnen. Kapslene må behandles forsiktig. Bruk alltid hansker eller vask hendene nøye etter hver håndtering av dem. Selv om det er liten mulighet for fosterskade, skal gravide kvinner ikke håndtere kapslene.
Dersom du tar for mye av Hydroxyurea medac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan oppleve å få symptomer rammer slimhinnene og huden.
Dersom du har glemt å ta Hydroxyurea medac
Det er viktig å ta medisinen nøyaktig som legen har forordnet gjennom hele behandlingen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du har glemt å ta én enkelt dose, fortsetter du behandlingen som forordnet. Dersom du har glemt å ta flere doser, fortsetter du behandlingen som forordnet, men du må kontakte legen for ytterligere veiledning.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ta kontakt med legen din med en gang om du får symptomer som:
 • Feber, hoste eller pusteproblemer. Dette kan være tegn på alvorlig lungesykdom (frekvens ikke kjent)
Svært vanlige (kan påvirke mer enn 1 av 10 personer)
 • Ingen eller et lavt antall sædceller i sædvæsken (azoospermi eller oligospermi)
Vanlige (kan påvirke opp til 1 av 10 personer)
 • Reduksjon i antall blodceller (undertrykt beinmargsfunksjon), spesielt hvite blodceller (leukopeni), store, umodne røde blodceller (megaloblastose)
 • Diaré, forstoppelse
 • Hudsår, spesielt leggsår
Mindre vanlige (kan påvirke opp til 1 av 100 personer)
 • Redusert antall røde blodceller (anemi) og blodplater (trombocytopeni)
 • Sykdomsfølelse (kvalme), oppkast, redusert matlyst, munnsår (stomatitt)
 • Feber på grunn av medisinen, frysninger, utilpasshet (malaise)
 • Hudutslett med flekker og små vabler (makulopapulært utslett), rødme i ansiktet, rødme på hender og føtter (hånd-fot-syndrom)
 • Tykke og skjellete hudflak (aktinisk keratose), hudkreft
 • Økning av leverenzymer og bilirubin (nedbrytningsprodukt av det røde blodpigmentet)
 • Midlertidig nyreproblemer med forhøyelse av visse blodparametre som urinsyre, urinstoff og kreatinin
 • I kombinasjon med visse HIV-behandlinger: betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) med smerter i mage eller buk, buksmerter, kvalme eller oppkast eller gulfarget hud (hepatotoksisitet), nummenhet og prikking eller smerter i armer og ben (perifer nevropati).
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1 000 personer)
 • Allergiske reaksjoner
 • Hårtap (alopesi)
 • Akutte lungereaksjoner med endringer av lungevev som vist med røntgen, feber og kortpustethet, allergisk betennelse i luftsekkene i lungene
 • Vannlatingsbesvær
 • Nevrologiske forstyrrelser som omfatter hodepine, svimmelhet, forvirring, hallusinasjoner og kramper
 • Stoffskiftekomplikasjoner på grunn av nedbrytningsprodukter fra kreftceller (tumor lysis-syndrom)
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
 • Hudforandringer som purpurfarget utslett og fortynning av huden, betennelse i huden som gir røde, skjellete flekker og som kan oppstå sammen med leddsmerter, formørking og avfall av hud og negler, kløe, små fiolette hudklumper, hudavskalling, sortfarging av huden og at huden dør
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Kroniske lungereaksjoner med endringer i lungevev observert med røntgen, kortpustethet og tørrhoste
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Høye kaliumnivåer i blodet som kan føre til unormal hjerterytme
Tilfeller av lave natriumverdier i blodet som kan føre til tretthet og forvirring, muskelrykninger, kramper eller koma er observert i erfaringer etter markedsføring.
Høye doser kan føre til moderat døsighet.
Hvis du får behandling med hydroksykarbamid over lengre tid, kan du utvikle sekundær leukemi (blodkreft). Man vet per i dag ikke i hvilken utstrekning dette skyldes den underliggende sykdommen din eller behandlingen med hydroksykarbamid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyurea medac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydroxyurea medac
 • Virkestoffet er hydroksykarbamid. Hver kapsel inneholder 500 mg hydroksykarbamid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kalsiumsitrat, dinatriumsitrat, magnesiumstearat, gelatin og titandioksid (fargestoff E171).
Hvordan Hydroxyurea medac ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, harde kapsler (kapsler).
Finnes i pakningsstørrelser på henholdsvis 50 eller 100 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
Tlf. +49 4103 8006‑0 (Tyskland)
+46 340 64 54 70 (Sverige)
+358 10 420 4000 (Finland)
Faks: +49 4103 8006‑100
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Finland, Hellas, Island, Nederland, Norge, Portugal, Sverige, Østerrike: Hydroxyurea medac
Storbritannia: Hydroxycarbamide
Tyskland: Syrea
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytemi (trombocytose, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.