Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydromed 12,5 mg tabletter

hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydromed er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydromed
 3. Hvordan du bruker Hydromed
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydromed
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hydromed er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hydromed er et vanndrivende og blodtrykkssenkende legemiddel. Blodtrykkssenkningen skyldes delvis den vanndrivende effekten, men trolig også at visse blodårer (arterioler) utvides.
Hydromed brukes ved høyt blodtrykk og væskeansamling i kroppen (ødem).
 
2. Hva du må vite før du bruker Hydromed
Bruk ikke Hydromed
 • dersom du er allergisk overfor hydroklortiazid, andre vanndrivende midler eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom
 • dersom du har urinsyregikt
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hydromed.
Hvis du har eller har hatt følgende sykdommer bør du rådføre deg med legen din før du begynner behandling med Hydromed:
 • sukkersyke (diabetes)
 • åreforkalkning i hjertet eller hjernen.
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Hydromed.
Ved langtidsbehandling med Hydromed er det viktig at kosten inneholder tilstrekkelig mye kalium (rådfør deg med legen din).
Andre legemidler og Hydromed
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom dette legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Dette gjelder i første rekke
 • digitalisglykosider
 • sotalol (legemidler som påvirker hjerterytmen)
 • ikke-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske midler (NSAID) (legemidler mot smerte, betennelse og feber)
 • kolestipol og kolestyramin (legemidler mot forhøyet kolesterolnivå i blodet)
 • litium (legemiddel som brukes ved manisk depressiv sykdom)
 • karbamazepin (legemiddel brukt til behandling av epilepsi)
 • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI’er)(legemidler mot depresjon)
Legen din bør være klar over at du bruker disse legemidlene samtidig.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid,tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Vanligvis vil legen din råde deg til å ta andre legemidler i stedet for Hydromed, da Hydromed ikke anbefales ved svangerskap. Dette er fordi Hydromed går over i morkaken og bruk etter 3 måneder inn i svangerskapet kan skade fosteret.
Amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer eller skal begynne å amme.
Hydromed anbefales ikke til mødre som ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Reaksjonsevnen kan nedsettes under behandlingen med Hydromed, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Forsiktighet bør utvises i tilfeller der skjerpet oppmerksomhet er påkrevet, f.eks. ved bilkjøring.
Hydromed inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hydromed
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bør helst tas om morgenen på grunn av den diuretiske effekten.
Den økte utskillelsen av urin starter ca. 2 timer etter inntak, er størst etter ca. 4 timer og kan vare i ca. 12 timer.
Høyt blodtrykk
Vanlig døgndose for voksne er 12,5-50 mg daglig.
Væskeansamling (ødem)
Vanlig døgndose for voksne er 25-50 mg, i alvorlige tilfeller 75 – 100 mg daglig
Tabletten kan deles i to like doser.
Dersom du tar for mye av Hydromed
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene inndeles i
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer)
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1.00 personer).
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 personer)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
I sjeldne tilfeller kan Hydromed påvirke de hvite blodlegemene, noe som fører til nedsatt immunrespons. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber med alvorlig nedsatt almenntilstand eller feber med lokale symptomer på infeksjon slik som sår hals/munn eller urineringsproblemer må du kontakte lege umiddelbart slik at man ved en blodprøve kan utelukke mangel på hvite blodlegemer (agranulocytose). Det er viktig at du forteller om dine medisiner.
Vanlige: Slapphet, svimmelhet, tretthet, hodepine, kaliummangel, økt urinsyreinnhold i blodet (eventuelt med giktplager), forhøyet blodsukker og forhøyede blodlipider (ved behandling med høye doser).
Mindre vanlige: Svimmelhet når man reiser seg fort, uregelmessig hjerterytme, nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, kolikk, diaré, forstoppelse, hudutslett, elveblest, økt følsomhet for sollys, forstyrrelser i saltbalansen og syre-basebalansen i blodet.
Sjeldne: Kraftig overfølsomhetsreaksjon, lokal flassing av huden, feber, impotens, blodmangel (anemi), redusert antall hvite blodlegemer (leukopeni, agranulocytose) eller blodplater (trombocytopeni), unormale følelser/fornemmelser i huden, søvnforstyrrelser, depresjon, betennelsestilstander i årevegger (vaskulitt), punktblødninger i huden, betennelse i leveren, betennelse i bukspyttkjertelen, påvirkning av leverfunksjonen, luftveissymptomer, væskeansamling i alveolene i lungene, påvirkning av nyrefunksjonen og tåkesyn.
Ikke kjent: Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hydromed
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisteren etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydromed
 • Virkestoff er hydroklortiazid 12,5 mg pr. tablett.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, maisstivelse og magnesiumstearat.
Hvordan Hydromed ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, rund tablett, diameter 6 mm.
Tablettene har delestrek på én side og kan deles i to like doser.
Hydromed er tilgjengelig i pakker med 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
MediLink A/S
Gammelmosevej 176 A DK-2800 Kongens Lyngby
Danmark
Tilvirker
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, AT-8502 Østerrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark Hydromed
Sverige Hydromed 12,5 mg tabletter
Norge Hydromed 12,5 mg tabletter
Island Hydromed 12,5 mg töflur
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kolikk: Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Tilstanden kalles derfor også tremåneders-kolikk. Årsaken til kolikk er ukjent.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.