Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydrochlorothiazide Orifarm 25 mg tabletter.

hydroklortiazid.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydrochlorothiazide Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm
 3. Hvordan du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydrochlorothiazide Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Hydrochlorothiazide Orifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hydrochlorothiazide Orifarm er et vanndrivende og blodtrykkssenkende legemiddel. Blodtrykkssenkningen skyldes delvis den vanndrivende effekten, men trolig også at visse blodårer (arterioler) utvides og dermed reduseres motstanden i blodårene.
Hydrochlorothiazide Orifarm brukes ved:
 • Høyt blodtrykk.
 • Væskeansamling i kroppen (ødem).
 • Ménières sykdom (en sykdom i det indre øret).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm
Bruk ikke Hydrochlorothiazide Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er overfølsom for vanndrivende midler i tiazidgruppen.
 • dersom du er overfølsom for enkelte typer antibiotika (sulfonamider).
 • . dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom. .
 • dersom du har urinsyregikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm.
 • dersom du har sukkersyke (diabetes). .
 • dersom du har åreforkalkning i hjertet eller hjernen.
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm.
Ved langtidsbehandling med Hydrochlorothiazide Orifarm er det viktig at kosten inneholder tilstrekkelig mye kalium. Dette er spesielt viktig hvis du kan miste ekstra kalium, for eksempel hvis du har alvorlig oppkast eller diaré.
Andre legemidler og Hydrochlorothiazide Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingen med Hydrochlorothiazide Orifarm kan påvirkes eller påvirke behandling av andre legemidler. Dette er spesielt viktig for følgende:
 • digitalisglykosider og sotalol, som er legemidler som påvirker hjerterytmen. .
 • ikke-steroide antiinflammatoriske (NSAIDs) som brukes ved smerte..
 • kolestyramin og kolestipol , som brukes ved forhøyet kolesterolnivå i blodet..
 • litium som brukes til behandling av manisk depressiv sykdom..
 • karbamazepin som brukes til behandling av epilepsi og visse psykiske lidelser..
 • Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) som brukes til behandling av depresjon.
 • adrenokortikotropt hormon, som brukes til behandling av adrenal insuffisiens.
 • Glukokortikoider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må fortelle legen din dersom du er gravid eller hvis du tror at du er gravid. Vanligvis vil legen din anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Hydrochlorothiazide Orifarm, ettersom Hydrochlorothiazide Orifarm ikke er anbefalt under graviditet. Dette fordi Hydrochlorothiazide Orifarm passerer placenta og bruken etter den tredje måneden av svangerskapet kan føre til potensielt skadelige foster- og neonatale effekter.
Amming
Fortell legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Hydrochlorothiazide Orifarm er ikke anbefalt for mødre som ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Evnen til å kjøre og bruke maskiner kan nedsettes under behandlingen med Hydrochlorothiazide Orifarm, spesielt i begynnelsen av behandlingen.
Hydrochlorothiazide Orifarm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Hydrochlorothiazide Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Høyt blodtrykk:
Behandling startes med 1/2-2 tabletter per dag. Den laveste mulige dose vil bli brukt til videre behandling.
Væskeansamlinger:
Behandling startes med 1-2 tabletter per dag. Etter starten av behandlingen kan det være mulig å fortsette med behandling hver annen eller hver tredje dag.
Ménières sykdom:
Behandlingen startes med 2-4 tabletter per dag fordelt på to doser i de første 4-6 ukene. Deretter reduseres dosen og kan avbrytes etter noen måneder.
Dosen bør helst tas om morgenen. Den økte utskillelsen av urin starter ca. 2 timer etter dosering, er størst etter ca. 4 timer og kan vare i ca. 12 timer.
Tabletten kan deles i to like doser.
Dersom du tar for mye av Hydrochlorothiazide Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene på en overdose er væske- og elektrolyttforstyrrelser, tørste, dehydrering og forstyrrelser i blodets pH-verdi.
Dersom du har glemt å ta Hydrochlorothiazide Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Forhøyet blodsukker (med symptomer som tørste, økt vannlating, munntørrhet, tåkesyn)
 • Slapphet, svimmelhet, tretthet, hodepine.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Besvimelse på grunn av lavt blodtrykk når du står opp, uregelmessig hjerterytme.
 • Anoreksi, kvalme, brekninger, kolikk, diaré, forstoppelse.
 • Hudutslett, elveblest, overfølsomhet for sollys.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Forstyrrelser i blodet som kan føre til anemi eller tap av hvite blodlegemer.
 • Prikking i armer eller føtter (parestesi), søvnforstyrrelser, depresjon.
 • Tåkesyn.
 • Pustevansker, lungebetennelse, vann i lungene.
 • Betennelse i leveren, blokkert gallestrøm, betennelse i bukspyttkjertelen.
 • Betennelse i blodårene, rød hud, toksisk epidermal nekrolyse, som er en potensielt alvorlig hudsykdom med blæredannelse og avflassing av huden.
 • Nyresvikt, nyresykdom (interstitiell nefritt).
 • Anafylaktiske reaksjoner, feber, impotens.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
Laboratorietester
Bivirkninger som påvirker blodet har blitt rapportert. De vil bare bli oppdaget av laboratorietester.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
Lavt nivå av kalium i blodet, økt urinsyrenivå i blodet, økt nivå av fett i blodet (kolesterol).
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Lavt nivå av magnesium eller natrium i blodet, høyt nivå av kalium i blodet, høyere pH-verdi i blodet på grunn av lavt nivå av klorid, lavt nivå av fosfat i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Hydrochlorothiazide Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydrochlorothiazide Orifarm
 • Virkestoff er: Hydroklortiazid 25 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktosemonohydrat, cellulosepulver, krysspovidone, povidone K 25, krysskarmellosenatrium, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.
Hvordan Hydrochlorothiazide Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Hydroklortiazid Orifarm er hvite, runde tabletter med et delekors på den ene siden med en diameter på 8,9 til 9,2 mm og en høyde på 2,4 til 3,2 mm.
PVC/PVDC/Alu blister: 28, 30, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Norge, Sverige: Hydrochlorothiazide Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenokortikotropt hormon (kortikotropin, acth): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kolikk: Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Tilstanden kalles derfor også tremåneders-kolikk. Årsaken til kolikk er ukjent.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

ménières sykdom (morbus ménière, hydrops labyrinthi, svimmelhetssyke): Sykdom som skyldes økt væskeinnhold i labyrinten i det indre øret. Symptomer er anfall av kraftig svimmelhet, øresus og hørselstap.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.