Hydrochlorothiazide Orifarm

Orifarm Generics


Low-ceiling tiaziddiuretikum.

C03A A03 (Hydroklortiazid)TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Hydroklortiazid 25 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertensjon. Ødemer i forbindelse med hjertesvikt. Ødemer av annen årsak. Morbus Ménière.

Dosering

Hypertensjon: Anbefalt dose er initialt 12,5-50 mg daglig. Lavest mulig vedlikeholdsdose bør etterstrebes, spesielt ettersom den blodtrykkssenkende effekten er lite doseavhengig. Kan kombineres med andre blodtrykkssenkende legemidler og potenserer da effekten av disse, slik at dosene bør justeres.
Ødem: Anbefalt dose er initialt 25-50 mg daglig, eller i alvorlige tilfeller 75-100 mg daglig. Lavest mulig vedlikeholdsdose bør etterstrebes. Tilfredsstillende effekt kan i mange tilfeller oppnås ved intermitterende terapi, f.eks. hver 2. eller 3. dag.
Morbus Ménière: De første 4-6 ukene av behandlingen gis 50-100 mg, fordelt på 2 doser, daglig. Ved vedvarende bedring reduseres dosen og behandlingen kan forsøksvis seponeres etter 2-3 måneder. Sykdommen krever ofte periodevis langtidsbehandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Ved nyresvikt bør serumkreatinin og serumelektrolytter følges. Ved langtidsbehandling bør det påses at kosten inneholder tilfredsstillende kaliummengde.
Administrering: Ved hypertensjon og ødem bør dagsdosen helst tas om morgenen. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i to like deler eller fire like deler (delekors).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, tiazider eller beslektede sulfonamider. Alvorlig lever- og nyreinsuffisiens. Urinsyregikt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved alvorlig koronar og cerebral arteriosklerose. Diabetes mellitus er ingen kontraindikasjon, men pasienten må observeres mtp. forandringer i karbohydratmetabolismen. Ved kliniske symptomer på hypokalemi og hypokloremisk alkalose, bør det iverksettes tiltak for å normalisere elektrolyttbalansen. Ekstra kaliumtilskudd anbefales ved økt kaliumtap (f.eks. ved oppkast eller diaré), ved behandling av store ødemer (kan føre til utskillelse av store mengder kalium), ved samtidig medisinering med digitalis, glukokortikosteroider eller ACTH, og ved levercirrhose. Ikke-melanom hudkreft: I studier er det sett en økning i risiko for ikke-melanom hudkreft (basalcellekarsinom og epitelcellekarsinom) i pasienter med høy kumulativ dose av hydroklortiazid (HCTZ). Fotosensitiserende effekter av HCTZ kan virke som en mulig mekanisme for ikke-melanom hudkreft. Pasienter som tar HCTZ bør informeres om risikoen for ikke-melanom hudkreft, samt rådes til å sjekke huden sin regelmessig for nye lesjoner, og raskt ta kontakt med lege ved mistenkelige hudforandringer. Forebyggende tiltak er å begrense eksponering for sol og ultrafiolett stråling (UV). Ved eksponering for sol og UV, bør pasienten informeres om å bruke tilstrekkelig beskyttelse for å minimere risikoen for hudkreft. Mistenkelige hudforandringer bør undersøkes umiddelbart, om nødvendig med histologiske undersøkelser av biopsier. Ved ikke-melanom hudkreft i anamnesen bør forskrivning av HCTZ revurderes. Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Hos visse pasienter kan evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner nedsettes under behandling, spesielt i behandlingsstarten, og dette bør tas i betraktning ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Følgende kombinasjoner kan kreve dosejustering: Digitalisglykosider: Indusert hypokalemi kan forsterke effekten av digitalis (intoksikasjonsrisiko). Sotalol: Hypokalemi ved tiazidbehandling anses å øke risikoen for sotalolindusert arytmi (synkope, QT-forlengelse). Kolestyramin og kolestipol: Flere timers mellomrom mellom administrering av disse legemidlene og hydroklortiazid anbefales, da utskillelsen av hydroklortiazid kan reduseres. NSAID: Indometacin og propionsyrederivater er vist å kunne motvirke diuretisk effekt av furosemid og bumetanid, trolig via hemmet prostaglandinsyntese. I tillegg kan antihypertensiv effekt av tiazider motvirkes. Interaksjonen er ikke vist med sulindak, diklofenak eller aceklofenak. Kliniske observasjoner tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse dobles hos pasienter som behandles med NSAID og diuretika, sammenlignet med pasienter som behandles med diuretika alene. Litium: Tiazider reduserer renal litiumutskillelse, noe som kan resultere i økt serumkonsentrasjon ved uendret litiumdose. Karbamazepin: Pasienter behandlet med hydroklortiazid i kombinasjon med karbamezepin kan utvikle hyponatremi og disse bør monitoreres, og opplyses om muligheten for utvikling av hyponatremi. Begge legemidlene kan alene gi denne bivirkningen. SSRI: Økt risiko for hyponatremi ved samtidig behandling med SSRI og tiazider eller furosemid.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring, spesielt i 1. trimester. Dyrestudier er utilstrekkelige. Passerer placenta. Basert på farmakologisk virkningsmekanisme vil bruk i 2. og 3. trimester kunne redusere fosterets blodtilførsel, og gi føtale og neonatale effekter som ikterus, forstyrrelser i elektrolyttbalansen og trombocytopeni. Bør ikke brukes ved svangerskapsødem, -hypertensjon eller preeklampsi pga. risiko for redusert plasmavolum og placental hypoperfusjon, uten fordelaktig effekt på sykdomsårsaken. Bør ikke brukes ved essensiell hypertensjon hos gravide, unntatt i sjeldne tilfeller der ingen annen behandling kan brukes.
Amming: Passerer over i morsmelk i små mengder. Tiazider i høye doser som gir intens diurese kan hemme melkeproduksjonen. Bruk ved amming anbefales ikke. Dersom preparatet brukes ved amming bør dosen holdes så lav som mulig.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, stigning i urinsyreinnholdet i serum, hyperglykemi, forhøyede serumlipider (høydosebehandling). Øvrige: Slapphet, svimmelhet, trøtthet, hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Anoreksi, kvalme, oppkast, kolikk, diaré, obstipasjon. Hjerte/kar: Hjertearytmier, postural hypotensjon. Hud: Hudutslett, urticaria, fotosensibilisering. Stoffskifte/ernæring: Hypomagnesemi, hyponatremi, hyperkalemi, hypokloremisk alkalose, hypofosfatemi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, aplastisk anemi, hemolytisk anemi. Hud: Vaskulitter, purpura, toksisk epidermal nekrolyse. Lever/galle: Hepatitt, intrahepatisk kolestase, pankreatitt. Luftveier: «Respiratory distress syndrom» inkl. pneumoni og lungeødem. Nevrologiske: Parestesier, søvnforstyrrelser, depresjon. Nyre/urinveier: Nyresvikt, interstitiell nefritt. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon, feber, impotens. Ukjent frekvens: Svulster/cyster: Ikke-melanom hudkreft (basalcellekarsinom og epitelcellekarsinom), se Forsiktighetsregler.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Øker doseavhengig utskillelse av salt og vann ved å hemme resorpsjonen av natrium og klorid i nyretubuli. Natriuresen forårsaker en sekundær utskillelse av kalium og bikarbonat. Behandlingen kan også føre til økt utskillelse av magnesium, som igjen vanskeliggjør kaliumopptaket. Magnesiumtilførsel kan derfor være nødvendig ved terapiresistent hypokalemi. Utskillelsen av kalsium minsker. Hydroklortiazid har blodtrykkssenkende effekt, som initialt forårsakes av reduksjon i plasmavolumet og derigjennom senkning av hjerteminuttvolum. Ved fortsatt behandling avhenger den blodtrykkssenkende effekten hovedsakelig av reduksjon i total perifer karmotstand. Den blodtrykkssenkende effekten er oftest fullt uttalt allerede ved lavere doser (12,5-25 mg). Effekten ved Morbus Ménière antas å skyldes en reduksjon av endolymfatisk hydrops.
Absorpsjon: Ca. 70% (kan være lavere ved hjertesvikt). Diuresen opptrer ca. 2 timer etter tilførsel, er maks. etter 4-6 timer, og varer i ca. 12 timer.
Fordeling: Akkumuleres i erytrocytter.
Halveringstid: 9,5-13 timer, men kan ved nedsatt nyrefunksjon være kraftig forlenget.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret gjennom nyrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Hydrochlorothiazide Orifarm, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg100 stk. (blister)
140156
Blå resept
Byttegruppe
112,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.01.2019